หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rbr2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชูเกียรติ แก้วจีนโรงเรียนวัดโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพร หทัยโชติโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
3. นางกรณ์ภัสสรณ์ สันติพงษ์ไพบูลย์โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
4. นายนพรัตน์ โม่มาลาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกที่ปรึกษา
5. นายจิตรกร จิตรมณีโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวันชัย วราสินธุ์โรงเรียนวัดอัมพวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวรินทร์ อ่วมพ่วงโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ จิตรมั่นธรรมโรงเรียนวัดท่ามะขาม กรรมการและเลขานุการ
4. นายอนันต์ สุริยาศรีสกุลโรงเรียนวัดบึงกระจับที่ปรึกษา
5. นายวิศุทธิ์ อีกจอมโรงเรียนวัดอริยวงศาราม ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายกิตติ รอดอิ้วโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ เกียรติศิริโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นายไพรินทร์ อิ่มแสงจันทร์โรงเรียนวัดโคกหม้อ กรรมการและเลขานุการ
4. นายอนันต์ สุริยาศรีสกุลโรงเรียนวัดบึงกระจับที่ปรึกษา
5. นายวิศุทธิ์ อีกจอม โรงเรียนวัดอริยวงศาราม ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เจริญวุฒิชัยโรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) กรรมการ
3. นางสาวเพชรา ลิ่วละลอกโรงเรียนวัดโกสินารายณ์ กรรมการและเลขานุการ
4. นายธีรวรรณ สมสุวรรณ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งที่ปรึกษา
5. นายเฉลิมไชย จำปาศรีโรงเรียนวัดโคกหม้อที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ จันมะโน โรงเรียนบ้านรางสีหมอกประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วิมล พัวเจริญสิน โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริมังคโลโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
4. นายธีรวรรณ สมสุวรรณโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งที่ปรึกษา
5. นายเฉลิมไชย จำปาศรีโรงเรียนวัดโคกหม้อ ที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริโรงเรียนวัดมาบแคประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริณัฐ เลี้ยงอำนวยโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นายวิทวัส ทัศนสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ เดชแสงโรงเรียนวัดเขาขลุง กรรมการ
5. นางสาวปทิตตา ผิวชะอุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทับน้อยโรงเรียนวัดสัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสุทธาสินี คูเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
3. นางสาวมัลติกา บุตรดาวงศ์โรงเรียนวัดเขาแจงกรรมการ
4. นางสาวชฎิลดา ตี่นาสวนโรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการ
5. นางสาวแคทรียา สถิตบรรจงโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนารถ เจียมเจริญโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
3. นางสาววิกานดา สุวรรณะ โรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการ
4. นายวรรณี สุขแป้นโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
5. นางสมบูรณ์ วัชรพาคำกุลกรรมการ
6. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวศจี ชินอักษร โรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางเจริญ วรรณศิริ โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
3. นางสาวกัญฐณา ยาเครือโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
4. นางอมราพร ทับทิมทองโรงเรียนบ้านหนองคากรรมการ
5. นางสาวไวพร มุสิกากรรมการ
6. นางสาวพยอม พัฒนวงศ์ไทยโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ คงสบาย โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันประธานกรรมการ
2. นางนฤมล โลห์จินดาโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ กรรมการ
3. นางสุขศรี ทองแย้ม โรงเรียนเทศบาลวัดไทร กรรมการ
4. นางศิริพร โพธิ์ชื่น โรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
5. นางผุสดี รุ่งสว่าง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางรุ่งธิวา สุมากิจ โรงเรียนวัดหนองกบประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฒิ บุญสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ่อมะกรูดกรรมการ
3. นางสาวอริสา มนัสสา โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ สิงห์ปรุโรงเรียนวัดดอนเซ่งประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์ โรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
3. นายรวิชย์ แช่มชื่นโรงเรียนดุสิตวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพิม อีกจอมโรงเรียนวัดม่วง ประธานกรรมการ
2. นางอุษา โพธาคณาพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางสาวเกสรี ลี้เจริญโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางนฤมล ธรรมรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ โกยะวงค์โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
3. นายชำนาญ รักดีโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประทิน ชุนใช้โรงเรียนวัดหนองม่วง ประธานกรรมการ
2. นายกรพิชาญ ต่วนภูษาโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
3. นายมนัส นันท์ดีโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวธนกร จันทร์โชติโรงเรียนวัดดอนเสลาประธานกรรมการ
2. นายสำเนา ไทยทองโรงเรียนวันทามารีอา กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เจริญวุฒิชัยโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี เฉิดจังหรีด โรงเรียนวัดแก้วฟ้า ประธานกรรมการ
2. นายสกุลพงษ์ เจนสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายพันศักดิ์ วงศ์คำมี โรงเรียนวัดบ้านไร่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมาโนช สังข์เขียวโรงเรียนบ้านหนองตาพุดประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ ประทีปโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวจิตราพร โชติจิรพรรณโรงเรียนวัดบ้านโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางกัญญ์วณิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียง ประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิง กรรมการ
3. นางประไพ แผงสุขโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ดอนพรมมะโรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรา ประธานสกุลโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
3. นางสาวชฎิลดา ตี่นาสวนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางนฤมล เฉลิมยศ โรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสิทธิณี เมตตาโรงเรียนวัดบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสมใจ มีคติธรรมโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางจินตนา โลห์สกุล โรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ ตปสีโลโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้กรรมการ
3. นางสาวพวงทอง กลอยยิ่ง โรงเรียนบ้านดอนไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางรำพัน กลิ่นหอมโรงเรียนวัดเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ พิชัยวัฒนพรโรงเรียนบ้านเนินม่วง กรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสายพิน เดชเดชะสุนันท์โรงเรียนวัดหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักขณา อารมย์ดี โรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ป่องลม โรงเรียนแย้มวิทยการ กรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดขนอน กรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ป่องลม โรงเรียนแย้มวิทยการ กรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดขนอน กรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ป่องลม โรงเรียนแย้มวิทยการ กรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดขนอน กรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการ
6. นางรุ่งพร นิลบดีผอ.ร.ร.เจี้ยไช้ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติพงษ์ หัตถกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)กรรมการ
4. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
5. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติพงษ์ หัตถกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)กรรมการ
4. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
5. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนกรรมการ
5. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอน กรรมการและเลขานุการ
6. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลผอ.ร.ร.ธรรมาธิปไตยที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายกรเอก เจริญชินวุฒิโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนกรรมการ
5. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอน กรรมการและเลขานุการ
6. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลผอ.ร.ร.ธรรมาธิปไตยที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นายนุโรม วริกูลโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางสาวอัมพรกัญ บัวครองผอ.ร.ร.วัดคงคาราม ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นายนุโรม วริกูลโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางสาวจิรพร สินสมบัติโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก กรรมการ
5. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอัมพรกัญ บัวครองผอ.ร.ร.วัดคงคาราม ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นายนุโรม วริกูลโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางสาวอัมพรกัญ บัวครองผอ.ร.ร.วัดคงคาราม ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นายนุโรม วริกูลโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางสาวจิราพร สินสมบัติโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก กรรมการ
5. นางสาวอัมพรกัญ บัวครองผอ.ร.ร.วัดคงคาราม ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นายศุภมิตร เจตน์จำลองรอง ผอ. โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
4. นายเอกราช วงศ์โอกาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางพูนศรี แสวงทอง โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
6. นายกิตติชาญ พันธุ์ภาไพผอ.ร.ร.แย้มวิทยการที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวัดมหาราชกรรมการ
3. นายเอกราช วงศ์โอกาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นายศุภมิตร เจตน์จำลองรอง ผอ. โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
5. นางพูนศรี แสวงทองโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
6. นายกิตติชาญ พันธุ์ภาไพผอ.ร.ร.แย้มวิทยการที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเอกราช วงศ์โอกาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองรอง ผอ. โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นางกุลนภัส ฉิมพิบูลย์โรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์ โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพราน กรรมการและเลขานุการ
6. นายมนตรี อารีกิจผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเจ็ดเสมียนที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองรอง ผอ. โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นางกุลนภัส ฉิมพิบูลย์โรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์ โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพราน กรรมการและเลขานุการ
6. นายมนตรี อารีกิจผอ.ร.ร.ชุมชนวัดเจ็ดเสมียนที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ทั่งจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายเกียรติพงษ์ หัตถพนมโรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)กรรมการ
5. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ทั่งจันทร์ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายเกียรติพงษ์ หัตถพนมโรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)กรรมการ
5. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวรัตนา วงศ์ยะราผอ.ร.ร.บ้านหาดสำราญฯที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
6. นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์โรงเรียนวัดมณีโชติที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการ
3. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
6. นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์โรงเรียนวัดมณีโชติที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองรอง ผอ. โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์ โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
3. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
4. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอน กรรมการ
5. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองรอง ผอ. โรงเรียนวัดบ้านโป่งฯประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
5. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
6. นายพัฒน์พงศ์ วงศ์ยะราผอ.โรงเรียนวัดสนามชัยที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ นิ่มอนงค์วิทยากรภายนอกโรงเรียนวัดขนอนประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ หัตถพนมโรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)กรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
5. นางเบญจมาศ คำโทนผอ.โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ นิ่มอนงค์วิทยากรภายนอก โรงเรียนวัดขนอนประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ หัตถพนมโรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ)กรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพราน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุภาพงศ์โรงเรียนวัดเขาส้ม ประธานกรรมการ
2. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักสาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุนันทา สายสล้างโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภาโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ถังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์มาศ สำแดงโรงเรียนบ้านพุลุ้ง กรรมการ
3. นางกองแก้ว ดำกลิ่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
4. นายวิรัตน์ สุขจัดโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ถังทองประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์มาศ สำแดงโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางกองแก้ว ดำกลิ่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
4. นายวิรัตน์ สุขจัดโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองกบประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ โกยะวงค์โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
3. นางระวีวรรณ พิมพ์รุนโรงเรียนบ้านพุลุ้ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวดี บุญธรรมโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
3. นางกัญญ์วณิช อรุณคีรีวัตน์โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ เหมณีโรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เพ็งผลาโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินารายน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสวงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศิริพรนพคุณโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางแสงรัชชา เทพรักษ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นายอเนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เพ็งผลาโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินารายน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสวงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศิริพรนพคุณโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกฤตกัญญา นิลรัตโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯกรรมการ
3. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
4. นางวฤณดา กัญญารัตน์กมลโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
5. นางสาวธัญญชล จันทร์มโนโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกฤตกัญญา นิลรัตโรงเรียนร.อนุบาลดำเนินสะดวกประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯกรรมการ
3. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
4. นางวฤณดา กัญญารัตน์กมลโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
5. นางสาวธัญญชล จันทร์มโนโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินารายน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศิริพรนพคุณโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ถิระประพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินม่วงประธานกรรมการ
2. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
3. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
5. นายกรกต ขาวสะอาดโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินารายน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสวงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศิริพรนพคุณโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ถิระประพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินม่วงประธานกรรมการ
2. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
3. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
5. นายกรกต ขาวสะอาดโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ถิระประพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินม่วงประธานกรรมการ
2. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
3. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
5. นายกรกต ขาวสะอาดโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ สุภาพงศ์โรงเรียนวัดเขาส้มประธานกรรมการ
2. นายอนุกฤษณ์ จ้อยทองมูลโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักสาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุนันทา สายสล้างโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ เพิ่มโสภาโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ถิระประพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินม่วงประธานกรรมการ
2. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
3. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
5. นายกรกต ขาวสะอาดโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทอง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ วัดเอกโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
3. นางยาใจ อุปราโรงเรียนวัดเขาชะงุ้มกรรมการ
4. นางสาวปราณี ฉายแก้วโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา จอมพงษ์โรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุวัทร จิตร์เพ่งศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาววรวีพร งามสมโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
3. นางไกรวัลย์ แสงเหมือนเพชรโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
4. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
5. นางศันสนีย์ อินทรสันติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์โรงเรียนวัดบางกะโดประธานกรรมการ
2. นางวรรณฉวี เรืองตระกูลโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
3. นางดาวดี เกตมณีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวันเย็นกรรมการ
4. นางฉลองรัตน์ วุฒิพงษ์โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ สิงห์พิทักษ์โรงเรียนวัดบางกะโดประธานกรรมการ
2. นางวรรณฉวี เรืองตระกูลโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
3. นางดาวดี เกตมณีโรงเรียนชุมชนวัดกลางวันเย็นกรรมการ
4. นางฉลองรัตน์ วุฒิพงษ์โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
5. นางเอมอร ดุษรักษ์โรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญชล จันทร์มโนโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
3. นางไกรวัลย์ แสงเหมือนเพชรโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
4. นางศันสนีย์ อินทรสันติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ สืบนุชโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลผอ.โรงเรียนธรรมาธิปไตยประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ครุฑใจกล้าผอ.โรงเรียนบ้านดอนฟักทองกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์ผอ.โรงเรียนวัดบางกะโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลผอ.โรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์ผอ.โรงเรียนวัดบางกะโดกรรมการ
3. นางสุวภัทร จิตร์เพ่งศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลผอ.ร.ร.ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เหลืองนวลผอ.ร.ร.วัดตากแดด รองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
4. นายไพรัช สิงห์พิทักษ์โรงเรียนวัดแก้วฟ้า กรรมการ
5. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามกรรมการ
6. นายธนกร เดชแสงโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
7. นายประเทือง โม่มาลา โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
8. นายพิรุณ ชำเลีย โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการ
9. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวินัย สุบรรณเกตุผอ.ร.ร.วัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร เล็กสมโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นายสำเริง อินทร์อ่อนโรงเรียนวัดอริยวงศารามกรรมการ
4. นายธานี จิรัคคกุลโรงเรียนวัดสมถะ กรรมการ
5. นายสมชาย พุ่มนิลโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
6. นายอนุทิน ครองเมืองโรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
7. นายไพรัช สิ้นแต้โรงเรียนวัดช่องพราน กรรมการ
8. นายธนกร เดชแสงโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
9. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติผอ.ร.ร.ชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีคำนวณโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นายสรภพ แต้สุวรรณโรงเรียนบ้านหาดสำราญฯกรรมการ
4. นายวิบูล อ่อนละมูลโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
5. นายชัชชัย อินทรเนตรโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ บุญประสพผอ.ร.ร.ชุมชนวัดหนองโพ ประธานกรรมการ
2. นายมิน ประจวบวันผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยกระบอก รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา จันทร์ย้อยโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
4. นางสาวสิริพร สระเอี่ยมโรงเรียนวัดบัวงาม(ดำเนิน) กรรมการ
5. นางสาวสมจิตร พรเจริญพานิชย์โรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการ
6. นางสุจิตรา ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ บุญประสพผอ.ร.ร.ชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายมิน ประจวบวันผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยกระบอก รองประธานกรรมการ
3. นางสุคนธา สาระขันธ์ุโรงเรียนวัดวัดเขาพระกรรมการ
4. นางนางเพ็ญจันทร์ เทพสวัสดิ์โรงเรียนวัดห้วยกระบอกกรรมการ
5. นางสาวเรณู สวัสดีโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ คงเถื่อนโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
7. นางนภา เกาสังข์ผอ.โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสำเริง อินทร์อ่อนโรงเรียนวัดอริยวงศารามประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชคโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
3. นายธงชัย เชิงทวีโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวนัฎฐภรณ์ ศรีสงครามโรงเรียนวัดมณีโชติประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี บุตรเพชรโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ตันฑะเตมีย์โรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนา นิยะบุญ โรงเรียนวัดหนองกบประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณทิพา ตริบุณฑริกโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
3. นางกิตติกา วุฒิเอกโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิรุณ ชำเลียโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย อึ้งโพธิ์ โรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
3. นายชัชชัย สุวรรณเทพโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ จิตพรหม โรงเรียนวัดบึงกระจับประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
3. นางสาวพจนา โม่มาลาโรงเรียนวัดบัวงาม กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต เสมอดีโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายสุรพงค์ สอนดีโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
3. นางสาววรัญญา เล่อยิ้มโรงเรียนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูลโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร สีนิลโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นางสาวญาดานุช เอี่ยมสวรรค์ โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนุศรวง สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี ว่องวารีโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ บรรเทิง โรงเรียนวัดศรีประชุมชนกรรมการ
4. นางสาวพิชชาภา หอมรองบน โรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสำเริง อินทร์อ่อน โรงเรียนวัดอริยวงศาราม ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ทวีศรีโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นายชัชชัย สุวรรณเทพ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายมานพ โรจนกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งฯ ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล โรงเรียนวัดดอนใหญ่ กรรมการ
3. นางวารี แพทย์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธนภรณ์ เข็มทองโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ พลายเผือกโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนริศ พันธุ์แดงโรงเรียนอนุบาลโพธารามประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เกิดลอย โรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวบำรุง แจ้งจิตรโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายนริศ พันธุ์แดง โรงเรียนอนุบาลโพธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ บุญสมโรงเรียนเทพินทร์พิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย อึ้งโพธิ์โรงเรียนวัดหัวโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ โม่มาลาผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกประธานกรรมการ
2. นางรมย์นลิน จำปาศรีโรงเรียนวัดลำน้ำรองประธานกรรมการ
3. นางสมพิศ ทับทองโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นางสาวนิสา ดอมพรหมมะโรงเรียนชุมชนวัดท่าผากรรมการ
5. นางจิราวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ โม่มาลาผอ.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกประธานกรรมการ
2. นางสุภา เจิมเครือโรงเรียนวัดม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ พุ่มพวงโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ รุ้งพรายโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
5. นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจโรงเรียนอนุบาลดำเนินกรรมการ
6. นางอาภรณ์ เอี่ยนวิไลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ บุญประสพผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เฉลิมยศโรงเรียนวัดชาวเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช สังข์เขียวโรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
4. นางนาตยา วิริยะโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
5. นางเปรมจิต จันทรสิงห์หาญโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ บุญประสพผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร อุณยเกียรติโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ แขวงโสภาโรงเรียนวัดแก้วฟ้ากรรมการ
4. นายเสรีย์ ตรีสาทรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นางสาวพัชรา สุนทโรภาสโรงเรียนเทพินทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริพร บุญประสพโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพนัชกร แก้ววิมลผอ.โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางนิภา มีไปล่โรงเรียนวัดบ้านไร่รองประธานกรรมการ
3. นางอุษา โพธาคณาพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางอาภัสรา โพธิ์ไทรย์โรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
6. นางกัญทนา มารอดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพนัชกร แก้ววิมลผอ.โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางสมพร เปรมจิตต์กรรมการ
3. นางสาวพงษ์พยุง รุ่งสมัยโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
4. นางสุพร ธงชัยโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นางพรนิภา ปลัดสิงห์ โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
6. นางสาวสิริณัฐ เลี้ยงอำนวยโรงเรียนวัดสัมมาราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจิตรกร จิตมณีผอ.โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสุนัน ชื่นชูศรีโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารดา ปรักมานนท์โรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางสาวอุบล เกิดจิ๋วโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
5. นายอำนาจ ห่วงทองโรงเรียนวัดแก้วฟ้ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางพยอม โม่มาลารักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายธานี จิรัคคกุลโรงเรียนวัดสมถะรองประธานกรรมการ
3. นางอุษา ศศิธรโรงเรียนวัดอริยวงศารามกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ โพธิเดชขจร โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
5. นางสาวนิภาภัทร บำรุงหงส์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจิตรกร จิตมณีผอ.โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นางสุดาภรณ์ บุญณสะโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ สว่างพราวโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพยอม โม่มาลารักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางถนอม หลีล้วนโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องรองประธานกรรมการ
3. นางจินดาพร บุญประกอบโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
4. นางสาวมยุรี อิสรไกรศีลโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
5. นายสายน เกิดสุขโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
6. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายทรงรัก ศรีแก้วผอ.โรงเรียนธารพระพรฯประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา วโรตม์สุพรรณโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ตันหลงโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางสาวลักขณา อารมย์ดีโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ มาตำนานโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายทรงรัก ศรีแก้วผอ.โรงเรียนธารพระพรฯประธานกรรมการ
2. นางกันตยา สุขาภิรมย์โรงเรียนวัดดอนกระเบื้องรองประธานกรรมการ
3. นายสายน เกิดสุขโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางณัฐธภา รุ่งเรือง โรงเรียนวัดหนองอ้อ(บ้านโป่ง)กรรมการ
5. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
6. นางรำพึง กลิ่นหอมโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ศิวิลัยโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ พงศ์ไพรโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางนัยนา อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามกรรมการ
5. นางพอตา ศรีสำราญโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
6. นางอุดมทรัพย์ แดงสมบูรณ์โรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางดารุณี ขจัดภัยโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
3. นางบุญจันทร์ แสงสุขโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
4. นางสาวทิพย์มาศ สำแดงโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
5. นางกาญจนา ศิริโตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวกานดา อินทรวงศ์ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดไทรฯประธานกรรมการ
2. นางจงกล นามถาวรโรงเรียนวัดบ่อมะกรูดรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดเขาแจงกรรมการ
4. นางภคินี สร้อยสุวรรณโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ สกุลอินทร์โรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
6. นางละออ มรกตโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวกานดา อินทรวงศ์ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดไทรฯประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วัดอักษรโรงเรียนวัดหนองกบรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ซาเสียงโรงเรียนวัดหนองอ้อ (โพธาราม)กรรมการ
4. นางกนกอร ดอนพรมมะโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางสุชาดา เบญจมาลาโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
6. นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายพงศธร สมบูรณ์ทรัพย์ผอ.โรงเรียนสมศักดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี เทศเพิ่มโรงเรียนวัดชาวเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางปณิศา พุมมาจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ชินเวชโรงเรียนวัดสัมมาราม กรรมการ
5. นางพรทนา จิรพฤฒศิริโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ ไทยง้อนโรงเรียนกรรมการ
7. นางเรณู พวงเพ็ชรโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สมบูรณ์ทรัพย์ผอ.โรงเรียนสมศักดิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี เทศเพิ่มโรงเรียนวัดชาวเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางปณิศา พุมมาจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ชินเวชโรงเรียนวัดสัมมาราม กรรมการ
5. นางพรทนา จิรพฤฒศิริโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ ไทยง้อนโรงเรียนกรรมการ
7. นางเรณู พวงเพ็ชรโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายณัฐพร สุกิจญาณผอ.รร.วัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ทินกร โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ ช่อเหมือนโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นางวาสนา สมัยพรรณโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
5. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวงเดือน ผึ่งผายโรงเรียนวัดตากแดดประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เทศนาโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวเทียนษา ฝักฝ่ายโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางพิชชาภา หอมรองบนโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ มีไปล่โรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวิมลลักษณ์ สิทธิโยธีโรงเรียนชุมวัดกลางวังเย็นรองประธานกรรมการ
3. นางวิชาดา ภมรโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการ
4. นางนภวรรณ ศิริละ โรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการ
5. นางประทุม เตียงเกตุโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายกิตติ มีไปล่โรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวิชาดา ภมรโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการ
3. นางนภวรรณ ศิริละ โรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการ
4. นางประทุม เตียงเกตุโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการ
5. นางวิมลลักษณ์ สิทธิโยธีโรงเรียนชุมวัดกลางวังเย็นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา เฮงจันทร์โรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ปานเหลือง โรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
3. นางศิริพร ประทีปชัยโรงเรียนวัดสมถะ กรรมการ
4. นางพรพิมล คงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางอุบล ภานุมาสโรงเรียนวัดท่าหลวงพล กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา เฮงจันทร์โรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ปานเหลือง โรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
3. นางศิริพร ประทีปชัยโรงเรียนวัดสมถะ กรรมการ
4. นางพรพิมล คงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางอุบล ภานุมาสโรงเรียนวัดท่าหลวงพล กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวจินตนา เฮงจันทร์โรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ปานเหลือง โรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
3. นางศิริพร ประทีปชัยโรงเรียนวัดสมถะ กรรมการ
4. นางพรพิมล คงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางอุบล ภานุมาสโรงเรียนวัดท่าหลวงพล กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประวิช จำปาศรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประทิน ชุนใช้รักษาการ ร.ร.วัดหนองม่วงกรรมการ
3. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นางรำพัน กลิ่นหอม โรงเรียนวัดเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประวิช จำปาศรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประทิน ชุนใช้รักษาการ ร.ร.วัดหนองม่วงกรรมการ
3. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นางรำพัน กลิ่นหอม โรงเรียนวัดเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประวิช จำปาศรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประทิน ชุนใช้รักษาการ ร.ร.วัดหนองม่วงกรรมการ
3. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นางรำพัน กลิ่นหอม โรงเรียนวัดเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวิช จำปาศรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
2. นายประทิน ชุนใช้รักษาการ ร.ร.วัดหนองม่วงกรรมการ
3. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นางรำพัน กลิ่นหอม โรงเรียนวัดเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประวิช จำปาศรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประทิน ชุนใช้รักษาการ ร.ร.วัดหนองม่วงกรรมการ
3. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นางรำพัน กลิ่นหอม โรงเรียนวัดเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ ทับสายโรงเรียนวัดทำนบประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ อินทรสันติโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการ
4. นายปริวรรต ศรีสินธุ์ โรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประทิน ชุนใช้รักษาการ ร.ร.วัดหนองม่วง กรรมการ
2. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
3. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
4. นางรำพัน กลิ่นหอม โรงเรียนวัดเหนือ กรรมการ
5. นายประวิช จำปาศรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประวิช จำปาศรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประทิน ชุนใช้รักษาการ ร.ร.วัดหนองม่วงกรรมการ
3. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นางรำพัน กลิ่นหอม โรงเรียนวัดเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประวิช จำปาศรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประทิน ชุนใช้รักษาการ ร.ร.วัดหนองม่วงกรรมการ
3. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นางรำพัน กลิ่นหอม โรงเรียนวัดเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประวิช จำปาศรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประทิน ชุนใช้รักษาการ ร.ร.วัดหนองม่วงกรรมการ
3. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นางรำพัน กลิ่นหอม โรงเรียนวัดเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประวิช จำปาศรี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางวังเย็นประธานกรรมการ
2. นายประทิน ชุนใช้รักษาการ ร.ร.วัดหนองม่วงกรรมการ
3. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นางรำพัน กลิ่นหอม โรงเรียนวัดเหนือ กรรมการ
5. นางราตรี เสริมสินโรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางแสงรัชชา เทพรักษ์ผอ.ร.ร.วัดหนองเสือ ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ โยมด้วงผอ ร.ร.วัดหนองหินกรรมการ
3. นายเจษฎา ชื่นบุญมา โรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
4. นางณิชาภา จำปาศรี โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแสงรัชชา เทพรักษ์ผอ.ร.ร.วัดหนองเสือ ประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริผอ.ร.ร.วัดเขาชะงุ้มกรรมการ
3. นายอาทิตย์ โยมด้วงผอ ร.ร.วัดหนองหินกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมา โรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางณิชาภา จำปาศรี โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายแสงรัชชา เทพรักษ์ผอ.ร.ร.วัดหนองเสือ ประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริผอ.ร.ร.วัดเขาชะงุ้มกรรมการ
3. นายอาทิตย์ โยมด้วงผอ ร.ร.วัดหนองหินกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมา โรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางณิชาภา จำปาศรี โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแสงรัชชา เทพรักษ์ผอ.ร.ร.วัดหนองเสือ ประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริผอ.ร.ร.วัดเขาชะงุ้มกรรมการ
3. นายอาทิตย์ โยมด้วงผอ ร.ร.วัดหนองหินกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมา โรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางณิชาภา จำปาศรี โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายแสงรัชชา เทพรักษ์ผอ.ร.ร.วัดหนองเสือ ประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริผอ.ร.ร.วัดเขาชะงุ้ม กรรมการ
3. นายอาทิตย์ โยมด้วงผอ ร.ร.วัดหนองหินกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมา โรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางณิชาภา จำปาศรี โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายแสงรัชชา เทพรักษ์ผอ.ร.ร.วัดหนองเสือ ประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริผอ.ร.ร.วัดเขาชะงุ้มกรรมการ
3. นายอาทิตย์ โยมด้วงผอ ร.ร.วัดหนองหินกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมา โรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางณิชาภา จำปาศรี โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายแสงรัชชา เทพรักษ์ผอ.ร.ร.วัดหนองเสือ ประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริผอ.ร.ร.วัดเขาชะงุ้มกรรมการ
3. นายอาทิตย์ โยมด้วงผอ ร.ร.วัดหนองหินกรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมา โรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางณิชาภา จำปาศรี โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางแสงรัชชา เทพรักษ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริโรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม กรรมการ
3. นายอาทิตย์ โยมด้วง โรงเรียนวัดหนองหิน กรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมา โรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางณิชาภา จำปาศรี โรงเรียนวัดหนองหิน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางแสงรัชชา เทพรักษ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริโรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม กรรมการ
3. นายอาทิตย์ โยมด้วง โรงเรียนวัดหนองหิน กรรมการ
4. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางณิชาภา จำปาศรี โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชนิตา พิลาไชยโรงเรียนวัดโคกทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา กระจ่างแจ่มโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ จิวานนท์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
4. นางรัตนา บัวแดง โรงเรียนวัดโคกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวชนิตา พิลาไชยโรงเรียนวัดโคกทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา กระจ่างแจ่มโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ จิวานนท์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
4. นางรัตนา บัวแดง โรงเรียนวัดโคกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ตันตระกูลโรงเรียนวัดสร้อยฟ้าประธานกรรมการ
2. นางพรจิต เจียมเจริญ โรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางดารา ต่วนภูษา โรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์โรงเรียนวัดสมถะ กรรมการ
5. นางจินตนา โพธารสโรงเรียนวัดสร้อยฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายก้องภพ ยี่หร่า โรงเรียนวัดศรีประชุมชนประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ พัฒน์ไทยสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์กรรมการ
3. นางเฉลียว สุทธิโพธิพงษ์โรงเรียนวัดสร้อยฟ้ากรรมการ
4. นายกรพิชาญ ต่วนภูษาโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
5. นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลีโรงเรียนวัดศรีประชุมชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายก้องภพ ยี่หร่า โรงเรียนวัดศรีประชุมชน ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ พัฒน์ไทยสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์กรรมการ
3. นางเฉลียว สุทธิโพธิพงษ์โรงเรียนวัดสร้อยฟ้ากรรมการ
4. นายกรพิชาญ ต่วนภูษาโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
5. นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลีโรงเรียนวัดศรีประชุมชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนวลนภา คำกลิ่นโรงเรียนวัดชัยรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางสลิตตา มะโนวัฒนาโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
4. นางสาวปัทมา มีช่อโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ รอดพ่วงโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนวลนภา คำกลิ่นโรงเรียนวัดชัยรัตนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางลลิตา มะโนวัฒนาโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
4. นางสาวปัทมา มีช่อโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ รอดพ่วงโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัลธนา แก้วสุวรรณโรงเรียนวัดเหนือประธานกรรมการ
2. นางนาตยา วิริยะโรงเรียนวัดท่าราบ กรรมการ
3. นางอังคณา ศรีเณร โรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นางแก้วตา มีบำรุง โรงเรียนวัดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกสิทธิ์ เกิดลอยโรงเรียนวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ สิงห์ปรุ โรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แร่อ่อนโรงเรียนวัดตาลเตี้ย กรรมการ
5. นางขนิษฐา ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอกสิทธิ์ เกิดลอยโรงเรียนวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ สิงห์ปรุ โรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แร่อ่อนโรงเรียนวัดตาลเตี้ย กรรมการ
5. นางขนิษฐา ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประมวญ นาควิมลโรงเรียนอประธานกรรมการ
2. นางขวัญฤดี ยิ่งกำแหงโรงเรียนวัดท่าราบ กรรมการ
3. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นางสมศรี บุญเพ็ง โรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
5. นายรำพึง กลิ่นหอมโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวณิชย์โรงเรียนวัดนางแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ บัณฑิตาโสภณโรงเรียนวัดศรีประชุมชนกรรมการ
3. นายเสน่ห์ ดอนพรมมะ โรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
4. นางเปรมวดี จักรเพชร โรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
5. นายศุภวิชญ์ เสาร์ชัย โรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ

นางสาวจิตชญา ศรีโสภา 0885633700
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]