รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตะโก 1. เด็กชายก๊อป  -
2. เด็กชายต้นไม้  -
 
1. นางธนวรรณ  พลายรักษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เนียมเตียง
2. เด็กชายสุทธิพงค์  แดงสะอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันท์  เกิดเสมอ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายจอกล้วยจอ  -
2. เด็กชายนพรัตน์  ศักดิ์ชัย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ธนาคีรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. นางสาวชนากานต์  เขียวพุ่มพวง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  สอนทำโม
 
1. นางวรัญตี  อนันตโท
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กชายวันชนะ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายเอกภพ  แสงสาครรัตนะ
 
1. นางสิริลักษณ์  อุทัยฉาย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  กาใจใส
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์เจริญ
3. เด็กหญิงสุจพัชร  งามศรีโรจน์
4. เด็กหญิงสุชาดา  กุลรักษา
5. เด็กชายสุวิชชา  แซ่เอี้ยว
 
1. นางชลลดา  จารุภา
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์อนันต์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายชัชวาลย์  ภูฆัง
2. เด็กชายปิยะ  สุดทัศ
3. เด็กหญิงพรรณรินทร์  บุญประเสริฐ
4. นายวรปัญญา  ไพรชุมพล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เศษสูงเนิน
 
1. นางอรอนงค์  ณ พัทลุง
2. นายกำธร  ศรีสงคราม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายพรศักดิ์  ภูมิไธสง
2. เด็กหญิงศิวพร  สอนประสาท
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กันติ๊บ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เปรมปรีสุข
2. เด็กชายสุวพิชญ์  อาษา
 
1. นางสาวญาณินี  จันทร์ธานี
2. นางสาวนิพิฐพร  โกมลกิติศักดิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงชนมน  อมดวง
2. เด็กชายนเรศ  คชถิตย์
 
1. นางดวงกมล  นวมมณีรัตน์
2. นางดวงใจ  วัดปาน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายปิยะชัย  ปัญญาศานติ
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญทอง
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายนราวิชญ์  แสงสว่าง
 
1. นางวัชรีวรรณ  วงศ์ทองดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองป้อม
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  เสนาธรรม
 
1. นางกัลณิกา  ศรีสุวรรณ
2. นางกัญญา  มาลี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายจอ  กลุ่มน้อย
2. เด็กหญิงแอนนา  สีชาติ
 
1. นางกฤษณา  เอี่ยมสง่า
2. นางสาวขวัญตา  มั่นใจ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงจันฑกานต์  ไพบูลย์
2. เด็กหญิงชลลดา  ใจหวัง
 
1. นางสาวรัติยา  ชมภูพันธ์
2. นายยุทธพล  พงค์พุทธชาติ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายดิษย์  อีเกล็ด
 
1. นางขนิษฐา  สาภูงา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1. เด็กชายธีรศิลป์  ทองไร่
2. เด็กชายธุววิช  สุวรรณ์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ม่อมเหมาะ
 
1. นายบุญตา  คำทา
2. นายก้องเกียรติ  วงษ์พันเสือ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กชายบุลากร  จูใจนิ่ม
2. เด็กชายละว้า  บุญทอง
3. เด็กชายแป๊ปซี่  บุญช่วย
 
1. นางสาวพรนภา  อู๋ทอง
2. นางขนิษฐา  จันทร์เจริญ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายณัฐนันท์  แสงรี
2. เด็กหญิงสุพัตตา  คำใจจิตร
3. เด็กชายเต่า  แสงวงษา
 
1. นางนาฏยา  เทียมแพ
2. นางสาวฐิตินาฏ  เทียมแพ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายภพพิพัฒน์  พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทับเถื่อน
 
1. นางอรทัย  ชาลี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศักดิ์ชัย
 
1. นางศุภัทรา  สุคนธปฏิภาค
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  พวงเครือ
 
1. นางโสภี  สุขเจริญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงโยษิตา  ไม้แก้ว
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายสมภพ  วัชรวงษ์
 
1. นางโสภี  สุขเจริญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงมัญฑิรา  สุขุมจารี
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ชำนาญ
 
1. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สว่างอารมย์
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงฌัฌฌา  บุญวานิชย์
 
1. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ขนวน
 
1. นางสาวพิมพ์รักข์  สามคุ้มพิมพ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีนวลจันทร์
 
1. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงวิภาวี  ทวีวงค์
 
1. นางสาวพิมพ์รักข์  สามคุ้มพิมพ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายอธิพัฒน์  นิลขาว
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายพลวัฒน์  พรมโสภา
 
1. นายเสกสรร  ศักดาคาร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิมวัตร
 
1. นายไชยสิทธิ์  ชมชื่น
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายบูรณ์ธิการ  พันธ์ไทย
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ชำนาญ
2. เด็กหญิงฌัฌฌา  บุญวานิชย์
3. เด็กชายนโรดม  สมคำเพชร
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  ติดญาติ
5. เด็กหญิงปานนภัส  น้อยวิลัย
6. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  กลิ่นโอชา
7. เด็กหญิงสุพิชญา  เหลืองสุวรรณ
8. เด็กหญิงอนันญา  พุ่มพฤกษ์
9. เด็กชายอาทิตย์  นักสอน
 
1. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกวินนา  พานิชย์สมบัติ
2. เด็กหญิงชนาธิป  ทองชมพูนุช
3. เด็กชายฐิติกร  ยอดครู
4. เด็กชายณภัทร  บุญเพ็ญ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผูกรอด
6. เด็กหญิงณิชา  แสงทิพย์
7. เด็กชายธีรจักร  ชลชาญ
8. เด็กชายปกรณ์  ยงค์อำนวย
9. เด็กหญิงปณิฎฐา  อินทอง
10. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีนวลจันทร์
11. เด็กชายภัทรพงศ์  สวยมาก
12. เด็กชายอธิพัฒน์  บัวขาว
13. เด็กชายเจษฎา  เพชรพงศ์
14. เด็กชายเอกชัย  สระทองเทียน
15. เด็กหญิงโยษิตา  ไม้แก้ว
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
2. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
3. นายประยงค์  ยงค์อำนวย
4. นายจิรศักดิ์  จันทรัตทัต
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกิตติยา  ใจงาม
2. เด็กหญิงณฐยา  ดอนไพรธรรม
3. เด็กหญิงณิชา  วัฒนาพงษากุล
4. เด็กหญิงธมลนัท  บุษปฤกษ์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง
6. เด็กหญิงมัญฑิรา  สุขุมจารี
7. เด็กชายรัฐภูมิ  มั่งแป้น
8. เด็กชายวสันต์  สิทธิสร
9. เด็กหญิงศิรดา  กาญจนานพมาศ
10. เด็กหญิงสุพพัตรา  ยุทธนาวี
 
1. นายอภิพล  นาคสุข
2. นายโชคชัย  แคใหญ่
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหุบพริก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สว่างแก้ว
2. เด็กชายตะวัน  สอพานิชย์
3. เด็กหญิงนภาพร  ก๋งพิ้ว
4. เด็กชายปิติภัทร  ณรงค์วงค์วัฒนา
5. เด็กหญิงพิชามลช์  จุลอยู่
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุตรเพชร
7. เด็กชายพีรพงษ์  ไมลมาตย์
8. เด็กชายภานุพงษ์  เล่าทรัพย์
9. เด็กหญิงรัญญา  จงนวกิจ
10. เด็กหญิงวนันดา  ปลดเปลื้อง
11. เด็กหญิงวริศรา  แซ่จิ่ว
12. เด็กชายสายฟ้า  แขกไทร
13. เด็กหญิงสุธิตา  กงกาหน
14. เด็กชายอดิเทพ  เพชรรัตน์
15. เด็กหญิงอาติยา  สังวาลวงษ์
16. เด็กชายเจษฎา  ดอกไม้
17. เด็กชายเจษฎา  จันทร์ดวงเด่น
18. เด็กชายเฉลิมชัย  โสภากุล
19. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แจ่มใส
20. เด็กหญิงโสรญา  ฟักโต
 
1. นายวิเชียร  ประทุมศิลป์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  หลำชู
2. เด็กหญิงจิรภัทร  เนียมเตียง
3. เด็กหญิงจิรภัสสร  เนียมเตียง
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงชลธิชา  สุดสาคร
6. เด็กชายธีรพล  เข็มพับ
7. เด็กหญิงนลินี  สุดละม่อม
8. เด็กหญิงบัวชมพู  วิจิตรานนท์
9. เด็กชายบารเมษฐ์  กล้าผจญ
10. เด็กชายปราการ  เหมันต์
11. เด็กหญิงปรางทิพย์  นิลอร่าม
12. เด็กหญิงปริศนา  เชื้อสมุทร
13. เด็กหญิงปวีณา  โฉมนก
14. เด็กชายระวีมล  -
15. เด็กหญิงวิภาวดี  เชื้อสมุทร
16. เด็กชายศรัณย์  นิ่มนวล
17. เด็กหญิงสุธิตา  แสนสุข
18. เด็กหญิงสุภาวดี  ยะหัตตะ
19. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สินธุ์เจริญ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  เนียมเตียง
21. เด็กหญิงเมทินี  กมลวงศ์โชติ
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
3. นางอรทัย  ชาลี
4. นางณัฐฐิญา  นันท์รัตน์ไกร
5. นายณัฐวุฒิ  ทองคำ
6. นายวุฒิชัย  กลิ่นบำรุง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กชายตัวเล็ก  จำปี
2. เด็กชายทูบี  ซาลามู
3. เด็กชายบิ๊ก  แบลี้
4. เด็กหญิงมีนา  บุญทอง
5. เด็กชายเคระ  ซาลามู
6. เด็กชายเลมู  ช่วยมา
 
1. นายเอกวิน  ปรางงาม
2. นายอภิสิทธิ์  น้ำสอาด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายบูรณ์ธืการ  พันธ์ไทย
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเพฑูริย์  เคียงวงศ์
 
1. นางสาวกุลยารัตน์  บุญยัง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงสิริกร  รัตนานนท์
 
1. นางกมลณัช  ศรีวิชัย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายภูษิต  หลวงงาม
 
1. นางฬุริยา  อยู่จันทร์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เจนจิตต์วรภัณฑ์
 
1. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเพฑูริย์  เคียงวงษ์
 
1. นางสาวกุลยารัตน์  บุญยัง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เล้าพูนพิทยะ
 
1. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กชายอานนท์  คนเพียร
 
1. นายปีรเมษ  มณีโชติ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เต็มเกตุ
 
1. นางสาวสมจิตต์  บุญลา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายฐปนพงษ์  สุดาโมกข์
 
1. นางปรางทิพย์  อุ่นเรือน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายสหรัฐ  กันคล้อย
 
1. MissSheila  S.Deliso
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พิมพ์อากาศ
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ฟักเขียว
 
1. นายยุทธนา  ชาลี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ทัดถิ่น
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญมา
3. เด็กหญิงจันทรา  ใจกล้า
4. เด็กหญิงจันทิมา  อุ่นชาย
5. เด็กชายจิราวัฒน์  วงศ์ทอง
6. เด็กหญิงชนิกาต์  สร้อยสาคร
7. เด็กหญิงชลลดา  มั่นคง
8. เด็กชายชัยสิทธิ์  ล่งตัง
9. เด็กหญิงชาลินี  พุเกียว
10. เด็กหญิงณัชชา  ดาวแจ่ม
11. เด็กหญิงตาหวาน  จงดี
12. เด็กหญิงธิญา  พุเกียว
13. เด็กหญิงนันทิตา  แสทอ
14. เด็กชายบุญชัย  พุเกียว
15. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญเลิศ
16. เด็กหญิงพลอยชมพู  กัวพู้
17. เด็กชายรัฐวุฒิ  วงศ์ทอง
18. เด็กหญิงสลิตา  วาเบ
19. เด็กหญิงสายสุพิน  มะณีแสง
20. เด็กหญิงสายใจ  อูทู
21. เด็กชายอภิวัฒน์  ล่งตัง
22. เด็กหญิงอรพรรณ  จอมี
23. เด็กชายอะเล่  จอแว
24. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชาติอารีย์
25. เด็กชายอานนท์  กำนันดง
26. เด็กหญิงเมษา  อำพันธุ์
27. เด็กหญิงเสาร์  คังพุ
28. เด็กชายเอกชัย  เต้าทอง
29. เด็กหญิงแมะโซ  พะท่อ
30. เด็กหญิงแห่กอ  ลุงชก
31. เด็กหญิงโต๊ะโต  เป้พ้อ
 
1. นายบุรุษ  พลกุล
2. นายเฉลิมชัย  ชัดเกลา
3. นายฉัตรชัย  กูละ
4. นายสมัย  พุเบาะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายเอกภาพ  เลิศพิทักษ์กมล
 
1. นางสุชญา  มณีโชติ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงค์มาดิษฐ์
 
1. นายวาทิน  นิโกรธา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายกฤษณ  คณานุกูล
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  เรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ว่องไววรพงษ์
4. เด็กชายชวินทร์  ว่องไววรพงษ์
5. เด็กหญิงฐิติกานต์  พรหมหมัด
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองแก้ว
7. เด็กชายณัฐชนน  รักวงศ์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังขะนันท์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  วังวิเศษ
10. เด็กชายณัฐดนัย  เบญจธนะฉัตร์
11. เด็กหญิงณัฐนิชา  เดชานนท์วรวัฒน์
12. เด็กหญิงณิชาณัฐ  โคชธนากุล
13. เด็กหญิงดมิสา  คงคล้าย
14. เด็กชายต่อลักษณ์  ชุติชัยศักดา
15. เด็กหญิงนพัช  รอดแสวง
16. เด็กหญิงนันท์นภัส  เศรษฐกูลวิชัย
17. เด็กหญิงปภาดา  ปานปลั่ง
18. เด็กชายปริณ  ชินภาณุวัฒน์
19. เด็กชายปุญญพัฒน์  ทรัพย์ส่งแสง
20. เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณวีระ
21. เด็กหญิงพิชญานิน  เอี่ยมจำรัส
22. เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทโนทัย
23. เด็กหญิงพีรดา  จันทภูมิ
24. เด็กหญิงภรณ์ชนก  พิณนุวัตร
25. เด็กหญิงภัณฑิตา  สวัสดี
26. เด็กชายภาตะวัน  กุลจันทร์
27. เด็กหญิงรชยา  อธิชลินทร
28. เด็กชายรัชพล  น้อยเอก
29. เด็กหญิงวรัทสิริกุล  แตงนวน
30. เด็กหญิงวริฏฐา  ใช่รุ่งเรือง
31. เด็กหญิงวรินทร์พร  เตชะสัตยา
32. เด็กชายวิสุทธิ์  ทองดี
33. เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม
34. เด็กหญิงศรัณย์พร  ทางทอง
35. เด็กหญิงศศิมา  เกลี้ยงเกิด
36. เด็กหญิงสิริพิมพ์  พิมพ์อัฐ
37. เด็กหญิงหทัยภัทร  รักตประจิต
38. เด็กหญิงอัญญรินทร์  ทรัพย์ส่งแสง
39. เด็กหญิงอาชีร์ญาณ์  โสนุช
40. เด็กชายโฟด  ยู่ไล้
 
1. นางปัญจพร  ยอแซฟ
2. นายมารุต  ยอแซฟ
3. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยา  อัสสาสิทธิ์
2. เด็กชายธงชัย  ภู่ทอง
3. เด็กหญิงมัณฑนา  เปรมดิลก
4. เด็กชายยงยุทธ  ทองอ่อน
5. เด็กชายวายุ  สุวรรณสิทธิ์
6. เด็กชายศิวกร  แก้วมุกดา
7. เด็กหญิงสุทธิดา  อุ่นภักดิ์
8. เด็กหญิงอรวรรณ  โพล้งน้อย
 
1. นางพรศิลป์  เหวันต์
2. นางพรพิมล  แจ่มจันทร์
3. นางชิดชม  เปลื่องชนะ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงณัฐพร  งามเปาะ
2. เด็กชายธวัชชัย  มณี
3. เด็กชายธีรพัทธ์  ชื่นมัจฉา
4. เด็กชายนิคม  เพ็ชรนิล
5. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ญาติมาก
6. เด็กชายบุญมาก  อุดมสุข
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดครู
8. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  รอดม่วง
 
1. นางสุจิตรา  วิโรจนะ
2. นางดาหวัน  วรรณาโส
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา  พุกท่าไม้
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงกานดา  ราชมณี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ครุธวัฒนา
3. เด็กหญิงดรินทร  แตงนิ่มงาม
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จงจอหอ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  มาตรเหลือง
6. เด็กหญิงอรกัญญา  ปานขาว
 
1. นางดวงกมล  อุดมศรี
2. นางโสภี  สุขเจริญ
3. นางกวินณา  นาขาม
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขหมั่น
2. เด็กหญิงปารีย์  อุยมา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ค้างคีรี
4. เด็กหญิงอัญญารัตน์  พรหมหรรษ์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นคง
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์เอื้อน
 
1. นางสุจิตรา  วิโรจนะ
2. นางดาหวัน  วรรณาโส
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา  พุกท่าไม้
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. นางสาวกิตติญา  ทองเสือ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  โตตาบ
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ทับอุย
4. เด็กหญิงปุณยานุช  สำแดง
5. เด็กหญิงรัตนกร  ดีที
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กวยกือ
7. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีสุวรรณ์
8. เด็กหญิงอรพร  ธนนท์นภาเดช
 
1. นางมุกดา  เสมสวัสดิ์
2. นางสาคร  โรจนสาครบุตร
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทพสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิมประกาย  บุญมี
3. เด็กหญิงฟ้า  ชำ
4. เด็กหญิงวาสนา  ทองยุ
5. เด็กหญิงสายธาร  โซวเซ็ง
6. เด็กหญิงสุชานารถ  อินเรือน
7. เด็กหญิงสุนิษา  ฉายแสง
 
1. นางธัญวรรณ  จีนขาวขำ
2. นายรัฐภูมิ  จีนขาวขำ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญพวง
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงจินดา  ผาสุก
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงบัว  บุญมี
4. เด็กหญิงรัญชิดา  สุดจิรัต
5. เด็กหญิงวไลพร  มูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอริสรา  มุลมูล
7. เด็กหญิงอาสิมา  ผาสุก
8. เด็กหญิงเกสร  อารมณ์ปลื้ม
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
2. นางนฤมล  คงกลัด
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขไกร
2. เด็กหญิงชนิสรา  ภู่ระย้า
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  จูทะศร
4. เด็กหญิงธิดานุช  เล่งอ้อ
5. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
6. เด็กหญิงบุญยานุช  บุญยงค์
7. เด็กหญิงภัทรภร  สรรเสริญ
8. เด็กหญิงระวิวรรณ  โกมลเปริน
9. เด็กหญิงวริยา  ศรีวิลัย
10. เด็กหญิงศรุตยา  นิ่มสำราญ
11. เด็กหญิงศศิธร  วิรัชดิษ
12. เด็กหญิงสวิชญา  สักลอ
13. เด็กหญิงอรชพร  ณรงค์รอน
14. เด็กหญิงอสมาพร  เพ็งอุดม
15. เด็กหญิงเกวลี  แก้วเจริญสุข
 
1. นางกมลณัช  ศรีวิชัย
2. นางสาวชนัญชิดา  เมฆคลี
3. นางสาวสมศรี  มีจำรัส
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประนางรอง
2. เด็กชายชานนท์  บุต่วย
3. เด็กชายศรัญ  ด้วย
4. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญทิน
5. เด็กชายอภิมุข  ประดับศิลป์
 
1. นายภูชิต  คีริเอก
2. นายเฉลิมชัย  ชัดเกลา
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญส่ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุขสำราญ
 
1. นายเขมภูมิ  ประพันธ์พจน์
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายกัมปนาท  พุ่มร่ม
2. เด็กชายจักรพันธ์  สิภุมมา
3. เด็กชายชินกาญ  อินทะปัญญา
4. เด็กชายนครินทร์  จิตอิ้ง
5. เด็กชายนพรัตน์  ชัยวิเศษ
6. เด็กหญิงนพวรรณ  เสียงเพราะ
7. เด็กหญิงนันทนา  คำเหลือง
8. เด็กหญิงนันทิยา  ฤทธิ์ล้ำ
9. เด็กหญิงพรรณภัทร  แก้วมะลัง
10. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วมะลัง
11. เด็กหญิงภัคจีรา  จินดาโชติ
12. เด็กชายภาคภูมิ  สาวสุชาติ
13. เด็กชายภาณุวัฒน์  ม่วงโมรา
14. เด็กชายมงคล  เนียมทอง
15. เด็กหญิงมินตรา  นิลาวรรณ์
16. เด็กหญิงศศิกานต์  เสนาธรรม
17. เด็กชายสาโรจน์  ศรีสว่าง
18. เด็กชายสิทธิโชค  ผานาค
19. เด็กชายสุพจน์  ศรัทธาผล
20. เด็กหญิงหญิง  -
21. เด็กชายอนุชา  คชกฤษ
22. เด็กหญิงอภิริสา  ธรรมมา
23. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธรรมมา
24. เด็กชายอรรถถพล  ยอดแก้ว
25. เด็กชายอำพล  อินทนู
26. เด็กหญิงอินทิมา  ฮองส่ง
27. เด็กชายโชคบุญพา  เขียวผ่อง
 
1. นายประจักษ์  โชติช่วง
2. นางอารีย์  ศรีสุข
3. นายศิรยุทธฺื์  ธำรงโชติ
4. นายประยงค์  ศรีสันเทียะ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายกิติภูมิ  หงษ์โต
2. เด็กชายชลิต  โพจินดา
3. เด็กชายชินดนัย  กะพุก
4. เด็กชายนิธิ  เยาวราช
5. เด็กชายภูริณ  แสงพุฒ
6. เด็กชายภูรินทร์ฺ  จ้อยประเสริฐ
7. เด็กชายสรนันท์  สายทองแก้ว
8. เด็กชายสรศักดิ์  อบมาลี
 
1. นางสาวภาวิณี  เลี้ยงอำนวย
2. นางอมรรัตน์  โสภานิช
3. นางสาวดรุณี  มิ่งสมร
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองลิ่ม
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  บัวขาว
3. เด็กหญิงสิรภัทร  จันตรี
 
1. นางสาวลำจวน  แสนคลัง
2. นางวิภาดา  รอดประเสริฐ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. นางสาวมณทิรา  สุดสวงค์
2. เด็กชายยศวริศ  สายสกล
3. นางสาวอรนิตย์  เกตุนิล
 
1. นางทิฆัมพร  สุทธิสาร
2. นางปรางทิพย์  อุ่นเรือน
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปานเรือง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เสนาธรรม
 
1. นางสาวศฐาปตีห์  มาประดิษฐ์
2. นายขจร  ทองทับ
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงจีราณา  พ่อค้า
2. เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  จันมูล
 
1. นางอำพร  โคตะขุน
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงปวีณา  ปรากิม
2. เด็กหญิงอารียา  คำพาสุข
3. เด็กหญิงอารีย์  พลจันทร์
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นางเรณู  คงยิ่ง
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายฐิติกร  มั่นสาคร
2. เด็กหญิงอุไรทิพย์  แตงจุ้ย
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายอนุวัต  ทวีผล
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปักดีนาค
2. เด็กชายพิริยกร  ภู่ทอง
 
1. นางสาวรสา  สำเภาเงิน
2. นางสาวปิยะกุล  นุ่มกัลยา
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงณีรนุช  จันทร
2. เด็กหญิงพัชรพร  แสงจันทร์
 
1. นางอำพร  โคตะขุน
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงณธิดา  จำปาหอม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดู่สวด
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์อนันต์
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายกวินพันธ์  คงสบาย
2. เด็กชายพีรธัช  รุ่งประทีปไพบูลย์
 
1. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
2. นางสาวพนิตา  สว่างศรี
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. นายจักรพันธ์  ทองเปลว
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ชมภูเทศ
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายประสิทธิ์  รำพรรณ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายธีรนัย  พัฒนะสายสกุล
2. เด็กชายเท่  อาเยาะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ธนาคีรี
2. นางสาวนุชนพิน  ช่อกง
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  มาขุนทด
2. เด็กหญิงกฤษณา  ลีสกุล
 
1. นายศักดิ์สยาม  จันทร์ธานี
2. นางสาวธนัชชา  มั่งมี
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1. เด็กชายอธิคม  สนทนา
2. เด็กหญิงอารียา  สุทาพจน์
 
1. นางจิราภรณ์  พันธ์ไทย
2. นางจันทนา  มาประเทียบ
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายปิยะบุตร์  แจ้งเรืองรอง
2. เด็กชายภิญโญ  ช้างเขียว
3. เด็กชายอภิชาติ  แพงพุฒ
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายประสิทธิ์  รำพรรณ์
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปราบพาลา
2. เด็กชายธนากร  ฉายกองบุญ
3. เด็กชายพัชรพล  จันทร์ผ่องศรี
 
1. นายฑีฆายุ  ปรางจันทร์
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายธนคม  ปาลลา
2. เด็กชายอณุลักษ์  อินทนิล
3. เด็กชายเอกพล  เฮงราย
 
1. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายศราวุฒิ  ทองพูน
2. เด็กชายศักดินนท์  ปานสุวรรณ
3. เด็กชายอายุวัฒน์  จันทร์เรือง
 
1. นางนาฏยา  เทียมแพ
2. นางมารศรี  เปรมเล็ก
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายทรัพย์สมบูรณ์  กล่อมจิตร
2. เด็กชายศุภกร  วิสาธร
3. เด็กชายแมน  มานะ
 
1. นางนาฎยา  เทียมแพ
2. นางสาวฐิตินาฏ  เทียมแพ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงชัญญา  เบเย
2. เด็กหญิงดอกไม้  พูกะ
3. เด็กชายพชร  จอแว
 
1. นางสาวพิมพ์จิต  คำพุก
2. นางอนงค์  สว่างศรี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกิตติชัย  เรไร
2. เด็กหญิงปวีณา  เล่งคุ
3. เด็กชายวงศธร  พุมะ
 
1. นางสาวพิมพ์จิต  คำพุก
2. นางอนงค์  สว่างศรี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงชลลดา  ชูอิฐ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวศิริ
3. เด็กหญิงดวงกมล  สุวรรณประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่อึ๊ง
5. เด็กหญิงสโรชา  นัยวิกุล
6. เด็กหญิงเกศินี  ทรัพย์ละออ
 
1. นางศศิธร  เทพสวัสดิ์
2. นางลัดดา  พุฒเอก
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  นามเวช
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงชุติมา  เอี่ยมกิจ
2. เด็กหญิงทอลูพ้อ  แตเด้
3. เด็กหญิงน้องนา  ยารูกี่
4. เด็กหญิงปุณยนุช  จะนุ
5. เด็กหญิงผกา  คุโบ๊ะ
6. เด็กหญิงใบตอง  พุมง
 
1. นางเบญจมาศ  เอี่ยมภูมิ
2. นางขนิษฐา  สาภูงา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายจิรพงศ์  ราชเจริญ
2. เด็กหญิงมฆวัน  โหนา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมฟ้า
 
1. นางดาวเรือง  สุขพ่วง
2. นางดวงตา  โต๊ะเด็น
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองผาสุทัศน์
2. เด็กหญิงลานดาว  จันทร์อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงวัชรีกุล  กุลวัชรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เล้าศศิวัฒนพงศ์
2. นางอภิชา  ชัยมงคล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยุติธรรม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภนาค
3. เด็กหญิงสุทธิดา  นุชกำบัง
 
1. นางสุมาลี  แกล้วกล้า
2. นางกวินณา  นาขาม
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. เด็กชายณัฐวัตร  ไกรเพชร
2. เด็กชายพงศกร  พุกสุวรรณ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฮู้ทรง
 
1. นางสาวสมจิตต์  บุญลา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  บำเรอจิต
2. เด็กหญิงสุณิสา  เชิดฉาย
3. เด็กหญิงอัญชนก  จุลเจิม
 
1. นางอัญชัญ  เพ็ญตระกูล
2. นางสาววิมลทิพย์  บุญธรรม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชนัญ  สังข์สูตร
2. เด็กหญิงสุธามาศ  จงเจริญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฤทธิ์แก้ว
 
1. นางสาวพจวรรณ์  หนูนารถ
2. นางนิภาวรรณ  นรินทร์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงบัว  -
2. เด็กหญิงสาวภา  ใจดี
3. เด็กหญิงแคร์โร  -
 
1. นางกฤษณา  กุณาศล
2. นางสาววาสนา  อุ่นแก้ว
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เฮงราย
2. เด็กหญิงยุวดี  วงศ์ระรื่น
3. เด็กหญิงวรกมล  เฮงเจริญ
 
1. นางอุไร  เจริญสุข
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงธิดาพร  คุ้งลึงค์
2. เด็กหญิงสาธิดา  แบน
3. เด็กหญิงอำพร  ปาณรงค์
 
1. นางสาวอรัญญา  ซุ้มผกาแก้ว
2. นางสาวทษวรรณ  ปิ่นทอง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงณิชดาภา  วัฒน์อดทน
2. เด็กหญิงบุษกร  สำราญใจ
3. เด็กหญิงปริญาพร  บุญยัง
 
1. นางอุไร  เจริญสุข
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงศิลป์รภัสสร  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงสุวิกานต์  จันทรดาสุข
3. เด็กหญิงหฤทัย  น้ำเพชร
 
1. นางเจียรนัย  อยู่บรรยงค์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงชลิตา  หมูยา
3. เด็กหญิงศิรินทรา  เข็มพับ
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
110 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ์  อายุเจริญดี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พุทธเจริญ
3. เด็กชายเกียรติกุล  สมประสงค์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองอิ่ม
2. นางสาวมะลิดา  วรรณพฤกษ์
 
111 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แท่งทอง
2. เด็กชายณวัฒน์  กำเนิดศรี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  คำสวาย
 
1. นางวีรยานันท์  วรรณศิริ
2. นายกำธร  กัญญา
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงปภัสรา  ภู่ห้อย
2. เด็กหญิงสุธิดา  ภู่เด่นดวง
3. เด็กหญิงอรอุมา  พรมจรรย์
 
1. นางเอมมิกา  อ่วมประเสริฐ
2. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายคณิต  จิตอิ้ง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ผลอนันต์
3. เด็กชายสราวุฒิ  ผาสุข
 
1. นายมานะ  โทสูงเนิน
2. นางสาวอภิรดี  พูลตา่ล
 
114 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  วงค์สรประเสริฐ
2. เด็กชายหิรัญ  วงค์สรประเสริฐ
 
1. นางจองทอง  โชติช่วง
2. นายประเวช  จันทรุไทย
 
115 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายอธิคม  แดงภูมิ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ด้านเรือง
 
1. นางสุภาพ  ร้ายไพรี
2. นายธีระพงษ์  จันทร์เพ็ญ
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนากิจ  เปี่ยมลาภพริ้ง
2. เด็กหญิงอลิตา  จันทรังเสริฐ
 
1. นางสาวเกษร  เปี่ยมพร้อม
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กชายอัฎพล  ทองสอง
 
1. นางเอมอร  มุ่นพลาย
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  โภคาเสริมส่ง
 
1. นางชูใจ  สายหมี
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญปลูก
 
1. นางสาวพัชรฎา  บุญปลูก
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงพัชรี  แช่มสะอาด
 
1. นางสาวอรอนงค์  มัยรัตน์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิลปานันท์
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงขนบพร  ทองสอง
2. เด็กหญิงจรัญพร  จูยี่
3. เด็กหญิงฟ้าใส  โจยี่
4. เด็กหญิงแก้ว  ปุ๊
5. เด็กหญิงโศรดา  เอจุ๊
 
1. นางเอมอร  มุ่นพลาย
2. นางสาวสมปอง  กรรณรัตน์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงอรพินท์  แก้วพิจิตร
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เอี่ยมรอด
 
1. นางจิราพร  ฝีมือช่าง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายรณกร  มงคลสังข์
 
1. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโขลง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดบรรฑิต
 
1. นายสุพล  กองน้อย
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายฐิรพรรษ  สีสมพันธ์
 
1. นายเสกสรร  ศักดาคาร
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงนงนภัส  เบญจวงศ์
 
1. นายวิโรจน์  เอี่ยมผดุง
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงศิรินทร์นภา  ไชยเครือ
 
1. นายกิติพล  สาลีผล
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญประคอง
2. เด็กหญิงพนาวัลย์  บัวทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  กะปิยะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  มณีสงฆ์
2. นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงภาวินี  วิเชียร
2. เด็กชายวันเฉลิม  แสงมณี
3. เด็กชายศตวรรษ  อาจธานี
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชินกฤต  สามเกษร
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  เกษมสุขไพศาล
3. เด็กหญิงอัญชลี  พันธุ์ละออง
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กหญิงดอกรัก  ตาโท
2. เด็กหญิงธาริกา  ชั้นเอี่ยม
3. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุวัตร์
 
1. นายอัครพงศ์  พรมจรรย์
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ปัตตะ
2. เด็กชายมนต์ณัฐ  ขาวชื่น
3. เด็กชายสิทธิกร  สลับเขียว
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เพิงสา
2. นางสาวอรอนงค์  มัยรัตน์
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายจิรภัทร  พยัพตรี
2. เด็กหญิงนภัสสร  สวนทอง
3. เด็กหญิงอลิสา  โสมะมี
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายธีรกร  อินทร์พรม
2. เด็กชายวีรชัย  บุญมีมา
 
1. นางสาวกรกนก  มะลิทอง
2. นางสาวอรอนงค์  มัยรัตน์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์อุบล
2. เด็กชายอภิลักษณ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายพฤกษ์  นาคะพันธ์
2. นางสาวดวงกมล  มนตรี
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายปรเมศ  ชินวงศ์จุ้ย
2. เด็กชายพสธร  จินดาวรรณ์
3. เด็กชายสุธาเทพ  จันไกร
 
1. นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ
2. นางสาวอัฉจราพรรณ  ประชุมสาร
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  เปี่ยมพูล
2. เด็กชายรัตน์  แสงทอง
3. เด็กชายวรเวช  เหมือนเผ่าพงศ์
 
1. นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ
2. นางสาววรินทร  กาบสนิท