หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวจิตชญา ศรีโสภา สพป.ราชบุรี เขต ๒ ประธานศูนย์การแข่งขัน
2 นางสาวจิตชญา ศรีโสภา นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่
3 นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
4 นายนริศ พันธุ์แดง ครูโรงเรียนอนุบาลโพธาราม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
5 นางพัชรี พิลาสกร ครูโรงเรียนบ้านหนองกวาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
6 นายศุภนัฎ เกิดช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
7 นางสาวกรวิกา พลายงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
8 นางสาวชุลีพร เอี้ยวฮะ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
9 นางสาวปรียนิตย์ ชิ้นปิ่นเกลี่ยว เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน
10 นางสาวชลิตสา หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน

นางสาวจิตชญา ศรีโสภา 0885633700
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]