หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายคณิต จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา(ระดับประถมศึกษา)  
2 นายจำเริญ เครือมูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเจติยาราม ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  
3 นายชัยนาท หมื่นศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ระดับประถมศึกษา)  
4 นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  
5 นายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา(คอมพิวเตอร์)  
6 นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(คอมพิวเตอร์)  
7 นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ประธานกรรมการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ-โรงเรียนเรียนร่วม  
8 นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
9 นางอังคณา สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการกิจกรรมปฐมวัย  
10 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
11 นายสำราญ สุขาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากท่อ ประธานกรรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
12 นางอังคณา สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
13 นางสาวอุทัย ธารมรรค ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เลขานุการคณะกรรมการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
14 นางสาวอุทัย ธารมรรค ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เลขานุการคณะกรรมการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
15 นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
16 นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการจัดการศึกษาปฐมวัย  
17 นางชบา นามชนะ ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย  
18 นางพัชรี มีศรีผ่อง ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย  
19 นางสัมพันธ์ สมประสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย  
20 นางสาววนัสญา พิศาลปัญญา ครู โรงเรียนวัดใหม่นครบาล กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย  
21 นางน้องลิน เกตุแก้ว ครู โรงเรียนวัดน้ำพุ กรรมการกลางการจัดการศึกษาปฐมวัย  
22 นางวัจนา ชาสิงห์แก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
23 นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
24 นายฐิติวัชร นภัสชยุตพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
25 นางดวงใจ วัดปาน ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
26 นางสาวการย์กรณ์ กัลป์จิราพงศ์ โรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
27 นายประเสริฐ เลิศวนัสบดี ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
28 นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์ ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
29 นายบุรินทร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญ ครู โรงเรียนมหาราช 7 กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
30 นางวัชรีวรรณ วงศ์ทองดี ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
31 นายพงษ์ศักดิ์ สรรสม ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
32 นางรุ่งอรุณ สว่างดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
33 นางอาภรณ์ มุ่งเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
34 นางช่อทิพย์ อินแสน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
35 นางสาาวศศิกานต์ แสวงลาภ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
36 นายปรีชา ปรีชาโชติ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
37 นายราเชนทร์ จันทร์เจิม ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
38 นางนิอร ศรีนวลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
39 นางธัญวรรณ จีนขาวขำ ครู โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
40 นางกฤษณา อิ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
41 นางสาวปรรณพัชร์ มุกดาเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
42 นางสุกัญญา อังกุรวิโรจน์ ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
43 นายสว่าง ศิริเอก ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
44 นายประยุทธ ณ วังขนาย ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
45 นายโชคชัย แคใหญ่ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
46 นางสาวพจวรรณ์ หนูนารถ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
47 นางอุไร เจริญศุข ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
48 นางมนิษา อรุณเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
49 นางพันธ์ประภา พูนสิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
50 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
51 นางสาวสุพรรณี สาเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
52 นางพูนศิริ สุพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
53 นางสาวยุพยง พงษ์ประยูร ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
54 นางสาวอุดมรัตน์ คชชา ครู โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
55 นางศศิธร เทพสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
56 นางสาวรัตนา ศรีวิลัย ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
57 นายศักดิ์สยาม จันทร์ธานี ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
58 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
59 นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
60 นายอนุวัต ทวีผล ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
61 นางสาวดรุณี มิ่งสมร ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
62 นางสาวภาวรินทร์ รัศมีกอบกุล ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
63 นายสมไชย กระต่ายทอง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
64 นางสาวธิดารัตน์ สังข์อนันต์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
65 นางสาวกรกนก มะลิทอง ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  
66 นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการประสานงานกิจกรรมพัฒนา่ผู้เรียน  
67 นางจันทนา โฉมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
68 นางสาคร โรจนสาครบุตร ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
69 นางนฤมล เปลี่ยนแพ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
70 นางชัชนี มนต์ทิพย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
71 นายจิณณพัต พันธ์ยิ่งยก ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
72 นางมัทนี จตุปาริสุทธิศีล ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
73 นายสัญญา สุขพิศาล ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
74 นางรานี พันธุ์วนิชกุล ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่ กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
75 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการประสานงานการศึกษาพิเศษ-โรงเรียนเรียนร่วม  
76 นางประชิด พุกปราง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เลขานุการการจัดการศึกษาพิเศษ - โรงเรียนเรียนร่วม  
77 นางจินตนา พรมมาฏร์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการการศึกษาพิเศษ - โรงเรียนเรียนร่วม  

รุ่งอรุณ สว่างดี 081-8577499
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]