หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเกษมศักดิ์ สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) ประธานกรรมการ
2 นางสุภาภร กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการาม ประธานกรรมการ
3 นางชุติมา แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม ประธานกรรมการ
4 นางสมบูรณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข ประธานกรรมการ
5 นายเสวก สินประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขันแตก ประธานกรรมการ
6 นายอดิพันธ์ อมาตยคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ประธานกรรมการ
7 นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม ประธานกรรมการ
8 นางรุ่งฤดี นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุ ประธานกรรมการ
9 นายสำเริง คล้ำจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางนางลี่ ประธานกรรมการ
10 นางอนงค์ อรุณราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรวดี ประธานกรรมการ
11 นางกาญจนา อาทยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะแก ประธานกรรมการ
12 น.ส.จริยา โชติวรรณะกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จ ประธานกรรมการ
13 นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ประธานกรรมการ
14 นายวินัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ
15 นายธัญญะ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ
16 นายธัญญะ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ
17 นายธัญญะ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ
18 นายสุภัฎ อาลากุล ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสงคราม กรรมการ
19 นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสงคราม กรรมการ
20 นายสุรินทร์ รัตนศิธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
21 นางณัฐธิมา กิจเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
22 น.ส.อมรรัตน์ ถนอมชาติ ครูโรงเรียนวัดปราโมทย์ กรรมการ
23 นายวุฒิชัย ทรงเจริญ ครูโรงเรียนวัดบางสะแก กรรมการ
24 น.ส.นลินี แสงทอง ครูโรงเรียนวัดท้ายหาด กรรมการ
25 นางณิชาภา จันแดง ครูโรงเรียนวัดปากลัด กรรมการ
26 นายภูวิสิฎฐ์ ดาราศาสตร์ ครูโรงเรียนคลองตาจ่า กรรมการ
27 น.ส.ณัฐกาญน์ ศรีวุวรรณ ครูโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม กรรมการ
28 นางวาสิฎฐี มนูญโย ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ กรรมการ
29 นางวรรษชล พึงอำนวย ครูโรงเรียนวัดเกตการาม กรรมการ
30 นางรัตนา โทธนะ ครูโรงเรียนวัดสาธุชนาราม กรรมการ
31 นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงศ์ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
32 นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
33 นายอดุลย์ สกุลสมบัติ ครูโรงเรียนวัดนางพิมพ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางพิมพ์ กรรมการ
34 นายนิวัช ทองชุม ครูโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) กรรมการ
35 นายอรรถนัย ชูอรุณ ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม กรรมการ
36 นางสุภาพร มาเจริญ ครูโรงเรียนวัดอมรวดี กรรมการ
37 นายสุมิตร์ เขียวชอุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางประจันต์ กรรมการ
38 นางณัญฐา ปรียานนท์ ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการ
39 นายจรัส วงษ์ไร ครูโรงเรียนบ้านคลองบางกก กรรมการ
40 นายอิศรา เสือพิทักษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) กรรมการ
41 นายลออ พูลสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดลาดเป้ง กรรมการ
42 นางสาวปุณณดา เล็กสราวุธ ครูโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) กรรมการ
43 นายกริช นุ่มวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
44 นายเอื้อกวิน สืบเสาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
45 นายสุรินทร์ ศรีสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
46 นางวีรวรรณ สกุลอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
47 นางสาวแก้วใจ จิเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
48 นายบุญช่วย จันทร์ชมเชย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
49 นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
50 นางมลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
51 นายสุรินทร์ รัตนศิธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สมุทรสงคราม กรรมการ
52 นางอารีย์ บัวสุริยะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
53 นางมาลัย ฉายศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
54 นางสาวชุติมา เปรื่องชะนะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
55 นางพัชรีวรรณ ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
56 นางจันทร์เพ็ญ กุลทอง นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
57 นางจุไรรัตน์ ปภาพันธ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
58 นายพงศ์ศักดิ์ สังข์กระแสร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
59 นางสุนันทา แซมเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
60 นางสาวดณพร พวงสวัสดิ์ นักวิชาการพัศดุ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
61 นางสุภาพร ประดิษฐ์วัฒนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการ
62 นางรุ่งฤดี นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเกตุ กรรมการ
63 นายวรพจน์ แสสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวโด่ง กรรมการ
64 นางพจนา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการบ้านฉู่ฉี่ กรรมการ
65 นางศิริพร สันติการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม กรรมการ
66 นางสรวีย์ งามวงศ์ ครูโรงเรียนวัดบางจะเกร็ง กรรมการ
67 นางสาวอาพันธ์ชนก สวนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) กรรมการและเลขานุการ
68 นางรสสุคนธ์ สวนจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านยายแพง กรรมการและเลขานุการ
69 นางดุษฎี รัตนโสภณ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
70 นางพรทิพย์ ทรงนภาวุฒิกุล ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการและเลขานุการ
71 นางกัญญา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข กรรมการและเลขานุการ
72 นายศิวะกร แสงกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม กรรมการและเลขานุการ
73 นางอัมภาภรณ์ เธียรทองอินทร์ ครูโรงเรียนวัดดอนมะโนรา กรรมการและเลขานุการ
74 น.ส.ปัทมา ศรีวงศ์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดแก่นจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
75 น.ส.กนกรัตน์ พ้นภัย ครูโรงเรียนวัดบางน้อย กรรมการและเลขานุการ
76 นางชลาลัย กุลทัพ ครูโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม กรรมการและเลขานุการ
77 นางโสภิดา ภิญโญ ครูโรงเรียนวัดวรภูมิ กรรมการและเลขานุการ
78 นางรังษิยา อมาตยคง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
79 นางจิราพร กรกชงาม นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
80 นางสาวสวนีย์ ศรีประเสิรฐ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
81 นางดวงพร พิณเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
82 นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
83 นางพรสวรรค์ โฆษิตจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ
84 นางสาวกฤษณา แสงสกุล ครู โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) ผู้ประสานงาน
85 นางสาวสุปราณี ชื่นชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ประสานงาน
86 นางวรัญญา เชื้อชูชาติ ธุรการโรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)/วัดจันทร์เจริญสุข ผู้ประสานงาน
87 นางสรพรรษ พุ่มผักแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน
88 นางสรพรรษ พุ่มผักแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน
89 นางสาวน้ำหวาน ศิริพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ผู้ประสานงาน
90 นายสมบูรณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข รองประธานกรรมการ
91 นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม รองประธานกรรมการ
92 นายเกษมศักดิ์ สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้อย รองประธานกรรมการ
93 นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 รองประธานกรรมการ
94 นายคำนึง พลายด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแก้ว รองประธานกรรมการ
95 นายณัฐพงศ์ ละม้ายศรี เจ้าหน้าที่่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
96 ว่าที่ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
97 นางสาวแน่งน้อย แจ้งศิริกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
98 นายประสิทธิ์ แดงสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
99 นางสาวเบญจมาศ นันตะสุคนธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ผู้ประสานงานศูนย์วิทยาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

จิราพร กรกชงาม 088 1921741 line ID mommam2504
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]