หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 6 17 11
2 003 โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 0 0 0
3 007 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 9 43 18
4 010 โรงเรียนบ้านคลองบางกก 14 31 20
5 011 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 17 44 34
6 012 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ 1 3 1
7 013 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 7 11 7
8 015 โรงเรียนบ้านตะวันจาก 8 16 11
9 014 โรงเรียนบ้านต้นลำแพน 1 2 1
10 016 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 0 0 0
11 017 โรงเรียนบ้านบางบ่อ 0 0 0
12 019 โรงเรียนบ้านยายแพง 0 0 0
13 020 โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) 3 8 5
14 022 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 2 5 2
15 021 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 10 27 10
16 009 โรงเรียนบ้านเขตเมือง 4 7 4
17 018 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 2 5 3
18 032 โรงเรียนวัดคลองโคน 3 5 4
19 033 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 2 6 3
20 035 โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 3 3 3
21 036 โรงเรียนวัดจุฬามณี 1 3 2
22 038 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 4 16 6
23 039 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 14 23 18
24 040 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 27 77 49
25 041 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 15 23 19
26 042 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม 6 9 6
27 043 โรงเรียนวัดตะโหนดราย (พรหมสวัสดิ์สาทร) 1 2 1
28 044 โรงเรียนวัดท้ายหาด 15 35 24
29 046 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 9 17 12
30 047 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 5 14 7
31 048 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม 4 10 5
32 050 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 0 0 0
33 049 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ 1 2 1
34 051 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 0 0 0
35 052 โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 0 0 0
36 054 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 2 31 9
37 057 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ 12 25 12
38 055 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 38 110 64
39 058 โรงเรียนวัดบางประจันต์ 2 47 10
40 059 โรงเรียนวัดบางสะแก 1 20 3
41 053 โรงเรียนวัดบางแคกลาง 0 0 0
42 060 โรงเรียนวัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล) 0 0 0
43 061 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร) 4 9 4
44 062 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 2 4 4
45 063 โรงเรียนวัดปราโมทย์ 4 8 8
46 064 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) 9 13 11
47 065 โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) 0 0 0
48 066 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 3 24 10
49 067 โรงเรียนวัดปากสมุทร 20 56 23
50 069 โรงเรียนวัดมณีสรรค์ 1 2 1
51 071 โรงเรียนวัดลาดเป้ง 11 35 16
52 072 โรงเรียนวัดวรภุมิ 2 3 2
53 073 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 8 12 8
54 074 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 9 26 15
55 075 โรงเรียนวัดสวนแก้ว 4 4 3
56 076 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม 10 29 17
57 077 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 2 5 4
58 079 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 10 32 12
59 028 โรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) 3 6 4
60 031 โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 2 5 3
61 037 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 2 3 3
62 045 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 9 21 18
63 078 โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 5 12 6
64 029 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ 11 30 11
65 030 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) 0 0 0
66 034 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 15 24 15
67 070 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 0 0 0
68 081 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า 4 7 4
69 082 โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 0 0 0
70 085 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 4 8 4
71 086 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 35 106 54
72 024 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 24 53 36
73 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 13 20 15
74 001 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน 0 0 0
75 004 โรงเรียนดรุณานุกูล 3 5 3
76 005 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 0 0 0
77 006 โรงเรียนถาวรวิทยา 0 0 0
78 023 โรงเรียนประกอบวิทยา 0 0 0
79 026 โรงเรียนล้อมรัก 0 0 0
80 027 โรงเรียนล้อมรัก 0 0 0
81 025 โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง 0 0 0
82 080 โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 2 2 2
83 083 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 4 4 4
84 084 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 2 3 2
85 087 โรงเรียนเอื้อวิทยา 0 0 0
รวม 486 1268 707
1975

จิราพร กรกชงาม 088 1921741 line ID mommam2504
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]