รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายปีใหม่  -
2. เด็กชายโบท  -
 
1. นายไพรินทร์  อิ่มแสงจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหนือ 1. เด็กชายธีรพันท์  ยงยุทธกนกพร
2. เด็กชายอนันตศักดิ์  ศรีรัตน์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ภู่ระหงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายพชรพัฒน์  แสงสร้อย
2. เด็กชายอภิเษก  ราชเพียแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  ดนตรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  แซ่เฮ้ง
2. เด็กชายวัชระ  สุขสำราญ
 
1. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงธิติมา  อยู่ดี
2. เด็กหญิงอานันทิยา  ทิมปาน
 
1. นางสาวดาราวรรณ  สุขคันธรักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีดาราม 1. เด็กหญิงณัฐสิดา  วารีนิล
2. เด็กหญิงณิชาภา  เที่ยงเทศ
3. เด็กชายนพรุจ  รัตติดำรงสุข
4. เด็กหญิงศศินา  บงสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุทธาสินี  สายสุดใจ
 
1. นางสาวรัชนี  อินทรศรี
2. นายกฤษฎา  ศรีทองสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกิจเกษม  สิงห์ดา
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณดี
3. เด็กหญิงขวัญเรือน  ทองใหม่
4. เด็กหญิงพิจิตรา  รักดี
5. เด็กชายอัชชานนท์  แผ่นทอง
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี
2. นางสาวมลทิชา  เกตุมณี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 1. เด็กชายจตุรภัทร  นกหงษ์
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  บุรินรัมย์
 
1. นายอาทิตย์  อยู่ประเสริฐ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กชายกิตติธัช  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงศศินา  นุชตะโร
 
1. นางทิพย์วรรณ  เดชแสง
2. นายธนกร  เดชแสง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ชมโลก
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  อินโต
 
1. นางสาวกัญฐณา  ยาเครือ
2. นางกนกรัตน์  มหามิตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายธนาธิป  รังแก้ว
 
1. นางสาวไปรมา  กุหลาบซ้อน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กชายนิรันดร์  จิตรคำ
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงเอมวลี  แซ่ท้าว
 
1. นางนพรัตน์  กรรมการ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายสันติ  สีมาทอง
 
1. นางศิริมนัส  ทรัพย์สิน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทามารีอา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสวีพัลลภ
 
1. นายสำเนา  ไทยทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขอนแก่น
 
1. นางนพรัตน์  กรรมการ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  รอดชูแสง
 
1. นางสาวอวิกา  พรมสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายฑีคทัศน์   สุขพงษ์ศรี
 
1. นายชำนาญ  รักดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กหญิงกาโม  หงษ์ทอง
2. เด็กชายปรายดู๊ด  พม่า
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
2. นายบุญส่ง  นามถาวร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กชายสมบัติ  คานเงิน
2. เด็กชายอาผ่าย  หงสา
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
2. นายสังคม  รุ่งเรือง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงการณ์วิกา  เปลี่ยนแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  สอนทรง
 
1. นางสาวนภสวรรณ  เหลาหลัก
2. นางนวพรรษ  บุญสวัสดิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เล่อยิ้ม
 
1. นางพิม  อีกจอม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงชิณษา  มหาโพธิ์
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  พุชพงษ์
3. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 1. เด็กชายคาวี  มั่งมี
2. เด็กหญิงนันทิชา  พรมชาติ
3. เด็กหญิงบังอร  สอนศรี
 
1. นางระวีวรรณ  พิมพ์รุน
2. นางสาวทิพย์มาส  สำแดง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายพัทธพล  นิยมพงษ์
2. เด็กชายฤทธิพร  กองเกิด
3. เด็กชายเขตต์ชัย  สายหมี
 
1. นางมนสิชา  กิตติวินิชนันท์
2. นายชำนาญ  รักดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายฉัตรภรณ์  สคนธปฏิภาค
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวลาลี  ดีท้วม
 
1. นายธรรมนูญ  แย้มศิริ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสาวจิรพร  สินสมบัติ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนฤมล  นิ่มกลาง
 
1. นายธรรมนูญ  แย้มศิริ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธณาธิพย์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  สืบนุช
 
1. นายธรรมนูญ  แย้มศิริ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธาพร  ศรีสังวรณ์
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ล้วนรอด
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีสูตร์
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงอริศรา   มีวันนัง
 
1. นายเอกราช  วงค์โอภาส
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงสายฝน  พยอมหอม
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดีบอน 1. เด็กชายพีระยุทธ  อินบาง
 
1. นายธานิตย์  บุญณสะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีมงคล
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงอุษาวดี  จันทร์ธรรม
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงธัญกานต์  ตันโต
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายจิรภัทร   ช้างผึ้ง
 
1. นายเอกราช  วงค์โอภาส
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิขรินพร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ป่องลม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงพรพิณ   เฉลิมหมู่
 
1. นายเอกราช  วงค์โอภาส
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกมลชนก   สิงห์พลงาม
2. เด็กชายคณพศ  เผือกแตง
3. เด็กชายฐิติวุฒิ   อายุยงค์
4. เด็กหญิงพรพิณ   เฉลิมหมู่
5. เด็กชายพีรพัฒน์   ล้วนรอด
6. เด็กหญิงวิภาวี   พ่วงแจ่ม
7. เด็กหญิงสลิตา   พุฒโต
8. เด็กหญิงอริศรา   มีวันนัง
 
1. นายเอกราช  วงค์โอภาส
2. นางสายวาริน  แทนศรราม
3. นางประทุม  เทียมเมือง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  รัศมีฉาย
3. เด็กชายภูวนาฏ  ชูชัยวุฒิพงศ์
4. เด็กหญิงมาณิดา  แก้วสอาด
5. เด็กหญิงสุพิชญา   จันทร์พ่วง
6. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีสูตร์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  อักษรพันธ์
8. เด็กหญิงเมธาพร  ศรีสังวรณ์
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรายุ  ถ้วยทองคำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  อรุณคีรีวัฒน์
4. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริรัศมี
6. เด็กหญิงดุษณี  ถ้วยทองคำ
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เต็งใช่สุน
8. เด็กหญิงลลิตา  ชิ้นประกอบเกิด
9. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่ตั๊น
10. เด็กหญิงศศิฉาย  ตั๊นธง
11. เด็กหญิงสัจจพร  บุญตันพรเจริญ
12. เด็กหญิงสิริมา  ทองคำ
13. เด็กหญิงเนตรชนก  วิสุวรรณ
14. เด็กหญิงเปรมฤทัย  จันทร์ฉาย
15. เด็กหญิงแก้วตา  ภักตร์เขียว
 
1. นายลักษณ์ปกรณ์  สุคนธปฏิภาค
2. นายพงษ์เทพ  อ้นทอง
3. นางสาวชนิดา   กล้ายประยงค์
4. นางสายสมร  เดชาฤทธิ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 1. เด็กชายชาคร  ศรีคำนวล
2. เด็กชายปาราเมศ  งามเพิ่ม
3. เด็กชายปิยทัศน์  จันทะราช
4. เด็กหญิงพิชญานิน  อยู่คุ้ม
5. เด็กชายภูธเนศ  จันทะราช
6. เด็กหญิงวนิดา  ขันทะหงษ์
7. เด็กชายวีรพัฒน์  ตันทะศิลป์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญชู
9. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีคำนวน
10. เด็กชายอาณาเขต  เพ็งจันทร์
11. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสาวจิรพร  สินสมบัติ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ลิ่มมั่น
2. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีคง
3. เด็กหญิงชลลดา  หมีกลัด
4. เด็กหญิงทัศชา  ดมหอม
5. เด็กชายธีรชาติ  สุขธนชัย
6. เด็กหญิงนภัสสร  พ่อครวงศ์
7. เด็กหญิงนวรัตน์  กันกลับ
8. เด็กชายนัฐพงษ์  อินจีน
9. เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นจันทร์
10. เด็กหญิงปาจรีย์  พุ่มเจริญ
11. เด็กชายพีรวัฒน์  ปิ่นทอง
12. เด็กชายภัทรพล  ศรีคง
13. เด็กหญิงภัทรวดี  เงินอร่าม
14. เด็กหญิงภัทรวดี  เงินจีน
15. เด็กหญิงวิภาวนี  อิศโร
16. เด็กหญิงศุภนิดา  กลิ่นจันทร์
17. เด็กชายสิทธิพงศ์  บัวแก้ว
18. เด็กหญิงสิรีธร  ลิ่มมั่น
19. เด็กหญิงสโรชา  น่วมเงิน
20. เด็กชายเกษมพันธุ์  กลั่นแตง
 
1. นางศิริพร  คงดี
2. นางสรินณา  สุจริยานุรักษ์
3. นางสาวจำเนียร  พลอยเพชร
4. นางเพียงฤทัย  มีไปล่
5. นายสมชาย  ภู่พูล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายถิรภาพ  มณีขำ
2. เด็กหญิงรฐาอร  ปัญญาสัทโท
3. เด็กชายสิทธิกร  ปักการะนัง
4. เด็กหญิงสุภัทรา  ขำวิลัย
5. เด็กชายเสกสรร  แซ่ตัน
 
1. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
2. นายทัสสนะ  โชติยะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กชายวรพล  ตันฉิน
 
1. นางสุชีรินทร์  วงศ์วิลัย
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงคาน
 
1. นางจริยา  สมีรักษ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายปิยวัตร  รุ่งทอง
 
1. นายสมภพ  สมบูรณ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  ทั้งศรี
 
1. นายศิริพจน์  พึ่งฮั้ว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สนทนา
 
1. นางสาวยุพา  รัตนมุง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายภูมิขวัญ  วัดรอดเพชร
 
1. นางศิริพร  คงดี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงเจนี่  เบลาวิค
 
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  ทั้งศรี
 
1. นายศิริพจน์  พึ่งฮั้ว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายปิยวรรธน์  ปิยอนันตกุลชัย
 
1. นายวสันต์  แสงรัตนกูล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงปานวาด  สิทธิกุล
 
1. นางเอมอร  แก้วเกล้า
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายนฤพนธ์  จิ๋วพันธ์
 
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายชยุตม์  มีเย็น
 
1. นายจิรเดช  กันเกตุ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  ทั้งศรี
 
1. Mrs.Ma Theresa  A. Chavez
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงคาน
 
1. นางจริยา  สมีรักษ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงกนกนวล  สุขสำราญ
2. เด็กชายกฤษฎา  นิลรอด
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสิทธิ์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขำครุฑ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ดังชัยภูมิ
6. เด็กชายชาญชล  พ่วงเสือ
7. เด็กชายณรงค์ชัย  ผลสัมฤทธิ์
8. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองแก้ว
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  วรรณฤกษ์งาม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  วาสุ
11. เด็กชายดิลก  จันทร์เจิม
12. เด็กชายธนชิต  งั่วสมบูรณ์
13. เด็กชายธีรภัทร  ชาติทอง
14. เด็กหญิงนันทพร  อิ่มแสง
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงคาน
16. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สิทธิแสวง
17. เด็กชายพัชรพล  มณีวงษ์
18. เด็กหญิงพิมชนก  ไหมทอง
19. เด็กหญิงภัสรา  เชื้อรุ่ง
20. เด็กชายราชัน  ขำเจริญ
21. เด็กชายวชิระ  พวงศรี
22. เด็กชายวรเมธ  อนุจร
23. เด็กชายวีรพงศ์  พรมชาติ
24. เด็กหญิงศุภมาส  ศรีเกิน
25. เด็กหญิงสมรักษ์  ทองใบ
26. เด็กชายสิงหา  ฉิมเมือง
27. เด็กชายสิทธิชัย  น้ำทอง
28. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขุนณรงค์
29. เด็กชายสุขสันต์  เปียสวน
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วใหม่
31. เด็กชายอนุพงษ์  กันขำ
32. เด็กหญิงอรินดา  ปานการะเกตุ
33. เด็กชายไพศาาล  รอดโก๋
 
1. นางวัจนา  นุชนุ่ม
2. นางพิกุล  สุวรรณหิรัญพร
3. นายกิจติ  จ่าเมือง
4. นายสมบูรณ์  เทียนศิริโชติ
5. นายจนุวัฒน์  สงวนทรัพย์
6. นางนวลจันทร์  ฮวดลิ้ม
7. นางสาวเบญจวรรณ  คหินทรพงศ์
8. นางนันท์นภัส  โชติวัฒน์ธนชัย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายชินราช  รัดแดง
 
1. นางสาวโกสุม  สุฉันทบุตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์   มากพงศ์
 
1. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีดาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ทอง
2. เด็กหญิงทิพย์ธิญา  บุญคง
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คำเค็น
4. เด็กชายนพรุจ  รัตติดำรงสุข
5. เด็กชายประภาวิช  ดีเจริญ
6. เด็กหญิงภูรดา  ออมสิน
7. เด็กชายรุ่งโรจน์  กลีบเมฆ
8. เด็กชายวีรภัทร  พร้อมทรัพย์
 
1. นางวรรณฉวี  เรืองตระกูล
2. นางอรุณี  โพธิอาศัย
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. เด็กหญิงถาวรีย์  ขันติธงชัย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มีเข็มสุพรรณ
3. เด็กหญิงศศิพร  วรรณะ
4. เด็กหญิงศิวาภรณ์  กองจินดา
5. เด็กหญิงอภิชญา   มั่งมูล
6. เด็กชายอังคาร  วิลัย
 
1. นางศันสนีย์  อินทรสันติ
2. นางสาวกิตติยา  อินทร์อ่อน
3. นางนภาวรรณ  ศิริละ
4. นางประทุม  เตียงเกตุ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงธิตินันท์  เหล่าเกษม
2. เด็กหญิงพรทิตา  ภู่เปี่ยม
3. เด็กหญิงวริศรา  พุทธา
4. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วสกุณี
5. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทร์สว่าง
6. เด็กหญิงไพลิน  ลำภูเขียว
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  สังข์สกุล
2. นางสาวพนารัตน์  ชื่นอารมย์
3. นางสาวพัชรี  พิลาสกร
4. นางสาวดวงธิดา  สุทธิผล
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 1. เด็กหญิงชาลิสา  เย็นปู
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทรัพย์อาวรณ์
3. เด็กหญิงปาริชาต  ตันสมบุญ
4. เด็กหญิงปุณยานุช  เอมโอด
5. เด็กหญิงปุณยาพร  ขันตยาภรณ์
6. เด็กหญิงภัทราวดี  เอี่ยมขำ
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์มณี
8. เด็กหญิงรัตติกานต์  จีบฟัก
9. เด็กหญิงลสิตา  ทองเครือเกษตร
10. เด็กหญิงสิริยากร  กอธงทอง
11. เด็กหญิงสิรีธร  กันอรุณ
12. เด็กหญิงสุทธิภรณ์  พรมเอี่ยม
13. เด็กหญิงสุพิชา  ฉิมบุญเกิด
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คุ้มฮะ
15. เด็กหญิงเกวลี  ต๋องเรียน
16. เด็กหญิงเวธกา  เซี่ยงกอ
 
1. นางรำพรรณ์  นวมดี
2. นางสาวสตรีรัตน์  เอี่ยมขำ
3. นางสาวอุบล  นวมดี
4. นางสาวสมคิด  นวมดี
5. นางนิภา  เศวตภานุวัตร
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทกรณ์
2. เด็กชายป้อม  ศิริพร
3. เด็กชายสรสิช  มากจันทึก
4. เด็กชายสุมลเทพ  แสนทอง
5. เด็กหญิงอินทิรา  แย้มโสภี
 
1. นางสาวสมหมาย  บุญนพ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วงศ์โพธิ์ศีล
2. เด็กหญิงวรดา  แก้วกลัด
 
1. นายพงศ์ศิริ   จันทิวาสน์
2. นางสาวมาลี  เกาสังข์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แจ้งพลัด
2. เด็กหญิงชมพูนุช  อิชฤทธิ์
3. เด็กชายธนกร  เหล็กขำ
4. เด็กชายปานะ  ตาวิน
5. เด็กชายหาญ  -
6. เด็กหญิงแทตตี้  -
 
1. นายวิเชตุ  นาคา
2. นางสาวกชวรรณ  ขันคำนันต๊ะ
3. นางนวลนภา  คำกลิ่น
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กชายทินภัทร   สุขแสง
2. เด็กชายธนกร  ขุนเศรษฐี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  หม่อมจอมทอง
4. เด็กชายมนัส  -
5. เด็กชายสุริยะ  ช้างลอย
6. เด็กชายไพรัตน์   จำปาทอง
 
1. นายวิบูล  อ่อนละมูล
2. นายณัฐพัชร์  ศักดิ์ศรี
3. นายไพศาล  รุ่งวิภูษณะ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กหญิงวิภาดา  นนท์พาลี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองมอญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  พึ่งเสือ
 
1. นางสาววรมณฑน์  นาคหนุน
2. นางสาวกันชลี  ปานกิจเจริญ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงพิมปภา  ลาภธนกุล
2. เด็กหญิงพิมผกา  อินทรสมบัติ
3. เด็กชายสายันต์  -
 
1. นางกฤติกา  กาญจนพนาไพร
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. นายธวัชชัย  ทองดอนขอ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  บุญมี
 
1. นางสาวสิริณัฐ  เลี้ยงอำนวย
2. นางสาวศรีพรรณ  รักงาม
 
79 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธีรุตม์  เฮงนิรันดร์
2. เด็กชายพีรธาดา  สิทธิเกรียงไกร
 
1. นางสาวสุดา  จารย์อุปการะ
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงกรองทอง   หลวงวิรัญ
2. เด็กชายนพรัตน์  พรรณสร้อย
3. เด็กหญิงวัลภา    สินพิทักษ์
 
1. นายเอกลักษณ์  ไชโย
2. นางกาญจนา  เกิดลอย
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายนรานนท์  วงษ์โต
2. เด็กชายบัญญพนต์  สุธางค์กรกุล
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางสาวสินีนาฏ  ฤดีขจรไชย
 
82 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธเนศ  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงพินลดา  สุขบุญชูเทพ
 
1. นางสาวธนัยนันทน์  อินทร์ไทร
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายณัฐพล  เสมอดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒจันทร์
 
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงธิภากร  สุเสงี่ยม
2. เด็กหญิงอารียา  ทัตสิทธิ์
 
1. นางสาวธนภรณ์  เข็มทอง
2. นางแก้วตา  แก้วจีน
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  โตอ่อน
2. เด็กหญิงพัชราวลัย  ทองสี
 
1. นางสาวแคทรียา  สถิตบรรจง
2. นางสาวพรรณพร  จักร์หลุด
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายจักรพงศ์  เชาว์เครือ
2. เด็กชายนธพล  สิทธิฤกษ์
 
1. นางสาวธนภรณ์  เข็มทอง
2. นางแก้วตา  แก้วจีน
 
87 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายนันท์นภัส  โรจนภิญโญสถิต
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  รูปโฉม
 
1. นายอันวา  ตาเห
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายคมกริช  เตียวทัน
2. เด็กชายฌานพล  เดชมาก
 
1. นางสาวพิมพันธุ์   จันทะทัง
2. นางสาวยุพา  รัตนมุง
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. เด็กหญิงกุลจิรา   ทองดอนขอ
2. เด็กหญิงสุจิตรา   บุญมี
 
1. นางสาวสิริณัฐ   เลี้ยงอำนวย
2. นางสาวศรีพรรณ   รักงาม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พุ่มห่อ
2. เด็กชายหวย  -
3. เด็กชายเทอดเกียรติ  ป๊กคำ
 
1. นางวิลาวัณย์  รุ้งพราย
2. นางพรทิพย์  ผ่องดี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายณัฐวัตร  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายธเนศ  ศรีมาดำเนินชัย
3. เด็กชายสุรพงษ์  แต้ภักดี
 
1. นางสาวเกสรี  ลี้เจริญ
2. นางรัชนี  ซุยยะกิจ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อนันต์ธนะโรจน์
2. เด็กหญิงนันทกาญจน์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงบุณณดา  บุญสุด
 
1. นางสุนันท์  มณีงาม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายชีวิน  บุตรศรี
2. เด็กชายธวัชชัย  เตียวพวง
3. เด็กชายสุพจน์  ไทรยพฤกษ์
 
1. นางสาวบุญมา  คล้ายปลื้มรัก
2. นางสาวเรณู  ศิริแสงจันทร์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานกมล  พุทธา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธนิกกุลคชาทัช
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ตุ้มระหงษ์
4. เด็กหญิงสายชล  ศรีจรัญ
5. เด็กหญิงอาริตา  ปิยพันธ์เพทาย
6. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เอ็ม ปา ปา
 
1. นางสาวสุภาวดี  เพ่งผล
2. นางสาวสร้อยสุวรรณ  ทิวาวงศ์กุล
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เช้าชื่น
2. เด็กหญิงจันทิมา  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงชนกนันท์  ชาโชติ
4. เด็กหญิงอภิวรรณ  เลื่องเลิศ
5. เด็กหญิงอัญติมา  พ้นภัย
6. เด็กหญิงโสรยา  ปักการะนัง
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  แสนศรศรี
2. นางอรอุสา  อินอ่อน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงนวิญา   เทพพิทักษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา   ร่มโพธิ์รีย์
3. เด็กหญิงวราติกรณ์  จั่นรักษ์
 
1. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
2. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงนิชกานต์  ทรัพย์เงิน
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  รักพงษ์
3. เด็กชายอานนท์  ชัยอมรพันธ์
 
1. นายสุวิทย์   บุญสวัสดิ์
2. นางนวพรรษ  บุญสวัสดิ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำมั่ง
2. เด็กหญิงวิชุดา  บ่อคำ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เกตุเจริญ
 
1. นางวรรณดี  วราสินธุ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงจณิตตา  เชียงกา
2. เด็กหญิงลักษณา  สว่างวงศ์
3. เด็กหญิงวันดี  เนตรสน
 
1. นายสุวิทย์  บุญสวัสดิ์
2. นางนวพรรษ  บุญสวัสดิ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงชุติมา  มั่นทอง
2. เด็กหญิงทิพย์  แซ่อุย
3. เด็กชายศาสวัต  ปานดำ
 
1. นางสาวรำพรรณ  จันทร์ย้อย
2. นางสาวทัศนีย์  กิมหลีเชียง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนรัศมีสกุล
2. เด็กหญิงนภัสสร  จงประเสริฐ
3. เด็กหญิงนิมิตตา  ช่างเจริญ
 
1. นางมุกดา  กิจเครือ
2. นางบุษบาพร  ปรีเปรม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 1. เด็กชายชัย  โดโค้
2. เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์ช่วย
3. เด็กหญิงเกวลี  วีระ
 
1. นายบัญชา  พิงสระน้อย
2. นางศิริวรรณ  จิวประสาท
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงวรรณภรณ์  สืบทุ
3. เด็กหญิงอรนิภา  เย็นใจ
 
1. นางมยุรา  นนทแก้ว
2. นางพิชา  ธรรมวิเศษ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงนัชชา  ธรรมลังกา
2. เด็กหญิงพัชริดา  สิงห์เรือง
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ทิพย์รัตนมงคล
 
1. นางวิลาวัณย์  รุ้งพราย
2. นางพรทิพย์  ผ่องดี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรกเจริญ 1. นางสาวกรรณิการ์  สุริยะพันธพงษ์
2. เด็กหญิงพันธ์กัทรชา  โกธาตุ
3. นางสาวเมตรา  ลาทอง
 
1. นางสมทรง  เมฆวิไล
2. นางพิพิธ  ดุษดี
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1. เด็กชายกฤต  แก้วพวง
2. เด็กหญิงกาญจนา  เดือนขึ้น
3. เด็กหญิงนลิน  ลุงกอ
 
1. นางจรรยา  ศรีสุวอ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ิอินทรสันติ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงชัญญา  สานใจ
2. เด็กชายพีรเดช  ยะหล่อม
3. เด็กหญิงวรนุช  เฮงนิรันดร์
 
1. นางธัญญา  ว่องนิยมเกษตร
2. นายธรรมนูญ  เหมณี
 
108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กชายจิระวัฒน์  นวนจันทร์
2. เด็กชายนรินทร์  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอรพรรณ  พิทยาวนานนท์
2. นายจตุรงค์  วงศ์ศิริ
 
109 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงจิราภา  หวานสุดใจ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  พวงกล่อม
3. เด็กหญิงศรัณยา  เผือกแตง
 
1. นางบังอร  ปานนาค
2. นางสาวเกลียวพันธ  วิภาโตทัย
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงจิตตา  คำอุ่น
2. เด็กชายนพัตธร  ประสพโชค
3. เด็กชายอนุพนธ์  ปลีฟัก
 
1. นายเจษฎ์ธัช  คำแก้ว
2. นางสาวเมทิณี  สาวพญา
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กหญิงคัชชา  เลิศหล้า
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กำเนิด
3. เด็กหญิงปรีดา  เรืองเทศ
 
1. นางสาววรมณฑน์  นาคหนุน
2. นางแสงเดือน  จูธารี
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กชายจงสนั่น  บุญเปียก
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สร้อยอากาศ
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กชายราชภูมิ  แก้วตุ้ม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เอกฉัตร
 
1. นางวราภรณ์  ปานเหลือง
2. นางวราภรณ์  อยู่ประเสริฐ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 1. เด็กชายอานนท์  มะลิชัง
 
1. นางสาวพรทิพย์  อุดมบัว
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายพงศธร  ลิ้มเฉย
 
1. นางสาวสิริพร  จันหอม
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจันทิรา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  มิ่งแก้ว
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพยอม 1. เด็กชายโภไฆ  เหมเปา
 
1. นางสาวสมหญิง  วงศาโรจน์
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1. เด็กชายกฤษดา  ทองสุข
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  แซ่เฮ้ง
3. เด็กชายปฏิภัทธ์  ปิ่นประดับ
4. เด็กหญิงวสุนันท์  กอบุญญฤทธิ์
5. เด็กชายวีรภัทร  วัฒนสุนทร
6. เด็กชายอนุชิตย์  ตั๊นเซ็ง
7. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปรีชาภรณ์ชัย
 
1. นายปรัชญา  ฉายอรุณ
2. นายอิศราพงศ์  ณ รังษี
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายอนุชา  โมใหญ่
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีคำ
 
1. นายธีรวัฒน์  ดวงใจดี
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  นับสิบ
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายสุชาติ  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางจินตนา  โลห์สกุล
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายธันวาพร  คำแปงตัน
 
1. นางกาญจนา  เกิดลอย
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกทอง 1. เด็กหญิงปาณิศา  สานพคุณ
 
1. นางสาวรัตนา  บัวแดง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กึงไกร
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายอนิรุต   แตงเรือง
 
1. นางภคินี  สร้อยสุวรรณ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีเชาว์
 
1. นายชูชาติ  รักชื่อ
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  หงษ์พรม
 
1. นางประทุม  เทียมเมือง
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายทศพร  ตุ้มทับ
2. เด็กชายนิรุทธิ์  แซ่บ้อง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  วงศ์เนตร
 
1. นางสาวชุติมา  กระจ่างแจ่ม
2. นางอัมพร  สังข์พระกร
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายธนากร  ผ่องอำภรณ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  แพงผล
3. เด็กหญิงสุริสา  รอดคำ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ชาญธนู
2. นางสาวนิภากร  จั้นพลแสน
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จอนบำรุง
2. เด็กชายธีระกานต์  ครุฑดำ
3. เด็กชายปฏิภาณ  จรบำรุง
 
1. นางจรรยา  ศรีสุวอ
2. นางจันทร์เพ็ญ  อินทรสันติ
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายณัฐพร  แดงมา
2. เด็กชายยศกร  อินทร์คง
3. เด็กชายศุภกร  เปียสมุทร
 
1. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
2. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธิติมา  วัดครุฑ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงเยาวพา  ศรีคง
 
1. นางสาวปราณี  จิระชีวะนันท์
2. นางสาววิลาวรรณ  มิ่งแก้ว
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ทองโชติ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศิลาอ่อน
3. เด็กหญิงแตงโม  ทองดี
 
1. นางวิลาวัณย์  รุ้งพราย
2. นางพรทิพย์  ผ่องดี
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายณัฐพร  แดงมา
2. เด็กชายศุภกร  เปียสมุทร
3. เด็กหญิงเจนจิรา   หงษ์สำโรง
 
1. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
2. นางสาวกาญจนา  ดวงชื่น
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กชายนพดล  แคะจู
2. เด็กหญิงวรกมล  อ่อนสนิท
3. เด็กชายศิรภัทร  ไชยมาลี
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
2. นางรัตนาภรณ์  ราชประดิษฐ์
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กชายจิรวุฒิ  แก้วตุ้ม
2. เด็กชายวสันต์  ชินทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  ทองคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  เตชะโพธา
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ลิ้มบริสุทธิ์
2. เด็กชายปริวุฒิ  เนียมไทย
 
1. นายสมรักษ์  นาคบริบูรณ์
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จำปาเป็น
2. เด็กชายนันท์นภัทร  พันธ์เพ็ชร
3. เด็กชายมาลินี  ฟักไพโรจน์
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  ภู่เพชร
2. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กลัดนวม
2. เด็กชายพงศธร  เดชเพชร
3. เด็กชายศิริชัย  เลื้อยแพง
 
1. นางสาวรุจรดา  จรูญชัยคณากิจ
2. นางสาวนิวาตี  นิวาตโสภณ