รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายธีระพงศ์  ภมร
2. เด็กชายภัทรจาริน  สุนทราณู
 
1. นางสาวสุพรรษา  โพธิ์น้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1. เด็กชายชัยณรงค์  เสงี่ยมศักดิ์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ใจมั่น
 
1. นางช่อทิพย์  อาลากุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายธเนศ  เอี่ยมอิศรา
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กำเหนิดอุย
 
1. นางวรลักษณ์  สนพลาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายทัชลิต  บุตรดิษฐ
2. เด็กชายสาริน   พลอยทับทิม
 
1. นางเรณู  บุญบำรุง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายจิราวุฒิ  เอี่ยมอิศรา
2. เด็กชายวิสวะ  วรรณยุทธ์
 
1. นายพรศักดิ์  บุญบำรุง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนันทรา  ศิริวงศ์พรหม
2. เด็กหญิงปรียาพรรธน์  โพธิ์เอี่ยม
3. เด็กหญิงพิชญา  ชมชื่นจิตต์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  หานุสิงห์
5. เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง
 
1. นายประสิทธิ์  แดงสกุล
2. นายธนา  อุทาพงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. นายนพดล  คนคง
2. นางสาวปิยะนันท์  ประดิษฐ์สอน
3. นางสาวพรนภา  ธรรมสวัสดิ์
4. นางสาวหฤทัย  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงโสภาพร  สังข์ทอง
 
1. นางสาวอรกัญญา  ช้างหิน
2. นางสาวภทรพร  กล่ำสวัสดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนันทธพร  สะอุบล
2. เด็กชายศิระกวี  ตุ้มฉาย
 
1. นางราศรี  บุญชู
2. นางสมใจ  สุขอภิรมย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสรายุทธ  จามจุรี
2. เด็กหญิงแพรวา  วัฒนศรี
 
1. นางราศรี  บุญชู
2. นางสมใจ  สุขอภิรมย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายทักษิณ  วงสกุล
2. เด็กหญิงพรปรีนันท์  บำรุงชาติ
 
1. นางระภีพรรณ์  คุ้มสิน
2. นางสาวรัตนา  สุวรรณสันติสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงสุธิมนต์  นุจตุรัส
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงภาวินี  สีมงคลรัตน์
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นางสาวสุฑามาศ   สายหงษ์
 
1. นายจรัส   วงษ์ไร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญญ์ชนก  อาชีพโกศล
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายธนดล  นิลน้อย
 
1. นางอารม  บัวเขียว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กหญิงปวีณา   แสนประเสริฐ
 
1. นายจรัส   วงษ์ไร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นายกิตติภณ  ยิ้มละมัย
 
1. นายวันชัย  ก่อนกำเนิด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เปลี่ยนอารมณ์
2. เด็กหญิงชมพูนิกข์   ทองวารี
 
1. นางจันทรวันท์   ธัญญ์นิธิโรจ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วทับทิม
2. เด็กหญิงพสชนัน  ศรีกำเหนิด
 
1. นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย
2. นางธารินี  พยัฆศิริ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศรีคำ
2. เด็กหญิงปณาลี  ศรีภูษิต
 
1. นางสาวพรรณิภา   กิจสมุทร
2. นายจรัส   วงษ์ไร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายจตุภัทร  อัมมาร
 
1. นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร   แพร่สินธุ์
2. เด็กหญิงปัทมา  เสือเดช
3. เด็กหญิงภาวิณี   หลำวรรณะ
 
1. นางวัชรินทร์   สุขรุ่งเรืองชัย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กชายคชสาร  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ลิ้นทอง
3. เด็กชายอัครพล  คชรัตน์
 
1. นางวาสิฎฐี  มนูญโย
2. นางสาวอัชฌา  เครือชะเอม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กชายจักรพันธ์   น่วมเอี่ยม
2. เด็กชายพีรพล  อินทรพงษ์
3. เด็กชายอัมรินทร์   วักทับ
 
1. นางจินตนา   นุชศิริ
2. นายจรัส   วงษ์ไร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คนตรง
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  มุขดาวัลย์
 
1. นายโยธิน   สังขรัตน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายภาคิน  เจริญสุข
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอนัญญา   มุขดาวัลย์
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข 1. เด็กหญิงรัศมี  สุขสาร
 
1. นายดิเรก   เกิดสวัสดิ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชัยชมภู
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชุติมา  พฤกษาประทานพร
 
1. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แนงแหยม
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กชายภาคิน  เจริญสุข
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 1. เด็กหญิงอาภาภัทร   มุขดาวัลย์
 
1. นายโยธิน  สังขรัตน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจิตชญา  อินต๊ะสาน
2. เด็กหญิงชุติมา  พฤกษาประทานพร
3. เด็กหญิงณัฐวรา  แนงแหยม
4. เด็กหญิงณิชารีย์  สำราญชัย
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชัยชมภู
6. เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นจิตต์
7. เด็กชายมนภาส  จงสมจิตต์
8. เด็กชายศิราเมษฐ์  อรุณณัฎ
9. เด็กหญิงสิริยากร  แย้มสำรวย
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
2. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชุติมา  พฤกษาประทานพร
2. เด็กหญิงณัฐฐากานต์  อินทร์ยงค์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  แนงแหยม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชัยชมภู
5. เด็กชายธัญธร  บุญนุช
6. เด็กชายปองคุณ  ทิพยโสตญาน
7. เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นจิตต์
8. เด็กชายพลภัทร  โพธิ์ไพจิตร
9. เด็กชายพีระพงษ์  ครูศรี
10. เด็กชายมนภาส  จงสมจิตต์
11. เด็กชายวิศรุต  ทองศิริ
12. เด็กชายวีรภัทร  วชิรญานนท์
13. เด็กหญิงสิริยากร  แย้มสำรวย
14. เด็กหญิงอริษรา  เทียนศิริ
15. เด็กชายอศิรกรณ์  อินทร์ยงค์
 
1. นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์
2. นางฐิติมา  บุญทรง
3. นางฐิติมา  บุญทรง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พัฒน์จันทร์หอม
2. เด็กชายคณิตพล  เวชศาสตร์
3. เด็กชายจิตรกร  โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุฒิรังษีธรรม
5. เด็กชายชยากูร  รัศมีโชติ
6. เด็กหญิงชลมาศ  วงจีน
7. เด็กชายณัฎฐภูมิ  เพชรดำ
8. เด็กหญิงณัฎฐิกา  สังขสูตร
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองเปรม
10. เด็กหญิงพัชรพร  รอดสอาด
11. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แม้นแสนแก้ว
12. เด็กชายรนกร  แจ้งสว่าง
13. เด็กชายวรพัฒน์  ริมใหม่
14. เด็กชายวรรธนะ  ยังมีสุข
15. เด็กหญิงศศิวิมล  มิ่งมาลัยรักษ์
16. เด็กชายสหรัถ  แจ้งสว่าง
17. เด็กชายสหัสวรรษ  จิตติธีระนนท์
18. เด็กชายสังวรรธน์  นาคะเต
19. เด็กหญิงอติกานต์  ตันพานิช
20. เด็กหญิงเปรมดิ์วจี  เนตรรักษ์
 
1. นายวิรัช  สวัสดิ์รักษา
2. นางสุกัญญา  บัวบาง
3. นางสาวนิภาภรณ์  พรมจันทร์
4. นายสุเทพ  ทองอุทัย
5. นางสาวหทัยชนก  เดชอุดม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แถบเงิน
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ฉิมสุวรรณ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  อัฑฒากร
4. เด็กชายชัยธวัช  รัตนรุ่งเรือง
5. เด็กชายชาติพงษ์  แท้รัมย์
6. เด็กหญิงชุติมา  จันทนะโสตถิ์
7. เด็กหญิงชุติมา  แจ่มจำรัส
8. เด็กหญิงณัฐวิภา  โรจน์วิไลย
9. เด็กหญิงติฒัสฐาน์  ปลื้มวิลัย
10. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เถื่อนบุญ
11. เด็กชายธนาธิป  ผายป้องนา
12. เด็กชายนิติพล  เหมือนแจ่ม
13. เด็กชายปฏินิพนธ์  ปลื้มวิลัย
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  แสงทา
15. เด็กหญิงปิ่นมณี  เทียนสู
16. เด็กหญิงผานิตา  ทองแต้ม
17. เด็กชายพนัส  อิ่มลูกอิน
18. เด็กหญิงภัชรพร  เหลืองแสงทอง
19. เด็กหญิงภัสสร  ใบณะพฤติ
20. เด็กชายภานุพงษ์  วิจิตรจำนงค์
21. เด็กชายยศธร  คำศรี
22. เด็กหญิงยศธร  บัวเผื่อน
23. เด็กหญิงลีลาวดี  พวงทอง
24. เด็กหญิงวรรณรัตน์  พวงมาลัย
25. เด็กชายวิทวัส  วัชนุชา
26. เด็กหญิงสกุณา  วรรณศิริ
27. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรักษา
28. เด็กหญิงสุมณฑา  มงคล
29. เด็กชายอภิวัชร  วังวล
30. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  คำแสง
31. เด็กชายเรวัต  ภานุรัตน์
 
1. นางอัมภาภรณ์  เธียรทองอินทร์
2. นายพนัส  ชูอรุณ
3. นางอารี  สินประเสริฐ
4. นางสาวธนิษฐา  ตั้งชัยธรรม
5. นางสาวหฤทัย  สุขแสง
6. นางสาวสุพิชญา  สุวรรณศักรสิน
7. นางสาวจิราพร  แถบเงิน
8. นางสาวษุภาดา  ลือสัตย์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม 1. เด็กชายชญานนท์  ผาภูมิสะอ้าน
 
1. นางสาวภรภัทร  โชติภาวริศ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 1. เด็กหญิงศิริกาญ  กลิ่นจิ๋ว
 
1. นางพรทิพย์  กลัดสมบูรณ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายธนภัทร  อาจจินดา
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงณิชชิษา  เสงี่ยมเกตุแก้ว
 
1. นางจารุวรรณ  เสงี่ยมเกตุแก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ริ้วสุขสันต์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสหรัฐ  เล่งฮ้อ
 
1. นางภัคนิภา  ตุลสุข
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงธวัลพร  สิทธิขำ
 
1. นางสาวนัทธิยา  ชาภูมี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนราวดี   ภู่สกุล
 
1. นายอรรถนัย   ชูอรุณ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายทักษิณ  วงสกุล
 
1. นางจรรยา  หุ่นดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นางสาวปัทมวรรณ  ดูสันเทียะ
 
1. นางจรรยา  หุ่นดี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายเรวัต  ภานุรัตน์
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายสรวิชญ  ผิวนวล
 
1. นางจริญญา  เลขาณุการ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 1. เด็กหญิงมาริษา  อ่างเงิน
 
1. นางสิริมน  อ้นวงษา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงลีลาวดี  พวงทอง
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายพจน์พร   แซ่เอี้ยว
 
1. นายวิวัฒน์ชัย   กลั่นกลิ่นหอม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณานุกูล 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภฤทธิ์
 
1. นายเสกสรร  แซ่หลิม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 1. เด็กชายกรัณฑ์  เพชรศรีสงคราม
2. เด็กหญิงกัลยา  หล้าอยู่
3. เด็กชายจิระศักดิ์  ภูจันทึก
4. เด็กหญิงชลาลัย  หล่ำอ่อน
5. เด็กหญิงชุตินันท์  ยังมาก
6. เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญเกต
7. เด็กหญิงนพวรรณ  สุกใส
8. เด็กหญิงนภาวรรณ  ฟูกลิ่น
9. เด็กหญิงนวพร  น้ำเงิน
10. เด็กหญิงนวพร  ศิริธรรม
11. เด็กหญิงปิยะพร  แท่งทอง
12. เด็กหญิงผกายวรรณ  อรุณสวัสดิ์
13. เด็กหญิงพิมวิไล  เอื้อสกุล
14. เด็กชายภาณุวิชญ์  นพแก้ว
15. เด็กหญิงรัชฎาพร  มาลัยมาลย์
16. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชูช่วย
17. เด็กหญิงวรรณษา  พูลสวัสดิ์
18. เด็กหญิงวรี  พัดจันทร์
19. เด็กหญิงศศิธร  เขียวอยู่
20. เด็กชายศุภรัฐ  แก้วประสม
21. เด็กชายสิทธิพงษ์  พูลทวี
22. เด็กหญิงสิริพร  หล้าอยู่
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทพรำพึง
24. เด็กหญิงอภิญญา  หล้าอยู่
25. เด็กหญิงอันติมา  ตันสกุล
26. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปัญญาภรธาดา
 
1. นางสาวทิฆัมพร  จันทร์เพ็ญ
2. นางรังษี  ปรียานนท์
3. นางกรรณิกา  สว่างจิตต์
4. นางสาวราตรี  เพชรหล้า
5. นางพรรณทิภา  ปิ่นสุวรรณ
6. นายสุรศักดิ์  บุญนาศักดิ์
7. นางสาวศศิวิมล  อินทรพันธ์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายกมลชัย  ญาณพิทักษ์
2. นายกิตติภณ  ยิ้มละมัย
3. เด็กหญิงขนิษฐา  อังสุโชติ
4. เด็กชายทักษิณ  วงสกุล
5. เด็กหญิงพรปรีนันท์  บำรุงชาติ
6. เด็กหญิงภัทรพร  ประสิทธิชัย
7. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลนัด
8. เด็กหญิงศรุตา  หน่อทิม
9. เด็กชายอรรถพล  สะพุ่ม
10. เด็กชายเกียรติกุล  อยู่ทน
 
1. นายไพศาล    คงวิจิตต์
2. นางพวงลัดดา  ดำรงรถการ
3. นางสาวพจนีย์  หอมตลบ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงกันตภัทร์  วัดศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สีน้ำเงิน
3. เด็กชายธวัฒชัย  กอศรี
4. เด็กชายธัชพล  คลองน้อย
5. เด็กชายนวมิตร  บุญพิทักษ์
6. เด็กหญิงปทิตตา  ทองอุดม
7. เด็กชายภัทรกฤต  สังครบ
8. เด็กชายภูริภัทร  โพธิสาร
9. เด็กหญิงภูษณิศา  ภัณฑารักษ์สกุล
10. เด็กหญิงสรัญญา  วงศ์ชัย
 
1. นางสาวกิตติยา  จูเนียม
2. นางสาวปณีตตา  อินทรซันไล
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.49 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงกำไล  -
2. เด็กหญิงจงจิต  -
3. เด็กหญิงจำปูน  -
4. เด็กหญิงธัญชนก  บัวคลี่
5. เด็กหญิงนันทิชา  ด้วงประเสริฐ
6. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ลิ้มจี่จง
 
1. นางมธุรส  ปรองดอง
2. นางสาวทัศนีย์  นิ่มนวล
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  เปรมปรี
2. เด็กหญิงนันทิชา  สุขเมือง
3. เด็กหญิงพรทิพย์   แย้มทองคำ
4. เด็กหญิงศนันพร  เรืองศรี
5. เด็กหญิงเศณิตา  พุ่มยงค์
 
1. นางสาวชนารัญช์  สุวรรณน้อย
2. นางวิภารัตน์  อินทร์พันธ์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  มาระเพ็ญ
2. เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ครกเงิน
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีประพัฒน์
5. เด็กหญิงภูษณิศา  อนุกิตติรัตน์
6. เด็กหญิงรสิตา  รุ่งฤทธิเดช
7. เด็กหญิงวรรณกร  ชื่นสกุล
8. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทรัพย์ถาวร
 
1. นางสาวกิตติยา  จูเนียม
2. นางสาวปณีตตา  อินทรซันไล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) 1. เด็กหญิงกัณฐิการ์  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงจรรยมล  กล่ำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร  จันทร์เพ็ง
4. เด็กหญิงปลายฝน  ปานวงศ์ศา
5. เด็กหญิงรุ่งมณี  แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงสรัลพร  ชื่นสมบัติ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  สกุลเตียว
8. เด็กหญิงหัตถพร  นินทะสิน
9. เด็กชายเบญจมินทร์  เตยหอมสิริสกุล
10. เด็กหญิงเมธาพร  วัดสิงห์
 
1. นางจุไรรัตน์  พันธเสน
2. นายอิศรา  เสือพิทักษ์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 1. เด็กชายภีรพัฒน์  ไวยปัญญา
2. เด็กชายราชพฤกษ์  พยนต์ศิริ
3. เด็กชายราชพฤกษ์  คำสอนจิก
4. เด็กชายอนุวัตร  คำเบ้า
5. เด็กชายเขษมศักดิ์  เจริญรัตน์
 
1. นายศุภัช  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวจิราพร  ม่วงกล่ำ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางประจันต์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สวัสดิ์วงศ์วิชา
2. เด็กชายกฤษณะ   ตรัสสะ
3. เด็กชายกฤษดา   ถูกอารมย์
4. เด็กชายกล้าณรงค์   วระเกิด
5. เด็กหญิงชนิศา    วิยาสิงห์
6. เด็กหญิงชลกร   ศรีเครือ
7. เด็กชายฌยานันท์  สุขประเสริฐ
8. เด็กชายณภัทร    มหาชยนันท์
9. เด็กชายณัฐนนท์   คงศรี
10. เด็กชายธนภัทธ   โสภา
11. เด็กชายธิติภพ   แมลงทับทอง
12. เด็กชายนฤภัส   บูรณะสิงห์
13. เด็กหญิงนันท์นภัส   บูรณะสิงห์
14. เด็กหญิงปริญลักษณ์   สารีพันธ์
15. เด็กชายพิเชียร   เปล่งสกุล
16. เด็กชายภัทรพล   มหาชยานันต์
17. เด็กชายรัชชานนท์   บูรณะสิงห์
18. เด็กชายรุ่งเรือง   สีสด
19. เด็กหญิงวริศรา   เทศโล
20. เด็กหญิงวัลยา   จันทร์กระจ่าง
21. เด็กชายศรุติภัค   เครือวัลย์
22. เด็กชายสหรัฐ   กอนเกษม
23. เด็กชายอภิโชค   อินต๊ะปัญญา
24. เด็กชายอลงกรณ์    ศิริสวัสดิ์
25. เด็กหญิงอังคณา   บานเย็น
26. เด็กหญิงอำพร   ศิริสวัสดิ์
27. เด็กหญิงไปรยา   เจริญสุข
 
1. นางนวรัตน์   เฟื่องรอด
2. นายสนม   แก้วนพรัตน์
3. นายสุมิตร์    เขียวชะอุ่ม
4. นางลักษณา   จันทร์ศรี
5. นางนงลักษณ์   ธนกุลหิรัญ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธงชัย  รัศมีโชติ
2. เด็กชายพุทธิภูมิ  อยู่กำเนิด
3. เด็กชายวิชชากร  โพธิ์พระ
4. เด็กชายศรณัฎฐ์  สว่างศริวงค์
5. เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์บัวลีรัตน์
6. เด็กชายอรรถกร  ตันพานิช
 
1. นายวิรัช  สวัสดิรักษา
2. นางสุกัญญา  บัวบาง
3. นางสาวนิภาภรณ์  พรมจันทร์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงประภาวิมล  นิลเล็ก
3. เด็กหญิงปิมประภาพร  ปานเจริญ
4. เด็กชายพลพล  สวัสดิผล
5. เด็กหญิงศศิชา  พุ่มสะอาด
6. เด็กชายเสนีย์  ศรีภูมิ
 
1. นายธนะ  วิสุทธาจาร
2. นายพรเพชร  พรสยม
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กชายชัยยา  รอดสาย
2. นายฐาปนิก  เปรมาสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ทิพย์ชื่น
4. เด็กชายนพกร  ดีรอด
5. เด็กชายพัฒนะพงษ์  เกตุนาค
6. เด็กชายสุรกฤษ  พร้อมมูล
7. เด็กชายเกียรติภูมิ  ชูแสง
8. เด็กชายเอกชัย  มิตรพิทักษ์
 
1. นายวันชัย  โชคโภคาทรัพย์กุล
2. นางสาวปฏิญญา  สังขนันท์
3. นางสาวเพิ่มพร  ม่วงใหญ่
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงปิยภัทร  พรามณัง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทวีวิเศษพงศ์
 
1. นางสาวชินรัตน์  กลิ่นหวล
2. นางสาวศรีสุดา  พลอยหิน
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นายกิตติภณ  ยิ้มละมัย
2. นางสาวบงกชพร  ลิ้มบุญญักเขต
3. นางสาวลีลาวดี  พูลมัย
 
1. นางสาวรัตนา  สุวรรณสันติสุข
2. นางสาวสุพิศ  มีนคร
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) 1. เด็กชายนนทวัต   ชาเครือ
2. เด็กชายพงษ์ศกร  ทองอินทร์
 
1. นางสาวนิตยา  บุญโช
2. นางอุมาพร  ทำมา
 
70 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงจันทร์ปภัสร์  แหวนเพชร
2. เด็กหญิงพรพนิต  ทำบุญ
 
1. นางสาวกาญจนา  ปึงเจริญ
2. นายแสงอุทัย  วันทวีสิน
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กชายสวนันท์  วาตะยัง
2. เด็กหญิงเขมวิกา  ราชตุ
 
1. นายพรเพชร  พรสยม
2. นายเมธาว์  ชมสุวรรณ
 
72 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงยศธร  บัวเผื่อน
2. เด็กหญิงลลิตา  รัตนรุ่งเรือง
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
2. นางกมลทิพย์  เม่นแต้ม
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สิทธิประสงค์
2. เด็กชายวิวรรธน์   สังขกุล
 
1. นางสาวอุษา   แซ่เตียว
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายกัมปนาท  จดน้อม
2. เด็กหญิงแสงเทียน  ธนานันท์
 
1. นางสาวอุษา  แซ่เตียว
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กหญิงศศิพักตร์  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงโศรดา  เอื้อสกุล
 
1. นางสาวเอมิกา  ชอบชื่น
2. นางสาวนวรัตน์  พึ่งเกษม
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธเนศ  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ขุนนุช
 
1. นางสาวธันวดี  พันธัง
2. นางนันทวดี   เทียนไชย
 
77 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กชายอภิชา  ง่วนเซี่ยว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุขรักษ์
 
1. นางสาวเอมิกา  ชอบชื่น
2. นางสาวธนัมพร  ชัยบิน
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงชนิดา  สัตบุศ
2. เด็กหญิงณภษภร  โชติเนตร
 
1. นายประวัติ  หอเจริญ
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กชายพัชรัตน์  พม่า
2. เด็กชายรพีพัฒน์  บัวขาว
3. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วปาน
 
1. นายชาลี  ดวงแย้ม
2. นางสาวเนตรทราย  แพทย์จะเกร็ง
 
80 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   พุฒิรังษีธรรม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มิ่งมาลัยรักษ์
3. เด็กหญิงอติกานต์  ตันพานิช
 
1. นางสาวปุณฑริกา   นิลพัฒน์
2. นางสุกัญญา  บัวบาง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. เด็กชายจุลจักร  พิทักษ์
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  แดงพยนต์
3. เด็กหญิงอริษศรา   เคียงประคอง
 
1. นางสาวคนึงนิจ   บุญเรือง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. นายชัยอนันต์  แก้วจริง
2. เด็กชายธนชิต  วันชา
3. เด็กชายเกียรติกุล  อยู่ทน
 
1. นางสาวจารุจิต  ชมชื่น
2. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโคน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจือไทย
2. เด็กหญิงปรายฝน  เปรมปราโมทย์
3. เด็กหญิงวารินทร์  พันธ์พิทักษ์
 
1. นางวลัยลักษณ์  เฟื่องการกล
2. นางสาววาสนา  ยอแสง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบางกก 1. นายตรีทเศศ   กลั่นภักดี
2. นางสาวยุพิน   นิลเลี่ยม
3. เด็กหญิงสายธาร    พรมมา
 
1. นางสาววาสนา   จันตรา
2. นางสาวพรรณิภา   กิจสมุทร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เผื่อนผัน
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  เมาะลำใย
3. เด็กหญิงภัคพร  คชเผือก
4. เด็กชายภูริภัทร  สรศิลป์
5. เด็กหญิงลาวัลย์  อินคง
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  คชรัตน์
 
1. นางสาวนลินี  แสงทอง
2. นางยุพดี   ไชยศรี
3. นางเดือนนภา  สรศิลป์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กหญิงกัญวรา  ชาตรี
2. เด็กหญิงจงจิต  -
3. เด็กหญิงจำปูน  -
4. เด็กหญิงฐิติมา  สว่างอารมณ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  บัวคลี่
6. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ลิ้มจี่จง
 
1. นางสาวนันทนา  นนทรักษ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายสิรภพ   กลิ่นหวล
2. เด็กชายสุธี  ศรีสว่าง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยกุฉิน
 
1. นายเทวิน  อ่องทับน้ำ
2. นางสินีนาถ  โพธิ์ศรีทอง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายคณิตพล   เวชศาสตร์
2. เด็กหญิงพัชรพร   รอดสอาด
3. เด็กหญิงอติกานต์   ตันพานิช
 
1. นางสาวปุณฑริกา   นิลพัฒน์
2. นางสาวหทัยชนก  เดชอุดม
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เฮงประเสริฐ
2. เด็กหญิงนภัสสร   วิบูรณ์รัก
3. เด็กหญิงศิวาพร   วิเศษทรัพย์
 
1. นางสาวดวงพร   พรกิตติเจริญ
2. นางสาวฐปนา   คงรักษา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 1. เด็กชายธงชัย  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพลวัฒน์  สุริยะรัศมีเวช
3. เด็กชายศุภกร  สีคำ
 
1. นายวรายุทธ  จันสมุทร
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนลินี  แก้วพิกุล
2. เด็กหญิงวณิชา  ขุนนุช
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  อยู่ม่วง
 
1. นางสาวดวงพร  พรกิตติเจริญ
2. นางสาวปุณยะฉัตร  ถ้ำกลาง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายหาด 1. เด็กชายชิติพัทธ์  เข็มจรูญ
2. เด็กชายธนกฤษ  สุขสมบัติ
3. เด็กหญิงพลอยมณี  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวนลินี  แสงทอง
2. นางสาวปิยา  จูประเสริฐ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1. เด็กหญิงชลณีย์  เงินวิลัย
2. เด็กชายทิปกร  สินเกตุ
3. เด็กหญิงสุธิตา  ขจรสรรพวัติ
 
1. นายณัฐภัทร  ชำนาญรักษ์
2. นางวาสนา  ฉวีรัตน์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงมนัสวี  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนวลนัด
3. เด็กหญิงศรุตา  หน่อทิม
 
1. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
2. นางสาวจารุจิต  ชมชื่น
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงรัตรวี  วรรณศิลป์
3. เด็กหญิงรุ่งศิริ  ครุฑอ้น
 
1. นายณัฐภัทร  ชำนาญรักษ์
2. นายภูวิสิฎฐ์  ดาราศาสตร์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรปรีนันท์  บำรุงชาติ
2. เด็กหญิงมุตา  เจนจบเขตต์
3. เด็กหญิงศุทธินี  บุญบำเรอ
 
1. นางสาวพัชรี  ปานพงษา
2. นางสาวจารุจิต  ชมชื่น
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดเป้ง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   แตงเรือง
2. เด็กชายศักดิ์ดา   พันธเสน
3. เด็กชายศักดิ์ธา   มิ่งมงคล
 
1. นางสุพัตรา  สัตยดิษฐ์
 
98 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกฤติเดช  กลิ่นอุดม
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เลขาณุการ
3. เด็กชายพุทธิภัทร  แสงพันธ์
 
1. นางสาวสายฝน  เอี่ยมสิทธิ์
2. นางทัศนีย์  พูลสวัสดิ์
 
99 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงประเสริฐ
2. เด็กหญิงพุทธิชา   รัตนปัญญา
3. เด็กหญิงอภิชยา  นุ่มกลิ่น
 
1. นางสาวเรือนขวัญ  เหล่าเขตกิจ
2. นางสาวสะไบภรณ์  แสนศรี
 
100 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายกฤตพล   สุวรรณมณี
2. เด็กชายณัฐกิตติ์   น้อยประเสริฐ
3. เด็กชายสันสกฤต  เหมือนเพ็ชร์
 
1. นางสาวสุพัตรา   ปราสาทวัฒนา
2. นางอรุณวรรณ   ไตรสรณะพงษ์
 
101 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายนพพล  จันทนะโสตถิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สังขสูตร
 
1. นางอารี  สินประเสริฐ
2. นางวรรณภา  จันทนะโสตถิ์
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  อี้สกุล
2. เด็กชายบุญพา  ฉิมนาคป้อม
 
1. นางอารี  สินประเสริฐ
2. นางวรรณภา  จันทนะโสตถิ์
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทรพินิจ
 
1. นางสาวขจีจิต  เทพมะที
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  อิ่มเจริญ
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายภากร  สิริโพธิประภาณ
 
1. นางสาวสวิตา  วรศาสตร์
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณภา  แถบเงิน
 
1. นางวรรณภา  จันทนะโสตถิ์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายณัฐนนท์  ปิยะกุล
2. เด็กชายธนกร  ดีงาม
3. เด็กชายนพพล  จันทนะโสตถิ์
4. เด็กชายรัชเกษม  แสงอุไร
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สังขสูตร
6. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีมหาดไทย
 
1. นางวรรณภา  จันทนะโสตถิ์
2. นางสาวสุพิชญา  สุวรรณศักรสิน
3. นางสาวษุภาดา  ลือสัตย์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายจุฆพล  เจริญชนม์
 
1. นางสาวเพชรา  ทรัพย์ถึก
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กชายหาญชนะ   สุขดี
 
1. นางอรุณวรรณ   ไตรสรณะพงษ์
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จีนตลับ
2. เด็กชายวันชนะ  เอี่ยมสุทธิ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก่นทรัพย์
 
1. นางบุญล้อม  นาคเฉลิม
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงธัญรดา  พันธุ์บ้านแหลม
2. เด็กหญิงพรสิรี  เต็มจิตร
 
1. นางสาวกาญจนา  ปึงเจริญ
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  เมืองเกษม
2. เด็กชายพงศกร  อุดมเลิศ
 
1. นายนิทัสน์  กล้าวิกย์กรณ์
2. นางสาวหฤทัย  สุขแสง