หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ryg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช โนนขุนทดโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
2. นายพิศาล สุดแก้วโรงเรียนบ้านซำฆ้อกรรมการ
3. นางสาวธัญชาติ ถือบุญโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช โนมขุนทดโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
2. นายไพศาล สุดแก้วโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
3. นางสาวธัญชาติ ถือบุญโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
4. นายพงษ์เพชร มีบุญโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ มะณีโรจน์โรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสาคร เจริญกัลป์โรงเรียนวัดเนินยางกรรมการ
2. นางสาวยุพยง สุวรรณโชติโรงเรียนวัดบุณนาคกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ มาเพิ่มผลโรงเรียนวัดหนองกะพ้อกรรมการ
4. นางนันทิกา สาหร่ายโรงเรียนวัดพังราดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุพัฒนา ปฏิสังข์โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
2. นายรุ่งแสง พลซาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
3. นางสาวอติภา สาครพานิชโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
4. นางสาวอรชุมา ติยะเฟื่อยโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการ
5. นายสมเดช มีสุขโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสุพัฒนา ปฏิสังข์โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
2. นายรุ่งแสง พลซาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
3. นางสาวอติภา สาครพานิชโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
4. นางสาวอรุชา ติยะเฟื่อยโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการ
5. นายสมเดช มีสุขโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ กันทาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ สมงามโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นางวาสนา อรัญวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ รำพึงกิจโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
2. นางอรยมล พัฒนสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
3. นายจรูญ กว้างมากโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ รำพึงกิจโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
2. นางอรยมล พัฒนสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
3. นายจรูญ กว้างมากโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ชัย พวงมาลีโรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
3. นายสมเดช มีสุขโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
4. นางอมร พิสัยพันธุ์โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาสกรรมการ
5. นางกาญจนา กุลนาแพงโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวดรรชนี คงช่วยโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
2. นางกาญจนา นันทกมลวารีโรงเรียนบ้านซำฆ้อกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ถนอมวงศ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเกษม ไม้คงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓กรรมการ
2. นางโฉมฉาย พรมจินดาโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
3. นายอดุลย์ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา จันทร์เศรษฐโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์กรรมการ
2. นางศศิวิมล สิทธิพงษ์โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร พงษานิลโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประนอม เจริญชนม์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
2. นางณัฐวัฒน์ ธุระกิจโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการ
3. นายคมสัน คงเอี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ โนจิตรโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการ
5. นายวีระยุทธ โคระดาโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวญาดา ศิริเจริญโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
2. นายณรงค์เดช ปุญนขันต์โรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
3. นางสาวฐิศิรัตน์ ปลิดทุกข์ภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวโอปอ ยังเหลือโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวรรณ จุฬานันท์โรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชราพร พงษานิลโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
2. นายปัตทวี ยีรัมย์โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมบุญ สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีด้านการเกษตรบริการ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมวงศ์ พ้นชั่วโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
2. นางวีรพร พรมเจียมโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางภาวนา โชติมงคลโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
2. นางสาวเยาวภา บุตรดีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวพิกุล สีนุยเพ็งโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ จีนประชาโรงเรียนบ้านชำฆ้อกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน ศรีบาลโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
3. นางวัชรา พรชัยกุลโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ควรหาโรงเรียนวัดเขากระโดนกรรมการ
2. นายสมชาติ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดกรรมการ
3. นายมนูญ โพธิ์เงินโรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นางสุพัฒนา ปฏิสังข์โรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเอมรัตน์ ขาวผ่องโรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
2. นางสาวมธุรส ป้องความดีโรงเรียนบ้านมะเดื่อกรรมการ
3. นางอรทัย กันศิริโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญประภา ปัญญะโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
2. นางสิรีวรรณ การเจริญดีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
3. นางดวงตา คล้ายวงษ์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
4. นางสาวนุชจรินทร์ สุดสงวนโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
5. นางชรินรัตน์ จันทร์เกสรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสิรีวรรณ การเจริญดีโรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
2. นางดวงตา คล้ายวงษ์โรงเรียนวัดสุขไพรวันกรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ สุดสงวนโรงเรียนบ้านยางเอนกรรมการ
4. นางสาวชรินรัตน์ จันทร์เกสรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญประภา ปัญญะโรงเรียนวัดป่ายุบกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา สาครจันทร์โรงเรียนบ้านสองสลึงกรรมการ
2. นางศรัลยา ไพบูลย์โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นกรรมการ
3. นายมานพ หล้าคำคงโรงเรียนบ้านสีระมันกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]