หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบุญจันทร์ เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา ภักดีเจริญโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
3. นางสาวอัมพร เพ็งแก้วโรงเรียนวัดธรรมาวุธารามกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ เต็มเปี่ยมโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวดวงเดือน พระรักษาโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์กรรมการ
6. นายนันทพล ภู่ห้อยโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพรศักดิ์ บุญบำรุงโรงเรียนวัดดาวโด่งประธานกรรมการ
2. นายพรชัย วิเชียรฉายโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
3. นางนพรัตน์ นวมสุวรรณโรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการ
4. นางจริญญา เลขาณุการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นายธนะ วิสุทธาจารโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
6. นางสาววรรณพร เพิ่มโสภาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
7. นางช่อทิพย์ อาลากุลโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพรศักดิ์ บุญบำรุงโรงเรียนวัดดาวดด่งประธานกรรมการ
2. นายพรชัย วิเชียรฉายโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
3. นางนพรัตน์ นวมสุวรรณโรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการ
4. นางนางจริญา เลขาณุการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นายธนะ วิสุทธาจารโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
6. นางสาววรรณพร เพิ่มโสภาโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
7. นางช่อทิพย์ อาลากุลโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางณิชาภา จันแดงโรงเรียนวัดปากลัดประธานกรรมการ
2. นายสุทธิกานต์ เลขาณุการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ตันนันตาโรงเรียนบ้านดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย สุขแสงโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
5. นางสาววาสนา จันตราโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางณิชาภา จันแดงโรงเรียนวัดปากลัดประธานกรรมการ
2. นายสุทธิกานต์ เลขาณุการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ตันนันตาโรงเรียนบ้านดอนจั่นกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย สุขแสงโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
5. นางสาววาสนา จันตราโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคำนึง พลายด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแก้วประธานกรรมการ
2. นายขจร โพธิ์นิ่มไทยผู้สื่อข่าวเคเบิลทีวีแม่กลองกรรมการ
3. นายตริไตร ปีติภพนักข่าวกรรมการ
4. นายอดุลย์ สกุลสมบัติครูโรงเรียนวัดนางพิมกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แดงสกุลครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคำนึง พลายด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแก้วประธานกรรมการ
2. นายขจร โพธิ์นิ่มไทยผู้สื่อข่าวเคเบิลทีวีแม่กลองกรรมการ
3. นายตริไตร ปีติภพนักข่าวกรรมการ
4. นายอดุลย์ สกุลสมบัติครูโรงเรียนวัดนางพิมกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แดงสกุลครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวรพจน์ แสงสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวโด่งประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ บุญมาครูโรงเรียนวัดนางพิมกรรมการ
3. นางรัตนา จีบบรรจงครูโรงเรียนวัดสี่แยกราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวรัตนา สุวรรณสันติสุขครูโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการ
5. นางนฤมล พลายด้วงครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพจนา ณ พัทลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤทัย น่วมสวัสดิืครูโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
3. นางสาวพวงทอง แสงวิสูตรครูโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ เปลี่ยวโตครูโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
5. นางพรนรินทร์ ปราถนาดีครูโรงเรียนบ้านรางห้าตำลึงกรรมการ
6. นางงามจิตร ตะวันขึ้นครูโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
7. นางสนธยา นุชอุดมครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริพร สันติการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามประธานกรรมการ
2. นางบัญชร พลพุกครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายลีวัฒน์ ม่วงนวลครูโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวอรกัญญา ช้างหินครูโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมครูโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอดุลย์ สกุลสมบัติครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางพิมพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีจิต เทพมะทีโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางหริน ชูอรุณโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการ
4. นางพิชญ์นันท์ พยนต์ยิ้มโรงเรียนวัดเขายี่สารกรรมการ
5. นายนิพนธ์ พิมลเอกอักษรโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ สกุลสมบัติครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางพิมพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีจิต เทพมะทีโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางหริน ชูอรุณโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการ
4. นางพิชญ์นันท์ พยนต์ยิ้มโรงเรียนวัดเขายี่สารกรรมการ
5. นายนิพนธ์ พิมลเอกอักษรโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สกุลสมบัติครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางพิมพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขจีจิต เทพมะทีโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางหริน ชูอรุณโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการ
4. นางพิชญ์นันท์ พยนต์ยิ้มโรงเรียนวัดเขายี่สารกรรมการ
5. นายนิพนธ์ พิมลเอกอักษรโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางณัษฐา ปรียานนท์ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชาวแพรกน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70(บ้านบางแก้ว)กรรมการ
3. นางนภัสรพี โชตวนินโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นายวัสนะ วีระวัฒน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสุดาพร จันทร์กาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางณัษฐา ปรียานนท์ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชาวแพรกน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70(บ้านบางแก้ว)กรรมการ
3. นางนภัสรพี โชตวนินโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นายวัสนะ วีระวัฒน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสุดาพร จันทร์กาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางณัษฐา ปรียานนท์ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชาวแพรกน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70(บ้านบางแก้ว)กรรมการ
3. นางนภัสรพี โชตวนินโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นายวัสนะ วีระวัฒน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสุดาพร จันทร์กาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจรัส วงษ์ไรโรงเรียนบ้านคลองบางกกประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร์ เขียวชะอุ่มโรงเรียนวัดบางประจันต์กรรมการ
3. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจรัส วงษ์ไรโรงเรียนบ้านคลองบางกกประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร์ เขียวชะอุ่มโรงเรียนวัดบางประจันต์กรรมการ
3. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุภาพร มาเจริญโรงเรียนวัดอมรวดีประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทร์ชมเชยโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ เหลืองกิจเจริญโรงเรียนดรุณานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอารมณ์ สว่างเกตุโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการ
5. นายอิศรา เสือพิทักษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร มาเจริญโรงเรียนวัดอมรวดีประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทร์ชมเชยโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ เหลืองกิจเจริญโรงเรียนดรุณานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอารมณ์ สว่างเกตุโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการ
5. นายอิศรา เสือพิทักษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร มาเจริญโรงเรียนวัดอมรวดีประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทร์ชมเชยโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
3. นางสุนันท์ เหลืองกิจเจริญโรงเรียนดรุณานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอารมณ์ สว่างเกตุโรงเรียนบ้านคลองบางกกกรรมการ
5. นายอิศรา เสือพิทักษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจรัส วงษ์ไรโรงเรียนบ้านคลองบางกกประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร์ เขียวชะอุ่มโรงเรียนวัดบางประจันต์กรรมการ
3. นายนิวัช ทองชุมโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายลออ พูลสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้งประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ กล่อมเกลาข้าราชการบำนาญโรงเรียนศาลจ้าวอาม้ากรรมการ
3. นายโชคชัย ทรงนภาวุฒิกุลครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการ
4. นางสาวปุณณดา เล็กสราวุธโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการ
5. นางวาสิฎฐี มนูญโยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายลออ พูลสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ กล่อมเกลาข้าราชการบำนาญโรงเรียนศาลจ้าวอาม้ากรรมการ
3. นายโชคชัย ทรงนภาวุฒิกุลครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการ
4. นางสาวปุณณดา เล็กสราวุธโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการ
5. นางวาสิฎฐี มนูญโยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายลออ พูลสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้งประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ กล่อมเกลาข้าราชการบำนาญโรงเรียนศาลจ้าวอาม้ากรรมการ
3. นายโชคชัย ทรงนภาวุฒิกุลครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการ
4. นางสาวปุณณดา เล็กสราวุธโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการ
5. นางวาสิฎฐี มนูญโยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนไทยรัฐ70(บ้านบางแก้ว)กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
4. นางปรียา โชติวิทยาโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นางสาวชุติมา เปรื่องชะนะนักวิชาการชำนาญการ สพป.สมุทรสงครามกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นางปรียา โชติวิทยาโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นางปรียา โชติวิทยาโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นางปรียา โชติวิทยาโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นางปรียา โชติวิทยาโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นางปรียา โชติวิทยาโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นางปรียา โชติวิทยาโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นางปรียา โชติวิทยาโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอมโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการ
3. นางปรียา โชติวิทยาโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิภา ปิ่นสุวรรณโรงเรียนวัดบางจะเกร็งประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี สังข์นัคราโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมทินโนโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก เดชอุดมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกิตติยา จูเนียมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
6. นายอิศรา เสือพิทักษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพรรณทิภา ปิ่นสุวรรณโรงเรียนวัดบางจะเกร็งประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี สังข์นัคราโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมทินโนโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก เดชอุดมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา จูเนียมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
6. นายอิศรา เสือพิทักษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิภา ปิ่นสุวรรณโรงเรียนวัดบางจะเกร็งประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี สังข์นัคราโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมทินโนโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก เดชอุดมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกิตติยา จูเนียมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
6. นายอิศรา เสือพิทักษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิภา ปิ่นสุวรรณโรงเรียนวัดบางจะเกร็งประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ธรรมทินโนโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก เดชอุดมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางสาวกิตติยา จูเนียมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวนลินี สังข์นัคราโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
6. นายอิศรา เสือพิทักษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพรรณทิภา ปิ่นสุวรรณโรงเรียนวัดบางจะเกร็งประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี สังข์นัคราโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมทินโนโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก เดชอุดมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา จูเนียมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
6. นายอิศรา เสือพิทักษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพรรณทิภา ปิ่นสุวรรณโรงเรียนวัดบางจะเกร็งประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี สังข์นัคราโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมทินโนโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก เดชอุดมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา จูเนียมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
6. นายอิศรา เสือพิทักษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางพรรณทิภา ปิ่นสุวรรณโรงเรียนวัดบางจะเกร็งประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี สังข์นัคราโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางกาญจนา ธรรมทินโนโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก เดชอุดมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา จูเนียมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
6. นายอิศรา เสือพิทักษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้มข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู รุ่งสุรีย์โรงเรียนวัดช่องลมวรรณารามกรรมการ
3. นายดิเรก เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
4. นางสาวสุวรี ลิ้มอิ่มโรงเรียนศาลแม่อากาศกรรมการ
5. นายโยธิน สังขรัตน์โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
6. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
7. นายกิตติคุณ คอมนันครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
8. นายธณัช ประชานิยมข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวันชัย หลิมสกุลครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ รัตนหิรัญครู โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)กรรมการ
3. นางณัฐชยา บำรุงเวชครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
4. นางกัญญา สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการ
5. นางปิยวรรณ พวงคำไพโรจน์ครู โรงเรียนวัมดบางน้อย(แจ่มประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายธนะ วิสุทธาจารครู โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)กรรมการ
3. นางพรทิพย์ กลัดสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
4. นายวันชัย โชคโภคาทรัพย์กุลครู โรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ สวนจันทร์ครู โรงเรียนบ้านยายแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดำรงศักดิ์ ชื่นจิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาธุชนารามประธานกรรมการ
2. นางปฏิญญา สังขนันท์ครู โรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
3. นายพรเพชร พรสยมครู โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายทนง แซมเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเป้งรองประธานกรรมการ
2. นางเรวดี ทรงแสงครู โรงเรียนบ้านยายแพงกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ปราสาทวัฒนาครู โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
4. นายนางสาวอัชฌา เครือชะเอมครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคารามกรรมการ
5. นางสาวสุพิศ มีนครครู โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธัญญะ มั่นคงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามรองประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร์ เขียวชอุ่มครู โรงเรียนวัดบางประจันต์กรรมการ
3. นางสุวนี รัตนศรีสุภกานต์ครู โรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี เพชรกระจ่างครู โรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
5. นางสาวรัตนา สุวรรณสันติสุขครู โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรชัยโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางสาวธันวดี พันธังโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพรเพชร พรสยมโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลินี สิริรัชดากุลพร โรงเรียนวัดบางขันแตกกรรมการ
3. นางสาวนพเกล้า บุญเมฆโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายคมวรรณ ฉันทานุรักษ์ โรงเรียนบ้านเขตเมือง ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ตันนันตา โรงเรียนบ้านดอนจั่นกรรมการ
3. นายสมชาย บุญนิ่ม โรงเรียนวัดสวนแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรี อำนาจ อินทรสุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ
2. นายคมวรรณ ฉันทานุรักษ์ โรงเรียนบ้านเขตเมือง กรรมการ
3. นายสมชาย บุญนิ่ม โรงเรียนวัดสวนแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายคมวรรณ ฉันทานุรักษ์ โรงเรียนบ้านเขตเมือง ประธานกรรมการ
2. นายธนา อุทาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวอุษา แซ่เตียว โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี กรรมการ
4. นางสาวธนิดา ศิรดาโชติการโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการ
5. นางสาวจินตรา อินทร์เงิน โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคมวรรณ ฉันทานุรักษ์ โรงเรียนบ้านเขตเมือง ประธานกรรมการ
2. นายธนา อุทาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการ
3. นางสาวธนิดา ศิรดาโชติการ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา กรรมการ
4. นางสาวอุษา แซ่เตียว โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี กรรมการ
5. นางสาวจินตรา อินทร์เงิน โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางดุษฎี รัตนโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรชัย โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางสาวเอมิกา ชื่นชอบ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสกรรมการ
4. นางสรวีย์ กรกชงาม โรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
5. นางสาวนิตยา บุญโชโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางดุษฎี รัตนโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรชัยโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางสาวเอมิกา ชื่นชอบโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสกรรมการ
4. นางสรวีย์ กรกชงาม โรงเรียนวัดบางจะเกร็งกรรมการ
5. นางสาวนิตยา บุญโชโรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวิบูลย์ สิริสวัสดิ์ โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุพรรณ คำหารพลโรงเรียนวัดปราโมทย์กรรมการ
3. นางกาญจนา ปึงเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประวัติ หอเจริญโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรชัยโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางสาวธันวดี พันธังโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายสมชาย บุญนิ่ม โรงเรียนวัดสวนแก้วประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร สวนสำราญ โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง กรรมการ
3. นายอธิคม ทิพย์พยอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายจักรเพชร เทียนไชย โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย บุญนิ่ม โรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นางนันทวดี เทียนไชยโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสำเริง คลำ้จีนโรงเรียนบ้านบางนางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ถนอมชาติโรงเรียนวัดปราโมทย์กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ สวนจันทร์โรงเรียนบ้านยายแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสำเริง คลำ้จีนโรงเรียนบ้านบางนางลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ถนอมชาติโรงเรียนวัดปราโมทย์กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ สวนจันทร์โรงเรียนบ้านยายแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ทรงเจริญโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
3. นางดุษฎี รัตนโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ทรงเจริญโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
3. นางดุษฎี รัตนโสภณโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ อรุณราชโรงเรียนวัดอมรวดีประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิดา ภิญโญโรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทรงนภาวุฒิกุลโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ อรุณราชโรงเรียนวัดอมรวดีประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิดา ภิญโญโรงเรียนวัดวรภูมิกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทรงนภาวุฒิกุลโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภร กอบัวแก้วโรงเรียนวัดเกตการามประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา จันแดงโรงเรียนวัดปากลัดกรรมการ
3. นางกัญญา สุขประเสริฐโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์โรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นายภูวิสิฎฐ์ ดาราศาสตร์โรงเรียนคลองตาจ่ากรรมการ
3. นายศิวะกร แสงกระจ่างโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาภร กอบัวแก้วโรงเรียนวัดเกตการามประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา จันแดงโรงเรียนวัดปากลัดกรรมการ
3. นางกัญญา สุขประเสริฐโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
2. นายภูวิสิฎฐ์ ดาราศาสตร์โรงเรียนคลองตาจ่ากรรมการ
3. นายศิวะกร แสงกระจ่างโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเสวก สินประเสริฐโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
3. นางอัมภาภรณ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเสวก สินประเสริฐโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามกรรมการ
3. นางอัมภาภรณ์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรุ่งฤดี นิ่มนวลโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการ
2. นางวาสิฎฐี มนูญโยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวปัทมา ศรีวงศ์รักษ์โรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฤดี นิ่มนวลโรงเรียนวัดโคกเกตุประธานกรรมการ
2. นางวาสิฎฐี มนูญโยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวปัทมา ศรีวงศ์รักษ์โรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสินชัย สินทนชื่นโรงเรียนวัดปราโมทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพยอม สุรพันธ์โรงเรียนวัดเกตการามกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ พ้นภัยโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสินชัย สินทนชื่นโรงเรียนวัดปราโมทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพยอม สุรพันธ์โรงเรียนวัดเกตการามกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ พ้นภัยโรงเรียนวัดบางน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางชุติมา แสงกระจ่างโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางรัตนา โทธนะโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
3. นางชลาลัย กุลทัพโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางชุติมา แสงกระจ่างโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางรัตนา โทธนะโรงเรียนวัดสาธุชนารามกรรมการ
3. นางชลาลัย กุลทัพโรงเรียนวัดเจริญสุขารามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรุ่งฤดี นิ่มนวลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุประธานกรรมการ
2. นางสุมนา พยัฆเนตรครูโรงเรียนบ้านเขตเมืองกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจิต ชโลธรครูโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสกรรมการ
4. นางพรพิมล ละอองเดชครูโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสายฝน เอี่ยมสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ รััตนพงศ์ธระครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ คุณนะครูโรงเรียนวัดแก่นจันทน์กรรมการ
4. นางพิชญ์นันท์ พยนต์ยิ้มครูโรงเรียนวัดเขายี่สารกรรมการ
5. นางสาวพวงรัตน์ พุ่มคชาครูโรงเรียนวัดโคกเกตุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายเกษมศักดิ์ สวนจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตสุดา ปิ่นกำลังครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายสิรภพ หวั่นท๊อกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
4. นายปรเมศร์ บำรุงหนูไหมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัดศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร สันติการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามประธานกรรมการ
2. นางบัญชร พลพุกครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายลีวัฒน์ ม่วงนวลครูโรงเรียนศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวอรกัญญา ช้างหินครูโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมครูโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริพร สันติการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาโฆสิตารามประธานกรรมการ
2. นางบัญชร พลพุกครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายลีวัฒน์ ม่วงนวลครูโรงเรียนวัดศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวอรกัญญา ช้างหินครูโรงเรียนวัดลาดเป้งกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส กฤตาคมครูโรงเรียนวัดอมรวดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัษฐา ปรียานนท์ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชาวแพรกน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70(บ้านบางแก้ว)กรรมการ
3. นางนภัสรพี โชตวนินโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นายวัสนะ วีระวัฒน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสุดาพร จันทร์กาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางณัษฐา ปรียานนท์ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชาวแพรกน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70(บ้านบางแก้ว)กรรมการ
3. นางนภัสรพี โชตวนินโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นายวัสนะ โชตวนินครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสุดาพร จันทร์กาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัษฐา ปรียานนท์ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชาวแพรกน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70(บ้านบางแก้ว)กรรมการ
3. นางนภัสรพี โชตวนินโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นายวัสนะ วีระวัฒน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสุดาพร จันทร์กาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางณัษฐา ปรียานนท์ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชาวแพรกน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70(บ้านบางแก้ว)กรรมการ
3. นางนภัสรพี โชตวนินโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นายวัสนะ วีระวัฒน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสุดาพร จันทร์กาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัษฐา ปรียานนท์ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชาวแพรกน้อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา70(บ้านบางแก้ว)กรรมการ
3. นางนภัสรพี โชตวนินโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นายวัสนะ วีระวัฒน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามกรรมการ
5. นางสุดาพร จันทร์กาครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรักษา เกิดสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางพลอยกมล บังแสงโรงเรียนวัดสวนแก้วกรรมการ
3. นายพนัส ชูอรุณครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนมะโนรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา โชติวรรณะกรโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงศ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวนลินี แสงทองโรงเรียนวัดท้ายหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจริยา โชติวรรณะกรโรงเรียนวัดเสด็จประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงศ์โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาวนลินี แสงทองโรงเรียนวัดท้ายหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรเพชร พรสยม โรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลินี สิริรัชดากุลกร โรงเรียนวัดบางขันแตกกรรมการ
3. นางสาวนพเกล้า บุญเมฆโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรเพชร พรสยมโรงเรียนวัดบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลินี สิริรัชดากุลกร โรงเรียนวัดบางขันแตกกรรมการ
3. นางสาวนพเกล้า บุญเมฆโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

จิราพร กรกชงาม 088 1921741 line ID mommam2504
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]