หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายกษิดิ์เดช พรมทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมท ยืนยงโรงเรียนวัดศรีเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายสุระชัย พิมพ์งามโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงามโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
6. นายพรเทพ สมปองใจธรรมโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
7. นางสาวฐานวีร์ จันทร์คำโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
8. นายสมพร ขันธโสภาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกษิืดิ์เดช พรมทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมท ยืนยงโรงเรียนวัดศรีเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายสุระชัย พิมพ์งามโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงามโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
6. นายพรเทพ สมปองใจธรรมโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
7. นางสาวฐานวีร์ จันทร์คำโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
8. นายนายสมพร ขันธโสภาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายกษิดิ์เดช พรมทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายปราโมท ยืนยงโรงเรียนวัดศรีเมืองรองประธานกรรมการ
3. นายสุระชัย พิมพ์งามโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงามโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์กรรมการ
6. นายพรเทพ สมปองใจธรรมโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
7. นางสาวฐานวีร์ จันทร์คำโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
8. นายสมพร ขันธโสภาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรนุช สุดประเสริฐโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นายรัชพงษ์ เพียงเทพธงค์ธรโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นางสาวธนัฐดา สว่างเกตุโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
4. นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงค์โรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
5. นายชานนท์ อำไพโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมาโนช แสงทองโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ พันธ์ุธนูวงษ์โรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการ
3. นางสาวชลธี ตาระพันธ์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว วรรณชนะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐิชา ทองนิ่มโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวทัศนา สิขัณฑกสมิตโรงเรียนวัดอ้อมน้อยประธานกรรมการ
2. นางฉัฐธร แป้นเกษมโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายอานนท์ นุแรมรัมย์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เสาสูงโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายฉัฐธร แป้นเษมโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายลำพูล สุพรรณ์คำโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
3. นายพงศ์นรินทร์ มั่นรอดโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เสาโพธิ์งามโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
5. นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุรัตน์ จันทราชโลธรโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา จามจุรีย์โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อกรรมการ
3. นางสรญา สายพันธ์วราโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอมรทิพย์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
5. นางสาวบุญรวม พูลน้อยโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุดาวรรณ ศรีนารางโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา พัชรบำรุงโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
3. นางนฤมล ประหยัดทรัพย์โรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
4. นางสาวพจมาน ขำทองโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. นางกลอยใจ โกมลวิทย์โรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ จันทร์ผลโรงเรียนวัดยกกระบัตรฯประธานกรรมการ
2. นางดวงตา บุญเหมือนโรงเรียนหลวงสินธุ์ฯกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี บุญจุ่นโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
4. นางกชกร สว่างอารมณ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจินดา ศรีโมลาโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนวิเศษสมุทรคุณกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวมนตรี วริวงค์โรงเรียนวิเศษสมุทรคุณกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุุทคุณกรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนวิเศษสมุทรคุณกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนวิเศษสมุทรคุณกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุุทคุณกรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ จัทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุุทคุณกรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุุทคุณกรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนวิเศษสมุทรคุณกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนวิเศษสมุทรคุณกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
4. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุุทคุณกรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุุทคุณกรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนวิเศษสมุทรคุณกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนวิเศษสมุทรคุณกรรมการ
3. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ จันทร์เสมโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายมนตรี วริวงค์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุุทคุณกรรมการ
3. นายพัทยา เย็นตั้งโรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
4. นางสาวรังศิยา เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบุูรณะกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ศรช่วยโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
5. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
5. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
5. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
5. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ ยังสอนโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ ยังสอนโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวคุณณัฎชญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมป์รองประธานกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ ยังสอนโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวกฤตินี เงินสมบัติโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพีระวัฒน์ โพธิ์จำเริญโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
2. นายสามารถ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบางปลากรรมการ
3. นางสาวจันทร์นภา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนวัดหนองนกไข่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ ยังสอนโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวืทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพีระวัฒน์ โพธิ์จำเริญโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
2. นายสามารถ โพธิ์ทองโรงเรียนวัดบางปลากรรมการ
3. นางสาวจันทร์นภา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนวัดหนองนกไข่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ ยังสอนโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ ยังสอนโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางสาววรางคณา จูเจริญโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม (เชยวิทยาทาน)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายพูลศึกดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ ยังสอนโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นายวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
4. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสวง ชุ่มแจ้งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
4. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายพีระวัฒน์ โพธิ์จำเริญบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)กรรมการ
4. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายนพดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ ช่องคันปอนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พูลศิลป์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกฤตินี เงินสมบัติโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสวง ชุ่มแจ้งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
2. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
4. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายโสภณ เดชฉกรรจ์โรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ปรางค์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
4. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
5. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
3. นายสุธี ชำนาญสุธาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายวีรยุทธ ปรางค์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
5. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
2. นายวีรยุทธ ปรางค์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
3. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธี ชำนาญสุธาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยประธานกรรมการ
2. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธี ชำนาญสุธาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยประธานกรรมการ
2. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายแสวง ปัญญาประทีปโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์โรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
5. นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายแสวง ปัญญาประทีปโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์โรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
5. นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายแสวง ปัญญาประทีปโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์โรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
5. นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลับโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายแสวง ปัญญาประทีปโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์โรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
5. นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิเซษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
2. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
3. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสยาม วิริยะโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
2. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุธี ชำนาญสุธาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)กรรมการ
5. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธี ชำนาญสุธาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยประธานกรรมการ
2. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสยาม วิริยะโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
2. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุธี ชำนาญสุธาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)กรรมการ
5. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธี ชำนาญสุธาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยประธานกรรมการ
2. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
5. นายสมยศ เรืองเนตร์โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ ปรางค์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
3. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
4. นายสราวุฒิ บัวกลับโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
5. นายสมยศ เรืองเนตร์โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสยาม วิริยะโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
2. นายอกนิษฐ ชูอรุณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุธี ชำนาญสุธาโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)กรรมการ
5. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทครูเชี่ยวชาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นางพิมพ์ทอง วัจนะพุกกะครูชำนาญการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์ครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทรา ทิพโกมุทครูเชี่ยวชาญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นางพิมพ์ทอง วัจนะพุกกะครูชำนาญการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวนพวดี ไชยรัตน์ครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสุจินต์ เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายวิรัชพล สมมากโรงเรียนวัดยกกระบัตรรองประธานกรรมการ
3. นายทฤษฎี มเหษีโรงเรียนบ้านบางปิ้งกรรมการ
4. นายเกียรติโชค วัฒยุโรงเรียนเทพนรรัตน์กรรมการ
5. นางสาวนภาพร ฟักมีโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
6. นายจรูญ ศิลปะโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดมโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ พงษ์สุวรรณ์โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายอาทร บัวจงโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ ประเสริญสมโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเลกรรมการ
4. นางสาวธีรนุช เสวตะโรงเรียนวัดใหม่หนองพระองกรรมการ
5. นายวิรัช สื่อสุวรรณกรรมการ
6. นายเสรี ทรัพย์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
7. นายไพฑูรย์ แฟงเอมโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
8. นายชัยวัฒ นุชกรรณ์กรรมการ
9. นายเอนก หอมทองโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นายชัชชัย อุปสรรค์โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
11. นายสิงหา เย็นปูโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
12. นายปรีดา ชื่นชนม์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
13. นายชัชชวัฒน์ กุ้ยรักษาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
14. นายอนุวัฒน์ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
15. นายทานุวัต ตรีวิทยานันท์โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
16. นายวินัย ศิริเพ็ญนวัตโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยพัฒน์ฯกรรมการ
17. นายทศพล บัวบานโรงเรียนวัดใหม่หนองพระองกรรมการ
18. นายประหยัด สุนทรชื่นโรงเรียนวัดใหม่หนองพระองกรรมการ
19. นายสมเกียรติ ฮะวังจูกรรมการ
20. นายเจษนิพิษฐ์ มีใจรักโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
21. นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตรโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ ขันธิมาโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางสมคิด บุญปลอดโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นายจรัญ ชมภูเทพโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอารมย์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ชูเชิดโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางกัลยา วัลลิภากรโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นางสาวดวงพร กลัดจินดาโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรระพี ขาวล้ำเลิศโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางภัทร์ศรัณย์ พันธ์ธุมวงษ์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ศรีถนัดโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนภดล ฤกษ์ศิริศุภกรโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" รองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย สวนดีโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นางสาวชัชฎาภรณ์ ถาดทองโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎารามกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ ทองสาสุขโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพรเทพ ศิลปคนธรรพ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา คำมีวัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นายกฤษฎา ศรีวารีรัตน์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวศิวพร คงสกุลโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพงศ์พัชรา เนตรขำโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ รัศมีโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล เหลืองประดิษกุลโรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวรดาศา ลิขิตบวรโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์รองประธานกรรมการ
3. นายเหรียญทอง เรืองรองโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายกฤษฎา ศรีวารีรัตน์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทองโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก้ดีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
4. นางสาวบุณญดา โพธิ์สุโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
5. นายลำพล สุพรรณ์คำโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางณรินทร์ น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุภาพ วิสิทธิ์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
4. นางสาวธมนพรรณ แก้ววิจิตรโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็งโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ เหรียญทองโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุภาพ วิสิทธิ์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
4. นางสาวธมนพรรณ แก้ววิจิตรโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็งโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา วีระมาศโรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล เหลืองประดิษกุลโรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเกษมณี สุขสมบัติโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษมณี สุขสมบัติโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุญประเสสริฐวิทยาลัยประมงสมุทรสาครกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา วีระมาศโรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์โรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุณญดา โพธิ์สุโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทองโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก้ดีกรรมการ
5. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายกิตติกรณ์ โพธิ์ร่มไทรสพป.สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางณรินทร์ น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
4. นายคงศักดิ์ ชุนถนอมโรงเรียนวัดท่ากระบือกรรมการ
5. นางสุกัญญา แตงเกตุโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ไทยกิ่งโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นายนภดล ฤกษ์ศิริศุภกรโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยกรรมการ
4. นางสาวชัชฎาภรณ์ ถาดทองโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎารามกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ ทองสาสุขโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายเกียรติกูล เหล่ากอดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายเกียรติกูล เหล่ากอดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายเกียรติกูล เหล่ากอดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายเกียรติกูล เหล่ากอดีโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเข็มณัฎฏ์ ทองงามขำโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นางวิสาข์ บุญตานนท์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นายชานนท์ อำไพโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ สุดชฏาโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางวิสาข์ บุญตานนท์โรงเรียนบางน้ำจืดกรรมการ
3. นายวชิระ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
4. นางสาวศศิตา ทับไกรโรงเรียนเจ็ดริ้วกรรมการ
5. นายสมเกียรติ บุญเกิดโรงเรียนวัดธรรมโชติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางจรัสศรี ปิยะสอนโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางจีราภรณ์ บุญเกิดโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางดวงใจ สุวรรณศรีโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอร่าม บรรดาศักดิ์โรงเรียนวัดยกกระบัตรประธานกรรมการ
2. นายสุรเจตน์ ทิมพิทักษ์โรงเรียนวัดโรงเข้กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ วันทาโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
4. นายวิรัชพล สมมากโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
5. นางสาวนันทภัคร อารีวงษ์โรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสมบูรณ์ สินสมานกุลโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามประธานกรรมการ
2. นางอโนมา อ่อนส้มกิจโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
3. นางนิศารัตน์ ทับทวีโรงเรียนวัดชีผ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางดวงสุดา ไข่เกตุโรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศรีอ่อนโรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามกรรมการ
3. นางนันทภัค อารีวงษ์โรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามกรรมการ
4. นางสาววิไลภรณ์ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
5. นางทัศนา สมมากโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ชมพูโรงเรียนบ้านรางสายบัวประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ สะสีมาโรงเรียนบ้านรางสายบัวกรรมการ
3. นางกชกร เพ็งจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพรต มรรคเจริญโรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา วงศ์จรัสเกษมโรงเรียนวัดปากบ่อกรรมการ
3. นางสาวสายหยุด วัชรปัทมาโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมาล ไชยรักษ์โรงเรียนวัหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายคณพัทธ์ แสงอรุณโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ ฮวดสุนทรโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางอุษา กอสกุลธรรมโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นางสาวสุภาพ อมรพงษ์โพธิชาวัดพันธุวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญรอด สาดแพงโรงเรียนวัดบางปิ้งประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เอี่ยมสุนทรโรงเรียนทีปังกรรัศมีโชติกรรมการ
3. นางสาวสุธนียา ประเสริฐไทยโรงเรียนวัดครุกรรมการ
4. นายวิรัชพล สมมากโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ รอดทัศนาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี เกิดมีโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นางสุวรรณ สะสีมาโรงเรียนบ้านรางสายบัวกรรมการ
4. นางสาววิรัตน์ อุบลโรงเรียนวัดเกตุมวดีศรีวรารามกรรมการ
5. นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็งโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็งโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางนันทภัค อารีวงษ์โรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แก้วหาวงษ์โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยกร คณาวัฒนไชยโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษำร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางอุดมรัตน์ พานิชเจริญโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ อมรพงษ์โพธิชาโรงเรียนวัดพันธุวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววรพรรณ จันทร์เทียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
2. นางประไพ คงศรีโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นางณฤดี สงนุ้ยโรงเรียนทำนบแพ้วกรรมการ
4. นาง พรทิพย์ ชมภูบ้านรางสายบัวกรรมการ
5. นางนวลฉวี อินจงกลโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวรี บรรพพงศาโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา ไข่เกตุโรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามกรรมการ
3. นางอรไพร เส็งเรียบโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกชกร เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพ้วกรรมการ
2. นางอรอุษา วงศ์จรัสเกษมโรงเรียนวัดปากบ่อกรรมการ
3. นางอโนมา อ่อนส้มกิจโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
4. นางสาวบุษกร วิปุลากรโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นางสาวนิภา แซ่เฮ้งโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ พลายรักษาโรงเรียนวัดอ้อมน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ปิ่นทำนักโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางทัศนา สมมากโรงเรียนวัดโรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเข็มณัฎฏ์ ทองงามขำโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นางอรไพ เส็งเรียบโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนารามกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ สินสมานกุลโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามกรรมการ
4. นางอุดมรัตน์ พานิชเจริญโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นางสมศรี ศรีอ่อนโรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรัชฎาภรณ์ กลับรอดโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวอรไท เพียรทรัพย์โรงเรียนเอกชัยรองประธานกรรมการ
3. นางอารณี สมมากโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
4. นางสาวสกาวรัตน์ แสงสุตาโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ใจช่วงโชติโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกนกกรรณิกา ตงมั่นคงโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวสาคร คำอุดมโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมพร อินทร์กุลครูโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
4. นางสาวดาวัน เทชัยโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางสาวพรชนก ยวงลำใยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา ปุจฉาการโรงเรียนวัดบางยางประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา จาดีโรงเรียนวัดบางปลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา พรมทองโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโคกรองประธานกรรมการ
3. นางสุนทราพร เชื้อแก้วโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวันชัย แบบสุวรรณโรงเรียนบ้านสันดาบประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ธนวัตตาภรณ์โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ชาญประเสริฐโรงเรียนวัดบางยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวันชัย แบบสุวรรณโรงเรียนบ้านสันดาบประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ธนวัตตาภรณ์โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ชาญประเสริฐโรงเรียนวัดบางยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนต์สิงหฺ์ ใจดีเจริญโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวคุณณัฎชาญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนต์สิงหฺ์ ใจดีเจริญโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวคุณณัฎชาญาฎา ทองกี่โรงเรียนวัดโคกขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุบล เสียงไพเราะโรงเรียนวัดศรีสุทธารามประธานกรรมการ
2. นางสาวธันยกานต์ พวงทองศูนย์การศึกษาพิเศษรองประธานกรรมการ
3. นางสาววลัย มารุ่งเรืองโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤตภาส ตีรมาโนชโรงเรียนวัดศิริมงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา จันทร์ประชุมโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภทรพร เล็กประเสริฐศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤตภาส ตีรมาโนชโรงเรียนวัดศิริมงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา จันทร์ประชุมโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทินกร แจ่มเจ็ดร้ิวโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ ขวัญสวัสดิ์โรงเรียนวัดศิริมงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยวดี เดชอุดมโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทินกร แจ่มเจ็ดร้ิวโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ ขวัญสวัสดิ์โรงเรียนวัดศิริมงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยวดี เดชอุดมโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทินกร แจ่มเจ็ดร้ิวโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ ขวัญสวัสดิ์โรงเรียนวัดศิริมงคลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยวดี เดชอุดมโรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถาพร ถาวรโรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นายพีระยุทธ ครุฑธาศูนย์การศึกษาพิเศษรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรรถภร ภู่ประสิทธิ์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถาพร ถาวรโรงเรียนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นายพีระยุทธ ครุฑธาเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรรถกร ภู่ประสิทธิ์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการและเลขานุการ

นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 0814032696 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว 0935759596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]