หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ปทุมธานี เขต 2)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ ครู โรงเรียนปทุมวิไล ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 นายสมเดช วรศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
3 นายปราโมทย์ แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
4 นางสุนทรี แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
5 นางนงนุช ทองรอด ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
6 นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
7 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครู คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
8 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครู คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
9 นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า ครู คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
10 นางสาววรรณพร ภูมูล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
11 นางสุมล อาชวาคม ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
12 นายพรรณเชษฐ์ พิมพ์ปัด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
13 นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
14 นางสาวรณกร พานิชย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
15 นางสาวมณีรัตน์ ตระการโกวิท ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
16 นางสาวบุญนิสา มะสังข์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
17 นางสาวสุพัตรา ตรีคงคา ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
18 นางศุภรา มีสามเสน ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
19 นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
20 นางสาววฤษาย์ เลิศศิริ ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
21 นางสาวดารัตน์ กุลแจง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
22 นางอัจฉรา รงค์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
23 นางกมลทิพย์ เชียงสิน ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
24 นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
25 นางสาวสร้อยนภา เทพปาน ฝ่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
26 นางนีรดา สินธ์สมุทร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
27 นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
28 นางสาวเนตรชนก ศิริยานนท์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
29 นายเรณุวัฒน์ ศรีพอ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
30 นายจาตุรงค์ โผกรุด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
31 นางสาวปราณี ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
32 นางวนิดา หวังวิวัฒนา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
33 นางสาวปิยะดา บุญส่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
34 นายจักรพงษ์ สมัครณรงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
35 นางสุรีย์รัตน์ ทองลักษณ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
36 นางสาวพิมพ์วิสาข์ สารประสพ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
37 นายชลธิศ แซ่ตั้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
38 นางสาววรรณปิยา ชินศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
39 นางสาวสุภาพร แซงโคตร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
40 นางสาวนาตยา บุญส่ง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
41 นางสาวพัชรี เทียมวงษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
42 นายบรรเทิง ชินวงศ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
43 นางสาวนาตยา บุญส่ง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
44 นางสาวสกาวรัตน์ สนามกลาง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
45 นางสาววัชรีภรณ์ รัตนวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
46 นางสาวสิริวรรณ อิ่มทอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
47 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายธาตรี ธารีเกษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางฉวีวรรณ สุขสุนัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางรัชฎาพร ไชยรส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางสุนันท์ แก้วมณี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางสาวยุพาวรรณ คำทา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายวิรุฬห์ แสงงาม รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายลำพอง เชียงสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
58 นางอุษา จริตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายนิรันดร์ คุณาวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นางสายชล จั่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นางศศิธร พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายสุรวงค์ ทรงกลด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางโศภาวรรณ แจ้งพุ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายลำพอง เชียงสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายนิรันดร์ คุณาวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายวิจารณ์ ดานุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
70 นางเกศรินทร จิตรสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
71 นางสาวไอลดา คล้ายสำริด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางปราณี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
73 นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
74 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
75 นางอรพิน มีวิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
76 นางอุษา จริตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการ
77 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต๒ คณะกรรมการอำนวยการ
78 นายวินัย ยงเขตรการณ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานีเขต๒ คณะกรรมการอำนวยการ
79 นางนฤมล โล่ห์ทองคำ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
80 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
81 นางพะเยาว์ ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
82 นางวรางคณา รักตวัตร ครูชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
83 นายสมเดช วรศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
84 นายวิบูลย์รัตน์ มาเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
85 นางสาวทิพวรรณ์ อ่อมทอง ครู คณะกรรมการอำนวยการ
86 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครู คณะกรรมการอำนวยการ
87 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครู คณะกรรมการอำนวยการ
88 นางจันทร์ยอง ยืนยง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
89 นายบุญเรือน สีลาสม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
90 นายณัฐนันท์ แพ่งนุเคราะห์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
91 นางจริยา วัชโรบล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
92 นางสาวศศิวิมล โตบัว ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
93 นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
94 นางพงษ์เทพ ตามเมืองปัก ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
95 นายอนันต์ พาหา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
96 นางสาวกนกมาศ บัวชุม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
97 นายณภชล ฤกษ์วิรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
98 นายเรนุวัฒน์ สีพอ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
99 นายบุญมา ฤกษ์ชัย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
100 นางวนิดา หวังวิวัฒนา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
101 นางสาวจิตรา สว่างกมล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
102 นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
103 นางสาวปราณี ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
104 นางสาวพิมพ์วิสาข์ สารประสพ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
105 นางนีรดา สินธ์สมุทร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
106 นางสาวอรพินทร์ เชื้อนาค ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
107 นางชุติมา เดชจรัสศรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
108 นางศรีสุรางค์ บุญชู ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
109 นางสาวสิริวรรณ อิ่มทอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
110 นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
111 นางสาวชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
112 นายเมธี ฮานาฟี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
113 นางสาวเนตรหทัย ดีเป้า ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
114 นางอุษา จริตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
115 นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
116 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
117 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
118 นางสาวพรพชร ยอดวัน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
119 นายบุญชู ดาวขุนทด ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
120 นายสมชาย ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
121 นางสาวณัฎฐา จันทรวิบูลย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
122 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
123 นางสาวนันทิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
124 นายอัฐษฎากรณ์ เสืออินทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
125 นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
126 นายณษกฤษ คาดีวี ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
127 นายทวี เครือจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
128 นายนิรัน นิลทองหลาง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
129 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
130 นายสมชาย ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
131 นางสาวสายฝน สุขจิต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
132 นางพยอม ภูผินผา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
133 นางสาวมุกดา คำอานา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
134 นางสาววัชรีภรณ์ รัตนวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
135 นายวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
136 นายวิเชียร เย็นทรวง ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
137 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
138 นายจตุรงค์ สโรบล ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
139 นางศศิธร พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
140 นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
141 นางสายชล จั่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
142 นางวันทนา สุขษาสุณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
143 นายสกล ศิริบุตร เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
144 นายนิรุตต์ สุขเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
145 นางสาวสายสุนีย์ ไหวติง ครู โรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
146 นางลัดดาวัลย์ จีนสะอาด ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
147 นางสาวอวัตถา ค้าซุง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
148 นายคชกฤต สาสนะสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
149 นางสาวกัญสิตา ทูลประโคน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
150 นางสาวระพีพรรณ ตาลชุม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
151 นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า ครู คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
152 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครู คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
153 นายธาตรี ธารีเกษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
154 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
155 นางเกศรินทร จิตรสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
156 นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
157 นางสุนันท์ แก้วมณี ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
158 นางสาวยุพาวรรณ คำทา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
159 นายสมเดช วรศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
160 นางสุนทรี แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
161 นางนฤมล โล่ห์ทองคำ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
162 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
163 นายปราโมทย์ แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
164 นางพัชรี องค์เพลาเพลิด ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
165 นางสาวชมบุญ แย้มนาม ครูค.ศ.๑ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
166 นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ ครูค.ศ.๑ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
167 นางสาวอนงค์ คงวรรณะ ครูค.ศ.๑ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
168 นางสาวมุทิตา แสนโกฏิ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
169 นายวิชัย พรหมสุรินทร์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
170 นางสาวณฐพร ชำนิ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
171 นางสาวสิณีนาฏ เทศชู ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
172 นายชด อยู่สมบูรณ์ นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
173 นางวรางคณา รักตวัตร ครูชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
174 นางสาวพรพิมล เจริญสันต์ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
175 นางสาวปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์
176 นางสาวสุดาวรรณ แป้นเมี้ยน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์
177 นางสาวเบญจพร เขาโพธิ์งาม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์
178 นางสาวรสสุคนธ์ ทัศษกร นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์
179 นางสาวปริมประภา ชัยคาม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์
180 นางสาวจิราพรรณ สร้อยจิตร นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์
181 นางสาววิไลลักษณ์ อินใส นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์
182 นางสาวสุมนา แสงโสด ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์
183 นางสาวสุวภา รังษีภโนดร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
184 นายกฤษณพล อ่ำจิตร ครู โรงเรียนวัดนาบุญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
185 นางสาวมณีรัตน์ นาคจำรูญ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
186 นางสาวกาญจนา แก้วเรือง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
187 นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่น ครู โรงเรียนศรีจิตรา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
188 นางวรรณา เม่นแย้ม ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
189 นางศิริพร มาเดช ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
190 นางสาวกัญญาภัค ประจันทัง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
191 นางสาวอุลัยรัตน์ เสียงหวาน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
192 นางสาววรางคณา สมภาร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
193 นางสาวนิตยา ปานหงษ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
194 นางจีรภา ยงเขตรการณ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
195 นางมาลี เอี่ยมรัตนโยธิน ครู โรงเรียนวัดขุมแก้ว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
196 นางสาวอรุณศรี เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
197 นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
198 นางจรรยา พรสิงห์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
199 นางณัฐฐาพร สมสืบ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
200 นางสาวสุรีพร ไชยสถาน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
201 นางสาวทิพากร ฮวบเจริญ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
202 นางสาวจารุวรรณ์ ดิษฐวงษ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
203 นางสาวกมลพร วัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
204 นางสาวอรุณี คำชื่น นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
205 นางสาวอรนุช บุตรสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดขุมแก้ว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
206 นางพยอม ภูผินผา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
207 นางสาวรัชนี นิ่มสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดศรีสโมสร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
208 นางสุมิตรา คงสืบ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
209 นายสิทธิพงศ์ ขาวสำอางค์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
210 นางสาวกนกกร วัณเพชร นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
211 นางสาวสิริกร รุสิตานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
212 นางสาววัชราภรณ์ พึ่งอุดม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
213 นางสาวรจนา อินทะพงษ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
214 นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัย ครู โรงเรียนวัดสระบัว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
215 นายมานพ พุ่มเกษม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
216 นางสาวประวีณา โภควณิช ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
217 นางสาววัชราวลี เชิดชู ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
218 นางสาวสุธามาส อ่วมจ่า ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
219 นางสาวสุวิมล คงทวี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
220 นางสาวหฤทัย บุญประสพ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
221 นางสาวศันสนีย์ ทองคำ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
222 นางสาวสุปราณี เพชรช่วย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
223 นางสาวมุกดา แพรงาม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
224 นางสาวนฤนาท เพียกขุนทด นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
225 นางสาววิภาดา สุขมณี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
226 นางสาวยุพิน พันสาย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
227 นางดวงเดือน ภิรมย์ทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
228 นางสาวอุษา อ่อนแสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
229 นางสสิมา ปานงาม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
230 นางสาวภัทรภรณ์ แก้วอนันต์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
231 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
232 นางสาวมุกดา คำอานา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
233 นางสาวปวิตรา สุขล้อม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
234 นางเสาวลักษณ์ เจริญใจ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
235 นางนวลพรรณ สังข์เงิน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
236 นางสาววัลภา เดชยางกูร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
237 นางสาวสายฝน สุขจิต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
238 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
239 นางนงพงา ศรีปินตา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
240 นางสาวพัชรี เที่ยงไธสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
241 นางสาวน้ำฝน ภูคำแสน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
242 นางสาวนันทิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
243 นางสาวสุภาภรณ์ อาหมัด ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
244 นายณษกฤษ คาดีวี ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
245 นายทวี เครือจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
246 นายบัญชา จันทร์รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
247 นายสมพร กฤตศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
248 นายพิษณุ คนซื่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
249 นายวงษ์เดือน ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
250 นางพะเยาว์ ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
251 นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
252 นางสาวฤดี เชยเดช ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
253 นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
254 นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
255 นายชวลิต แช่มเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
256 นายวรรัตน์ เทพมะที ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
257 นายวรชาติ รังษีธรรมปัญญา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
258 นางรัศมี วงษ์เฉลิม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
259 นางพัชมณ กัลยาศิลปิน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
260 นางวีรวัลย์ จิตร์เพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
261 นายไพรินทร์ ละครเขต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี-หุ่นยนต์
262 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
263 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
264 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
265 นางสาวณัฏฐา จันทรวิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
266 นายสมชาย ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
267 นางสาวนันทิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
268 นางสาวสายฝน สุขจิต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
269 นางสาวประวีณา โภควานิช ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
270 นางสาวอุษา อ่อนแสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
271 นางสาวพัชรี เที่ยงไธสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
272 นางปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
273 นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
274 นายทวี เครือจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
275 นางสุมิตรา คงสืบ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
276 นางสาวมุกดา คำอานา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
277 นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
278 นางสาวจารุวรรณ ดิษฐวงษ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
279 นางสาวอรุณศรี เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
280 นางสาวกัญญาภัค ประจังทัง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
281 นางสาวัชราวลี เชิดชู ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
282 นางสาวสุธามาส อ่วมจ่า ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
283 นางสาวปวิตรา สุขล้อม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
284 นางสุมามาลย์ ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
285 นางศิริพร มาเดช ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
286 นางนงพงา ศรีปินตา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
287 นางสาวน้ำฝน คำภูแสน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
288 นางสาวอุษา อ่อนแสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
289 นางสาวสุดาวรรณ แป้นเมี้ยน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
290 นางสาวสุภาภรณ์ อาหมัด ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
291 นางสาวภัทรภรณ์ แก้วอนันต์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
292 นางสาวมณีรัตน์ นาคจำรูญ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
293 นางสาววรางคณา สมภาร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
294 นางณัฐฐาพร สมสืบ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
295 นางสาวกมลพร วัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
296 นางสาวมุกดา แพรงาม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
297 นางสาวศันสนีย์ ทองคำ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
298 นางพยอม ภูผินผา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
299 นายบุญชู ดาวขุนทด ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
300 นายนิรัน นิลทองหลาง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
301 นายอัฐษฎากรณ์ เสืออินทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
302 นายสิทธิศักดิ์ ทวีกูล ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
303 นายณษกฤษ คาดีวี ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
304 นายมานพ พุ่มเกษม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
305 นายชัชพงษ์ เชื้อสา โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
306 นายสมพร กฤตศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
307 นายราชินทร์ ศิริผลา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
308 นายจาตุรนต์ แก้วประพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
309 นายคึกฤทธิ์ สิทธิฤทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
310 นายณชพัฒน์ จุทานุต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
311 นายธนัทภัทร อรรถกฤษณ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
312 นายไพรินทร์ ละครเขต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
313 นายชวลิต แช่มเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
314 นายวันนิวัฒน์ วัฒนะธีระกุญชร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
315 นายนิสิต สารเนต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
316 นายสัญญา เทพศรีดา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
317 นายบัณฑิต โบตั๋นแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
318 นายวิชัย สุขเกษม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
319 นายปัญญา เปี่ยมสิทธ์ นักการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
320 นายกำพล แสงจันทร์ นักการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
321 นายปราโมทย์ แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
322 นายสมเดช วรศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
323 นายชด อยู่สมบูรณ์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
324 นายวิชัย พรหมสุรินทร์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
325 นายวิบูลย์รัตน์ มาเดช รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
326 นายสมยศ ขันธสะอาด ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
327 นายวีระ หนูทอง ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
328 นายประจันทร์ อาชวาคม ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
329 นายประเสริฐ อ่อนน้อม ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
330 นายประทีป รอดสวัสดิ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
331 นายจิรวุฒิ โพธิ์สุตตา ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
332 นางสุมล อาชวาคม ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
333 นางอารมณ์ ศรีทับทิม พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
334 นายโกศล เศษสุวรรณ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
335 นางสาวโสรญา พงษ์สุวรรณ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
336 นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
337 นางสาวนัฐการณ์ เสนาะคำ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
338 นางสาวศิริพร ระวังถ้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
339 นายสิทธิกร พงศ์กิจวัฒนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
340 นายสมพร สมทบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
341 นายวิเชียร เย็นทรวง ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
342 นายสรายุทธ ทุมเชื้อ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
343 นางทิพยา เอี่ยมอ่ำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
344 นางลักขณา ทุมเชื้อ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
345 นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
346 นางสาวสุภรัตน์ รักษาธรรม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
347 นางสาวอารีย์ หอมทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
348 นายกำธร โพธิ์คำ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
349 นางสงวน สาลีรัมย์ ลูกจ้าง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
350 นางสมบุญ สะทองคำ ลูกจ้าง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
351 นายสำราญ มาเจริญ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
352 นายอดุลย์ ศิริเกตุ หัวหน้ายุวเกษตร โรงเรียนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
353 นายไพรินทร์ ละครเขต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
354 นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
355 นางฐานิตา เลพล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
356 นางสาวฤดี เชยเดช ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
357 นางวีณา ชำนิสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
358 นางสาวกมลทิพย์ หน่อแก้วมงคล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
359 นางสาววรัญญา กลิ่นจู ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
360 นางสาวจันทนี อาดำ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
361 นางสุภากรณ์ เสียงเพราะ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
362 นางสาวอุไรวรรณ น้อยมาลา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
363 นายวรรัตน์ เทพมะที ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
364 นายวรชาติ รังษีธรรมปัญญา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
365 นางสาวอนงค์ คงวรรณะ ครูค.ศ.๑ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
366 นางวรางคณา รักตวัตร ครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
367 นางสาวชมบุญ แย้มนาม ครูค.ศ.๑ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
368 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครู คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
369 นางสาวสุภาพร ศรีษะเนตร ครู คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
370 นายชัยวุฒิ วงศ์ใหญ่ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
371 นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
372 นางสาววรรณพร ภูมูล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
373 นายคชกฤต สาสนะสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
374 นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
375 นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทด ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
376 นางสาวกนกวรรณ อยู่สุข ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
377 นางสาวทิพวรรณ การสมวรรณ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
378 นางสาวเกศินี วรรณพงษ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
379 นางสาวฤทัยรัตน์ ผลพิกุล โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
380 นางสาวเพชรรัตน์ อภัยภักดิ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
381 นางสาวรุ่งทิพย์ คำทอน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
382 นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
383 นางบังอร สาลี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
384 นางพัชราภรณ์ ระว้า ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
385 นางสาวสุรีย์พร รุ่งวิทยานุวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
386 นางสุภาภรณ์ บุญยะแสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
387 นางสาวกัญญา โคตรสมบัติ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
388 นางสาวประภาพร คำภูเวียง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
389 นางรัตนา พันธุ์ชัย ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
390 นางรัตนา พันธุ์ชัย ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
391 นางพัชรี องค์เพลาเพลิด ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัว
392 นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ ครูค.ศ.๑ คณะกรรมการรับรายงานตัว
393 นางสาวมุทิตา แสนโกฏิ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการรับรายงานตัว
394 นางสาวพรพิมล เจริญสันต์ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการรับรายงานตัว
395 นางวิไล ภิบาลจอมมี ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัว
396 นางปราณีต อาจศิริ ครู คณะกรรมการรับรายงานตัว
397 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครู คณะกรรมการรับรายงานตัว
398 นางสาวน้ำฝน สุขเกษม ครู คณะกรรมการรับรายงานตัว
399 นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการรับรายงานตัว
400 นางสาววรรณพร ภูมูล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการรับรายงานตัว
401 นางโสภา สังวาล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
402 นางสาวรัชดาพร สังข์รัมย์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
403 นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
404 นางสาวณัฐกุล ศิรินันท์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
405 นางสาวนงนุช สูญยี่ขันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
406 นางสาวณัฏฐนิช โชติณิชกุล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
407 นางสาวแคทธียา ตั้งพัฒนธนา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
408 นางอังคณารักษ์ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
409 นางสาวจันทนี อาดำ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
410 นางเพ็ญสุข คนซื่อ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
411 นางสาวจุฑาภรณ์ สลับเพชร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
412 นางสาวทองคำ หาญชัยทวีกิจ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
413 นางสิริรัตน์ สังสุทธิ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
414 นางสาวชญาณิศา แสงเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
415 นางบุณยนุช อ่อนหวาน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
416 นางจงกลนี ธรรมบำรุง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
417 นางประภา พันธุ์บัวหลวง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
418 นางสาววิชุตา บุณยะตุลานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
419 นางอุไรวรรณ คงจรูญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
420 นางสาวปวีณา ไพศาลสุขสมบูรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
421 นางอุไรวรรณ แก้วบาง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
422 นางสาวกานจนา ไชยสะอาด ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
423 นางสาววรัญญา กลิ่นจู ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
424 นางสาวนพภิวันท์ ปันทา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
425 นางสาววิไลพรรณ ใจเพียร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
426 นางสาวกัญสิตา ทูลประโคน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
427 นางสาวถนอมขวัญ อนะมาน ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
428 นางสาวพึ่งบุญ เจรุวัฒน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
429 นางวิมลมาศ พงศ์ชนะ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
430 นางรสรินทร์ ชาประเสริฐ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
431 นางสาวโสภิณ อารมคง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
432 นางสาววนิดา วิสารทวิศิษฏ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
433 นางสาวณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
434 นางสาวสุภาพร ศรีษะเนตร ครู คณะกรรมการบันทึกภาพ
435 นางสาวนาตยา ปาลพันธ์ ครู คณะกรรมการบันทึกภาพ
436 นายชัยวุฒิ วงศ์ใหญ่ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการบันทึกภาพ
437 นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการบันทึกภาพ
438 นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการบันทึกภาพ
439 นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการบันทึกภาพ
440 นายไพรินทร์ ละครเขต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการบันทึกภาพ
441 นางสาวฤดี เชยเดช ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการบันทึกภาพ
442 นางสาวสุชิน สำราญรมย์ โรงเรียนอุดมวิทยา คณะกรรมการบันทึกภาพ
443 นางสาวชมบุญ แย้มนาม ครูค.ศ.๑ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
444 นางพัชรี องค์เพลาเพลิด ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
445 นางสาวสิณีนาฏ เทศชู ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
446 นางสาวณฐพร ชำนิ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
447 นายวิชัย พรหมสุรินทร์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
448 นายชด อยู่สมบูรณ์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
449 นางมาลีวรรณ กิ่งก้าน ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
450 นางวไลวัณย์ โพธิ์มะฮาด ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
451 นางฉวีวรรณ สุขหงษ์ทอง ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
452 นางสาวรัชนีย์ ยังเปรมปรี พี่เลี้ยงปฐมวัย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
453 นางสาวปุญญิศา เพ็ชรแย้ม พี่เลี้ยงปฐมวัย คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
454 นางวีรวัลย์ จิตร์เพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
455 นางวีณา อินทร์คำ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
456 นางปรีญาพันธ์ อารียาพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
457 นางกิตติมา ศรีพรหมมา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
458 นางสาววรรณวิสา พรรณจันทร์แม้น ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
459 นางศิวพร น้อมระวี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
460 นางจุฑาพร แย้มผล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
461 นางสาวพรพิมล ประดิษฐ์พัฒนชาญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
462 นางสาวขนนิกานต์ ธัญเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
463 นางสาวกมลทิพย์ หน่อแก้วมงคล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
464 นางกุสุมา อาพรรัมย์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
465 นางสาวนภัสสร บูรณัน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
466 นางสาวสุนีย์ สายชาลี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
467 นางสาวศิริวรรณ แก่นกระโทก ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
468 นางวันดี สิงห์แจ่ม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
469 นางสาวฐิติยา ปรีกราน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
470 นางสาววรรณณิศา อินพล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
471 นางสาวสาวิตรี อินพล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
472 นางสาวอุไรพรรณ จันสีดา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
473 นางสาวสมฤทัย พวงกระโทก ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
474 นางสาวพรรมธิตา นาวา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
475 นางสาววิภา ข่าขันมะลี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
476 นางสาววนิดา ผาลอด ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
477 นางสาวอารียา เบ็ญจคาน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
478 นายอุดมศักดิ์ ขอนพุดชา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
479 นายนภัส งอมสงัด ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
480 นายศุภฤกษ์ เพ็ชร์วรี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
481 นายสุภัทรินทร์ ธรรมวันนา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
482 นางสาวกมลวรรณ พะธะนะ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
483 นางสาวอารดา จำพิมาย ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
484 นางสาวเหมวรรณ เกษณียบุตร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
485 นางสาวสุนิสา เนื่องโอสถ นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
486 นางมะปราง พวงจันทร์ นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
487 นางละออ ผิวผ่อง นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
488 นางวรางคณา รักตวัตร ครูชำนาญการ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
489 นางสาวมุทิตา แสนโกฏิ ครูผู้ช่วย คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
490 นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ ครูค.ศ.๑ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
491 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครู คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
492 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครู คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
493 นางสาววรรณพร ภูมูล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
494 นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
495 นางวีรวัลย์ จิตร์เพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
496 นางฐานิตา เลพล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
497 นางสาวจิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
498 นางสาวรุ้งนภา ชื่นวิทยา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
499 นางสาวจันทิมา ชารีธรรม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
500 นางสาวอรุณศรี เทวโรทร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
501 นางสาววรัญญา สมัครเขตวิทย์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
502 นางธานทิพย์ วิชาคุณ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
503 นางสุภาพ แสงเงิน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
504 นางสาวอุไรวรรณ น้อยมาลา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
505 นางกีรติ ศรีสะเทือน ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
506 นางนันธิดา ปักกังเวสัง ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
507 นางสาวอัญชลี นุชนวล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
508 นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทด ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
509 นายวัลลภ มารศรี หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุุดมวิทยา คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
510 นายรุ่งโรจน์ เจริญตัว หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอุดมวิทยา อำนวยการจัดการ และประสานงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์
511 นายกฤษฎา บุญญะสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอุดมวิทยา อำนวยการจัดการ และประสานงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์
512 นายเพ็ชรน้อย เส็งสุข หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอุดมวิทยา อำนวยการจัดการ และประสานงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์
513 นางดวงเนตร เรืองสระ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
514 นางสาวบังอร สวนพลู ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
515 นางสาวฐิติมา กาบแก้ว ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
516 นางณิชชาภัทร ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
517 นางศิวาพร พลโคกก่อง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
518 นางสาวพอฤทัย เกล็ดเงิน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
519 นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
520 นางสาวอรณี คงศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
521 นางสาวสมปรารถนา พรหมสูตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
522 นางสาวสุพรรณี สีน้ำเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
523 นางสาวณัฐกมล ระภานุสิทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
524 นางสาวสุพิชชา เดชคง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
525 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครู คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
526 นางสาวทิพวรรณ์ อ่อมทอง ครู คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
527 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครู คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
528 นางสาววรรณพร ภูมูล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
529 นายทัฬวัฒน์ จันทรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฝ่ายประมวลผล
530 นายประจันทร์ อาชวาคม ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
531 นายเวททรง พงษ์ปวโรภาส ครูชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
532 นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
533 นายชัยวุฒิ วงศ์ใหญ่ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
534 นายโกศล เศษสุวรรณ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ณ ศูนย์การแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-18 พฤศจิกายน 2558
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]