หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

[ ทั้งหมด   29 ต.ค. 2558   30 ต.ค. 2558   10 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 752 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 2/2 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 753 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 1/2 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 754 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 1/1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 755 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป. 5/1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 756 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป. 5/2 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 757 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ป. 5/3 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 760 ท่องอาขยานและทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 3 ห้อง ป. 4/3 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 761 ท่องอาขยานและทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 3 ห้อง ป. 4/1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 762 แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑ ๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 763 แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ ๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 764 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 2 ห้อง วิทย์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 765 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 2 ห้อง วิทย์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
3 766 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น ล่าง 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
4 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องสมุด ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
5 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องสมุด ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องสมุด ชั้น ล่าง 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
7 767 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น ล่าง 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
8 768 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/2 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
9 769 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/1 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
10 770 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 2/2 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
11 771 สวดมนแปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 3/1 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
12 772 สวดมนแปล ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 3/1 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
13 773 พาทีสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 2 100 ปี ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 781 แอโรบิกแม่ไม้มวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ลานธรรม 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 783 ตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ห้อง ม.1 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 784 ตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ห้อง ม.2 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
8 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
9 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
10 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
11 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
12 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
13 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
14 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
15 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
16 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
17 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 เวทีหน้า SK Park สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.30 - 16.00
18 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
19 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
20 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
21 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
22 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
23 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
24 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
25 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
26 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
27 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
28 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
29 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
30 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
31 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
32 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
33 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
34 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
7 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
8 500 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
9 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 774 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
2 775 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
3 776 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
4 777 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
5 778 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
6 779 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
7 780 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 29 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ข้างป่าสัก 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2558 08.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-11.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-15.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-15.00
6 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-15.00
7 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวสุภัทร ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารการงาน ชั้น ล่าง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารการงาน ชั้น ล่าง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารการงาน ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารการงาน ชั้น บน 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สนามบาส 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สนามบาส 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ มัธยม 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ มัธยม 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ห้อง ห้องดนตรีไทย ประถมศึกษา 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ห้อง ห้องดนตรีไทย ประถมศึกษา 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 785 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องวิชาการ 29 ต.ค. 2558 09.00-13.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้อง อนุบาล ๑ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้อง อนุบาล ๒ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

บุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454 pra_kop1@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]