หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ครั้งที่ 65
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยงยุทธ ประทุมยศ ศึกษานิเทศก์ บันทึกคะแนน
2 ว่าที่ รต.หญิงสายฝน ชำนาญเรียน ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน บันทึกคะแนน
3 นางสาวนาฏยา ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองพะวา บันทึกคะแนน
4 นางสาววรารัตน์ พลพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู บันทึกคะแนน
5 นางสาววไลพร โกสิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดอน บันทึกคะแนน
6 นางสาวอุษา ศุภวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ บันทึกคะแนน
7 นางสาวพิไลพร คันธศร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ บันทึกคะแนน
8 นางสาวธันชนก ศรีหาบุตร พนักงานราชการ บันทึกคะแนน
9 นางสาวนวพร ดวงประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการโีรงเรียนวัดชากหมาก บันทึกคะแนน
10 นายชูเกียรติ สิริภิญโญสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ บันทึกคะแนน
11 นางสาวกิตติมา คำสามาร ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า บันทึกคะแนน
12 นางสาวนาฏยา ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองพะวา บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
13 นางสาวกันยา บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
14 นางสาวอุษา ศุภวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
15 นางสาวพิไลพร คันธศร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
16 นายยงยุทธ ประทุมยศ ศึกษานิเทศก์ บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
17 ว่าที่ รต.หญิงสายฝน ชำนาญเรียน ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
18 นางสาววไลพร โกสิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดอน บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
19 นางสาวธัญชนก ศรีหาบุตร พนักงานราชการโรงเรียนวัดน้ำคอก บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
20 นางสาวนวพร ดวงประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการโีรงเรียนวัดชากหมาก บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
21 นางสาวกันยา บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
22 นายชูเกียรติ สิริภิญโญสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
23 นางสาวกิตติมา คำสามาร ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
24 ว่าที่ ร.ต.หญิงสายฝน ชำนาญเรียน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองขนุน บันทึกผลและประกาศผลการแข่งขัน
25 นายปัญญา สุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
26 นางสาวอังคณา ปรีชนนันท์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
27 นายชีวบูรณ์ วิริยะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
28 นางศิริรัตน์ สุขสันต์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
29 นายธนพล แสนยานุภาพ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
30 นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
31 นางสมคิด มาเรือง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
32 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
33 นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษ์วณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
34 นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
35 นางสาวประภาพร วิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
36 นางนงนุช เที่ยงเจริญ ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
37 นางอุไร คุ้มคลองโยง ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
38 นางประภา ครุฑมณี ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
39 นางนงลักษณ์ นันทพานิช ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
40 นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรม ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
41 นางธมลวรรณ แพงศรี ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
42 นางสาวณัชกชมน เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
43 นางวิภาดา เวชญานนท์ ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
44 นางสาวงามตา ดีบาง ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
45 นางสาววราภร สุวาท ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
46 นายกฤษณ์สกร ชัยวีรพันธ์เดช ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
47 นางสาวศิริพร คำคอนสาร ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
48 นางพรณิภา แก้วสืบ ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
49 นางสาวปุณยนุช พิมพา ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
50 นางสาวณภัทร นาราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
51 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเที่ยง ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
52 นายปฐมพงศ์ สีอุ่น ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
53 นางสาวเฟื่องระยา ศรีนวล ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
54 นางสาวนิภาพร ไชชนะ ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
55 นางสาวกิตติมา คำสามาร ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
56 นางสาวจินตรา ฝาระมี ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
57 นายจิรวัทร จันทะบาง ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
58 นางสุธานี แสนยอง ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
59 นางสาวจิณณ์ธิตา ทองพูน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
60 นายยงยุทธ ประทุมยศ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
61 นายยงยุทธ ประทุมยศ ศึกษานิเทศก์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
62 นางสาวนาฏยา ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองพะวา ลงทะเบียนการแข่งขัน
63 นางสาวอุษา ศุภวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ ลงทะเบียนการแข่งขัน
64 นางสาวพิไลพร คันธศร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ ลงทะเบียนการแข่งขัน
65 ว่าที่ รต.หญิงสายฝน ชำนาญเรียน ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน ลงทะเบียนการแข่งขัน
66 นางสาววไลพร โกสิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านดอน ลงทะเบียนการแข่งขัน
67 นางสาวธัญชนก ศรีหาบุตร พนักงานราชการโรงเรียนวัดน้ำคอก ลงทะเบียนการแข่งขัน
68 นางสาวนวพร ดวงประทุม เจ้าหน้าที่ธุรการโีรงเรียนวัดชากหมาก ลงทะเบียนการแข่งขัน
69 นางสาวกันยา บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
70 นายชูเกียรติ สิริภิญโญสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ลงทะเบียนการแข่งขัน
71 นางสาวกิตติมา คำสามาร ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ลงทะเบียนการแข่งขัน
72 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองพะวา ผู้ดูแลระบบโปรแกรมและรายงานผลระดับเขตพื้นที่
73 นายยงยุทธ ประทุมยศ ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมและรายงานผลระดับเขตพื้นที่


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]