หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 752 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 2/2 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 753 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 1/2 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 754 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 1/1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 755 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป. 5/1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
5 756 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป. 5/2 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
6 757 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป. 5/3 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
7 760 ท่องอาขยานและทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 3 ห้อง ป. 4/3 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
8 761 ท่องอาขยานและทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 3 ห้อง ป. 4/1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
9 762 แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑ ๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
10 763 แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ ๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-


บุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454 pra_kop1@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]