รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ปทุมธานี เขต 2)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 1. เด็กชายกิตติทัต  ละม้าย
2. เด็กชายวายุ  มูนิคม
 
1. นายธเนศร์   บำเพ็ญทาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ทรัพย์ทึก
2. เด็กชายอิทธิพล  มิ่งสำแดง
 
1. นายนิรุตติ์  สุขเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ลาวทอง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  รักจันทร์
 
1. นางนงนุช  เสนา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กชายณัฐเนตร  นุตศิริ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีโสดา
 
1. นางสาวสุวรรณา  จันทร์จรูญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กชายชานน  เขียวทองคำ
2. เด็กชายวิษณุ  อุดหน่อ
 
1. นายประสิทธิ์  มะลิลำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. เด็กชายกฤษณพันธ์  ไม้งาม
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณงาม
3. เด็กชายนัธทวัฒน์  พายุบุตร
4. เด็กชายบรรณสรณ์  วงษ์แพทย์
5. เด็กชายวณัฐพงศ์  ศรีไสล
 
1. นายสถาพร  ดิษฐเกษร
2. นายเสกขพันธ์   คงพิทักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทศทิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชาญช่างทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กะตะโท
3. เด็กหญิงพัชรมัย  แพรเรืองฤทธิ์
4. นางสาววรี  เรืองฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุดา  นิลพานิช
 
1. นางวรางคณา  รักตวัตร
2. นางสาวชลันดา  เรืองวุฒิ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กชายบุญนิตา  พิมชะนก
2. เด็กชายอดิศักดิ์  มูลมา
 
1. นางสาวสุรางค์  รุ่งเรือง
2. นางสาวธารทิพย์  ฤทธิ์วงศ์จักร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กชายธเนศ  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวธารทอง  ศรียานนท์
2. นางสาวภารุจีร์  กำแหง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ตัน
2. เด็กชายอติวุทธ  มงคลไวย
 
1. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
2. นางสาวปิยวรรณ  คงคะจันทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงศิรประภา  ธัญญสมบูรณ์ผล
 
1. นางจริยา  วัชโรบล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงจรินธร  บูระ
 
1. นางสุวัจนี  แม้นมินทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมสุข
 
1. นางวรรณา  เม่นแย้ม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ทิพม่อม
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์
 
1. นางสุวัจนี  แม้นมินทร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวสิริกร  รุสิตานนท์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  เหมือนแม้น
 
1. นางสาวสิริกร  รุสิตานนท์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กชายรัฐกานต์  ศิริภาพ
 
1. นางสาวสิริกร  รุสิตานนท์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอริศรา  บุญคำ
2. เด็กชายเจษฎา  ขันธรูจี
 
1. นางสาววรภร  ธนสมสกุล
2. นางสาวสุกัญญา  มีแย้ม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงพาขวัญ  รุ่งหลำ
2. เด็กหญิงแก้วมุกดา  บุญมาศ
 
1. นางสุวัจนี  แม้นมินทร์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คนึงนึก
2. เด็กหญิงปณิตา  บุตรดี
 
1. นางปวีณ์ทิพย์  อ้นลำพอง
2. นางสาวพรพชร  ยอดวัน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงสิริธร  บุญเกิด
 
1. นางพยอม  ภูผินผา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 1. เด็กหญิงจารุภา  เอกอำนวย
2. เด็กหญิงพัณณิตา  เลิศแก้วศรี
3. เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  วนาลีอภิบาล
 
1. นายสมิทธิ  โมกกรานต์
2. นางสาวพรหมภัสสร   วงค์สถานนท์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  บุญคำ
2. เด็กหญิงปทิตตา  พืชจันทร์
3. เด็กชายพีรพล  ถาดทอง
 
1. นางสาววรภร  ธนสมสกุล
2. นางสุวรรณา  ปราบพินาจ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงรจนันท์  คำพิทักษ์
2. เด็กหญิงวีรยา  นามกร
3. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนโพธา
 
1. นางดารา  เกิดสุข
2. นางวรรณา  เม่นแย้ม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญผาสุข
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายณัฐพรรษ  แพ่งนุเคราะห์
 
1. นายพงษ์เทพ  ตามเมืองปัก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายพิชิต  ปิยะไทยเสรี
 
1. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิริณ  ศักดิ์สิทธิ์สกุล
 
1. นางสาวพรพชร  ยอดวัน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิริณ  ศักดิ์สิทธิ์สกุล
 
1. นางสาวพรพชร  ยอดวัน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงกันตา  กอวรกุล
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ไพรจันทร์
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีวงษา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กาพุฒทา
 
1. นางสาวชณิตา  ทองพลอย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธนบดี  ร้อยดาพันธ์
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสุมามาลย์  ศิริจร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนจินดา
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  สังคดิษฐ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลพิพัฒน์
4. เด็กชายชนะชัย  คุ้มเสนียด
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
6. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภา
7. เด็กหญิงธัญวรัตม์  สารประสพ
8. เด็กหญิงพรไพลิน  ไพปัญญา
9. เด็กหญิงภัคจิรา  สังคดิษฐ
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ฟูแสง
11. เด็กชายรัชพล  ตุงคะบูรณะ
12. เด็กชายศักรินท์  ไวยลาพี
13. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
14. เด็กชายสุุรภัสสร์  ปานผา
15. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางสาวอำพร  คุ้มนุช
3. นางอุทัยวรรณ  เล่ห์วิสุทธิ์
4. นางสาวนพวรรณ  ตุงคะศิริ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงแก้ว 1. เด็กชายคมกริช  แจ้งสอาด
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นุสธรรม
3. เด็กหญิงณรัญญา  อินโต
4. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พร้อมกลาง
5. เด็กหญิงนพเก้า  กล่อมวิญญา
6. เด็กหญิงนริศรา  เจริญวงษา
7. เด็กหญิงประภัสสร  สังกรแก้ว
8. เด็กชายปราการ  สุขนวน
9. เด็กหญิงพิยดา  สถาผล
10. เด็กชายพีรพงศ์  ทองยิ้ม
11. เด็กหญิงรัชติยา  จินาพันธ์
12. เด็กหญิงรัตนา   เพ็งพะลา
13. เด็กหญิงวรินทร์ดา  ศรีสวัสดิ์
14. เด็กหญิงวรินธร  นราทอง
15. เด็กชายสิปปกร  มโนดำรงธรรม
16. เด็กชายสิรวิชญ์  โชคราช
17. เด็กหญิงสิริรักษ์  สดสายทอง
18. เด็กชายอนวัฒน์  ภูจอมแก้ว
19. เด็กชายเจษฎา  สารคำ
20. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ยิ้มใหญ่
 
1. นายพิสิษฐ  สุดจิตร์
2. นางสุพรรณศรี   สุดจิตร์
3. นางวัฒนา   เพ็งสุข
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขวัญอยู่
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มโฉม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คะสะธรรม
4. เด็กหญิงนิตยา  ใจทิพย์
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  รถจันทร์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  เอมชะอุ่ม
8. เด็กหญิงพรศิริ  ดีนวนพะเนา
9. เด็กชายภครินทร์  บุญมี
10. เด็กชายภูวดล  อุทุมพร
11. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แตงนุ้ย
12. เด็กหญิงวรรณญาดา  ผลเตย
13. เด็กชายวรัญญู  สมพริ้ง
14. เด็กหญิงศศิธร  เนียมหอม
15. เด็กหญิงศศิธร  สุขเกษม
16. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปั้นทองสุข
17. เด็กหญิงสุชาดา  นนท์ตา
18. เด็กหญิงสุทัตตา  ดีประเสริฐ
19. เด็กหญิงสุธารัตน์  วงค์ค่ำ
20. เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขาว
 
1. นายอุทัย  พลสันศรี
2. นางศรีประไพ  พลสันศรี
3. นายวีรชน  กะลัมพากร
4. นางสาววนิดา  เรืองขนาบ
5. นายเพทาย  พันธ์ุครุฑ
6. นางสุภัชชา  ศิริวรรณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกรณ์กวี  นามตะ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  อิศรางกูล ณ อยุทธยา
3. เด็กหญิงกฤติมา  มาเสนาะ
4. เด็กชายก้องภพ  อยู่คงดี
5. เด็กหญิงจีรภัทร์  วสีดำรัสพงศ์
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  แย้มเจริญ
7. เด็กชายณัฐวุธ  หวังช่วยกลาง
8. เด็กหญิงณัฐสุดา  พูลกาญจน์
9. เด็กชายธงชัย  พิสมัยมงคล
10. เด็กชายธนพล  นาคาชล
11. เด็กหญิงนลินทิพย์  ขุนเวียงจันทร์
12. เด็กชายนันทชัย  ไพบูลย์
13. เด็กหญิงนุชนาถ  พรมสุวรรณ
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีหะ
15. เด็กหญิงน้ำฝน  ชาญสมร
16. เด็กหญิงปรารถนา  รอดไพ
17. เด็กชายปัญจพล  สุนทรวัฒน์
18. เด็กหญิงปาริชาติ  ปุงปองพาน
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขันอาสา
20. เด็กชายพุฒิพงศ์  หมั่นจำรูญ
21. เด็กหญิงมนทกานติ  วงศ์วิมล
22. เด็กหญิงมัณฑนา  สืบศรี
23. เด็กหญิงรสา  รอดไพ
24. เด็กชายรามิล  พูลกาญจน์
25. เด็กชายวชิระ  ผูกพันธ์
26. เด็กชายวิรัตน์  ทิมอุบล
27. เด็กหญิงศิมาพร  ณรงค์ไชย
28. เด็กหญิงสวรินทร์  พรมทิง
29. เด็กหญิงสิริยากร  บุญจันทร์
30. เด็กหญิงสุณี  วรวรรณ
31. เด็กหญิงสุพัตรา  ผูกพันธ์
32. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสันเทียะ
33. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  พยอม
34. เด็กชายอดิสร  สร้อยสอน
35. เด็กชายอนุพงษ์  อนุวัฒนวงศ์
36. เด็กหญิงอัยลดา  ยุระไชย์
37. เด็กหญิงอาริญา  พีบขุนทด
38. เด็กชายเมธี  เข็มขาว
39. เด็กหญิงเยาวพา  กุลีสูงเนิน
40. เด็กหญิงแสง  น่อยคำ
 
1. นายศราวุธ  มีสัตย์
2. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
3. นางปรารถนา  มีสัตย์
4. นายนิพนธ์  เป้าประจำเมือง
5. นายเฉลิมวงศ์  สังข์สุวรรณ
6. นางอักษร  ทนคง
7. นางสาวนพวรรณ  ตุงคะสิริ
8. นางอุทัยวรรณ  เล่ห์วิสุทธิ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายชินวัตร  บุญเมือง
3. เด็กชายวนัส  บุญเหล้า
4. เด็กชายศุภณัฐ  คำภักดี
5. เด็กชายอมรรัตน์  หม่อมแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจักรรินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงศิมาพร  ณรงค์ไชย
 
1. นายศราวุธ  มีสัตย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธนบดี  ร้อยดาพันธ์
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  ขาวผ่อง
 
1. นายพุฒวัตต์  นิรมล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปรมินทร์  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธนบดี  ร้อยดาพันธ์
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญเอื้อ
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ถนอมวงศ์
 
1. นางภคอร  คงบุญ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปฐม
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กชายปฏิภาณ  นิ่มไพบูลย์
 
1. นายพุฒวัตต์  นิรมล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงแสง  น่อยคำ
 
1. นายศราวุธ  มีสัตย์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธนบดี  ร้อยดาพันธ์
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญวิทย์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  มหาทรัพย์ไพบูลย์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ชิตบัณฑิตย์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุรินทร์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  กรสวัสดิ์ธำรง
3. เด็กหญิงชญานิศา  เวทีวิสัย
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยจำรูญพันธุ์
5. เด็กหญิงฐิติภา  สกุลไทย
6. เด็กชายณัฎฐารัตน์  เกษมสุขไพศาล
7. เด็กหญิงณัฎฐารัตน์  เกษมสุขไพศาล
8. เด็กชายธนดิษ  เจริญศุภโชค
9. เด็กชายธนพล  แสงบำรุงทรัพย์
10. เด็กชายธนภัทร  ลิขิตวิวัฒน์กุล
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  นกแก้ว
12. เด็กชายธราเทพ  พุฒิเสถียร
13. เด็กหญิงธัญรดี  วรานุศุภากุล
14. เด็กชายธิติสรรค์  ทัศนาธร
15. เด็กหญิงธีริศรา  จันทร์ชนะ
16. เด็กชายนฤดม  ศรีปัญญา
17. เด็กหญิงนาตาลี  ลียุนกรัส
18. เด็กหญิงนิชาพัฒน์  อัครภูรีภิรมย์
19. เด็กชายพงศ์พิทักษ์  ศรีวิชัย
20. เด็กหญิงพนิตตา  ปัญญาแก้ว
21. เด็กหญิงพรปวีณ์  พุดไทย
22. เด็กหญิงพรพรรณ  ธิตะสัจจา
23. เด็กหญิงพิณภัสสร  ถาวรกุล
24. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เรืองวุฒิชัย
25. เด็กชายภูษินันท์  ปริศวงศ์
26. เด็กหญิงมนตริกาญจน์  สราวุธ
27. เด็กหญิงรมณ  วิมลขจรกิตติ
28. เด็กชายรัญชน์  ป้อมคำ
29. เด็กชายวงศธร  เมฆฉาย
30. เด็กหญิงวรณัน  ไชยมูล
31. เด็กหญิงวรณัน  ไชยมูล
32. เด็กหญิงศรุตยา  โก๊ะสูงเนิน
33. เด็กหญิงศลิษา  รัตนชาคร
34. เด็กหญิงสุธิดา  กิจบุญศรี
35. เด็กหญิงสุภัสสรา  โทโยชิมา
36. เด็กชายอชิระ  ทองนพรัตน์
37. เด็กหญิงอนัญญา  ไชยบุณยากร
38. เด็กชายอลงกต  แจ่มจันทร์
 
1. นายธนาวัฒน์  ทองคำวรรณ
2. นางสาวสิริกัลยา  ชมภู
3. นางสาวณิกุลฎาณัฐิ  คงสุขแก้ว
4. นายเป็นหนึ่ง  สีนาคสุก
5. นายหฤทธิ์  ฉิมสิน
6. นายเสมา  สุขสุวรรณ
7. นางควรพิศ  เขียวแก้ว
8. นางรัชนี  ไชยแสน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายจตุรวิทย์  เครือคำหล่อ
2. เด็กหญิงชลกร  นวลละออง
3. เด็กชายชาคริต  เทพประสิทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์เจริญ
5. เด็กชายนราชัย  จั่นเพชร
6. เด็กหญิงพรนภา  แก่นทองหล่อ
7. เด็กชายพิจักษณ์  ลิ้มล้ำเลิศกุล
8. เด็กชายรัชชานนท์  อ่อนประเสริฐ
9. เด็กหญิงวรินยุพา  แท่งเหล็ก
10. เด็กหญิงอัญชิสา  คูณวงษ์
 
1. นางวรรณภา  เที่ยงแท้
2. นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่
3. นายณฐพร  วงศ์วินิจศร
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  อัมพรดิษฐ์
2. เด็กหญิงคณิสร  แก้วมั่น
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ล้อมจันทร์
4. เด็กหญิงธัญชนก  พยอม
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วธานี
6. เด็กหญิงปัญณิษา  แก้วมั่น
7. เด็กหญิงสุมินตา  เที่ยงผดุง
8. เด็กหญิงอินทุกานต์  พวงแย้ม
 
1. นางสาวอุมาพร  หวังแนบกลาง
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์บาง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงณฐนนท์  ยุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา  เมษบาลพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรรัตน์  ปู่โชติ
4. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
5. เด็กหญิงอินทิชา  อินทโชติ
6. เด็กหญิงอินทิรา  นิกรถา
7. เด็กหญิงเมลดา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางวรรณภา  เที่ยงแท้
2. นางสาวพรรษา  แก้วใหญ่
3. นายณฐพร  วงศ์วินิจศร
4. นางสาวกฤติกา  คำพิทักษ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  กล้าจุ้ย
2. เด็กชายนพวิชญ์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงนิสาชล  ทับทิมทอง
4. เด็กหญิงประพัทธ์ศมน  สุโอสถ
5. เด็กหญิงภัทรา  หงษ์ทอง
6. เด็กหญิงลัลนา  อินช่วย
 
1. นายสำนวน  พุ่มจันทร์
2. นายคชกฤต  สาสนะสุข
3. นางสาวสุพิมาศ  เจริญจิตร์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 1. เด็กชายชัยวิทูรย์  จินดาลักษณ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลชัยธนาวัฒน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนนอก
4. เด็กชายทรงพล  พวงสุวรรณ
5. เด็กชายรพีพัฒน์  ยวงโป่งแก้ว
6. เด็กชายสิทธิพร  สันต์เสริมสุข
 
1. นายสัญชัย  รักชาติ
2. นายอนุโลม  คำลาด
3. นางสาวภคนันท์  จันคุ้ม
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปั้นลำพอง
2. เด็กชายทวีโชค  ชินภักดี
3. เด็กชายภัทร  รักพงษ์
4. เด็กชายวิรัตน์  ไพเราะห์
5. เด็กชายวิวัฒน์  ไพเเราะห์
6. เด็กชายอดิศักดิ์  โมมา
7. เด็กชายอรรถชัย  จรบำรุง
8. เด็กชายอรรถพล  สุขเหลือ
 
1. นางพรพรรณ  บุญยงค์
2. นายอาจกิจ  อมรอรช
3. นางสาวนิศากร  เอมโอด
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  พุฒติ
2. เด็กชายธีรเมธ  พบความสัตย์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  เพ็งคำศรี
 
1. นางศิริพร  พงษ์เนตร
2. นางธัณย์จิรา  เย็นละม่อม
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  -
2. เด็กหญิงศรินญา  เกษมวัฒนา
3. เด็กหญิงเมฑิรา  พรมสิงห์
 
1. นางกานต์รวี  เกิดสมศรี
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงณิชากร   ครุฑทอง
2. เด็กหญิงนพวรรณ  กันตะกนิษฐ์
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นายสมชาย   ศิริจร
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงลลิตา  พาที
2. เด็กหญิงอภิชญา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์
2. นางสาวกรวิภา  โสมาบุตร
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายชนายุทธ  ชาวสมุทร
2. นางสาวณัฐชยา  คำหลอม
3. นางสาวเกศสินีย์  ประสังสิต
 
1. นางอุไร  กองนาค
2. นางสาวภานุมาศ  เปียจันทร์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญมี
2. เด็กชายเอกราช  รูปงาม
 
1. นางสาวนารินทร์  มีอนันต์
2. นายศรัณย์  สิทธิ์น้อย
 
74 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายจิรายุ  กมลพรรณพร
2. เด็กชายนิธิศ  สิริพรรณมงคล
 
1. นางสาวนารินทร์  มีอนันต์
2. นายศรัณย์  สิทธิ์น้อย
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายชิดชนะ  ฐานมั่น
2. เด็กชายศรันย์  สงวนวัฒนารักษ์
 
1. นางสาวเขมจิรา  สีลา
2. นายสมชาติ  มุกดอกไม้
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กลิ่นเมธี
2. เด็กชายพฤทธิ์  คมคายเลิศ
 
1. นางอุดมศรี  ตรีทิพศิริศีล
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกมลพร   กาษยะวัต
2. เด็กหญิงนิศา   ภูบาทา
 
1. นางสาวนิภา   ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายธีรดนย์  ทองมาเอง
2. เด็กหญิงมานิตา  ดวงมณี
 
1. นางอุดมศรี  ตรีทิพศิริศีล
 
79 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกันยากร  จันทะวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีชะนะ
 
1. นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์
2. นางสาวกรวิภา  โสมาบุตร
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   วระชินา
2. เด็กชายปนวัตร   พลเยี่ยม
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นายสมชาย  ศิริจร
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กหญิงวันพรรษา  ประทิศ
2. เด็กหญิงสุรพิชญา  โลพลพิศ
 
1. นางสุขฤทัย  รุจิวิทยากุล
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เพ็ชรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรมัย  เอี่ยมเหรียญ
3. เด็กหญิงมนัสดี  เอี่ยมอนงค์
 
1. นางสาวบุญเตือน  โคตะสิน
2. นางสาวสุมามาล  อุ่นขำ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. นายธนา  เชิดปรุ
2. เด็กหญิงสุชานุช  มีทองแสน
3. เด็กหญิงอารียา  พิดานปัน
 
1. นางสาวบุษยรัตน์  แพทย์รัตน์
2. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงสิรินเดีย  เอกสะพัง
3. เด็กหญิงโอลิเวีย  ทับทิม
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ยอดพยุง
2. นางกรองมาศ  ใจกล้า
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กหญิงนภรัตน์  โกยสำราญ
2. เด็กหญิงศศิประภา  มามี
3. นายอภิชาต  ประกอบแนน
 
1. นางสาวนิตยา  มาปัด
2. นางสาวนิศากร  เอมโอด
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงธีมาพร  ขำประดิษฐ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  น้ำเต้าทอง
4. เด็กหญิงรัตนกร  บางหลวง
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เบี้ยทอง
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คงบรรจง
 
1. นางสาวสิริมา   ไชยโชติ
2. นางสาวพวงทอง  พุทธลา
3. นางสาวคนึงนิตย์  โคตสี
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดิษฐเกษร
2. เด็กหญิงชลิดา  ชื่นวิจิตร
3. เด็กหญิงนฤมล  เบี้ยทอง
4. เด็กหญิงภาวิตา  พงษ์วรรณา
5. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  มากมณี
6. เด็กหญิงสิริพร  ยินดี
 
1. นางสาวพวงทอง  พุทธลา
2. นางสาวสิริมา   ไชยโชติ
3. นางกรองทิพย์  เศรษโฐ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกันยา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนิรามัย  ธาระทรัพย์
3. เด็กชายยงยุทธ์  ขันฤทธิ์
 
1. นางดวงพร  ถีรสวัสดิ์
2. นางศิริพร  พรมมิ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายนพรัตน์  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงเปมิกา  มีแสงแก้ว
3. เด็กหญิงเมธาวี   สามงามแสน
 
1. นางอารมย์  ศรีทับทิม
2. นายสุขุม  จูสนิท
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิภา  สิริภูริบวร
2. เด็กชายตุลากัณต์  สิงห์ทาศร
3. นางสาวสุพรรณี  บุญช่วย
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางยุพา  มีหกวงศ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กหญิงกมลพร  ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงวณัฐชา  เเก้วอ่อน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ฮาวปิ่นใจ
 
1. นางสาวนิสาชล  โทจำปา
2. นางสาวบุษบา  วงศ์ปลั่ง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  จ๋ากระโทก
2. เด็กหญิงลักขิณา  เปาเล้ง
3. เด็กหญิงสมฤทัย  เสือปรางค์
 
1. นางไตรรัตน์  ฉลวยศิริเลิศ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีทองหลาง
2. เด็กหญิงนลิน  แสงจิต
3. เด็กหญิงพัชรา  แสงปลั่ง
 
1. นางสาวปุญญิศา  โยนกรอง
2. นางสาวบัวผัน  เนียมสวรรค์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคแท้
2. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  คงคาผุดผ่อง
3. เด็กหญิงวิภาดา  โพนสูง
 
1. นางสาวบัวผัน  เนียมสวรรค์
2. นางสาวปุญญิศา  โยนกรอง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงศุภานัน  ครามเขียว
2. เด็กหญิงเกวลี  กลิ่นประทุม
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  เขื่อนคำ
 
1. นางสาวปารณีย์  เสียงล้ำ
2. นางอัญชนา  สินสมศักดิ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กลิ่นเมธี
2. เด็กหญิงปภัสรา  เพียงกลาง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แซ่เฮ็ง
 
1. นางกิตติวรรณ  เฉลิมชวลิต
2. นางสาวชุติมา  ทองมาก
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ชั้นปั้นแตง
2. เด็กหญิงปทุมพร  แยบกระโทก
3. เด็กหญิงรตนพร  เพิ่มอำนาจ
 
1. นางจริยา  ปฐพีดุสิตา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงธินัญญา   โคทังงะ
2. เด็กชายน้ำทิพย์   พันธ์ศิริ
3. เด็กหญิงสุรารักษ์   แย้มยิ้ม
 
1. นางอารมย์  ศรีทับทิม
2. นางสาวนัฐการณ์  เสนาะคำ
 
99 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศรีสุภัทร์  กรทิพย์
2. เด็กหญิงเบญจศิริ  ขอสืบ
3. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นางสุวรรณา  ปราบพินาจ
2. นางสาววรภร  ธนสมสกุล
 
100 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงนวินดา  แซ่วาง
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  อินทรสอน
3. เด็กหญิงสุภัทรา  เข็มดงพลอง
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  ศิริเมืองจันทร์
2. นางสาวพรพรรณ  สร้อยสูงเนิน
 
101 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายยุทธกิต  กลิ่นอุบล
2. เด็กชายวาทิต  ศรีโสภา
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  จันทร์สิงขะ
 
1. นางสุรีย์  มุกดอกไม้
2. นางสาวณัทภิญญา  พงษ์ชินชญา
 
102 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายขจรธน  สายกนก
2. เด็กชายชยางกูร  สมศรี
3. เด็กชายสุทิวัส  สุวรรณโณ
 
1. นางทิวาพร  อภิสิฎฐาภรณ์
2. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
103 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  พรมศิริ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วงเวียน
 
1. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
2. นางเยาวเรศ  สุวรรณโท
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธราเทพ  คำใจ
2. เด็กหญิงสุมันตา  ภูถนอม
 
1. นางเยาวเรศ  สุวรรณโท
2. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1. เด็กชายรักษา  ลุงคำ
 
1. นางสาวเพชรดา  ก้อนทอง
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงรุ่งฤดีพร  สาระเนตร
 
1. นางสาวสรณ์นรี  พุ่มเกษม
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายสมพงษ์  กิ่งบัวหลวง
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายศักรินทร์  มาลาศรี
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายดุษฎี  อินทรพานิชย์
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์สอน  จูกลิ่น
2. เด็กหญิงจิตลัดดา  เขียวลี
3. เด็กชายชัชนันท์  จันทร์พูน
4. เด็กชายนฤเบศร์  จันประดับ
5. เด็กหญิงพุทธสุดา  จันทร์อุดม
6. เด็กชายวรวัฒน์  คลังแสง
 
1. นางปรธภัทร  ตีรพิมลจันทร์
2. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
3. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพรชัย  แก้วบรรดิษฐ์
 
1. นางจีรภา  ยงเขตรการณ์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กชายภูริช  เฟื่องกลาง
 
1. นางรวิสุดา  มีชีพสม
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 1. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  แถมมั่น
 
1. นางภัค  เชี่ยวชูศักดิ์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายวัชรชัย  คลังแสง
 
1. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายปวริศร  บุญโชติอนันต์
 
1. นางสาววิไล  บุญยัง
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวเขมจิรา  สีลา
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงอริสรา  ใหม่ปิยะ
 
1. นางจีรภา  ยงเขตรการณ์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล
2. เด็กชายศุภกร  ภูมิมงคล
3. เด็กหญิงอธิตยา  แก้วมูล
 
1. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
2. นางสาวพิมพ์รัก  ทองอ่อน
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายปิยบุตร  เตรัมย์
2. เด็กชายอนุชา  ภูเหล่าแก้ว
3. เด็กชายอนุชา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวนงนุช  สุทธิ
2. นางปรธภัทร  ตีรพิมลจันทร์
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กชายณัฐพล  เกตุกิ่ง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พานทอง
3. เด็กชายอัจษฎาวุธ  หีบเงิน
 
1. นางรวิสุดา  มีชีพสม
2. นางสาวกาญจนา  เปรมประสงค์
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  คำดี
2. เด็กชายธรรศภณ  บุญแก่น
3. เด็กชายพีรพล  สุขเกษม
 
1. นางสาวอรอนงค์  เดชเสน่ห์
2. นางนิทิวดี  พารอด
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นายนิพนธ์  ทองอินทร์
2. เด็กชายสวพล  วรรณประสพ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คงคะจันทร์
2. นางสาวนภาลัย  ชัยวงษา
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกฤษฎา  นาครินทร์
2. เด็กชายดนุพัส  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกันตพณ  มาลามาศ
2. เด็กชายคมกริช  มีทอง
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายธนพนธ์   ตันเจริญ
2. เด็กชายนฤเบศร์  ตามสมัย
3. เด็กชายอัยวัตร   ภาอ้อ
 
1. นางสุมามาลย์   ศิริจร
2. นางสาวสายฝน   สุขจิต
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจีรพงษ์   พลหาญ
2. เด็กหญิงธัญชนก   ยอดปัญญา
3. เด็กหญิงธีรณัฏฐ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุมามาลย์   ศิริจร
2. นางสาวสายฝน   สุขจิต