รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์   โรจนวิภาต
2. เด็กชายวีรเวทย์  มุกดาทอง
 
1. นางกิริยา   อยู่ปรางค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายชยุต  พวงลัดดา
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  สีกลิ่นดี
 
1. นางวรรณวิษา  นุ่นสพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กชายคำรณ  วงษ์นิล
2. เด็กชายอานุภาพ  สาจันทร์
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ประสิทธิ์แสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ฉุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงปัณณิกา  พงษ์วรวิจิตร
 
1. นางสาวบังอร  เขียวรอด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ฉุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงช่อมาลี  เรืองฤทธิ์
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทอง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แจ่มมี
2. เด็กชายพสธร  โตมี
3. เด็กชายสมประสงค์  แก้วสด
4. เด็กหญิงอธิชา  คนชาญ
5. เด็กชายอนัสนันท์  รุ่งเรือง
 
1. นางพิณทิพย์  พงษ์ขำ
2. นางสาวอุไร  สีเพ็ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นตา
2. เด็กหญิงวรินพร  อยู่สุข
3. เด็กหญิงอริสรา  อยู่สุข
4. เด็กหญิงอัจฉราวดี  ต่ายนิล
5. เด็กหญิงเพ็ญลดา  มะยมทอง
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. นางสาวสุวิชาดา  หอมจำปา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1. เด็กชายปิยพัทธ์  บุญมี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  พันทบ
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  โมรา
2. นางวีณา  ตั้งจิตประสงค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  งามขำ
2. เด็กชายพัชรพล  รอดจรูญ
 
1. นายปรีชา  ตั้งจิตประสงค์
2. นายไพฑูรย์  ประเสริฐอินทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงฌัชฌานันท์  สรสุริยวงศ์
2. เด็กชายวิทวัส  ศรมณี
 
1. นางวีนัส  ร่างใหญ่
2. นายจรูญ  เรือนหลวง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายบุญยณัฏฐ์  สุขเกตุ
 
1. นางสาวมุขต์  จุ้ยนาค
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายธนาธรณ์  เถื่อนม่วง
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชร์ไทย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงพนิดา  ใจมั่น
 
1. นางบังอร  สุขเอี่ยม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กหญิงกนกพร  เถื่อนม่วง
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชร์ไทย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นกลิ่น
 
1. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงเอกนารี  ไม้เลี้ยง
 
1. นางบังอร  สุขเอี่ยม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แปลนาค
 
1. นางสาวนฤมล  นุชอยู่
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติสิทธิ์  เจือทอง
 
1. นายประสาร  รุ่งแสง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงทิวา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงพนิตพร  พัดสงค์
 
1. นางสาวเบ็ญจพร  ประเสริฐผล
2. นางสุวิมล  พวงกุหลาบ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงชนัดดา  อินทิม
2. เด็กหญิงสนธกานต์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางถวิล  บุญมี
2. นางสุภาพร  เสริมศรี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ธรรมกิจ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  คุ้มครอง
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางอารมณ์  เกิดรพ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสงรุ่ง
 
1. นายประสาร  รุ่งแสง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  ต้องเชื้อ
2. เด็กหญิงสุวิมล  เจริญศิล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ดงแสง
 
1. นางสาวสมเกียรติ  ทองเรือง
2. นางกาญจนา  อินทร์กลับ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กชายจันทรรัตน์  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงจินตวรรณ  จูโภคาทรัพย์
3. เด็กชายวิรุณ  สว่างแสง
 
1. นางถวิล  บุญมี
2. นางสุภาพร  เสริมศรี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  รอดห้อย
2. เด็กชายชิงชัย  แสงทอง
3. เด็กชายนคเรศ  บัวแก้ว
 
1. นายประสาร  รุ่งแสง
2. นางสุกัญญา  รุ่งแสง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  พวงผกา
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงธาริณี  สนิทภักดี
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงนารา  ทองชะโชติ
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงอาภรณ์  ทองชะโชติ
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สิงห์โต
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  อิ่มสวรรค์
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ  สนามชวด
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงดาวประกาย  มาคล้าย
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ภูภาธร
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายอดิสร  สกุลเรือง
 
1. นายสุธีร์  เครือวรรณ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงนิรวัลย์  ระวงษ์
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงนิธิตา  พยัคฆ์ขาม
 
1. นางสาวจีรานุช  สระสม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
2. เด็กหญิงชิดชนก  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  อิ่มสวรรค์
4. เด็กหญิงประกายดาว  มาคล้าย
5. เด็กชายปราบศึก  อินทิม
6. เด็กชายภัทรพล  มีคุณ
7. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สิงห์โต
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มูลเตี้ย
9. เด็กชายอำนาจ  พละสุข
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
2. นางสาวปราณี  คำนัน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงกรรชรส  อ่วมน้อย
2. เด็กชายคมสัน  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายณัฐนันท์  กองเกิด
4. เด็กหญิงณัฐพร  กลีบเมฆ
5. เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนสำอางค์
6. เด็กหญิงทิพาวรรณ  สนามชวด
7. เด็กหญิงธาริณี  สนิทภักดี
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มขุนทอง
9. เด็กชายนิติภูมิ  พานมี
10. เด็กหญิงนิรวัลย์  ระวงษ์
11. เด็กชายพุฒิพงษ์  พวงผกา
12. เด็กหญิงภัทราวรรณ  วรรณพงษ์
13. เด็กชายภูริพัตร  เกิดดี
14. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เรือนงาม
15. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
2. นางจุฑาทิพ  ปาลพันธ์
3. นางจิดาภา  ศรีภุชงค์
4. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงกรรชรส  อ่วมน้อย
2. เด็กชายคมสัน  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายณัฐนันท์  กองเกิด
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  สนามชวด
5. เด็กหญิงธาริณี  สนิทภักดี
6. เด็กชายนิติภูมิ  พานมี
7. เด็กหญิงนิรวัลย์  ระวงษ์
8. เด็กชายพุฒิพงษ์  พวงผกา
9. เด็กชายภูริพัตร  เกิดดี
10. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  เรือนงาม
11. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
2. นางจุฑาทิพ  ปาลพันธ์
3. นางจิดาภา  ศรีภุชงค์
4. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายธนากร  อินชา
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงกุสุมา  พวงเงิน
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายภัคพล  ชอบทำดี
 
1. นางประภา  ศรีม่วงพงษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงศลิษา  สืบสาย
 
1. นางยุพดี  นฤทุกข์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายวีรภัทร  ปานบุญ
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายภูริสิริ  ทองนุ้ย
 
1. นางนิภา  ศรีทรง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงวนารัตน์  ฉิมพานัง
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  เสริมศรี
 
1. นางสิริกร  ชิดชาตรี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. นายอณาวิน  เจริญทิพย์พฤกษ์
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงสุมินา  ใจมั่น
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายสุทธิพล  กันจาด
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์
 
1. นายเจน  ตรีไว
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กหญิงอรกมล  กาญจนมาลา
 
1. นางสาวทิพย์วลี  สุขปาน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงนวพรรษ  อินทร์งาม
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายภูริสิริ  ทองนุ้ย
 
1. นางนิภา  ศรีทรง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชญาดา  ฟักโต
 
1. นายมิตชัย  ใจชอบ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุดใจ
2. เด็กหญิงกมลชนก  เลี้ยงรักษา
3. เด็กหญิงจิดาภา  รอดหลำ
4. เด็กชายจีรศักดิ์  สอนไม้
5. เด็กชายชุติพนธ์  แจ้งงุด
6. เด็กหญิงชุลีกร  วัดน้อย
7. เด็กหญิงญาณีนุช  คล้ายสุข
8. เด็กหญิงญาดา  ชูทอง
9. เด็กหญิงฐิติกานต์  วานิชชา
10. เด็กหญิงณัฐญากรณ์  ทองมี
11. เด็กหญิงณัฐนภา  อุบลศุข
12. เด็กชายธนดล  จำนงค์
13. เด็กชายนนทชา  อินทพัฒน์
14. เด็กหญิงนัตกานต์  เทียนเถื่อน
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไถ้เงิน
16. เด็กหญิงบุษยมาศ  แตงไทย
17. เด็กชายพงศกร  โกษา
18. เด็กหญิงพรชิตา  อินทร์ช้อย
19. เด็กหญิงพรธิดา  พรหมหิตา
20. เด็กหญิงพรรณิชชนันท์  ศรีวิศาล
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สวัสดิ์พันธุ์
22. เด็กหญิงภหยกทอง  ผุดผ่อง
23. เด็กหญิงภูษณิษา  พุ่มสาขา
24. เด็กหญิงศรีสุดา  ทัพโพธิ์
25. เด็กหญิงศศิภัคฐ์  บุญตา
26. เด็กชายศิรสิทธ์  ชื่นสำราญ
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทรสนิท
28. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวสรวง
29. เด็กหญิงสุฑามาศ  มีสุวรรณอรุณ
30. เด็กหญิงสุทินา  ไกรเทศ
31. เด็กหญิงสู่ขวัญ  เวชเจริญ
32. เด็กหญิงอริสา  สุกใส
33. เด็กหญิงเจนจิรา  กรุ่นทอง
 
1. นายฐิติพงศ์  คุ้มครอง
2. นางสมคิด  ปั้นเจริญ
3. นางกฤษณา  ทิชินพงศ์
4. นางสายพิน  โพธิ์กัน
5. นางทิพรัตน์  บุญฤทธิ์
6. นายบุญรุ่ง  สีเหลือง
7. นายอุทัย  มั่นทัพ
8. นางศรีวิไล  ประเสริฐสุข
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ด้วงนคร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริจันทร์
3. เด็กชายธีระศักดิ์  อินอ่วม
4. นายนนทวัฒน์  ช้างทอง
5. นางสาววาสนา  โกมล
6. เด็กชายอัมรินทร์  เนียมงาม
7. นางสาวอาทิตยา  จันทา
8. นายอาทิตย์  อร่ามฤทธิ์
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินอ่วม
10. เด็กชายเทพพิทักษ์  พูลพิพัฒน์
 
1. นายวีระ  เมืองรามัญ
2. นางสาวจีรานุช  สระสม
3. นางกนกพร  คงธนธีระบวร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียนทอง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร์  บรรจง
3. เด็กชายธนวัฒน์  พ่วงพุ่ม
4. เด็กชายธนารักษ์  เอนูนารี
5. เด็กชายยศกร  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงลภัสรดา  ชาลี
7. เด็กชายวีรภัทร  พงษ์ทองเจริญ
8. เด็กหญิงศุภกร  เฉยดิษฐ์
9. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พุทธสงกรานต์
10. เด็กชายอิทศวะ  ลูกอินทร์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ตื้อมี
2. นางดาราณี  ถึงนาค
3. นางสาวพัชรีย์  สนธิ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  พรประทุม
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  เอี่ยมสม
3. เด็กหญิงปรีดาพร  เขียวนาค
4. เด็กหญิงระพีพรรณ  พรหมโสด
5. เด็กหญิงวรัชยา  บางเขน
6. เด็กหญิงเปรมศิริ  พุ่มพิศ
 
1. นางสาวชฎิลเอก  ทองแกม
2. นายอิทธิพล  พลอยประสิทธิ์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐชญา  อินโท
3. เด็กหญิงณัฐรดา  ปานหัวไผ่
4. เด็กหญิงทัตพิชา  สุขสมสถาน
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เอี่ยมพิกุล
6. เด็กหญิงอุบลรัตน์  วัฒนาอุดม
 
1. นางวรรณพร  มั่นกลิ่น
2. นางสาวเพ็ญศิริ  จอเจริญ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. นางสาวกฤษณา  สมอยู่
2. นางสาวกานต์พิชชา  ดีเลิศ
3. เด็กหญิงจารุพัฒน์  ฮีนิกาล
4. นางสาวจิตติมา  อุ่นพวก
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ละอองเอก
6. เด็กหญิงณภัสนันท์  ตรุษศาสตร์
7. เด็กหญิงณัฐกุล  รัตนอำภา
8. นางสาวดารินทร์  มีลาภ
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  พึ่งสวัสดิ์
10. เด็กหญิงนันทวรรณ  ดีเจริญ
11. นางสาวบุญวรรณ  ลี้ดารากูล
12. นางสาวปิยวรรณ  สุทธิสุข
13. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พวงโต
14. นางสาวลลิตา  จอดนอก
15. เด็กหญิงศิริพร  ว่องไว
16. นางสาวอังคนา  มีลักษณ์
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
2. นางสาวเจนเนตร์  พันธุเกตุุ
3. นางกาญจนา  สุขเคหา
4. นางวิไลลักษณ์  โสภาจารีย์
5. นางพัชรินทร์  เพ็งบุญ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กองเนียม
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  บัวฉิม
3. เด็กหญิงตีรณา  อาจสมัย
4. เด็กหญิงทิพกานดา  จั่นฮวด
5. เด็กหญิงปพิชญา  หมอยาดี
6. เด็กหญิงภัทรวดี  วันโท
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เอี่ยมพิกุล
8. เด็กหญิงสุภักดิ์สร  ใยสัมพันธ์พงศ์
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่วมอิ่ม
 
1. นางวรรณพร  มั่นกลิ่น
2. นางสาวเพ็ญศิริ  จอเจริญ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายนัฐกานต์  เขมะชาติ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ทวีศักดิ์
3. เด็กชายสมพร  สืบสายบัว
4. เด็กชายสุรกรานต์  ปานทอง
5. เด็กชายอิทธิพร  สอนมณี
 
1. นายอัษฎาวุธ  เรืองสุข
2. นางหนึ่งฤทัย  วินทะไชย์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายกฤษดา  นุชอยู่
2. เด็กชายกิตติธัช  วงษ์น้อย
3. เด็กชายขุมทรัพย์  แย้มสี
4. เด็กชายจิรพัฒน์  เสวกวิหารี
5. เด็กหญิงณัฐณพินท์  เอี่ยมชัย
6. เด็กชายณัฐพล  รอดชาวนา
7. เด็กชายตรีทศพล  ไพรศรี
8. เด็กชายธานิน  เจริญ
9. เด็กหญิงประภารัตน์  ปกครอง
10. เด็กหญิงปัณณธร  ภู่ทองค่ำ
11. เด็กหญิงพญดา  กองเนียม
12. เด็กชายพิริยะ  ดุนโคกสูง
13. เด็กชายพีรวัส  ปานหงษ์
14. เด็กชายพุฒิพงษ์  ศรีหมาศ
15. เด็กหญิงภิญญดา  รักตะวัต
16. เด็กชายมงคล  งิ้วเมน
17. เด็กหญิงรวีวรรณ  เกลี้ยงเกลา
18. เด็กหญิงรัตน์ติกาญ  เชื้อวงษ์
19. เด็กหญิงวันวิสา  ประสานสุข
20. เด็กชายวีรทรัพย์  เกลี้ยงเกลา
21. เด็กหญิงศรัญญา  ขาวพวง
22. เด็กหญิงศศิธร  คำภาอินทร์
23. เด็กชายสิริภพ  บุญแสน
24. เด็กหญิงสุภัสสร  สำเภายนต์
25. เด็กชายอภิลักษณ์  นวบุตร
26. เด็กชายเจษฎาพร  นาคเศียร
27. เด็กหญิงเมษา  เอมสะอาด
 
1. นางชไมพร  เพ็งบุญ
2. นางเกสินี  เมาวิรัตน์
3. นางสาวภารณี  เสวตวิหารี
4. นางสาววัลลี  ชื่นเอี่ยม
5. นายวิทยา  เอมพันธ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายกฤษณะ  วาปีนา
2. เด็กชายกำพลศักดิ์  อินอิ่ม
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  กระบุญรัตน์
4. เด็กหญิงชลธิชา  ไกรกลาง
5. เด็กชายชัยเดช  แสงอิน
6. เด็กหญิงณัชชา   กลิ่นสกุล
7. เด็กชายณัธพล  อนันต์
8. เด็กชายทวีศักดิ์  พรมสุทธะ
9. เด็กชายทศพร  งามเลิศ
10. เด็กชายธนชัย  ใสแสง
11. เด็กชายธีรภัทร  ภูยาธร
12. เด็กหญิงปภัสสร  พวงเงิน
13. เด็กชายปัญจพล  ไชยชน
14. เด็กหญิงพลอยชมพู  พลับอินทร์
15. เด็กชายพัฒนพงษ์  มณีศรี
16. เด็กหญิงระวิวรรณ  ป.ประเสริฐ
17. เด็กชายรัชชากร  เพ็งศิริ
18. เด็กหญิงรุ่งนิภา  รุ่งแสงทอง
19. เด็กหญิงวรรณวิลัย  ภู่ชัย
20. เด็กชายวีรภัทร  หงษ์ทอง
21. เด็กหญิงสุธาสินี  โพธิ์ศรี
22. เด็กหญิงสุภานี  หงษ์ทอง
23. เด็กหญิงอรอนงค์  เทียมจัน
24. เด็กหญิงอังคณา  เข็มทอง
25. เด็กหญิงเกศณี  ศรีไพร
26. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิ่งทอง
27. เด็กหญิงแก้วตา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายวิทยา  เอมพันธ์
2. นางฉันทนา  จันสถาพร
3. นางอารัตน์  ยี่สุ่น
4. นางสมพิศ  อินทุมาน
5. นางสาวอำนวย  บุญมาทิต
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายจตุภัทร  พุดเผือก
2. เด็กชายณัฐพล  อาจนิยม
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  พุทธโชติ
4. เด็กชายนนธ์วัฒน์  คงมลายู
5. เด็กหญิงปิ่นเพชร  อินทร์เมือง
6. เด็กชายภัทรดนัย  วงษ์ปา
 
1. นายวุฒิ  ตาระกา
2. นางสาวอรัญญา  เมฆโต
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์เนตรตรี
2. เด็กชายธนัชพงศ์  ตรองตรึก
3. เด็กหญิงนันธิชา  ขันทอง
4. เด็กหญิงวิรัญญา  ทับขำ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ขวัญสิน
6. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  จันทรจิระ
 
1. นายสมพิชญ์  วงษ์ด้วง
2. นางพัฒนภิญญ์  ชมชื่นจิตร์
3. นางยนพักพริ้ง  นนธิจันทร์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายกมลภพ  แป้นอ่ำ
2. เด็กชายกฤษณะ  ประทับวงศ์
3. เด็กชายชัชวาล  ศิลป์ชัย
4. เด็กชายภูวนัย  แป้นอ่ำ
5. เด็กชายอดิสร  สกุลเรือง
6. เด็กชายอนุสรณ์  เหลือสิงห์กุล
7. เด็กชายอโนชา  อยู่หอม
8. เด็กชายอโนทัย  ทองแพง
 
1. นายสุธีร์  เครือวรรณ์
2. นายชญาพัฒน์  แย้มนุ่น
3. นางสาวพรทวี  ทองย้อย
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์
2. เด็กหญิงณิชชยา  สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกษรบุปผา
 
1. นางอารีรัตน์  แสงอินทร์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุตคุต
2. เด็กชายอัญชลี  สิงห์ฤกษ์
3. เด็กหญิงเขมมิกา  สุขปราง
 
1. นางจุฑามาศ  บุญทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์คำ
 
72 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  โปร่งปาน
 
1. นายสมัคร  น้อยประไพ
2. นายกิตติภัทร์  มาลาวงษ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล
2. เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์
 
1. นางสาวภัทธินีย์  สังข์สอน
2. นายธนกร  วิจารณ์ปรีชา
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทะโน
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  เมืองใหม่
3. เด็กหญิงสุภาทิพย์  อ้นชาลี
 
1. นางบุหงา  สุขประเสริฐ
2. นายมานัส  ภูเด่นผา
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปารินทร์ญดา  ดีวงษ์
2. เด็กชายเข็มพวัตร์  เย็นใจ
 
1. นายชาญ  ทองใบ
2. นายณัฐพล  อินทนะ
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 1. เด็กชายวทัญญู  ศรีจันทร์
2. เด็กชายเศรษฐา  กลับฝั่ง
 
1. นายบุญยัง  เจริญฉิม
2. นางอัญชลี  เจริญฉิม
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนพล  กรุดเงิน
2. เด็กชายธนเดช  ยิ้มฉุน
 
1. นายมานัส  ภูเด่นผา
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายจักรี  เรืองงาม
2. เด็กชายอานนท์  พุฒเสือ
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. นางสาวสุวิชาดา  หอมจำปา
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถอนสมอ 1. เด็กหญิงฌัฐมาศ   ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงอันดา   อยู่บาง
 
1. นางสาวณิรดา   นวนคราม
2. นางสาววนารี   ศิริรัตน์
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงนฤมล  สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชูช่วย
 
1. นายสมัคร  น้อยประไพ
2. นายกิตติภัทร์  มาลาวงษ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถอนสมอ 1. เด็กชายกฤตเมธ   มีเวที
2. เด็กชายภราดล   สุกคล้อย
 
1. นางสาวณิรดา   นวนคราม
2. นางสาววนารี   ศิริรัตน์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สุดจิตร์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธีระจันทร์
 
1. นายสมัคร  น้อยประไพ
2. นายกิตติภัทร์  มาลาวงษ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทศร
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เครือแก้ว
 
1. นางสาวภัทธินีย์  สังข์สอน
2. นายธนกร  วิจารณ์ปรีชา
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายต้นน้ำ  เพ็ชรรักษ์
2. เด็กชายนัฐวุฒ  ม่วงมา
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เอมดิษฐ์
 
1. นางสาวภัทธินีย์  สังข์สอน
2. นายธนกร  วิจารณ์ปรีชา
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กชายประสิทธิชัย  เทียนดี
2. เด็กชายมนัสศักดิ์  แก่นจ้าย
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  วรรณสิทธิ์
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นางสาวณัฏฐธิดา  คดหอย
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กชายธวัชชัย  รอดงาม
2. เด็กชายนรสิงห์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงวรวรรณ  วันทาแจ่ม
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นายสมศักดิ์  รักลี
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฉ่ำทรัพย์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สวัสดิ์อ่ำ
3. เด็กหญิงสุนิศา  สวัสดิ์อ่ำ
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นางสาวณัฏฐธิดา  คดหอย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 1. เด็กชายจตุพล  ท้วมวงศ์
2. เด็กชายวีระวัฒน์  รอดงาม
3. เด็กชายสถาพร  สุบรรณจุ้ย
 
1. นายไพศาล  จูฑะพันธุ์
2. นางสุกัลยา  พึ่งไพฑูรย์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จิตนอก
3. เด็กหญิงอารียา  ช่างทอง
 
1. นางสาวประนอม  ล้ำเลิศ
2. นางจิตตนาถ  ดีอยู่
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กชายนวัตกรณ์  อินอุริศ
2. เด็กหญิงมินตรา  หน่ายอินทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขเจริญ
 
1. นางสุคนธ์  บรรจง
2. นางเรณู  พุดมอญ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วกัลยา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รอดเสือ
3. เด็กหญิงวรรณิสา  ตรนีพงษ์
 
1. นายอนุวัฒน์  วงษ์คลัง
2. นายสามารถ  หมีเอี่ยม
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชญานันท์  แก้วแสงอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เยียวยา
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  กันทริกา
4. เด็กหญิงวันสิริ  แสงดาว
5. เด็กหญิงหทัยชนก  จิตร์กระจ่าง
6. เด็กหญิงโชษิฏา  เรือศรีจันทร์
 
1. นางดวงสมร  ฉิมพาลี
2. นางสิริพร  สีตะระโส
3. นายนิวัฒน์  มีสม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีแก่นชัย
2. เด็กหญิงธริสา  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  กลั่นกลิ่น
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  สายพิมพา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงรุ่ง
6. เด็กหญิงแพรวา  ไทยมานิตย์
 
1. นางสุกัญญา  รุ่งแสง
2. นางสาววชิราพรรณ  คล้ายลักษ์
3. นางสาวกฤษติกานต์  สุตา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงจนิสตา  ไววรกิจ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  แสงร้าย
 
1. นายถวิล  สำริดเปี่ยม
2. นางสาวชมพูนุท  กลิ่นสุคนธ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปนิตา  สิงห์เมือง
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  แก้วศรี
3. เด็กชายศราวุฒิ  เจียมตน
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางสาวอรทัย  สง่าเนตร
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชินตา  เปลี่ยนอร่าม
2. เด็กชายธีระพล  ไทยบุญเรือง
3. เด็กชายภูชิต  ราชนาจันทร์
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางอารมณ์  เกิดรพ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กหญิงรัตติกาล   คุ้มละบาย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   รัมมะบุตร
3. เด็กชายเทวราช   มังคะดารา
 
1. นางสาววธู   เตียศรีพัฒนสุข
2. นางรำเพย   เตียศรีพัฒนสุข
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  อินทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไล้พันธุ์
 
1. นางสุคนธ์  เจิมเจิดพล
2. นางสาวพิสมัย  อินทวาส
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เจริญลาภ
2. เด็กชายอโนชา  แม้นพวก
3. เด็กชายเมธา   กัณหะ
 
1. นางเสนียม  พันธ์ไทย
2. นางปาริชาต  สอนเครือ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตะลี
2. เด็กหญิงพัชรภา  ผลหาญ
3. เด็กหญิงเนตรนภัทร  โพธิ์งาม
 
1. นางสาธุพร  สุคันธวิภัติ
2. นางศุภลักษณ์  ศุภนคร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงรัตนา  ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงอรอุมา  สุระภา
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  กว้างขวาง
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญอินทร์
2. นายพิเชฐ  อินวกูล
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ศรีทอง
2. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีมันตระ
3. เด็กหญิงรินลดา  สีวาฤทธิ์
 
1. นางสาวเอ็นดู  แขวงโชคชัย
2. นางสาววราภรณ์  พงษ์นุ่มกูล
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 1. เด็กชายจักรกฤษ  จาดแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  กฤษทวี
3. เด็กหญิงอรอุมา  คตหอย
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญอินทร์
2. นางบุญญารัตน์  แคะนาค
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทิม
2. เด็กหญิงนฤมล  ปัจฉิม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พูลพร
 
1. นายพงษ์ธวัช  กลิ่นสุคนธ์
2. นางน้ำทิพย์  เพ็งกลาง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายกิตตินันท์  ชูจิตร
2. เด็กชายธนพงษ์  ทิมทะวงษ์
3. เด็กหญิงบุญยาพร  สืบสายบัว
 
1. พระมณฑล  กมโล
2. นายประยุทธ  ยิ้มเทียน
 
106 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เต็งวงษ์วัฒนะ
2. เด็กหญิงสิริยากร  ก้อนจ้อย
3. เด็กชายอภิรักษ์  แท่งทอง
 
1. นางยุพิน  ศุภนคร
2. นางนภา  คุ้มครอง
 
107 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกลับ 1. เด็กหญิงปริชญา  เอกจีน
2. เด็กหญิงพิมณภัทร  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ชื่นอุรา
 
1. นางสายพิน  สุวรรณรังค์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  หอมละม้าย
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิคุณากร 1. เด็กหญิงอันชรี  ศรีไพร
 
1. นางสาวแก้วตา  โพธิ์อ้น
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายพิทักษ์  เหลือสิงห์กุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองเกิด
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. เด็กชายประจักษ์  นาเชียงพิณ
 
1. นางสาวลลิตา  ชัยจำรัส
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. นายณัฐพงษ์  ต่ายตระกูล
 
1. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะโกรวม 1. เด็กหญิงวนิดา  เจริญจั่น
 
1. นางรำเพย  ปานบุญ
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายจิรฉัตร  ปานทองดี
2. เด็กชายปริญญา  ทิมสีคร้าม
3. เด็กชายยรรยง  ปานทองดี
 
1. นางสาววรณัชชา  บริบูรณ์
2. นางสาวปณิตศรา  ล้ำเลิศ
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 1. เด็กชายวันธนะ  ปลูกงาม
2. เด็กชายเจษฎากร  อินทร์นุ่มพันธ์
3. เด็กชายไพฑูรย์  พยอมวงษ์
 
1. นางวัลภา  นาคชุ่ม
2. นางสาวสุรีรัตน์  เณรน้อย
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงพรรัตน์  ทองเนตร
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   สวนจุ้ย
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำราญ 1. เด็กชายกฤษฎา  เครือทิม
2. เด็กชายธนากร  มั่นคง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เมืองช้าง
 
1. นางสาวระพีพร  บุญรอด
2. นายศรัณย์  โชคลาภ