หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ryg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางศิรัตน์ สุขสันต์ศึกษำนิเทศก์ สพป.ระยองเขต 1ประธานกรรมการ
2. นายจารึก ธงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพร ครูโรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
4. นายมานัส สัตย์อุดมครูโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
5. นายก้าวหน้า โสพัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 5 กรรมการ
6. นายพรชัย สุขเจริญพร ครูโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
7. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทร ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
8. นายครรชิต ชำนิประโคน ครูโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
9. นายธนกุล สุบงกช ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
10. นายปวเรศ มุดไธสง ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
11. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณครูโรงเรียนบ้านวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางศิรัตน์ สุขสันต์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ระยองเขต 1ประธานกรรมการ
2. นายจารึก ธงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพร ครูโรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
4. นายมานัส สัตย์อุดม ครูโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
5. นายก้าวหน้า โสพัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 5กรรมการ
6. นายพรชัย สุขเจริญพรครูโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
7. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทรครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
8. นายครรชิต ชำนิประโคน ครูโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
9. นายธนกุล สุบงกช ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
10. นายปวเรศ มุดไธสง ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
11. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณครูโรงเรียนบ้านวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางศิรัตน์ สุขสันต์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ระยองเขต 1ประธานกรรมการ
2. นายจารึก ธงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพรครูโรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
4. นายมานัส สัตย์อุดม ครูโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
5. นายก้าวหน้า โสพัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 5กรรมการ
6. นายพรชัย สุขเจริญพร ครูโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
7. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทร ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
8. นายครรชิต ชำนิประโคนครูโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
9. นายธนกุล สุบงกช ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
10. นายปวเรศ มุดไธสง ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
11. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางศิรัตน์ สุขสันต์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.ระยองเขต 1ประธานกรรมการ
2. นายจารึก ธงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพร ครูโรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
4. นายมานัส สัตย์อุดมครูโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
5. นายก้าวหน้า โสพัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 5กรรมการ
6. นายพรชัย สุขเจริญพรครูโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
7. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทร ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
8. นายครรชิต ชำนิประโคนครูโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
9. นายธนกุล สุบงกชครูโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
10. นายปวเรศ มุดไธสง ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
11. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางศิรัตน์ สุขสันต์ศึกษำนิเทศก์ สพป.ระยองเขต 1ประธานกรรมการ
2. นายจารึก ธงสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพร ครูโรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
4. นายมานัส สัตย์อุดม ครูโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
5. นายก้าวหน้า โสพัฒน์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 5กรรมการ
6. นายพรชัย สุขเจริญพรครูโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
7. นายเอกการ วงศ์จิรปภัทรครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
8. นายครรชิต ชำนิประโคนครูโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
9. นายธนกุล สุบงกช ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอกกรรมการ
10. นายปวเรศ มุดไธสง ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
11. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณครูโรงเรียนบ้านวัดหนองพะวากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุธี เอนกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายยุพินธุ์ นิทจำนงค์ครูโรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นายวารินทร์ ศรีนามาตย์ ครูโรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชลมาศครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสุธานี แสนยองโรงเรียนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุธี เอนกพงษ์ครูโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายยุพินธุ์ นิทจำนงค์ครูโรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นายวารินทร์ ศรีนามาตย์ครูโรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ชลมาศ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพวงทอง ว่องไวพาณิชย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ อินทรสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนมกรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ เตชะทวีกุล ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
4. นางวิภาดา เวชญานนท์โรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพูลสุข ธรรมสุนทร ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร หิรัญมาศ ครูโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
3. นางสาวสมศรี วงษ์เหรียญทอง ครูโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
4. นางสุวิญชา สาครเสถียรครูโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
5. นางธมลวรรณ แพงศรีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข ธรรมสุนทร ครูโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร หิรัญมาศ ครูโรงเรียนบ้านสมานมิตรกรรมการ
3. นางสาวสมศรี วงษ์เหรียญทอง ครูโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามกรรมการ
4. นางสุวิญชา สาครเสถียรครูโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ สุขปัต โรงเรียนวัดหนองพะวา ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ มนต์อินทร์ โรงเรียนนิคมฯ 7 กรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมาย โรงเรียนวัดชากหมาก กรรมการ
4. นางสาววราภร สุวาทโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย์ โรงเรียนบ้านหินโค่ง ฯประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ มนต์อินทร์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 7 กรรมการ
3. นายทวีลาภ สิทธิเวช โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางสาวงามตา ดีบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย์โรงเรียนบ้านหินโค่ง ฯประธานกรรมการ
2. นางอำพันธ์ รุ่งเรืองบางชัน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายทวีลาภ สิทธิเวช โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางสาวงามตา ดีบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ วิเชียรรัตน์ โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ มณีแสง นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ
3. นายพิสิฐ แต้มพิมายโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ไชยชนะโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประเทือง ครุฑอรัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ หวานฤดี โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ กรรมการ
3. นายสุรวิทย์ วิทยานุกรณ์ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ครุฑอรัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ หวานฤดี โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ กรรมการ
3. นายสุรวิทย์ วิทยานุกรณ์ โรงเรียนมณีวรรณวิทยา กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นายจำลอง ปิ่นกระจัน โรงเรียนบ้านท่าเสา กรรมการ
3. นายสุทัศ รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน กรรมการ
4. นางสาววราภร สุวาทโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวงามตา ดีบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้าประธานกรรมการ
2. นายภูธนะ สำเริงโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
3. นายวินัย แสงอ่อน โรงเรียนบ้านหินโค่งฯกรรมการ
4. นายประพันธ์ สินถาวร โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ เสงี่ยมงาม โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง ประธานกรรมการ
2. นายเทียน เสงี่ยมรัตน์ โรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ธิแปลง โรงเรียนนิคมฯ 8 กรรมการ
4. นางสาววราภร สุวาทโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุจิต วงศ์บุปผา โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ธร พุทธนิพพานเนตร โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการ
3. นางปิยนุช สวัสดิ์ล้น โรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
4. นางสาวงามตา ดีบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุจิต วงศ์บุปผา โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินทร์ธร พุทธนิพพานเนตร โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการ
3. นางปิยนุช สวัสดิ์ล้น โรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
4. นางสาวงามตา ดีบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทวีลาภ สิทธิเวช โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ สนิทราษฎร์ โรงเรียนอารีย์วัฒนากรรมการ
3. นายสุทัศ รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านเขาวังม่านกรรมการ
4. นางธมลวรรณ แพงศรีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทวีลาภ สิทธิเวช โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี วิทยานุกรณ์ โรงเรียนวัดบ้านค่ายกรรมการ
3. นางทองใบ พวงมาลี โรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
4. นางธมลวรรณ แพงศรีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ รักษาวงศ์ โรงเรียนวัดนาตาขวัญ ประธานกรรมการ
2. นายบำรุง สุขล้น โรงเรียนวัดเกาะกลอย กรรมการ
3. นายธีรพล เพ็งวงษา โรงเรียนบ้านปากแพรก กรรมการ
4. นางนงนุช เที่ยงเจริญโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ รักษาวงศ์ โรงเรียนวัดนาตาขวัญ รองประธานกรรมการ
2. นายบำรุง สุขล้น โรงเรียนวัดเกาะกลอย กรรมการ
3. นายธีรพล เพ็งวงษาโรงเรียนบ้านปากแพรก กรรมการ
4. นางนงนุช เที่ยงเจริญโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วันสว่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นาย ประจวบ วงศ์บุปผา ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวรพล เจริญวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ไชชนะโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วันสว่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นาย ประจวบ วงศ์บุปผา ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ไชชนะโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
5. นายวรพล เจริญวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วันสว่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
5. นายเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นาย ประจวบ วงศ์บุปผา ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวรพล เจริญวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ไชชนะ ไชชนะโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วันสว่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นาย ประจวบ วงศ์บุปผา ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวรพล เจริญวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ไชชนะโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วันสว่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วันสว่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นาย ประจวบ วงศ์บุปผา ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวรพล เจริญวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ไชชนะโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วันสว่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นาย ประจวบ วงศ์บุปผา ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวรพล เจริญวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวภาพร ไชชนะโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วันสว่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นาย ประจวบ วงศ์บุปผา ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวรพล เจริญวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ไชชนะโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วันสว่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นาย ประจวบ วงศ์บุปผา ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวรพล เจริญวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ไชชนะโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา วันสว่างโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสา อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวรพล เจริญวัยโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ไชชนะโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอดินันท์ กองกาญจน์โรงเรียนนิคมฯ 5 ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ งามสอาด โรงเรียนวัดดอนจันทน์ กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางพรณิภา แก้วสืบโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายอดินันท์ กองกาญจน์โรงเรียนนิคมฯ 5 ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ งามสอาด โรงเรียนวัดดอนจันทน์ กรรมการ
4. นายประภาส เมฆลอย โรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
5. นางพรณิภา แก้วสืบโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอดินันท์ กองกาญจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมิตรประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ งามสอาด ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ กรรมการ
4. นางประภาส เมฆลอย ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
5. นายพรณิภา แก้วสืบครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
2. นายสรวุฒิ แสวงดิลกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
3. นายสมเดช อ่างศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกระปรอก กรรมการ
4. นาย จิตติชัย งามแสง ครูโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
5. นางสาวจินตรา ฝาระมีครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายสรวุฒิ แสวงดิลกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
3. นายสมเดช อ่างศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสง ครูโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
5. นางสาวจินตรา ฝาระมีครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
3. นายสมเดช อ่างศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกระปรอก กรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสง ครูโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
5. นางสาวจินตรา ฝาระมีครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายคนึง คร้ามสมอ ข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์)ประธานกรรมการ
2. นายโพธิชาติ แสงสว่างโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
3. นายสดายุ ปิ่นแก้ว บ้านเนินเสาธง กรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสง โรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
5. นายนครินทร์ เจษฏารมย์ โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
6. นางสาวปุณยนุช พิมพาโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายโพธิชาติ แสงสว่างโรงเรียนวัดชากหมากประธานกรรมการ
2. นายอำไพ บุญรอดข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์)กรรมการ
3. นายคนึง คร้ามสมอข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์)กรรมการ
4. นายสดายุ ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินเสาธง กรรมการ
5. นายจิตติชัย งามแสง โรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
6. นายนครินทร์ เจษฏารมย์ โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
7. นางสาวปุณยนุช พิมพาโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอำไพ บุญรอดข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์)ประธานกรรมการ
2. นายคนึง คร้ามสมอข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์)กรรมการ
3. นายสดายุ ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินเสาธง กรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสง โรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
5. นายนครินทร์ เจษฏารมย์ โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
6. นางสาวปุณยนุช พิมพาโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอำไพ บุญรอดข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์)ประธานกรรมการ
2. นายคนึง คร้ามสมอข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์)กรรมการ
3. นายสดายุ ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินเสาธง กรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสง โรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
5. นายนครินทร์ เจษฏารมย์ โรงเรียนวัดพลากรรมการ
6. นางสาวปุณยนุช พิมพาโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทิม บุญรอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางศรีนคร ครเมฆ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่าง โรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
5. นายศรัณย์ สาครเสถียร โรงเรียนวัดกรอกยายชา กรรมการ
6. นางสาวศิริพร คำคอนสารโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนุสสร สอนใหม่ โรงเรียนบ้านคลองกรำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดลพรรธน์ ลลิตสิรจันทร์นักวิชาการศึกษา อบจ.ระยองกรรมการ
3. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ โรงเรียนนิคมฯ 8 กรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่าง โรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช พิมพาโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทิม บุญรอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายศรีนคร ครเมฆโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่าง โรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
5. นายศรัณย์ สาครเสถียร โรงเรียนวัดกรอกยายชา กรรมการ
6. นางสาวศิริพร คำคอนสารโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนุสสร สอนใหม่ โรงเรียนบ้านคลองกรำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดลพรรธน์ ลลิตสิรจันทร์นักวิชาการศึกษา อบจ.ระยองกรรมการ
3. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ โรงเรียนนิคมฯ 8 กรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่าง โรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
5. นายปุณยนุช พิมพาโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทิม บุญรอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางศรีนคร ครเมฆ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่าง โรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
5. นายศรัณย์ สาครเสถียร โรงเรียนวัดกรอกยายชา กรรมการ
6. นางสาวศิริพร คำคอนสารโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทิม บุญรอดข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางศรีนคร ครเมฆ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่าง โรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
5. นายศรัณย์ สาครเสถียร โรงเรียนวัดกรอกยายชา กรรมการ
6. นางสาวศิริพร คำคอนสารโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนุสสร สอนใหม่ โรงเรียนบ้านคลองกรำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดลพรรธน์ ลลิตสิรจันทร์นักวิชาการศึกษา อบจ.ระยองกรรมการ
3. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ นิคมฯ 8 กรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่าง โรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช พิมพาโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนพดล ดิษสงวนผู้อำนวยกํารโรงเรียนบ้านหนองแฟบประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายทศพร โพธิจันทร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวนุสสร สอนใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกรำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดลพรรธน์ ลลิตสิรจันทร์นักวิชาการศึกษา อบจ.ระยองกรรมการ
3. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ ครูโรงเรียนนิคมฯ 8กรรมการ
4. นายโพธิชาติ แสงสว่างครูโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช พิมพาครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นาย นพดล ดิษสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายทศพร โพธิจันทร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นาย นพดล ดิษสงวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายทศพร โพธิจันทร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นาย นพดล ดิษสงวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบประธานกรรมการ
2. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายทศพร โพธิจันทร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
5. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นายสรวุฒิ แสวงดิลกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ กรรมการ
3. นายสมเดช อ่างศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
4. นายจิตติชัย งามแสง ครูโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
5. นางสาวจินตรา ฝาระมี ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบาย โรงเรียนวัดมาบข่า ประธานกรรมการ
2. นางสาวกอบกุล คชเดช โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการ
3. นางสาวนภาพร กิจดี โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี สุขเกษม โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการ
5. นางอุไร คุ้มคลองโยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบาย โรงเรียนวัดมาบข่า ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรัชต์ สวัสดิ์ล้นโรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการ
3. นายนภาพร กิจดี โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการ
4. นางภาวิณี นิ่มนนท์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการ
5. นางอุไร คุ้มคลองโยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบาย โรงเรียนวัดมาบข่า ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรัชต์ สวัสดิ์ล้นโรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการ
3. นางสาวนภาพร กิจดี โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการ
4. นางภาวิณี นิ่มนนท์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการ
5. นางอุไร คุ้มคลองโยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบาย โรงเรียนวัดมาบข่า ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐรัชต์ สวัสดิ์ล้นโรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการ
3. นางสาวนภาพร กิจดี โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการ
4. นางภาวิณี นิ่มนนท์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการ
5. นางอุไร คุ้มคลองโยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวกอบกุล คชเดช ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ เกตุวารินทร์โรงเรียนชุมชนนิคมฯ 8 กรรมการ
4. นางชุติมา ชวนเชย โรงเรียนมณีวรรณวิทยา กรรมการ
5. นางสุธานี แสนยองโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ เกตุวารินทร์โรงเรียนชุมชนนิคมฯ 8 กรรมการ
3. นางชุติมา ชวนเชย โรงเรียนมณีวรรณวิทยา กรรมการ
4. นางสาวณัฐรัชต์ สวัสดิ์ล้นโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
5. นางสุธานี แสนยองโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพยอม สาครเสถียร โรงเรียนวัดบ้านค่าย ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ศิลปวิโรจน์ โรงเรียนวุฒินันท์ กรรมการ
3. นางสาวกันต์พิชญา เมฆโหรา โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นางนิศารัตน์ พานทอง โรงเรียนวัดบ้านดอน กรรมการ
5. นางสาวณัชกชมน เจริญยิ่งโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
6. นายกายเพชร สมเพชร โรงเรียนนิคมฯ 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพยอม สาครเสถียร โรงเรียนวัดบ้านค่าย ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ศิลปวิโรจน์ โรงเรียนวุฒินันท์ กรรมการ
3. นางสาวกันต์พิชญา เมฆโหราโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายกายเพชร สมเพชร โรงเรียนนิคมฯ 1 กรรมการ
5. นางนิศารัตน์ พานทอง โรงเรียนวัดบ้านดอน กรรมการ
6. นางสาวณัชกชมน เจริญยิ่งโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวรรณธร สาครจันทร์โรงเรียนวัดยายดาประธานกรรมการ
2. นายพสิษฐ์ สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นายสมโภชน์ เสงี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
4. นายบำรุง สุขล้นโรงเรียนวัดเกาะกลอยกรรมการ
5. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายวรรณธร สาครจันทร์โรงเรียนวัดยายดากรรมการ
2. นายพสิษฐ์ สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นายสมโภชน์ เสงี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
4. นายบำรุง สุขล้นโรงเรียนวัดเกาะกลอยกรรมการ
5. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางอัมพร วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวกอบกุล คชเดชโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ เกตุวารินทร์โรงเรียนชุมชนนิคมฯ 8 กรรมการ
4. นางชุติมา ชวนเชย โรงเรียนมณีวรรณวิทยา กรรมการ
5. นางสุธานี แสนยองโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวันชัย พิริยะประภากุลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล ประธานกรรมการ
2. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสำเนา สมชิตโรงเรียนวัดกระเฉท กรรมการ
4. นางวราพร อัมพรมหาโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง กรรมการ
5. นายสุเนตร เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
6. นางปรินดา อินทรสดโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
7. นางปริชาติ ไชยรักษาโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางลักษมณี จ่าแท่นทะรังโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐโรงเรียนนิคมฯ 5ประธานกรรมการ
2. นายกรุง ม่วงนาครองโรงเรียนนิคมฯ 1กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายนิติกร ประเสริฐโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางลักษมณี จ่าแท่นทะรังโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการ
6. นางณัฐฌา สินสมบัติโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการ
7. นายจำเนียร ทนศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
9. นายอาณัติ ชุมเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
10. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สุนทรประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายจำเนียร ทนศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวันชัย พิริยะประภากุลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล กรรมการ
5. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
6. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวรา งามเสงี่ยมโรงเรียนนิคมฯ 5กรรมการ
2. นางเพลินพิศ มณีโชติโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นายจตุรงค์ พุทธรักษาโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
4. นางนิดา แตงเทพทองโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางดรุณจิต ม่วงมงคลศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสาธิฌา สายบัวโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางสาวภคพร พิลาบโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
4. นางชุลีพร สุทธาณีโรงเรียนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์โรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมาโนช พึ่งพิมายโรงเรียนวัดบ้านฉาง ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัช ตู้จันโตโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายศุภกิจ อินทรวิเศษโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา คำสามารโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชำนาญ โพธิ์ทองนาคโรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวมลทาทิพย์ ทองคำโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางสาวบุษรา จันทร์ส่องโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา คำสามารโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ เกษมโอภาสโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรียม สิงห์มูล โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายมาโนช ศิริชลโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา คำสามารโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์สกร ชัยวีรพันธ์เดชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ ใจตรงกล้า โรงเรียนนิคมฯ 8ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ แสงภู่โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
4. นายกฤษณ์สกร ชัยวีรพันธ์เดชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ใจตรงกล้าโรงเรียนนิคมฯ 8ประธานกรรมการ
2. นายพัชรพล พิวขุนทดโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
3. นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ แสงภู่โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ สีอุ่นโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านสำนักทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อำนวยโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดชโรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นายกฤษณ์สกร ชัยวีรพันธ์เดชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านสำนักทองประธานกรรมการ
2. นายจิรพล ศศิวรเดชโรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางฉันทนีย์ จันทร์พลโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
4. นายกฤษณ์สกร ชัยวีรพันธ์เดชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิรัตน์ แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนวัดแกลงบน กรรมการ
3. นางจูลจิรา บุญเจริญโรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการ
4. นางสาวจิณณ์ธิตา ทองพูนโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนอนุบาลระยอง ประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ สวัสดิ์ล้นโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุลโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ สีอุ่นโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมาโนช พึ่งพิมายโรงเรียนวัดบ้านฉาง ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัช ตู้จันโตโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายศุภกิจ อินทรวิเศษโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา คำสามารโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายนิรัตน์ แสงพรตครูโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
2. นายอิทธิพล พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ สีอุ่นโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายนิรัตน์ แสงพรต ครูโรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์ครูโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ สีอุ่นโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางํธมลวรรณ แพงศรีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
2. นายนิรัตน์ แสงพรต โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์โรงเรียนวัดแกลงบน กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายนิรัตน์ แสงพรต โรงเรียนอนุบาลระยองประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์โรงเรียนวัดแกลงบน กรรมการ
4. นางธมลวรรณ แพงศรีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอุไร คุ้มคลองโยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
2. นางพรรณี สมุทรเสนโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดี โรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นางนิลรัตน์ ขวัญดี โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพรรณี สมุทรเสน โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดี โรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางนิลรัตน์ ขวัญดี โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน กรรมการ
4. นางอุไร คุ้มคลองโยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากรโรงเรียนวัดตาขันกรรมการ
3. นางสาวปณิตา สวัสดิ์โพธิ์ โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการ
4. นางชลธิชา มีชาญโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากรโรงเรียนวัดตาขันประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา สวัสดิ์โพธิ์ โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการ
3. นางชลธิชา มีชาญโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัชกชมน เจริญยิ่งโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตย์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นางพิณพร ปรีชาพัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
4. นางสาววรางค์คณา จินตะการ โรงเรียนวัดแกลงบน กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตย์โรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธานกรรมการ
2. นางพิณพร ปรีชาพัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นางสาววรางค์คณา จินตะการ โรงเรียนวัดแกลงบน กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัชกชมน เจริญยิ่งโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สาคะรังโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
3. นางระวีวรรณ พุทธมี โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
4. นางสาวมงคล ประเสริฐผล โรงเรียนบ้านหินโค่ง กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจิรวัทร จันทะบางโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
2. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
3. นายเริงศักดิ์ นามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
4. นางไพรินทร์ วงศ์มหา โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ พุทธมี โรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากรครูโรงเรียนวัดตาขันกรรมการ
3. นางสาวมงคล ประเสริฐผล โรงเรียนบ้านหินโค่ง ฯกรรมการ
4. นางสาวณัชกชมน เจริญยิ่งโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพรณิภา แก้วสืบโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
2. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
3. นายเริงศักดิ์ นามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
4. นางไพรินทร์ วงศ์มหา โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณัฐดา มหามิตรโรงเรียนวัดตะพงนอก ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา ชังพูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน กรรมการ
3. นางสายฝน เต็มสงสัย โรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นางประภา ครุฑมณีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางประภา ครุฑมณีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
2. นางณัฐดา มหามิตรโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
3. นางรุจิรา ชังพูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน กรรมการ
4. นางสายฝน เต็มสงสัย โรงเรียนวัดพลากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางบุญส่ง เมนเกลโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
2. นางปิ่นมณี สุภาพ โรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
3. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
4. นางสาวจิณณ์ธิตา ทองพูนโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง เมนเกลโรงเรียนวัดมาบข่าประธานกรรมการ
2. นางปิ่นมณี สุภาพ โรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
3. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
4. นางสาวจิณณ์ธิตา ทองพูนโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
2. นางณัฏฐ์ชวัล เดชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
3. นางสาวฐิวรรณภรณ์ ใยเยื่อ โรงเรียนบ้านยายจั่น กรรมการ
4. นางสาริณี อ้นมงคล โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐ์ชวัล เดชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองจอก ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิวรรณภรณ์ ใยเยื่อ โรงเรียนบ้านยายจั่น กรรมการ
3. นางสาริณี อ้นมงคล โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ นันทพานิชโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุไร คุ้มคลองโยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
2. นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริ โรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
3. นางณัฐนันท์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนวัดบ้านค่ายกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ คำประดิษฐ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริ โรงเรียนบ้านปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนวัดบ้านค่าย กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ คำประดิษฐ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการ
4. นางอุไร คุ้มคลองโยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเสงี่ยม บำรุงพงษ์โรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่กรรมการ
3. นางสมคิด มาเรือง ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายจิตรกร มาแก้วโรงเรียนวัดละหารไร่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพจนีย์ รอดบรรจบโรงเรียนบ้านหนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี รักไทยโรงเรียนสามัคคีราฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุทธิณี ไม้สูง โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
4. นางสาวศิริพร คำคอนสารโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุรัตน์ ฉ่ำมณี โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการ
2. นางสาวเกยูร จิตรไสโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนพลากรรมการ
4. นางสาวจินตรา ฝาระมีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประเทือง อินทรสิทธิ์โรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สังข์ประสิทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการ
3. นางวรรณิศา สระทองยอดโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนพร บุญทวีโรงเรียนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัญชิฎาภรณ์ สวัสดิ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนวัดชากหมาก กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ บุญเที่ยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางธนพร บุญทวีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัญชิฎาภรณ์ สวัสดิ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ บุญเที่ยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสุกัญญา กีรติยุตอมรกุลโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
4. นางวิราพร มั่งชูพันธ์โรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางธนพร บุญทวีโรงเรียนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัญชิฎาภรณ์ สวัสดิ์โพธิ์โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนวัดชากหมาก กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ บุญเที่ยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสุกัญญา กีรติยุตอมรกุลโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
4. นางวิราพร มั่งชูพันธ์โรงเรียนวัดพลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใส ครูโรงเรียนวัดบ้านฉางประธานกรรมการ
2. นางบุญรัตน์ สุขสบายครูโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสุกัญญา กีรติยุตอมรกุลครูโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
4. นางวิราพร มั่งชูพันธ์ครูโรงเรียนวัดพลา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประภา ครุฑมณีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วิทยานุกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ จึงเจริญโรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ บุญเที่ยงโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกรกช ศิลชัยกิจ ครูโรงเรียนบ้านตะเกราทองประธานกรรมการ
2. นายทิพย์ ทับโทนโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ สง่างามโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนมกรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ สีอุ่นโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ รักบำรุงโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางวิภาดา เวชญานนท์โรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ รักบำรุงโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางวิภาดา เวชญานนท์โรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันวิสาข์ สวัสดิ์ล้นโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ สุริยศโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันวิสาข์ สวัสดิ์ล้นโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ สุริยศโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันวิสาข์ สวัสดิ์ล้นโรงเรียนวัดตะพงนอกประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ สุริยศโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทิพย์ ทับโทนโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ สง่างามโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม กรรมการ
3. นางกรกช ศิลป์ชัยกิจโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
4. นายปฐมพงษ์ สีอุ่นโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]