สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 42 4 3 2 49
2 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 26 5 2 0 33
3 อนุบาลราชบุรี 21 8 3 0 32
4 รุจิรพัฒน์ 20 6 1 0 27
5 บ้านโป่งกระทิงบน 19 9 1 2 29
6 วัดเขาปิ่นทอง 19 5 3 2 27
7 บ้านเบิกไพร 17 5 1 0 23
8 บ้านทุ่งกระถิน 12 9 0 0 21
9 วัดพิกุลทอง 12 5 3 2 20
10 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 12 1 2 0 15
11 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 12 1 0 0 13
12 ชุมชนวัดรางบัว 11 1 0 0 12
13 วัดห้วยหมู 11 0 0 0 11
14 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 9 4 4 1 17
15 อนุบาลเมืองราชบุรี 9 1 0 1 10
16 วัดห้วยไผ่ 8 5 2 0 15
17 มหาราช7 7 5 7 3 19
18 วัดพเนินพลู 7 4 0 2 11
19 บ้านท่ามะขาม 7 3 0 0 10
20 บ้านห้วยยางโทน 7 1 2 0 10
21 บ้านหนองขาม 7 1 0 0 8
22 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 6 2 0 1 8
23 บ้านตะโกล่าง 6 1 2 4 9
24 อนุบาลสวนผึ้ง 6 1 2 0 9
25 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 6 1 0 0 7
26 วัดหนองพันจันทร์ 6 1 0 0 7
27 วัดไผ่ล้อม 6 0 0 0 6
28 ชุมชนบ้านบ่อ 6 0 0 0 6
29 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 0 0 0 6
30 อนุบาลจอมบึง 5 6 2 0 13
31 อนุบาลบ้านคา 5 5 0 0 10
32 บ้านสวนผึ้ง 5 1 0 0 6
33 วัดโสดาประดิษฐาราม 5 0 0 0 5
34 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 4 3 0 1 7
35 บ้านห้วยท่าช้าง 4 2 0 0 6
36 สินแร่สยาม 4 0 1 0 5
37 บ้านหนองกระทุ่ม 4 0 0 0 4
38 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 4 0 0 0 4
39 น้ำตกห้วยสวนพลู 3 1 0 0 4
40 วัดเกตุน้อย 3 1 0 0 4
41 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 3 0 0 1 3
42 บ้านมะขามเอน 3 0 0 0 3
43 บ้านร่องเจริญ 2 4 0 0 6
44 บ้านหินสี 2 3 2 0 7
45 บ้านวังปลา 2 2 0 0 4
46 วัดท้ายเมือง 2 2 0 0 4
47 บ้านหนองวัวดำ 2 2 0 0 4
48 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 2 1 0 0 3
49 บ้านห้วยศาลา 2 1 0 0 3
50 บ้านทุ่งแฝก 2 0 1 0 3
51 บ้านแม่ประจัน 2 0 1 0 3
52 นารีวิทยา 2 0 0 0 2
53 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
54 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 0 0 0 2
55 วัดท่าโขลง 2 0 0 0 2
56 ดรุณาราชบุรี 2 0 0 0 2
57 วัดบ้านกล้วย 2 0 0 0 2
58 วัดด่านทับตะโก 2 0 0 0 2
59 วัดหนองบัวค่าย 2 0 0 0 2
60 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 2 0 0 0 2
61 ประชาพัฒนาวิทย์ 2 0 0 0 2
62 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1 7 1 0 9
63 บ้านลำพระ 1 2 1 2 4
64 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 2 0 0 3
65 วัดบางกระ 1 1 2 0 4
66 บ้านหุบพริก 1 1 0 1 2
67 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1 1 0 0 2
68 บ้านหนองน้ำใส 1 1 0 0 2
69 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 1 1 0 0 2
70 บ้านทุ่งแจง 1 1 0 0 2
71 วัดห้วยตะแคง 1 0 1 0 2
72 บ้านพุเกตุ 1 0 1 0 2
73 เรืองวิทย์พระหฤทัย 1 0 1 0 2
74 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 0 0 0 1
75 วัดดอนตะโก 1 0 0 0 1
76 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
77 บ้านยางคู่ 1 0 0 0 1
78 วัดสันติการาม 1 0 0 0 1
79 บ้านสันดอน 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองตาเนิด 1 0 0 0 1
81 บ้านเขาพระเอก 1 0 0 0 1
82 วัดอรัญญิกาวาส 1 0 0 0 1
83 บ้านชัฎหนองหมี 1 0 0 0 1
84 บ้านพุบอนบน 1 0 0 0 1
85 บ้านรางเฆ่ 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 0 0 0 1
87 บ้านหนองนกกะเรียน 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองปรือ 1 0 0 0 1
89 วัดทุ่งหญ้าคมบาง 1 0 0 0 1
90 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0 0 1
91 วัดศรัทธาราษฎร์ 1 0 0 0 1
92 สีวะรา 1 0 0 0 1
93 วัดสนามสุทธาวาส 0 1 0 1 1
94 บ้านมณีลอย 0 1 0 0 1
95 บ้านหนองลังกา 0 1 0 0 1
96 วัดหนามพุงดอ 0 1 0 0 1
97 บ้านพุตะเคียน 0 1 0 0 1
98 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 1 0 0 1
99 บ้านเขากรวด 0 1 0 0 1
100 บ้านโป่งกระทิงล่าง 0 1 0 0 1
101 บ้านไทรงาม 0 1 0 0 1
102 วัดคุ้งกระถิน 0 1 0 0 1
103 วัดหนองตาหลวง 0 1 0 0 1
104 วัดเกาะศาลพระ 0 1 0 0 1
105 วัดเวียงทุน 0 1 0 0 1
106 บ้านหนองแร้ง 0 0 1 0 1
107 บ้านหนองโก 0 0 1 0 1
108 วัดใหม่นครบาล 0 0 1 0 1
109 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 0 1 0
110 วัดเขางูสันติธรรม 0 0 0 1 0
111 วัดโพธิ์ดก 0 0 0 0 0
รวม 464 153 55 28 700