หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุรนาท โพธิงามสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสุชิน เต็มพร้อมโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
4. นายจำเริญ เพลากรณ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
5. นายพิษณุ รุ่งเรืองเศรษฐโรงเรียนวัดโพธิ์ดกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ มณีโชติโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
3. ส.ต.อ.ไพฑูรย์ เฉลิมดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองบัวค่ายกรรมการ
4. นายสิริชัย สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
5. นางสุวรรณา คนชมโรงเรียนบ้านพุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุรนาท โพธิงามสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายโสภณ พุ่มลำเจียกโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
4. นายสุรจิต ปิ่นทองโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการ
5. นางสาวกรณ์ชญาสุข พิมพ์จ้อยโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุรนาท โพธิงามสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
4. นายทองดี สายบัวโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการ
5. นางสาวสมพร ทำประเสริฐโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสุรนาท โพธิงามสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
4. นายทองดี สายบัวโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการ
5. นางสาวสมพร ทำประเสริฐโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิทยา แหวกวารีโรงเรียนวัดแคทรายประธานกรรมการ
2. นายสิริโสภณ เรืองดำโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นายสุชาย วิเศษสินธุ์โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา แหวกวารีโรงเรียนวัดแคทรายประธานกรรมการ
2. นายสิริโสภณ เรืองดำโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นายสุชาย วิเศษสินธุ์โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอรอนงค์ มัยรัตน์โรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติภาส หิรัญรัตน์โรงเรียนวัดดอนแจงกรรมการ
3. นางสาวมนทกานติ์ พิบูลแถวโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิวพร บุญประสพโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางนารินทร์ ทองลิ่มโรงเรียนบ้านพุแคกรรมการ
3. นางสาวธนฝน บัวแย้มโรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ อิ่มอุทรโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นางสุภัทรา ภมรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางศรีสมร ภมรโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
5. นางสุภาพ ร้ายไพรีโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนวัดแคทรายประธานกรรมการ
2. นายเสนอ จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดหนองตาหลวงกรรมการ
3. นางกิตจาวดี แก้ววันนาโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางบุศรา มีอนันต์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต เทพทิตย์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล เหลือลมัยโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา ตันติธีระศักดิ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เก่งทวีการโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ แสงประสาทโรงเรียนบ้านร่องเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมาน ศิลปคงโรงเรียนบ้านเขากรวดประธานกรรมการ
2. นางสุดา บุรณศิริโรงเรียนชุมชนวัดคูบัวกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ศรีมงคลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชาลี บุญโตโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)ประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส บุญเสาโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกานต์รวี เพิ่มพิบูลย์โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวรัติยา ชมภูพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ฉิมมะโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชาลี บุญโตโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)ประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ เขียววงษ์จันทร์โรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอธิราช นาคะศิริโรงเรียนบ้านร่องเจริญประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางศศิธร กฤษณคุปต์โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนิวัฒน์ เทพสุคนธ์โรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บำรุงชนโรงเรียนบ้านหนองนางแพรวกรรมการ
3. นางสาวสมศรี มีจำรัสโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ บำรุงทรัพย์โรงเรียนกองทัพบกฯโยธินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัติยา ชมภูพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางพรพิมล เวชสุวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์ดกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ศรีมงคลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เทพสุคนธ์โรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
3. นางธัญพร คุ้มประวัติโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษ ศิริมังคโลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างประธานกรรมการ
2. นายนิคม ชนะอินทร์โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร์ ยิ่งทวีโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายราเชนทร์ จันทร์เจิมโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรฉัตร์ ยิ่งทวีโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ฉิมมะโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ สุวรรณเขตวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณภา บุญใหญ่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ สุวรรณเขตวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีกรรมการ
3. นางอัญชลี พุทธวิบูลย์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนัทที พัฒนะผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนประธานกรรมการ
2. นางโสภี สุขเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนัทที พัฒนะผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนประธานกรรมการ
2. นางโสภี สุขเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นางสาวจิตตราภรณ์ กอบแก้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนัทที พัฒนะผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนประธานกรรมการ
2. นางโสภี สุขเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนัทที พัฒนะผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนประธานกรรมการ
2. นางโสภี สุขเจริญโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิดโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ จ้านสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุลโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมวงศ์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิดโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ จ้านสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุลโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิดโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ จ้านสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุลโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมนัสเทพ ขำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายวินิจ ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ เอี่ยมเกิดโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ จ้านสกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวสุชญา ศรีอริยะกุลโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายมนัสเทพ ขำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เจริญผ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
3. นายวินิจ ประสิทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายพิเชฐพงศ์ จิตรวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมศิลป์โรงเรียนบ้านหุบพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณีโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ศรีสุขโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
3. นางศุภัทรา สุคนธปฏิภาคโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณีโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ศรีสุขโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
3. นางศุภัทรา สุคนธปฏิภาคโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณีโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ศรีสุขโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
3. นางศุภัทรา สุคนธปฏิภาคโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณีโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ ศรีสุขโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
3. นางศุภัทรา สุคนธปฏิภาคโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
3. นางวรรณา จันทร์เจิมโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
3. นางวรรณา จันทร์เจิมโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
3. นางวรรณา จันทร์เจิมโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิ่นสวาสดิ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายสุพัต อ่อนน้อมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิ่นสวาสดิ์บ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายสุพัต อ่อนน้อมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิ่นสวาสดิ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายสุพัต อ่อนน้อมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร จอริโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิ่นสวาสดิ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายสุพัต อ่อนน้อมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร จอริโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
3. นางวรรณา จันทร์เจิมโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ กิตติรุ่งสุวรรณโรงเรียนบ้านมะขามเอนประธานกรรมการ
2. นายวาทิน นิโกรธาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างกรรมการ
3. นางวรรณา จันทร์เจิมโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นายสาวิตร ทองพรหมโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร จอริโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นายสาวิตร ทองพรมโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร จอริโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นายสาวิตร ทองพรมโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร จอริโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นายสาวิตร ทองพรหมโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แย้มเกษรโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)ประธานกรรมการ
2. นายสาวิตร ทองพรหมโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายเอกวิน ปรางงามโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรุ่งอรุณ สีคุณโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลชนก ชื่นประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายวันเฉลิม ไพรศิลป์โรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายโสวัฒน์ เหล่าธรรมประชาพัฒนาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายศักดา บุรีงามบ้านท่ามะขามกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจวัดหนองบัวค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางกาญจนา จันทร์นาคโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ แสงดิษฐ์โรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ คลังนาคโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญช่วย ความดีโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กีรติจำเริญโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ล้ำเลิศโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการ
4. นางสาวกิ่งรัก จบศรีโรงเรียนสีวะรากรรมการ
5. นางสาวฐิติวรดา เพริดพริ้งโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ตั่นทรัพย์สินโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน แจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
3. นายนิพนธ์ แก้วสุจริตโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี พระสมิงผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทันทิตย์ ชอบธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร เอี่ยมขำโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อโรงเรียนวัดยางงามกรรมการ
4. นายเทียนชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
5. นายสมพงษ์ พจนประทุมโรงเรียนวัดบางกระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุลโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางจริยา อะละมาลาโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อนุกูลวงศ์สกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุพัฒน์ คุ้มสินโรงเรียนวัดแจ้งเจริญประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ฟักเขียวโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นางอำไพ อยู่สบายโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านคาประธานกรรมการ
2. นางดวงพร เกลี้ยงปราณีตโรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
3. นายศุภชัย แก้วศิริโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ รำพรรณ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ศรีดอนไผ่โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการกรรมการ
3. นางสาวศลิษา ภูมิวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ดำนิลโรงเรียนอนุบาลบ้านคาประธานกรรมการ
2. นางบงกช ศิริคำโรงเรียนวัดศาลเจ้ากรรมการ
3. นางสาวกุลยารัตน์ บุญยังโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภูริวงศ์ คุ้มญาติโรงเรียนบ้านสันดอนประธานกรรมการ
2. นายภาวัต กันตศรีโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
3. นางสาวรจนาพร เจี่ยงเพ็ชรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอธิวัฒน์ บัวงามโรงเรียนบ้านนาคอกประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ จำปาเทศโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
3. นางภัทรภร โรจจิรชลโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ห้วยกรุดโรงเรียนบ้านพุตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายนุกูล ชัวนินีโรงเรียนบ้านชัฏหนองหมีกรรมการ
3. นางสาววาลิกา รักยินดีโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสหัส พรหมเกษโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ศูนย์กลางโรงเรียนบ้านหนองวัวดำกรรมการ
3. นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์โรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายภคพร ใจงามโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ สกุลไพศาลวารีโรงเรียนวัดท้ายเมืองกรรมการ
3. นางสาวศุภาพิชญ์ เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์ ใจมุ่งโรงเรียนวัดช่องลาภประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ สกุลไพศาลวารีโรงเรียนวัดท้ายเมืองกรรมการ
3. นายเอกศิษฐ์ เอกสิริไพศาลโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมไชย กระต่ายทองโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศมนกร ดวงมาลาโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
3. นางอำพร โคตะขุนโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สุภาพโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นายวิทยา มองมั่นโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านห้วยศาลาประธานกรรมการ
2. นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัยโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ซิ้มเล่มกิมโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. ดร.โสรัจจ์ แสนคำโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ยอดยิ่งโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการ
3. นายพัฒนภูมิ สิงห์ศาลาโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. ดร.โสรัจจ์ แสนคำโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ยอดยิ่งโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการ
3. นายพัฒนภูมิ สิงห์ศาลาโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. ดร.โสรัจจ์ แสนคำโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ยอดยิ่งโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการ
3. นายพัฒนภูมิ สิงห์ศาลาโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. ดร.โสรัจจ์ แสนคำโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ยอดยิ่งโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการ
3. นายพัฒนภูมิ สิงห์ศาลาโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางดวงสมร ทองใบโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางอรุณ เยาวมาลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. จ.ส.ต.วิโรจน์ กล้าวรางกูรโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมนพร สังข์กระแสร์โรงเรียนวัดแจ้งเจริญประธานกรรมการ
2. นางธีร์วลี ดวงเทพโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
3. นางลั่นทม ขวัญชัยรัตนภูมิโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมปอง บูรณะโรงเรียนบ้านหนองแร้งประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง สุขพ่วงโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางอัญชลี กล้าวรางกูรโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี กล้าวรางกูรโรงเรียนบ้านท่ามะขามประธานกรรมการ
2. นางสุรินีย์ จุติเวชโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางบานเย็น ชูฝาโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวิภาวรรณ์ สุระพันธ์โรงเรียนวัดห้วยตะแคงประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตนภรณ์ บุญยังโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางอุมาพร กฤตยโสภณโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี กราบเคหะโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา เทียมแพโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการ
3. นายสุวิชา วงศ์ตันโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอรพิณ นาคใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ กิ่งสามีโรงเรียนบ้านหนองลังกากรรมการ
3. นางพัทธมน พรมสุขโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวอุดมรัตน์ คชชาโรงเรียนบ้านหนองนางแพรวประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ตันหลงขจรโรงเรียนวัดเวียงทุนกรรมการ
3. นางอังคณา สมพงษ์อินทร์โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ยบำรุงเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง สุขพ่วงโรงเรียนบ้านจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางเกษร แสนประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวประไพทรัพย์ ผู้เจริญโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสิราลักษณ์ ตูวิเชียรโรงเรียนวัดบางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรินทร์ พานิชย์โรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
3. นายวิราศ พลอยงามโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไร เจริญศุขโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางศุภาวีร์ ใจหวังโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นางผกามาศ ทนุวัฒนพงศ์โรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี วัฒนสุนทรโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา บัวงามโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรกรรมการ
3. นางสมพิศ แก้วคชชาโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุทารัตน์ สุริวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองนางแพรวประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ ขาวอ่อนโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์กรรมการ
3. นางสุทธินี ปัญญาธงชัยโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)ประธานกรรมการ
2. นางยุภา เปลี่ยนมณีโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นางสมศรี อินทร์ชำนาญโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ พงศ์ทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมณฑน์ อาจโยธีโรงเรียนบ้านชัฏเจริญกรรมการ
3. นางสาวเกษร แสนประเสริฐโรงเรียนชุมนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไสว ปรางงามโรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา บัวงามโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรกรรมการ
3. นางสาวรสา สำเภาเงินโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวรรทณา พิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา พันธุ์ทัดโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เนาว์รุ่งโรจน์โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเจียรนัย หนุนภักดีโรงเรียนนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ สันติภพโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาววรินทร กาบสนิทโรงเรียนสินแร่สยามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกรรณิกา กระกรกุลโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ผ่องภิรมย์โรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการ
3. นางสาวปณิตา ศิลารักษ์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวราตรี เสนาะเมืองโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสุทัศนีย์ แสงอนันต์โรงเรียนวัดเกตุน้อยกรรมการ
3. นางสุนทรียา แก้วพิจิตรโรงเรียนวัดเวียงทุนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เข็มเล็กโรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา สุขเกื้อโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
3. นางวันดี อ่อนละมูลโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ เข็มเล็กโรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา สุขเกื้อโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
3. นางวันดี อ่อนละมูลโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา หนูดีโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ทองเรืองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นางน้องลิน เกตุแก้วโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
4. นางสาวณัฐนิช โยธาธิติกุลโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา เซ่งตระกูลโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา หนูดีโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ทองเรืองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นางน้องลิน เกตุแก้วโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
4. นางสาวณัฐนิช โยธาธิติกุลโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา เซ่งตระกูลโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพล พงค์พุทธชาติโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศิริเอกโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้กรรมการ
3. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์โรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการ
5. นางสาวสุชานาฎ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านชัฏหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจันทนา มาประเทียบโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางเอมอร มุ่นพลายโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
3. นางญาดา รักษาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา มาประเทียบโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางเอมอร มุ่นพลายโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
3. นางญาดา รักษาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศิริเอกโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้กรรมการ
3. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์โรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการ
5. นางสาวสุชานาฏ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านชัฏหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศิริเอกโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้กรรมการ
3. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์โรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการ
5. นางสาวสุชานาฏ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านชัฏหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศิริเอกโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้กรรมการ
3. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์โรงเรียนบ้านมะขามเอนกรรมการ
5. นางสาวสุชานาฎ อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านชัฏหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ อยู่สบายโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ประธานกรรมการ
2. นางสิริกมล วงศ์วัฒนาโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
3. นางสาวิตรี พันธีโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิชา วงศ์ตันโรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นางอริศรา หงษ์ทองโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวเสมอใจ ชูรอดโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางพนัชญา ชะนะชัยโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวพจมาน หมวกสาโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางพนัชญา ชะนะชัยโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวพจมาน หมวกสาโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชูใจ สายหมีโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางฉัตรลดา ไวยพาราโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล มนตรีโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิชา วงศ์ตันโรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นางอริศรา หงษ์ทองโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวเสมอใจ ชูรอดโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ สายหมีโรงเรียนบ้านหนองตาเนิดประธานกรรมการ
2. นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญโรงเรียนสินแร่สยามกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ธรรมประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ สายหมีโรงเรียนบ้านหนองตาเนิดประธานกรรมการ
2. นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญโรงเรียนสินแร่สยามกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ธรรมประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติกาญจน์ เจิมจุลทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ฟักเขียวโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ซื่อจริงโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติกาญจน์ เจิมจุลทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ฟักเขียวโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ซื่อจริงโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการและเลขานุการ

รุ่งอรุณ สว่างดี 081-8577499
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]