หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางวันดี บุญเกิด,นายยุรนันท์ ปันโท   034812092
2 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 55/3 ม.3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายสิทธิศักดิ์ สุดชฎา,นางสาวสุนิศา เกตุคำ   0815383185,092587644
3 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 216/6 ม.7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณัฐกร สุขนิล   0818740421
4 โรงเรียนวัดคลองครุ ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน   0838153321
5 โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุถัมภ์) 1/1 ม.1 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายดนัย ศรบรรณสาร,นายวรณัฐ รุ่งเรือง   0818680392,081877454
6 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) 29/5 ม.7 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นางสาวเพ็ญนภา เถือกคำ,นางสาวอุทัยวรรณ บุตรเพ็ชร   0808959744,083569324
7 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 957 ถ.เจษฎางค์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางวิไลวรรณ บัวประดิษฐ์,นายศรัณย์ สุดดี   0933275890,082724301
8 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 2 ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายธนภัทร-นางจุฑาธิป โพธ์ร่มไทร   0892588857,086788769
9 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ม.2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางสาวปณิสรา ดอนไพรที,นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ   0819845950,089257313
10 โรงเรียนวัดหนองบัว 21 ม.9 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นางสาวพัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์   0852637412
11 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 19/127 ม.6 ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล,นางสาวชูศรี จูเฉย   0815262414,081741718
12 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง 63 ม.5 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางสาวรุ่งนภา ร้อยแพง   0837840615
13 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง) 2 ม.3 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายบรรลือ ดอกเตย   034839041
14 โรงเรียนหลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฎิ์ ม.7 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นางสาวนิชาภา เรืองแตง   0843193390
15 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางนลินี ศรีสุพรรณ์   0891796857

นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 0814032696 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว 0935759596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]