รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กชายน้าต  ซกเทีย
2. เด็กชายปรัตถกร  บุญร่มเย็น
 
1. นายสง่า  นามเหลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายณรงค์  บัวทิพย์
2. เด็กชายณัฐรัตน์  หอมชื่น
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แซ่ตัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1. เด็กชายชัชวาล  จารัญ
2. เด็กชายวินัย  เนธิราช
 
1. นายธิติ  คำสียา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายธนาธิป  คำ้ชู
2. เด็กชายอิสรภาพ  ลายอู๋
 
1. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายทองไท  ทองแพรว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีจันทร์
 
1. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายกิตติชัย  วงค์กระโซ่
2. เด็กหญิงจีจี้  บุญ
3. เด็กหญิงตติยา  มั่นจิต
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อวังคำ
5. เด็กหญิงสุชิญา  เพ็งเมืองคุณ
 
1. นายธาราพงษ์  มูลภักดี
2. นายสมพร  จันทร์ขอนแก่น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วประสม
2. เด็กหญิงบุสรา  พยอมหอม
3. เด็กหญิงรติมา  เพ็ชรกิ่ง
4. เด็กหญิงศิรินภา  ศรัทธาธรรม
5. เด็กหญิงสริตา  ชูศรีทอง
 
1. นายสุธน  พรมลี
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 1. เด็กชายพงศกร  เพชรตะกั่ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แป้งสนธิ์
 
1. นางปุณยนุช   มุกดา
2. นางนวพร   สีขาว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายตรีโรจน์  ศิริมหา
2. เด็กหญิงรัชชานันท์  สุรกิจโกศล
 
1. นางสมหทัย  สอนสกุล
2. นางมณทิพย์  เจียวพ่วง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กชายก้องภพ  สุพรรณวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชลูด
 
1. นางสาวกฤษณา  ผิวอ่อน
2. นางฐปนรรฆ์  คิดการ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายชัยยะสิทธิ์  ขันทอง
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายพิรภพ  หลาบคำ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จะเจริญ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใจงาม
 
1. นางสาวทิพยาภา  คมขำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงธิติมา  แสงสิงห์
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงณัฐกานดา  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีวะรมย์
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายสราวุธ  แซ่ตั๋ง
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงกาณต์รวี  ยืนยง
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สิงห์จันทร์
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางวารี  มีบุญ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมเสถียร
2. เด็กชายพนัชกร  บุญก่อเกื้อ
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นายศักดิ์ชัย  พวงมาลี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงมนัสวี  กลั่นสะเดา
2. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  สมหวัง
 
1. นายสมเดช  มีสุข
2. นางสาวเดือนนภา  พงษ์สุข
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  รัตนวิจิตร
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กชายพัชรพล  ชังอินทร์
2. เด็กชายสิริภัทร  เกิดผล
3. เด็กชายอธิสิทธิ์  จริตงาม
 
1. นางกาญจนา  กุลนาแพง
2. นายสมชาติ  แช่มช้อย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กชายต่อง  มาเธ่อร์
2. เด็กชายศุภณัฐ  สุดใจ
3. เด็กชายเจษฎากร  ฟุ้งมาก
 
1. นายวุฒิ  ถนอมวิริยะกุล
2. นางจันทรา  เอ็นดูราษฎร์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. นายกิตติภพ  ศิริธรรม
2. นายธีรพัฒน์  คำหงษา
3. นายภูมินทร์  เผ่าพันธ์ุดี
 
1. นายเกรียงไกร  ถนอมวงศ์
2. นายคมศักดิ์   จันทร์ขิ่น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายอภินพ  อภิญญาชน
 
1. นางมานะ  ภิญโญ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  คำโล
 
1. นางสาวกัลยา  เจริญมี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินทร์สุดชัย
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. นางสาวกุลรัตน์  โต๊ะช้าง
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายนาธาน  ดอกพฤกษี
 
1. นายชารุต  เพี้ยนศรี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงณัฐศิญามณฑน์   แววดี
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  วังแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  เครือวัลย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงจันธิฬา  ทรัพย์สะสม
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงพนิตอนงค์   ดีชั่วกัลป์
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงบัวหลวง  บุญสุข
 
1. นายณัฐนันท์  เสมวิลัย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายชัชชล  นิรมานสกุลพงศ์
 
1. นายณัฐนันท์  เสมวิลัย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงสุนัทพร  สถาผล
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงลักษมณ  อินทร์พงษ์
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงนาริน  ก้องเจริญ
2. เด็กหญิงพงษ์สารี  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงรมย์นลิน  วังแก้ว
4. เด็กหญิงริศา  วีรชัย
5. เด็กหญิงวิจิตรตรา  แก้วใหญ่
6. เด็กหญิงหล่า  จันทร์ศิริ
7. เด็กหญิงเผียะ  โสต
8. เด็กหญิงแหละ  ศรีสุข
 
1. นายสวิง  ปกป้อง
2. นางสาวสุภาพร  เครือวัลย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดอกไม้
3. เด็กหญิงนภัสกร  ทรัพย์สุข
4. เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์หมอ
5. เด็กหญิงนภัสสร  ทรัพย์สุข
6. เด็กหญิงพิชญาภา  นาคประสิทธิ์
7. เด็กหญิงภัทรภร  ตุ้มคำ
8. เด็กหญิงภัทราพร  จันทพิม
9. เด็กหญิงรัตติกาล  การะเกตุ
10. เด็กหญิงวันวิสา  นันทการ
11. เด็กหญิงศุภกานต์  ชื่นชม
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญมาเสน
13. เด็กหญิงอติกานต์  นกน้อย
14. เด็กหญิงอารยา  ชื่นชม
15. เด็กหญิงอุษณิษา  แพงโสภา
 
1. นายศุภกิจ  สตาภิรมย์
2. นายมานพ  หาที่ถูก
3. นางสุดใจ  อินพะเนาว์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ระวังผิด
2. เด็กหญิงณัฐนรี  นิสสัยซื่อ
3. เด็กชายนาธาน  ดอกพฤกษี
4. เด็กหญิงพรพิมล  พลสันท์
5. เด็กชายพสธร  ติงสะ
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  รุมพล
7. เด็กหญิงวรัญญา  คำโล
8. เด็กชายอภินพ  อภิญญาชน
9. เด็กชายอัษฎาวุธ  สมคิด
10. เด็กหญิงเปรมกมล  เอี่ยมสอาด
 
1. นายสมพร  ชูก้อนทอง
2. นางสาวดวงพร  รื่นรมย์
3. นายชารุต  เพี้ยนศรี
4. นาง มานะ  ภิญโญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกชนิภา  บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงกรกมล   สุขวัตร
3. เด็กชายกัมปนาท  กุลพิพัฒน์รัตน์
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  งานดี
5. เด็กหญิงจิดาภา  ดอกเดื่อ
6. เด็กหญิงชลธิชา  รุจิวงศ์
7. เด็กชายชานนท์  ไกรวาส
8. เด็กหญิงณัฐชยา  ตากมัจฉา
9. เด็กหญิงตริษา  สุขเจริญ
10. เด็กชายธนรัตน์  แสวงผล
11. เด็กหญิงนริศรา  สรรพศรี
12. เด็กชายพงศธร  พาระกิจ
13. เด็กหญิงพนิดา  คำศรี
14. เด็กชายมลฑล  ใจคง
15. เด็กชายวิบูลกิจ  สุขสบาย
16. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มะลิวัลย์
17. เด็กชายศริพัฒน์  เมตตา
18. เด็กหญิงศลิษา  หารคำภา
19. เด็กหญิงสิริกร  วงศ์นาค
20. เด็กหญิงสุทธิดา  ย่องใย
21. เด็กหญิงสุภัทรา  การควรคิด
22. เด็กหญิงอนันญพร  มุกดาสุข
23. เด็กชายอัษฎายุธ  แสงจันทร์
24. เด็กหญิงเบญจมาศ  เกตุวงศ์
25. เด็กชายไพบูลย์  มีโชค
 
1. นายกำพล  แสงมณี
2. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
3. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
4. นางสาวปภัสสรณ์  ชิณเทศน์
5. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีภูธร
6. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
7. นางสาวณพัทชามนท์  อัครชุนันภรณ์
8. นายบุญมี  อิ่มสิน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1. เด็กชายเขมนันท์  แสงใส
 
1. นางเกษม  ไม้คง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงดลยา  กิ่งทวยหาร
 
1. นายวินัย  สืบเสนาะ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1. เด็กชายเพทาย  สาหินกอง
 
1. นายเฉิดชาย  อรัญวงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงณภัทร   แหยมไทย
 
1. นางณัฐชานันท์   ทิพยมนตรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายสิทธิกร  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวรัตติยา  จันทร์เศรษฐ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สิงห์โต
 
1. นายเฉิดชาย  อรัญวงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงลักษ์ขณา  สิงสา
 
1. นางฟ้างาม  ปลื้มจิต
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงลักษมณ  อินทร์พงษ์
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นายเอนก  เกื้อหนุน
 
1. นางนภัทร  ศิริเจริญแสง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงกัญญา  ศาลางาม
 
1. นางสาวอรวรรณ  เลิศธัญญา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายสิทธิกร  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวรัตติยา  จันทร์เศรษฐ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กชายพชรพล  โพธิ์เงิน
 
1. Mr.Florentino Junior Aquino  Ngolab
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงชรีน่ากัญญาวีร์  มาร์ยามากี
 
1. นางสาวรักศรี  สี่มหาศาล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงภัทรภร  บำรุงราษฎร์
 
1. นายวินัย  สืบเสนาะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กชายมนพัฒน์  เจริญรื่น
 
1. นายศักดิ์ชัย  พวงมาลี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดอกเดื่อ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญยืน
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จักรไชย
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชอบธรรม
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเรือง
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิมพ์สอน
6. เด็กหญิงชนาภา  สุข
7. เด็กชายชิษณูพงศ์  สุขจิตต์
8. เด็กหญิงฐิติชญา  จิรเบญจวนิช
9. เด็กหญิงณิชา  กล้วยไม้
10. เด็กหญิงธมนวรรณ  ซื่อตรง
11. เด็กชายธฤษณุ  แสนรัมย์
12. เด็กหญิงธิษณาบดี  กองทรัพย์
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์เผ่าพงษ์
14. เด็กหญิงนิตยากร  เขียวรุ้ง
15. เด็กหญิงปวีณอร  ฉลองบุญ
16. เด็กชายพลอธิป  แท่นทอง
17. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ลอดอุปโป
18. เด็กชายพีรพงศ์  สมจิตต์
19. เด็กหญิงมณฑิตา  ประภากมล
20. เด็กหญิงวนัชพร  บุบผาพฤกษ์
21. เด็กหญิงวรัญญา  คำแหง
22. เด็กหญิงวลัยกร  บุบผาพฤกษ์
23. เด็กชายวัชรกรณ์  เพียรพิทักษ์
24. เด็กหญิงวิภาวี  คำแหง
25. เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  แจ่มศรี
26. เด็กชายศิริภัทร  รัชผล
27. เด็กหญิงสายทิพย์  สายพัทลุง
28. เด็กหญิงสุทธิดา  เสียงดี
29. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทยักษ์
30. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ไชยศรีวัน
31. เด็กชายสุรพงษ์  แสงทอง
32. เด็กหญิงอรดี  อาตม์สกุล
33. เด็กหญิงอริสา  มาอ่อน
34. เด็กหญิงอาทิตตยา  ซองวงศ์ษา
35. เด็กชายเจษฎา  รุกขชาติ
36. เด็กชายโชคดี  เจริญสุข
 
1. นายเฉลิมพันธ์  สีอ่อน
2. นายปริญญา  ญาณวุฒิ
3. นางสาวพัชมณ  สรรพคุณ
4. นายสุเมธ  เสน่ห์
5. นางวราภรณ์  บำรุง
6. นางสาวพัชรียา  สุขจิต
7. นางพรปวีณ์  แสนโก
8. นายไพบูลย์  ราษฎร์เจริญ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายกรรชัย  สิงห์เหิน
2. เด็กชายก้องภพ  พร้อมญาติ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ชินทรักษา
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบุญยอด
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  โลนันท์
6. เด็กหญิงธัญกันต์  ชูเชื้อ
7. เด็กชายธีรวัฒน์  อัตพงษ์
8. เด็กหญิงนภาภรณ์  จันทร์แจ่มฟ้า
9. เด็กชายพิชยะ  ร่มเย็น
10. เด็กชายศรายุทธ  ตั้งคง
 
1. นางสาวมธุรส  ป้องความดี
2. นางสายสุณี  จันทร์ขอนแก่น
3. นางสาวทิพวรรณ  กีทีประกูล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ่มใส
2. เด็กชายจิรพัฒน์  เจนช่าง
3. เด็กหญิงธนพร  เจริญรื่น
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ธัญญสิทธิ์
5. เด็กหญิงนันทิยา  นันทะพันธ์
6. เด็กชายภูวดล  ธรรมสนิท
7. เด็กชายสุรเสกข์  จำเนียร
8. เด็กชายสุรเสกข์  จำเนียร
9. เด็กชายอภิวิชญ์  มีบุญ
10. เด็กหญิงเทียร์โรส  มาโญ่
 
1. นางจันทิมา  แสวงดิลก
2. นางอำไพ  ขาวนวล
3. นางสาววันเพ็ญ  ผลทวีวัฒนชัย
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  เจริญรื่น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กุมภศุก
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวพูล
4. เด็กหญิงมณฑิตา  เมตตา
5. เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา
6. เด็กหญิงอาภาสิริ  วรรณศิริ
 
1. นางสาวชฎาภา  รัตนภรณ์
2. นางสาวสุกัญญา  การสมมุติ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. นางสาวชุติมา  ไชยมงคล
2. นางสาวบุญสิตา   ถนอมจิตร์
3. เด็กหญิงปิยะมล  เนินลพ
4. นางสาวพรธิตา  สุขเทพ
5. นางสาวพรพรรษา   เทียมศรี
6. นางสาวรสริน  แก้วทาสี
7. นางสาวรุ่งนภา  ชื่นบาน
8. เด็กหญิงวรพรรณ  อุ่นเรือน
 
1. นางสาวดรรชนี  คงช่วย
2. นางสาววนัสนันท์  โพธิ์สุ
3. นางสาวเยาวภา  บุตรดีวงศ์
4. นางรวีวรรณ  รำพึงกิจ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  โฉมศิริ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กร่ำกระโทก
3. เด็กหญิงณัฐธีรา  รัตนมหาไพศาล
4. เด็กหญิงนวพร  กร่ำกระโทก
5. เด็กหญิงปุณยพัฒน์  มุลิ
6. เด็กหญิงพัชรพร  ผิวใบคำ
7. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พงษ์นพคุณ
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คาดสนิท
 
1. นางสาวพัชมณ  สรรพคุณ
2. นางสุวรรณา  ประเสริฐศักดิ์
3. นางสาวชนัญธิดา  ชำปฏิ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์ทองลอย
2. เด็กหญิงนภกมล  เมตตา
3. เด็กหญิงนภัทร  ขวัญยืน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  รันอรัญ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ทิพย์ศักดิ์
 
1. นางนันท์นภัส  เจริญรวย
2. นางสาวชฎาภา  รัตนภรณ์
3. นางนงลักษณ์  นกพรม
4. นางนงนุช  ประสพสุข
5. นางสาวสุกัญญา  การสมมุติ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กชายขวัญชัย  คุนทัน
2. เด็กชายจิรายุ  ช้างกลิ่น
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กรงทอง
4. เด็กหญิงชุตามน  ลักขะณา
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสว่าง
6. เด็กชายณัฐพล  ดีหมั่น
7. เด็กชายติณณ์  ชาญด้วยกิจ
8. เด็กชายถาม์พร  กล้าหาญ
9. เด็กชายธนพล  ชัชวาลย์
10. เด็กชายธนพล  แป้นมา
11. เด็กชายธีรภัทร  หัสชัย
12. เด็กชายนฤเทพ  ปานสวัสดิ์
13. เด็กชายบุพกร  ปฏิสังข์
14. เด็กหญิงปรัชญา  ช้างน้อย
15. เด็กชายพงศกร  ผลศิริ
16. เด็กหญิงรนียา  ผ่อนร้อน
17. เด็กชายศรนารายณ์  มนตรี
18. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัดทิม
19. เด็กหญิงศุภกร  บำรุง
20. เด็กหญิงสุนิศา  มะลิวัลย์
21. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คชเดช
22. เด็กชายสุรเชษฐ์  สร้อยสังวาลย์
23. เด็กชายสุเมธ  จารุกิตร์
24. เด็กชายอรรถชัย  ถาดา
25. เด็กชายเทพทัต  วงศ์พิม
 
1. นายวิเชษฐ์  ขันติกุล
2. นายมานนท์  วิชิตการ
3. นางสาวจารุวรรณ  ปะสิ่งชอบ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1. เด็กชายทัตธน  จิตสมนึก
2. เด็กชายธนภัทร  หุตเวช
3. เด็กชายศักดิธัช  มีจันทึก
4. เด็กชายศุภกิจ  ทศรัตน์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญสนิทยั่งยืน
6. เด็กชายเลิศชัย  เรืองทรัพย์
 
1. นางพีรพรรณ  ลายผ่องแผ้ว
2. นายวัชรินทร์   ปราสาทภิญโญ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กชายจันทร์พิทักษ์  วงศ์จันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจช่วย
3. เด็กชายนันทฤทธิ์  สิงห์พะเนาว์
4. เด็กชายประวิทย์  ประวันเณย์
5. เด็กชายพงศกร  จำเนียร
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ทาคำฟู
 
1. นางเสาวภา  มั่นประสิทธิ์
2. นางสาวศิรินนา  ไชยสีหา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายก้องศักดิ์  ร่วมใจ
2. เด็กชายณัฐพล  แซ่เตียว
3. เด็กชายนนทพัทธ์  เดชะโย
4. เด็กชายนพกร  ประทุมทอง
5. เด็กชายนวมินทร์  ใจหาญ
6. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
7. เด็กชายวัชรินทร์  ชาเวียง
8. เด็กชายสมบัติ  ดอกคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  สมงาม
2. นายปรมัติ   อุปพงษ์
3. นายณัฐพงษ์  พ่อค้า
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   ธรรมเสถียร
2. เด็กหญิงวศินี  แซ่ตั๋น
3. เด็กหญิงสิริญญา   พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวยุพยง  สุวรรณโชติ
2. นางผกาแก้ว  รัตนวิจิตร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกัญรดา  สาระอาสิงห์
2. เด็กชายคณภรณ์  ปรีชา
3. เด็กชายปิยพงศ์  มั่นมาก
 
1. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
2. นางสาววันสิริ  ยิ้มสวัสดิ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชาลิณี   น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา   กระแจ่ม
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
74 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงทัศนียา  เลียง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  เสาวคนธ์
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  สูแพะ
2. นางปุณิกา  ขันทวิชัย
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายธนพล  ปี่ทอง
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  มะลิซ้อน
3. เด็กชายวันเฉลิม  สิงห์เหิน
 
1. นายณรงค์เดช  ปุณขันธุ์
2. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ทอง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กชายถาม์พร  กล้าหาญ
2. เด็กชายศิริมงคล  โสดามุก
 
1. นางสาวปัณฑาลีย์  สุดลาภา
 
77 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายวรายุส  พิริยะวณิชย์
2. เด็กชายสุริยา  ยั่งยืน
 
1. นางสาวญาดา  ศิริเจริญ
2. นางสาวอัจฉรา  สาครจันทร์
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนัดดา  ครองสติ
2. เด็กชายวรภัทร  ขำคม
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวสมลักษณ์  วงศ์เกิดสุข
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนุชนาถ  แพทย์รักษา
2. เด็กหญิงพัชราภา  ผลประดิษฐ์
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวสมลักษณ์  วงศ์เกิดสุข
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทรัพย์สะสม
2. เด็กหญิงวนัชพร  ปลื้มผล
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวสมลักษณ์  วงศ์เกิดสุข
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงน้ำบุศย์  เพชรก้อน
2. เด็กหญิงสุนารี  สนิทเหลือ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวสมลักษณ์  วงศ์เกิดสุข
 
82 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายคุณานนท์  รุ่งรุจี
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กองสุข
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสุราช
2. นางอนงค์  จันทนะผะลิน
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  นันทะสิงห์
2. เด็กชายรณกร   ไชโย
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชลิตา   วงค์เกี่ย
2. เด็กชายนัทธพงศ์   ซื่อตรง
 
1. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
2. นายคมสัน  คงเอี่ยม
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายณัฐพล  ชงโค
2. เด็กชายธีรภัทร  แนบเนียน
3. เด็กชายอานนท์  อภิชิตวงศ์นุชิต
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นางสาวจุฑามาส  ไชยโย
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายกมลภพ  จุมพร
2. เด็กชายคมสัน  เฉลิม
3. เด็กชายณัฐพนธ์  พยอมหอม
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จุฬานันท์
2. นายสุธน  พรมลี
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
2. เด็กชายสหรัก  เกิดศักดิ์สิทธิ์
3. เด็กชายสุทิวัส  บุญเดิม
 
1. นายชัชวาลย์  ชุ่มตา
2. นางสาวสุรางค์รัตน์  แช่มช้อย
 
88 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สนองสุข
2. เด็กหญิงนันทนา  ทองเหมือน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุทธิวงค์
 
1. นางสาวจุุฑามาศ  ตามไทสง
2. นายณรงค์เดช  ปุณขันธุ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายธราเทพ  มุกดาสนิท
2. เด็กชายรัตนไพศาล  เสมาสว่าง
3. เด็กชายศุภวัชร์  แช่มชื่น
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
2. นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงปัทมพร  กองสุข
2. เด็กหญิงสุภัทรา  แสงไทย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ห่างภัย
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
2. เด็กชายติณณภพ  พานทอง
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยี่สุ่น
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทศร
2. เด็กหญิงพินทุสร  แสงคำอินทร์
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ฉายาชวลิต
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นามเคน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
3. เด็กหญิงบุณยานุช  จันทศร
4. เด็กหญิงปริศนา  ทองวิเวก
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  โพธิสาร
6. เด็กหญิงอริสรา  คงประเสริฐ
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
3. นางสาวสุพรรณารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองวิเวก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชโย
3. เด็กหญิงปณิดา  ฉบังพงษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประสมทรัพย์
5. เด็กหญิงหรินทิพย์  พรมภักดี
6. เด็กหญิงเนตรนภา  เหรียญทวนทอง
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นางสาวสุพัตรา  อินทร
3. นางสาวสุพรรณารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญก่อเกื้อ
2. เด็กหญิงวณัฎฐนันท์  ภักดีงาม
3. เด็กหญิงสโรชา  เสาวคนธ์
 
1. นางศิริรัตน์  เจริญ
2. นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คีรีเขตร์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  นิกรรัมย์
3. เด็กหญิงเนตรชนก  เรืองศิริ
 
1. นายณรงค์  อนุกูลวงษ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงรสริน  กลิ่สุคนธ์
2. เด็กหญิงหทัยกาญน์  สุวภาพกุล
3. เด็กชายอิศรา  สมโภชน์
 
1. นางสาวอรรถฉราพร  รัตนแสง
2. นางสาวเรณู  คุณเอนก
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายตอรัก  สาระรัญ
2. เด็กชายธนายุต  ค้ำชู
3. เด็กชายสมโภชน์  ศิลป์อุดม
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นางสาวมธุรส  ป้องความดี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงธนิชชา  สมประสงค์
2. เด็กหญิงวิมุตตา  ทรงพล
3. เด็กชายศุภวัทน์  ประสงค์ศิล
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ชำนาญช่าง
2. นางนิติยา  ถนอมศักดิ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงนภาพร  อินทร์ประจง
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  บุญราช
3. เด็กหญิงมณธิชา  วงศ์เมือง
 
1. นางโสพิศ  รื่นรมย์
2. นายประวิทย์  จันทร์แก้ว
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โสมล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำภาไพ
3. เด็กชายนวพล  เอ็นดูราษฎร์
 
1. นายบรรจบ   บุญจันทร์
2. นางศิริรัตน์  เจริญ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงกรกฏ  แซ่เตี๋ยว
2. เด็กหญิงศุภกานต์  เครือกิ่ง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เขียวศรี
 
1. นางสาวแก้วนภา  นามวงศ์
2. นางพัชรินทร์  เจริญรัศมีโสภา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงบังอร  จันโสภา
2. เด็กหญิงอชิรญา  คำนวนวิทย์
3. เด็กชายเทิดเกียรติ  ประสานทรัพย์
 
1. นางนิติยา  ถนอมศักดิ์
2. นางพัชมณ  สุขสำราญ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจรรยา  เล็กรัตน์
2. เด็กหญิงจันทิพย์  ทองมูล
3. เด็กหญิงอรวี  ลิขิตเลิศ
 
1. นางนิติยา  ถนอมศักดิ์
2. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เชื้อพลบ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เชื้อพลบ
3. เด็กหญิงพรนลัท  ไชโย
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ไทยน้อย
2. เด็กชายธนภัทร  สุขัง
3. เด็กชายสงกรานต์  เหล็กเพ็ชร
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
 
107 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กชายปณพ  ตรุษไทย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรแสง
3. เด็กหญิงเสาวภา  ปรีชาไพร
 
1. นางสาวสุธาวัลย์  ควรหา
2. นางสาวเพียงฤทัย  เศรษฐีแสง
 
108 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีระมัน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หวานเสนาะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  มาศวรรณา
3. เด็กหญิงอริศรา  บุราคร
 
1. นางพรพรรณ  เกื้อหนุน
2. นางขำจิตร  วุฒิศักดิ์
 
109 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 1. เด็กชายพงศกร  ปัตยุรักษ์
2. เด็กหญิงสมฤดี  ดีนาน
 
1. นางสาวอารียา  กุลกั้ง
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายวรพรต  ไชยเขต
 
1. นายสมเดซ  มีสุข
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณศิริ
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  อุดร
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กันดา
 
1. นางสาวพนิตนาฏ   ลายสังข์
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงรัตนากร  เทศเลิศ
2. เด็กหญิงศิรประภา  สุภะธีระ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อาจวิชัย
 
1. นางสาวปุญญาภัส   ธราจารวัตร
2. นางสาวนิศาชล  ศรีคง
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กหญิงจิตราวรรณ  แพทย์รักษา
2. เด็กชายต้นน้ำ  จันทรัศมี
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เซี่ยงโหล
 
1. นางสาววราลักษณ์  สิ้นเคราะห์