หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสมพร แพรม้วนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ อินทุมานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ ตุ้มชีโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการ
4. นางลำพึง มีกลิ่นโรงเรียนวัดโคปูนกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สิงห์คำโรงเรียนวัดบ้านลำกรรมการและเลขานุการ
อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ สังข์สอาดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่องกระเบาประธานกรรมการ
2. นางบุญสม บุญเสริมโรงเรียนวัดระนามกรรมการ
3. นางวะจี ชะเอมโรงเรียนวัดห้วยกรรมการ
4. นางสุนันทา งามสะอาดโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาสกรรมการ
5. นางอารี สุวรรณหงษ์โรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ม่วงงามโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
3. นางสุวรรณ๊ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์โรงเรียนวัดบางปูนกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เจริญอินทร์โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสายรุ้ง ชื่นชมสพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย พลทวีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสงค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขันทอง ชูจันทร์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
3. นางสุขใจ ดวงดาวโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสายพิณ บุญวงศ์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นางสุภาพ วงษ์จันนาโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายมงคล เครือทิวาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกลับประธานกรรมการ
2. นางประไพ สิงหาโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการ
3. นางวรรณดี ไข่สิงห์ทองโรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการ
4. นางชไมพร เพ็งบุญโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางสาวลำจวน นิชเปี่ยมโรงเรียนวัดข่อยกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา บุญอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดับประธานกรรมการ
2. นางชูรัตน์ สุวรรณาโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการ
3. นางชนิดาภา สุขะขันธ์โรงเรียนชุมชนว้ดดงยางกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ มีหิรัญโรงเรียนวัดชีปะขาวกรรมการ
5. นางปราณี ตาระกาโรงเรียนวัดคีมกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานและทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอุดมพร ตาระกาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจ้กรสีห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์หอมศิริโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีกรรมการ
3. นางประทิน งามพร้อมโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยากรรมการ
4. นางสาธุพร สุคันธวิภัติโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
5. นางวรรณี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานและทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสุนทร ภู่แพรผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ใสสว่างโรงเรียนวัดวิหารขาวกรรมการ
3. นางนันทา กลีบบัวโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
4. นางเทียมจิตร สุนทรนนท์โรงเรียนวัดคีมกรรมการ
5. นางสมปอง แว่นไธสงโรงเรียนวัดกลางกรรมการและเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑ ๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ฮวบหินรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางถุงเงิน ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนวัดข่อยกรรมการ
3. นางวรรณา สุขใจโรงเรียนวัดประดับกรรมการ
4. นางสุนันท์ แจ่มใสโรงเรียนบ้านทุ่งว้ากรรมการ
5. นางสมใจ จีนเท่ห์โรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ ๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางบังอร ระย้าย้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธวัช โพธิ์ไพจิตรโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสุชาดา พยัคฆะโรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
4. นายนฤดม บ่ายเที่ยงโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
5. นางกุหลาบ นิตยาภรณ์โรงเรียนวัดโคปูนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมีโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางยุพดี นฤทุกข์โรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
3. นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ วิจารณ์ปรีชาโรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
5. นางจงดี ทองดีโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายอัมพร เรือนนาคศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอำนวย บุญมาฑิตโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ใจดีโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
3. นายประยุทธ ยิ้มเทียนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางสาวดลนภา เอมอินทร์โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
5. นายประเสริฐ เกิดรพโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุรพล ประไกลวรรณโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ซื่อตรงโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
3. นายสวง จันทร์งามโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
4. นายไพโรจน์ ไทยประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นายอัมพร เรือนนาคศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
6. นายชาญชัย พัฒน์งามศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ประไกลวรรณโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ซื่อตรงโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
3. นายสวง จันทร์งามโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นายอัมพร เรือนนาคศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
5. นายชาญชัย พัฒน์งามศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ประไกลวรรณโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ซื่อตรงโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ไทยประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นายอัมพร เรือนนาคศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
5. นายชาญชัย พัฒน์งามศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต นันนุ่มโรงเรียนวัดการ้องประธานกรรมการ
2. นายมงคล แว่นไธสงโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นายจารึก สมอคอนโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
4. นายชาญชัย พัฒน์งามศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
5. นายอัมพร เรือนนาคศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต นันนุ่มโรงเรียนวัดการ้องประธานกรรมการ
2. นายมงคล แว่นไธสงโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นายจารึก สมอคอนโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
4. นายชาญชัย พัฒน์งามศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
5. นายอัมพร เรือนนาคศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชันสูตรประธานกรรมการ
2. นางประสบสุข จันทร์งามโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มีหิรัญโรงเรียนวัดชีปะขาวกรรมการ
4. นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชันสูตรประธานกรรมการ
2. นางประสบสุข จันทร์งามโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มีหิรัญโรงเรียนวัดชีปะขาวกรรมการ
4. นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ ดิษฐ์พงษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการ
3. นางจันทนา อยู่แก้วโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
4. นายวิทยา ตาระกาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางสุอัญญา กล้าเอี่ยมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบังอร เขียวรอดผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดการ้องประธานกรรมการ
2. นางรัชนี กลิ่นขจรโรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการ
3. นางลัดดา กองสุขโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เจริญอินทร์โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางธัญรัศม์ สุริยหิรัญโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีประธานกรรมการ
2. นางสุภา จันทาโรงเรียนวัดศรีสาครกรรมการ
3. นางประทิน ประเสริฐยืนยงโรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการ
4. นางบุปผา กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)กรรมการ
5. นางนิธินันท์ อุ่นประเสริฐโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ภู่แพรผู้อำนวยการ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธนาธิป สิงห์ดีโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางคัชรินทร์ สุจิตรานนท์โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางผิวทอง ขำศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม)กรรมการ
5. นางวีนัส ร่างใหญ่โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนัฐวรรณ ศรีทองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ กุลวิทย์โรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
3. นายจรูญ เรือนหลวงโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ โพธิ์เลี้ยงโรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
5. นางเสาวพร หวังกลุ่มกลางโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอังคนา อินทร์กระวีผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโพธิ์หอมประธานกรรมการ
2. นายสำอางค์ ศรีวัฒนานุพันธ์โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
3. นางมณฑา พลสามารถโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางประทีป อินทร์เอี่ยมโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
5. นางมาลิน จำสนองโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย ร่มโพธิ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ นนท์แก้วโรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการ
3. นางภัททิรา สุนทรภักดีโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
4. นางนาฏลิกา คลังเงินโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
5. นางสาวสังเวียน เกิดแก้วโรงเรียนวัดชันสูตรกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ทำดีผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดแหลมคางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเทพ ชมจันทร์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
3. นางสุนัน เครือทิวาโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางสุชาดา แสงสว่างโรงเรียนวัดข่อยกรรมการ
5. นางสุกัญญา รุ่งแสงโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
สวดมนแปล ป.1-ป.6
1. นายร่าเริง รักชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองสุ่มประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ อินวกูลโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายกมล ทองสุขโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการ
4. นางวิราพร เต่งภาวดีโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ นามเทียรข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
สวดมนแปล ม.1-ม.3
พาทีสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา ตื้อมีผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบางปูนประธานกรรมการ
2. นางพิกุล อ่อนแป้นโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นายจัตุพร พึ่งอ่อนโรงเรียนวัดตะโกรวมกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา จารุฤทัยกานต์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นางกอบกุล ลังกาพินธุ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิกแม่ไม้มวยไทย ป.1-ป.6
1. นายร่าเริง รักชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองสุ่มประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ศีลวิบูลย์โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
3. นายธนู อ่วมน้อยโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายจิระชัย พูลเจริญศิลป์โรงเรียนวัดบ้านลำกรรมการ
5. นายวัชระ เสือโตโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
6. นายมานะ เพ็งบุญโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
7. นายชวลิตร สายเนตรโรงเรียนวัดห้วยกรรมการ
8. นายมนัส ใจมั่นคงโรงเรียนวัดเตยกรรมการ
9. นางบุษกรณ์ เจริญสุขโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการและเลขานุการ
แอโรบิกแม่ไม้มวยไทย ม.1-ม.3
ตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย เครือทิวาผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลประธานกรรมการ
2. นายสนาม ปลั่งดีโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
3. นายจรูญ เรือนหลวงโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางวรรณี แจ้มศิริพงษ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายชูชีพ พูลผลโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางทิวา หุตะมานโรงเรียนชุมชนวัดดงยางกรรมการ
7. นายปรีชา ตั้งจิตประสงค์โรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสงผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร ตาลแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางปราณี ศรีงามโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
4. นางนันทา รักซ้อนโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
5. นายชูชาติ สุดจิตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ เพ็งบุญโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
7. นายวุฒิ ตาระกาโรงเรียนวัดคีมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวสุนทรี ยิ้มน้อยโรงเรียนวิจิตรศึกษากรรมการ
2. นางวิภาพร อนุสิฎฐกุลโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางวิภาพร อนุสิฎฐกุลโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี ยิ้มน้อยโรงเรียนวิจิตรศึกษากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี ยิ้มน้อยโรงเรียนวิจิตรศึกษากรรมการ
2. นางวิภาพร อนุสิฎฐกุลโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวสุนทรี ยิ้มน้อยโรงเรียนวิจิตรศึกษากรรมการ
2. นางวิภาพร อนุสิฎฐกุลโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรี ยิ้มน้อยโรงเรียนวิจิตรศึกษากรรมการ
2. นางวิภาพร อนุสิฎฐกุลโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี ยิ้มน้อยโรงเรียนวิจิตรศึกษากรรมการ
2. นางวิภาพร อนุสิฎฐกุลโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี ยิ้มน้อยโรงเรียนวิจิตรศึกษากรรมการ
2. นางวิภาพร อนุสิฎฐกุลโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ เพชรไทยโรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
2. นางบุญสม รัตนวงศ์จันทร์โรงเรียนอุดมทรัพย์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรวิสุดา อมตะพิงกูลโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
2. นางอัญชรี ภาเจริญโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ รัตนฤทธิยาภรณ์โรงเรียนวัดเตยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรวิสุดา อมตะพิงกูลโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
2. นางอัญชรี ภาเจริญโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ รัตนฤทธิยาภรณ์โรงเรียนวัดเตยกรรมการ
4. นางจุฑามาศ บุญทรงโรงเรียนวัดบ้านลำกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรวิสุดา อมตะพิงกูลโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
2. นางอัญชรี ภาเจริญโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ รัตนฤทธิยาภรณ์โรงเรียนวัดเตยกรรมการ
4. นางจุฑามาศ บุญทองโรงเรียนวัดบ้านลำกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางบังอร สุขเอี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประสาร รุ่งแสงโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการ
2. นางเมธาพร ใจปัญโญโรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางวรรณวิภา สมัครการโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุขกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประสาร รุ่งแสงโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการ
2. นางเมธาพร ใจปัญโญโรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางวรรณวิภา สมัครการโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุขกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสาร รุ่งแสงโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการ
2. นางเมธาพร ใจปัญโญโรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางวรรณวิภา สมัครการโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุขกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บัวทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
4. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
5. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ลาภานันต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
4. นางรุจี จันทร์สมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
6. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
7. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรทัย ลาภานันต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
4. นางรุจี จันทร์สมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
6. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
7. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรทัย ลาภานันต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
4. นางรุจี จันทร์สมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
6. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
7. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
4. นางรุจี จันทร์สมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
6. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
7. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ลาภานันต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
4. นางรุจี จันทร์สมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
6. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
7. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย ลาภานันต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
4. นางรุจี จันทร์สมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
6. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
7. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางอรทัย ลาภานันต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
4. นางรุจี จันทร์สมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
6. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางอรทัย ลาภานันต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
4. นางรุจี จันทร์สมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
6. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
7. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ลาภานันต์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
3. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
4. นางรุจี จันทร์สมวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
6. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
7. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3
1. นางเครือวิล กลับดีโรงเรียนวัดตุ้มหูประธานกรรมการ
2. นางนราภรณ์ สุทธกุลโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
3. นางเพ็ญกมล ศรีสวการย์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ จั่นหนูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6
1. นางกรรณิการ์ เกียรติงามโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา ไชยนาโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เอี่บมเขียวโรงเรียนวัดวิหารขาวกรรมการ
4. นางวลัยพร จันทร์ชะอุ่มโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ สวัสดิ์พงษ์โรงเรียนวัดพรหมสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวประทินทิพย์ อินโตโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
4. นางช่อทิพย์ แจ้งศิลป์โรงเรียนวัดศรีสาครกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางหนึ่งฤทัย วินทะไชยโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางณัฐนรี สะทีโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นางสาวธนาศรี จารุเสรณีย์โรงเรียนวัดล่องกะเบากรรมการ
4. นางสาวบุญส่ง สิงห์ดีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนันทนา ยะวิญชาญโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เจษฏาถาวรวงษ์โรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
3. นางสาวศวรรยา ทองน้อยโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา คำมากโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6
1. นายสุชิน ทดแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดตะโกรวมประธานกรรมการ
2. นางรัตน์นิดา เอี่ยมงามโรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ สายแสวงโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วลี สุขปานโรงเรียนวัดประดับกรรมการ
5. นางสาวจันทนี อรัญญิกโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพตผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสรญ อินทุมานโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
3. นางสาวอาริสา จันทร์สมวงศ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา น้อยศรีโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสวรรค์ บุญเอื้อโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมสุภาผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดจักรสีห์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เสริมศรีโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ อ่อนนิ่มโรงเรียนวัดเสาธงทองกรรมการ
4. นางพัชริน ปานเล็กโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
5. นางสาววนิดา จันแป้นโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามกรรมการ
6. นายนิติธร มัติโกโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
7. นายบัญชา แหวนทองคำสพป.สิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสุภาพ แก้วบัวโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
9. นายอรัญ ทองคำปั้นโรงเรียนวัดประสาทกรรมการ
10. นายศรัณย์ โชคลาภโรงเรียนบ้านบางสำราญกรรมการ
11. นางบุหงา สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นางลัดดา กองสุขโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
13. นางสาวจุฑามาศ อินทะจักษ์โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีกรรมการ
14. นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วงโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมสุภาผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดจักรสีห์ประธานกรรมการ
2. นางบุหงา สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายบัญชา แหวนทองคำสพป.สิงห์บุรีกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ อ่อนนิ่มโรงเรียนวัดเสาธงทองกรรมการ
5. นางสุภาพ แก้วบัวโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
6. นางสุภาพร เสริมศรีโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการ
7. นายศรัณย์ โชคลาภโรงเรียนบ้านบางสำราญกรรมการ
8. นายนิติธร มัติโกโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
9. นางวนิดา จันแป้นโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามกรรมการ
10. นางลัดดา กองสุขโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
11. นายอรัญ ทองคำปั้นโรงเรียนวัดประสาทกรรมการ
12. นางพัชริน ปานเล็กโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
13. นางสาวจุฑามาศ อินทะจักษ์โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีกรรมการ
14. นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วงโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมสุภาผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดจักรสีห์ประธานกรรมการ
2. นายอรัญ ทองคำปั้นโรงเรียนวัดประสาทกรรมการ
3. นายศรัณย์ โชคลาภโรงเรียนบ้านบางสำราญกรรมการ
4. นางบุหงา สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววนิดา จันแป้นโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามกรรมการ
6. นางพัชริน ปานเล็กโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
7. นางสุภาพ แก้วบัวโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
8. นายนิติธร มัติโกโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
9. นางลัดดา กองสุขโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
10. นางสาวจุฑามาศ อินทะจักษ์โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีกรรมการ
11. นางสุภาพร เสริมศรีโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการ
12. นายไพฑูรย์ อ่อนนิ่มโรงเรียนวัดเสาธงทองกรรมการ
13. นายบัญชา แหวนทองคำสพป.สิงห์บุรีกรรมการ
14. นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วงโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ ดิษฐ์พงษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พวงโตศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
3. นางกุหลาบ นิตยาภรณ์โรงเรียนวัดโคปูนกรรมการ
4. นายบำรุง ฉายชูวงษ์โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
5. นายศิริลักษณ์ เงินเมืองโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวอรพินท์ ม่วงเขียวโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร โพธิ์เวชกุลผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกระดังงาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พวงโตศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
3. นางบุญสม บุญเสริมโรงเรียนวัดระนามกรรมการ
4. นางบังอร ศีลวิบูลย์โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
5. นางจินดา ชมดงโรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
6. นางนันทา รักซ้อนโรงเรียนวัดโสภากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธรรมศักดิ์ อาภากุลอนุผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกลางประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือทิวาโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ พงษ์มาลายูโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
4. นายเกริกชัย อุทัยโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
5. นางสาวพรรษกร สุวรรณโมลีโรงเรียนวัดข่อยกรรมการ
6. นายบุญทรง กลับทองช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
7. นายสุวิน ขุนอ่อนโรงเรียนวัดบ้านกลับกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธงชัย กุลพรหมสโรผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดดงยางประธานกรรมการ
2. นายบุญรุ่ง สีเหลืองโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางวาสนา เข็มวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามกรรมการ
4. นายสมัคร น้อยประไพโรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการ
5. นางมยุรี ทับยาโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐธีร์ บุญเขียวระยับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญทรง กลับทองช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสมชาย พวงโตศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีประธานกรรมการ
2. นายอุดร ชื่นกลิ่นผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณิรดา นวนครามโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
4. นายปิยะบุตร ศรีเอี่ยมโรงเรียนวัดทองกรรมการ
5. นางนิสาชล แย้มนุ่นโรงเรียนวัดเสือข้ามกรรมการ
6. นางธาริณี พรหมมาศโรงเรียนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณิรดา นวนครามโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
3. นายปิยะบุตร ศรีเอี่ยมโรงเรียนวัดทองกรรมการ
4. นางกาญจนา เลิศดีโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
6. นางธาริณี พรหมมาศโรงเรียนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอุดร ชื่นกลิ่นผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เประยะโพธิ์เดชโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นายนันทภพ โพรังเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
4. นายชาญ ทองใบโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนาพล กุลกุศลโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
6. นางสาวภัทธินีย์ สังข์สอนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางนิสาชล แย้มนุ่นโรงเรียนวัดเสือข้ามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดร ชื่นกลิ่นผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เประยะโพธิ์เดชโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นายนันทภพ โพรังเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
4. นายชาญ ทองใบโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนาพล กุลกุศลโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
6. นางสาวภัทธินีย์ สังข์สอนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางนิสาชล แย้มนุ่นโรงเรียนวัดเสือข้ามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ วันทองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตราชูกรรมการ
3. นางนพณัช ใจสมบุญโรงเรียนวัดประดับกรรมการ
4. นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางวลีพร ทุปคันโธโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
6. นายสมพร ม่วงพลโรงเรียนวัดโสภากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ วันทองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดตราชูกรรมการ
3. นางนพณัช ใจสมบุญโรงเรียนวัดประดับกรรมการ
4. นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางวลีพร ทูปคันโธโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
6. นายสมพร ม่วงพลโรงเรียนวัดโสภากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ โสภาผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม)ประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชันสูตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร วงศ์คูณโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เดชากุลโรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
5. นายมงคล แว่นไธสงโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ เชาว์ธรรมโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ใจดีผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดระนามประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ นิธิโรจนานนท์โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ ๑๘๓)กรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่โทนโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ ผโรงเรียนกรรมการ
5. นายณัฐนันท์ ผลพิบูลย์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
6. นายกิตติ มุดเทศเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
7. นายเสมอ จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธรรมศักดิ์ อาภากุลอนุผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกลางประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือทิวาผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดอัมพวันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ พงษ์มาลายูโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
4. นายเกริกชัย อุทัยโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
5. นางสาวพรรษกร สุวรรณโมลีโรงเรียนวัดข่อยกรรมการ
6. นายบุญทรง กลับทองช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
7. นายสุวิน ขุนอ่อนโรงเรียนวัดบ้านกลับกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ์ ยิ้มเทียนโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ แผ้มเฉลิมสุขโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีกรรมการ
3. นางอรุณี สำราญจริงโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ์ ยิ้มเทียนโรงเรียนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ แผ้มเฉลิมสุขโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีกรรมการ
3. นางอรุณี สำราญจริงโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประทิน ประเสริฐยืนยงโรงเรียนชุมชนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นางรวีรัตน์ กลิ่นคงโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ ผลวิบูลย์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประทิน ประเสริฐยืนยงโรงเรียนชุมชนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นางรวีรัตน์ กลิ่นคงโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ ผลวิบูลย์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ศรีงามโรงเรียนวัดบ้านเก่าประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พันปีโรงเรียนวัดเตยกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ รอดปานโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ศรีงามโรงเรียนวัดบ้านเก่าประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ พันปีโรงเรียนวัดเตยกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ รอดปานโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสมจริง ยิ้มย่องข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ เกิดรพโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวรรณา สุ่มสุขโรงเรียนวัดเสาธงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายกิตติชัย ศรีประเสริฐผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาสประธานกรรมการ
2. นายประสาร รุ่งแสงโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ เกิดรพโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายบุญเลิศ พึ่งสุรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางทวีพร วงษ์แหวนโรงเรียนอนุบาลบางระจันประธานกรรมการ
2. นางนันทา กลีบบัวโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางอารีย์ ปล้องสีทองโรงเรียนวัดโคปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ภู่แพรผู่อำนวยการ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายบุญยัง เจริญฉิมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม)กรรมการ
3. นายสมเกียรติ เหม่ชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัดกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ บรรจงโรงเรียนวัดแหลมคางประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร์ สมอคอนโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
3. นางอนงค์ ทองเเผือกโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุคนธ์ บรรจงโรงเรียนวัดแหลมคางประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร์ สมอคอนโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
3. นางอนงค์ ทองเเผือกโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมควร พัวพานิชโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันประธานกรรมการ
2. นางภัทรภร ศรีดีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางวัฒนา รอดช้างโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายพิชิต เปี่ยมทองคำโรงเรียนวัดศรีสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญตา ไล้เลิศโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางบุญเกิด เต่าทองโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายพิชิต เปี่ยมทองคำโรงเรียนวัดศรีสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญตา ไล้เลิศโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางบุญเกิด เต่าทองโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางโกสุม เพ็งปิ่นโรงเรียนวัดยางประธานกรรมการ
2. นางจำลอง กิจนิยมโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
3. นางสมัย ชุ่มวารีโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางโกสุม เพ็งปิ่นโรงเรียนวัดยางประธานกรรมการ
2. นางจำลอง กิจนิยมโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
3. นางสมัย ชุ่มวารีโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวนันทณัฏฐ์ น้อยเหลือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกฤษดา มาแย้มโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจินดา ศรีดำโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
4. นางรวินท์นิภา งามขำโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
5. นางบุษบา บัวทองโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี)กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสมชาย สิงหาผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางวิมลนันท์ ไชยพัทธาวุฒิโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ วุทธิโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางพนิกานต์ สุธาโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
5. นางจันทรา แฟงด้วงโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวยุพา บุญอนันต์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดประดับประธานกรรมการ
2. นางสายพวน มาคล้ายรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นางบังอร วีระพงษ์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
4. นางยนพักพริ้ง นนทิจันท์โรงเรียนวัดจักรสีห์ กรรมการ
5. นางเกสินี เมาวิรัตน์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

บุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454 pra_kop1@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]