หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 3 7 3
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 22 59 22
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 6 14 6
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ 0 0 0
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 5 27 13
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 3 5 5
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 10 17 10
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 33 72 38
9 012 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 4 12 4
10 013 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 7 15 12
11 014 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 47 105 77
12 006 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 14 33 22
13 007 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 0 0 0
14 015 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 7 23 8
15 016 โรงเรียนดำเนินวิทยา 8 15 12
16 025 โรงเรียนธรรมาธิปไตย 13 17 16
17 026 โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์ 0 0 0
18 027 โรงเรียนธีรศาสตร์ 17 33 22
19 029 โรงเรียนบ้านกุ่ม 2 6 2
20 033 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 4 8 6
21 032 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 17 38 28
22 034 โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 2 5 3
23 038 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 4 9 7
24 039 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 16 43 18
25 040 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 5 5 5
26 041 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 3 1
27 042 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 7 13 10
28 045 โรงเรียนบ้านหนองครึม 2 4 2
29 046 โรงเรียนบ้านหนองคา 2 4 2
30 047 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 8 23 12
31 049 โรงเรียนบ้านหนองสลิด 3 7 4
32 050 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 7 20 11
33 048 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 22 36 31
34 044 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 7 20 7
35 043 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 2 4 3
36 052 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 8 18 8
37 051 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 6 14 11
38 030 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 3 12 4
39 031 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 4 11 8
40 035 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 8 26 14
41 036 โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 1 3 1
42 053 โรงเรียนพัชรวิทยา 15 41 15
43 054 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 30 67 30
44 056 โรงเรียนระฆังทอง 8 19 13
45 062 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 17 18 16
46 068 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 4 6 4
47 069 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 9 19 9
48 072 โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 2 4 2
49 073 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 45 97 63
50 076 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 13 33 21
51 077 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 29 52 39
52 075 โรงเรียนวัดช่องพราน 21 60 31
53 080 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 13 23 17
54 081 โรงเรียนวัดดอนคา 1 3 1
55 083 โรงเรียนวัดดอนทราย 12 32 14
56 084 โรงเรียนวัดดอนพรม 7 11 8
57 085 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 5 11 9
58 086 โรงเรียนวัดดอนสาลี 1 2 2
59 082 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 10 23 12
60 087 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 6 13 10
61 088 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 8 12 9
62 089 โรงเรียนวัดดีบอน 14 4 4
63 090 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 16 42 16
64 091 โรงเรียนวัดตาผา 0 0 0
65 092 โรงเรียนวัดตาล 6 14 10
66 093 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 1 2 2
67 094 โรงเรียนวัดตาลเรียง 10 26 10
68 099 โรงเรียนวัดทำนบ 3 7 5
69 095 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 18 30 21
70 096 โรงเรียนวัดท่าราบ 5 14 9
71 098 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 7 17 6
72 097 โรงเรียนวัดท่าเรือ 12 23 18
73 100 โรงเรียนวัดนางแก้ว 42 80 63
74 103 โรงเรียนวัดบัวงาม 26 51 40
75 104 โรงเรียนวัดบัวงาม(อำเภอบ้านโป่ง) 0 0 0
76 105 โรงเรียนวัดบางกะโด 2 4 2
77 106 โรงเรียนวัดบางพัง 0 0 0
78 107 โรงเรียนวัดบางลาน 13 33 22
79 114 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 3 7 3
80 102 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 5 9 7
81 108 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 2 22 2
82 109 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 18 36 20
83 112 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 12 21 20
84 113 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 13 32 16
85 111 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 34 85 55
86 117 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 9 36 16
87 119 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 7 11 7
88 122 โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 4 5 5
89 124 โรงเรียนวัดมาบแค 8 35 10
90 123 โรงเรียนวัดม่วง 21 26 24
91 125 โรงเรียนวัดยางหัก 1 2 1
92 126 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 12 84 29
93 127 โรงเรียนวัดลำน้ำ 3 5 3
94 128 โรงเรียนวัดลำพยอม 16 24 19
95 130 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 9 21 15
96 131 โรงเรียนวัดสนามชัย 17 34 21
97 132 โรงเรียนวัดสนามไชย 8 11 10
98 133 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 25 28 27
99 135 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 6 10 8
100 136 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 4 9 6
101 134 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 10 21 10
102 137 โรงเรียนวัดสัมมาราม 16 35 26
103 138 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 8 30 13
104 139 โรงเรียนวัดสีดาราม 8 27 14
105 140 โรงเรียนวัดหนองกบ 21 44 29
106 141 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 20 42 32
107 142 โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 6 18 10
108 143 โรงเรียนวัดหนองประทุน 2 6 2
109 144 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 3 3 3
110 146 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 16 32 23
111 145 โรงเรียนวัดหนองม่วง 4 8 6
112 148 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 1 2 0
113 149 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 4 17 6
114 150 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 0 0 0
115 147 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 45 94 66
116 151 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 3 9 5
117 152 โรงเรียนวัดหลวง 4 8 7
118 153 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 5 11 5
119 156 โรงเรียนวัดหัวหิน 2 3 1
120 154 โรงเรียนวัดหัวโป่ง 1 3 1
121 155 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 6 9 7
122 157 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 33 80 56
123 158 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 7 20 11
124 163 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 28 91 46
125 164 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม 7 19 8
126 166 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 4 11 6
127 167 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 17 47 21
128 168 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 0 0 0
129 165 โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว 9 14 9
130 063 โรงเรียนวัดเขาขลุง 8 16 11
131 065 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 2 3 3
132 066 โรงเรียนวัดเขาพระ 11 18 14
133 067 โรงเรียนวัดเขาส้ม 9 25 16
134 064 โรงเรียนวัดเขาแจง 0 0 0
135 074 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 7 35 8
136 101 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1 2 1
137 129 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 13 50 27
138 159 โรงเรียนวัดเหนือ 6 11 6
139 060 โรงเรียนวัดแก้ว 3 6 4
140 059 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 6 12 7
141 160 โรงเรียนวัดแหลมทอง 6 12 6
142 061 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 11 15 11
143 070 โรงเรียนวัดโคกทอง 6 11 10
144 071 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 7 20 10
145 079 โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 4 10 8
146 116 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
147 115 โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 9 26 16
148 120 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 9 20 9
149 121 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 27 46 30
150 161 โรงเรียนวัดใหญ่ 0 0 0
151 162 โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 8 15 12
152 118 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 25 57 40
153 169 โรงเรียนวันทามารีอา 10 20 15
154 170 โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 8 17 9
155 171 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 29 62 43
156 173 โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 22 50 25
157 174 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 31 114 41
158 175 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 22 63 36
159 176 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 6 15 8
160 178 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 17 32 17
161 177 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 50 103 75
162 180 โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร 9 25 17
163 183 โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 1 0 0
164 018 โรงเรียนเทพวิทยา 8 18 8
165 017 โรงเรียนดุสิตวิทยา 42 98 71
166 028 โรงเรียนนารีวุฒิ 13 26 17
167 037 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 27 65 30
168 057 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 15 42 26
169 058 โรงเรียนวังตาลวิทยา 18 54 18
170 110 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 22 74 23
171 172 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 5 11 6
172 179 โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย 2 6 4
173 181 โรงเรียนอุดมวิทยา 22 52 31
174 182 โรงเรียนฮกเฮง 19 63 39
175 002 โรงเรียนเจี้ยไช้ 28 51 31
176 019 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 41 80 52
177 055 โรงเรียนแย้มวิทยการ 10 27 10
178 020 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) 1 0 0
179 021 โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) 9 28 12
180 022 โรงเรียนเทศบาล1(ทรงพลวิทยา) 0 0 0
181 023 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 15 26 12
182 024 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 24 46 38
รวม 2002 4614 2731
7345

นางสาวจิตชญา ศรีโสภา 0885633700
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]