รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กชายชยากร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บำรุงโลก
 
1. นางสาวนันทนา  จามจุรีย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 1. เด็กชายคณาธิป   วงศ์จันทร์แย้ม
2. เด็กชายธนนันท์   ศรหุนะ
 
1. นางสาวจงจิต   อินทรชาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 1. เด็กหญิงอิสริยา  จิตเลขา
2. เด็กชายเว  -
 
1. นายณรงค์  เนตรลา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. นายชาตรี  เครือแสง
2. นายไท  พม่า
 
1. นางสาวมยุรา  ติงสะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นายตะวัน  จั่นพิจิตร
2. เด็กชายปะพน  ศรีทิพย์
 
1. นางธัญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ปอนสำโรง
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  พรมมะทิง
3. เด็กชายธนธร  คำดี
4. เด็กชายประติพล  คุณการ
5. เด็กหญิงฤดี  ไชยวิวิช
 
1. นางสาวดาวัลย์  บุญเกิดมา
2. นางเพ็ญพักตร์  สีขาว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงชลิตา  ภูทองเทียม
2. เด็กชายนวพล  เขียวคล้าย
3. เด็กชายวสันต์  ชนนิยม
4. เด็กหญิงวีนัส  คงเมือง
5. เด็กชายสิริชัย  บุญประคอง
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายศรายุทธ  เดชแพง
2. เด็กหญิงอริสรา  ญาติตาอินทร์
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า  สู่พิภักดิ์
2. นางสาวนิธิมา  ทีระภัณฑ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวรัมพร  รู้ธรรม
2. เด็กชายศุภกร  โต๊ะเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มัยรัตน์
2. นางสาวอารีย์  แดงปลาด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล   ราชประมา
2. เด็กหญิงนิสากร  ปุผาโล
 
1. นางสาวกทชกร   สว่างอารมณ์
2. นางสาวอนันต์   อัมภาวะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันดาบ 1. เด็กหญิงวรดา  อ่องสาขา
 
1. นายวันชัย  แบบสุวรรณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงภิชาภัช  กิตติกรธำรงกุล
 
1. นางสาวนิลวรรณ  คงมณี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางภาษิตา  เฉียงภาเลิศ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา
 
1. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ปานศิลา
 
1. นายชัยรัตน์  ศรช่วย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สีจุ้ย
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วแสน
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  สิงห์กลิ่น
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงปราณี  ใจดี
2. เด็กหญิงแก้วคำ  บุญยัง
 
1. นางสาวยอดข้าว  เนตรวงศ์
2. นางดวงรัก  ตันโห
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงนงนภัส  ขำบุญ
2. เด็กชายพิพัฒน์  คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปริยนันท์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวสิริธร  เย็นศิริ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  มาสดใส
2. เด็กชายสมศักดิ์  นาแสง
 
1. นางสุพรรษา  เกตุแก้ว
2. นางชุติญา  บุญอุปถัมภ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กชายภูวฤทฺธิ์  กอบกูลทรัพย์
 
1. นางสาวศิริมณฑา  ขุนศิริ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 1. เด็กหญิงนิศาชล  ปั่นแก้ว
2. เด็กหญิงภคพร  เทียนทอง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แสงอินทร์
 
1. นางสาวจันจิรา  จอดเกาะ
2. นางสาวอภิญญา  เลขพัฒน์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายณัฐนันท์  นายอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แตงนิ่ม
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โพธิ์ถนอม
 
1. นางสาวศศิญา  สำรี
2. นางสาวพรทิพย์  ศรีสมุทร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พ้นภัยพาล
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  เลาติเจริญ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วิเศษอุด
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
2. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายมุขพล  ศรีสุระ
 
1. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวฐิตาภา  กล่ำอินทร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางเลฃา  เสมานารถ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คลังสิน
 
1. นางสาวปนัดดา  ก้อนทรัพย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สนนารี
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงยูง  ทองดี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงศิริพร  มังกรศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางเลฃา  เสมานารถ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสุัตรา  เชยเปลี่ยน
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภสร  ด้วงสงค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จิตรักญาติ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนิราภร   พูลงิ้ว
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรรณพัชร   ทั่งทอง
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุท   จันทร์ทับทิม
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กชายบุตรพงศ์  ปักษีเลิศ
 
1. นางสาวอรนุช  เปรุนาวิน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กชายทวีรัตน์  สัมซัมมี
 
1. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงยูง  ทองดี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายกฤศ  สมผิว
2. เด็กชายกฤษณะ  เชี่ยวชูกุล
3. เด็กหญิงกัญชรส  โตลักษณะ
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาแก้ว
5. เด็กชายณัฐนัย  โหมดเอี่ยม
6. เด็กชายธนชัย  แหชัยภูมิ
7. เด็กหญิงปารวี   รูปสม
8. เด็กชายพิสิษฐ์  ไคลสาลี
9. เด็กชายภัทรพงศ์  เขียนน้อย
10. เด็กหญิงมีนา  มีประโคน
11. เด็กหญิงรติพร  ศิรถีรกุล
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงสว่าง
13. เด็กชายอนุวัฒน์  ขำศิริ
14. เด็กชายอภิวันท์  สารัตน์
15. เด็กหญิงอันลิตา  บุญพา
 
1. นายต่อศักดิ์  ยังสอน
2. นางสาวณปภัช  ชัยมงคล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นคำหอม
2. นางสาวกัลญารัตน์  สุขเจริญ
3. นายกิตติธร  บุญเข็ม
4. นางสาวจันทิมา  แสงสิมมา
5. เด็กชายฉันทพัฒน์  คันทัพไทย
6. เด็กชายณัฐพล  ใหญ่ผล
7. เด็กชายธนดล  นิลธวัช
8. นางสาวนริศรา  สนธิ
9. นายภาณุพงษ์  เทียงภักดิ์
10. เด็กหญิงระพีพัฒน์  สุบัติคำ
11. นายสิทธิพร  โพธิ์เทศ
12. นางสาวอภิญญา  จิตรอารีย์
13. เด็กชายอโนทัย  รัศมี
14. นางสาวเกศินี  พ่อค้าชำนาญ
15. นางสาวไพริน  พุ่มน้ำเค็ม
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
3. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
4. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายธันวา  รอดคลองตัน
3. เด็กหญิงธีราพร  เหลืองสมบูรณ์
4. เด็กหญิงพิมศิริ  เหน็นสมบุญ
5. เด็กหญิงฟ้า  แสงสุข
6. เด็กหญิงภัสสร  แซ่อึ๊ง
7. เด็กหญิงยูง  ทองดี
8. เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  เนียมนะรา
9. เด็กหญิงสิริกร  วงษ์สวัสดิ์
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวฐิตาภา  กล่ำอินทร์
2. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
3. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายถิรเจตน์  การะเกตุ
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย  กนกวิวัฒน์พร
3. เด็กหญิงประกายฤทัย  วิจิตรโชติ
4. เด็กชายพงษ์ศธร  สงสุวรรณ
5. เด็กชายพงษ์เทพ  สุภาพ
6. เด็กชายภัทรพล  คุ้มเจริญ
7. เด็กหญิงศิริกร  มังกรศักดิ์สิทธิ์
8. เด็กหญิงศิริพร  มังกรศักดิ์สิทธิ์
9. เด็กชายสมหวัง  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงสุนิษา  วงค์สุข
11. เด็กชายเดชาพล  สงสุวรรณ
12. เด็กชายไชยาพร  มังกรศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายวีระ  สุขสวัสดิ์
2. นางเลฃา  เสมานารถ
3. นางสาวกาญจนา  สิริวงศาวรรธน์
4. นางสาวเสาวลักษณ์  สำเนียง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงชนิดา  จันทร์สมวงษ์
2. เด็กหญิงฐาปนี  ถินแพ
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  โพธิ์พรม
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีมยุรา
5. เด็กหญิงณัฐพร  จำปานวน
6. เด็กชายณัฐพล  มาประชุม
7. เด็กหญิงดวงกมล  นาคสัมฤทธิ์
8. เด็กหญิงทรายแก้ว  ปลังศรี
9. เด็กหญิงปรางค์ทอง  แก้วดอน
10. เด็กหญิงผกามาศ  ศิริวาท
11. เด็กหญิงพรไพลิน  เอมคล้า
12. เด็กหญิงพลอยรัตน์  จำปานวน
13. เด็กหญิงพักตร์พิมนต์  สินปรุ
14. เด็กหญิงมัณฑิกา  เมาทรง
15. เด็กชายยุทธศาสตร์  เชื่อมสุข
16. เด็กหญิงศศิวรรณ  ติดหงิม
17. เด็กหญิงอนิสา  ชุมทอง
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมณี
19. เด็กหญิงอรบุษป์  เมืองนก
20. เด็กหญิงอรรัมภา  สิทธิเสนา
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
2. นายจำลอง  ศรีสัมฤทธิ์
3. นายวรณัฐ  รุ่งเรือง
4. นายดนัย  ศรีบรรณสาร
5. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
6. นางธนภร  เกตุชมภู
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  หวลหอม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  แก้วงาม
4. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่โง้ว
5. เด็กชายดุลวิทย์  คงไทย
6. เด็กชายธนา  ยิ้มประพันธ์
7. เด็กชายธีรพันธ์  พิละมาตย์
8. เด็กชายนครินทร์  สันโดษ
9. เด็กหญิงนงนภัส  สุดคมขำ
10. เด็กหญิงนันทกร  แสนศรี
11. เด็กหญิงนิธิมาศ  พาธิแสง
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรดำเนิน
13. เด็กชายปฎิภาณ  คำจันโท
14. เด็กหญิงปวานา  ทันตเวช
15. เด็กหญิงปิ่นมณี  ประจิต
16. เด็กหญิงพรทิพย์   พุดซ้อน
17. เด็กชายพีระพัฒน์  ตันอุดมศักดิ์
18. เด็กหญิงภรภาดา  มั่นแย้ม
19. เด็กชายภาคิณ  จิตราภิรมย์
20. เด็กหญิงภาฤดี  พิลาจันทร์
21. เด็กชายภีรพัทร์  ตรีแสน
22. เด็กชายภูรินทร์  ขาวเผือก
23. เด็กหญิงมุกฑิตา  ทาปรธะโคน
24. เด็กชายยศนันท์  ประพฤติ
25. เด็กชายร่มไม้  ดาทอง
26. เด็กหญิงรุ่งนภา  สาลี
27. เด็กหญิงวรรณณิภา  สีสันงาม
28. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ฟักฉิม
29. เด็กหญิงสิรินญา  สิริโรจน์
30. เด็กชายสุรพล  พรมบุตร
31. เด็กชายอธิษฐ์  แสงรักษา
32. เด็กหญิงอนุธิดา  คงมี
33. เด็กหญิงอภิญญา  ช้างเผือก
34. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วรักษา
35. เด็กหญิงอลิษา  ใจกล้า
36. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สว่างนึก
37. เด็กชายเอกณัฐ  สมรรคกาญจน์
38. เด็กชายเอกรินทร์  รัตนฤาชา
 
1. นางสาวพิชยา  พูลบางยุง
2. นายไพรัช  ลิ้มวิไล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉายแสง
2. เด็กหญิงกรรวี  ดาวเรือง
3. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์แปลง
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณชนะ
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  มาสวัสดิ์
6. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ด้วงน้อย
7. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญชู
8. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลเยี่ยม
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงมีผล
10. เด็กหญิงธนพร  สุดตา
11. เด็กหญิงธนรัตน์  เสือเล็ก
12. เด็กหญิงธิดาพร  ศาสตร์ประเสริฐ
13. เด็กหญิงบุษกร  กล่ำสนอง
14. เด็กหญิงปริชมน  สำเภาพ่อค้า
15. เด็กหญิงปวีณา  ปิ่นทอง
16. เด็กชายปุณภพ  เชี้ยวบางยาง
17. เด็กชายปุณยวัจน์  สุขถาวร
18. เด็กชายพงศกร  ตันจินดา
19. เด็กหญิงภัทรวดี  เกื้อสกุล
20. เด็กหญิงภาวรินทร์  สุขสมัย
21. เด็กหญิงภิญญดา  จันทร์เจริญ
22. เด็กหญิงมธุริน  ปานสมุทร
23. เด็กหญิงลลิตา  เกิดเพ็ชร
24. เด็กหญิงลักษมณ  ฉลวยแสง
25. เด็กหญิงวนิดา  ดาวเรือง
26. เด็กหญิงวลินดา  กาฬดิษฐ์
27. เด็กหญิงวัชรินทร์  จ้อยชรัด
28. เด็กหญิงวันดี  บุญมาเลิศ
29. เด็กหญิงศุพิสรา  เข็มเงิน
30. เด็กชายศุภฤกษ์  อาษา
31. เด็กชายสหรัฐ  มณีสุริยันต์
32. เด็กหญิงสิริยา  อันศักดิ์โก
33. เด็กหญิงสุธิดา  คุณแดงดี
34. เด็กหญิงอุมาพร  เลี้ยงชีพ
35. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ทาโว
 
1. นายเกริกไกร  เต็มมูล
2. นายณัฐพล  โรจนเวทิน
3. นายบัณฑิต  วิชาชู
4. นายกฤตยชญ์  วรรณชนะ
5. นางสุชาดา  วิเศษศิริ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกรัณย์  ปานดำ
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
3. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
4. เด็กชายสุประดิษฐ์  ปานบ้านแพ้ว
5. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
6. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ   ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นายสุทธิพงษ์  ดำเเผือก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังเกตกิจ
 
1. นางสาวกฤตินี  เงินสมบัติ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงเมฆขลา  ฐิติวรปัญญา
 
1. นางสาวชัญญาภัค  เหยี่ยวสวัสดิ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายสรยุทธ  โตเลื้ยง
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงไพรลิน  บุญนาน
 
1. นางศรันยา  ยุทธนาวี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกรัณย์  ปานดำ
 
1. นายวีรยุทธ   ปรางค์จันทร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายตั้งใจ   เจริญฉิม
 
1. นายเกษฎาพร   วีระกุล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงอรดา  พิมพ์พัฒน์
 
1. นายอรรถพงษ์  แพทย์กลาง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เหลืองคงทอง
 
1. นายจะรันย์  ศรีวรรณศิริ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายสุประดิษฐ์  ปานบ้านแพ้ว
 
1. นายวีรยุทธ   ปรางค์จันทร์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
 
1. นายวีรยุทธ   ปรางค์จันทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายธีรดนย์  ทอมุด
 
1. นายอารีย์  ชาติบุดศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชาติเชื้อไทย  งามดี
 
1. นางสำรวย  ทองสุข
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชนิตา  ใบสมุทร
 
1. นางผกาทิพย์  โกสิทธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
 
1. นายวีรยุทธ   ปรางค์จันทร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกรัณย์  ปานดำ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มณีประเสริฐ
3. เด็กชายคณิน  ศรีสุข
4. เด็กหญิงจินตพร  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงจินตภา  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงชุติธร  สังข์ทอง
7. เด็กชายฐิติวัฒน์  ตริยะธำรง
8. เด็กชายณัชพล  สินทะเกิด
9. เด็กหญิงณัฐนาท  เอกวุธ
10. เด็กหญิงดวงกมล  เชื้อรามัญ
11. เด็กหญิงธนพร  ปัญญารัตน์
12. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
13. เด็กหญิงพรนภา  ลิ้มประเสริฐ
14. เด็กชายพิชิต  ไกรสมุทร
15. เด็กชายภานุวัฒน์  หลิมประเสริฐ
16. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
17. เด็กชายวสุพล  จิตต์ประสงค์
18. เด็กหญิงวาสนา  ทรงทองคำ
19. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภักดีวงษ์
20. เด็กหญิงศลิษา  แผ่นทอง
21. เด็กชายศักรินทร์  สังข์ทอง
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่กอ
23. เด็กชายศิลป์ชัย  ลิขนะจุล
24. เด็กชายสัณหภาส  บุญทวี
25. เด็กชายสิริวัฒน์  บุญทวี
26. เด็กชายสุกฤต  ทรัพย์รุ่งเจริญ
27. เด็กชายสุประดิษฐ์  ปานบ้านแพ้ว
28. เด็กหญิงสุราลัย  พิพัฒน์ธนาพร
29. เด็กชายอนุชา  เกตุสกุล
30. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
31. เด็กหญิงแสงระวี  เจียมเยื่อเพ็ง
32. เด็กชายโสภณ  คำจ๊ะ
33. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ   ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นางสมคิด  เกรียท่าทราย
4. นายนิยม  เกรียท่าทราย
5. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
6. นายศักดิ์ดา  จำปามี
7. นายสุทธิพงษ์  ดำเเผือก
8. นางประไพรศรี  ทับไกร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายอธิบดี  ป้องศรี
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  โยธิบาล
 
1. นางสาวสุนทรี  เรือนเพ็ง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  โชดัง
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เล็กจินดา
3. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
4. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
5. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชมพู่  แสงแก้ว
7. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
8. เด็กชายชวนากร  วงค์แวววัลย์
9. เด็กชายชาญณรงค์  ปานดำ
10. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
11. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
12. เด็กชายฐากูร  เนียมนาค
13. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานดำ
14. เด็กชายตุลธร  ลิขนะจุล
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์คลองตัน
16. เด็กหญิงนรินทร  ปิ่นทอง
17. เด็กชายนวพล  ปานดำ
18. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
19. เด็กชายปรเมศร์  ธะสดวก
20. เด็กชายภัทรพล  ภักดีวงษ์
21. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กวินยวง
22. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
23. เด็กชายวชิระวิชญ์  เอกวุธ
24. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
25. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
26. เด็กหญิงศรัณย์พร  สังข์ทอง
27. เด็กหญิงศิริพร  ขันทองดี
28. เด็กชายศุภกร  รุธิรบริสุทธิ์
29. เด็กหญิงสุชานาถ  เอี่ยมสำอางค์
30. เด็กชายสุทธิศาล  พันธุ์
31. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
32. เด็กหญิงสุภัทรา  รุธิรบริสุทธิ์
33. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
34. เด็กชายอชิตพล  ปานจูน
35. เด็กหญิงอรุณวรรณ  แผ่นทอง
36. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
37. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
38. เด็กหญิงเกศกนก  เพ็งบุญชู
39. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
40. เด็กชายเอกราช  อินทร์เย็น
 
1. นายวีรยุทธ   ปรางค์จันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  ดำเเผือก
3. นางพูนทรัพย์  ทิพย์ทวีชัย
4. นางนภาเพ็ญ  พงษ์วิสุวรรณ์
5. นางสาวน้องนุช  ตรีมาโนช
6. นางมนทกานติ  ล้วนประเสริฐ
7. นางภัทรินทร์  เชาว์อยชัย
8. นางสาวปวีณา  บางประยงค์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสภาอินทร์
2. เด็กหญิงชนิชา  โพธิ์โต
3. เด็กหญิงนัฐพร  ไตรบุตร
4. เด็กชายพรสถิตย์  กลั่นเทียบ
5. เด็กหญิงวาสนา  หุ่นปั้น
6. เด็กชายวิษณุ  สารจันทร์
7. เด็กชายศุพสิน  จวบบุญ
8. เด็กชายสิทธิพล  คละกลาง
9. เด็กหญิงสุพิชญา  พุทไธสง
10. เด็กชายเนติพงศ์  สารคะนา
 
1. นางสาวนัญณา  คล้ายสังข์
2. นางสาวภิญญามาศ  แสงนิยม
3. นายเอนก  พลูศิลป์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสุข
2. เด็กชายฐาปนะ  ไทรเกต
3. เด็กชายธนกร  จันทร์วิเศษ
4. เด็กหญิงธัญกร  ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงธารทิพย์  ถินแพ
6. เด็กชายปารินทร์  นางงาม
7. เด็กหญิงพัฐสุดา  เขียวชะอุ่ม
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  รถทอง
9. เด็กชายวรดล  พัฒพันธุ์
10. เด็กชายอาทิตย์  คชรัตน์
 
1. นายสิงหา  ช้างขวัญยืน
2. นางภภัสสร  ศรีเจริญ
3. นายศิริวัฒน์  ขำเกิด
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายธนวิทย์  เบ้านอก
2. เด็กชายนันทกร  นามกันหา
3. เด็กชายบอล  น้าสุวรรณ
4. เด็กชายปรินทร  ปิ่นเกตุ
5. เด็กชายปรียวิศว์  เธียรนรเศรษฐ์
6. เด็กชายสธารร์  เถื่อนศร
7. เด็กชายสุจิต  สมเวท
 
1. นายพงษ์สักกะ  ภักดีผล
2. นายสุเชษฐ์  เย็นสบาย
3. นายสุพจน์  เย็นสบาย
4. นางประไพ  เย็นสบาย
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงญาสุมิน  มากสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปณิดา  มานีโยธิน
3. เด็กหญิงปาณิสรา  กัลโยธิน
4. เด็กหญิงศรัญย์พร  มีโพธิ์งาม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงหงษ์ทอง  บุญธรรม
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สุนทรวรโชติ
2. นางสาวชลิดา  โพธิ์สาราช
3. นางพรทิพย์  อ่อนสนิท
4. นางสาวกานต์พิชชา  ผะเดิมดี
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจินาภา  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยมงคล
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมจันทร์
4. เด็กหญิงตีรณา  มูระคา
5. เด็กหญิงนภัสนันท์  สุขเกษม
6. เด็กหญิงศิริลีักษณ์  กุดวงแก้ว
7. เด็กหญิงสินีนาถ  ศุกระศร
8. เด็กหญิงอภิญญลักษณ์  หงษ์โต
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เนตรแก้ว
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 1. เด็กหญิงกชพร  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงกิตติมา  เหมือนทองแท้
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สิทธิโชติ
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  ครูประเสริฐ
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  สมมาก
6. เด็กหญิงชลิตา  เพ็ชรอยู่
7. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บัวเกิด
8. เด็กหญิงพิจิตรา  พุกจันทร์
9. เด็กหญิงสตางค์  ปานนาค
10. เด็กหญิงอริสา  คงชาตรี
 
1. นายพยุง  นาคอ่อน
2. นางสาวสายสมร  ตั้งกอบลาภ
3. นายปริชมน  เขียวชม
4. นางนวลฉวี  อินจงกล
5. นางสาวกัลยกร  คณาวัฒนไชย
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 1. เด็กชายจักรินทร์  แก้วแสน
2. เด็กหญิงญาณิศา  เสือแสง
3. เด็กชายณัทกร  แก้วตาล
4. เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์มล
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไทยรัตน์
6. เด็กหญิงนัชชา  บุญเจริญ
7. เด็กชายนันธวัช  กลิ่นหอม
8. เด็กหญิงปวริศา  หอมแช่ม
9. เด็กหญิงปัณฑิตา  จำปาทอง
10. เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นหอม
11. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ศรีสงคราม
12. เด็กชายวรเมธ  พุทธวจนะ
13. เด็กหญิงศศิตา  วีระพงษ์
14. เด็กหญิงศศินา  ผิวงาม
15. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่หลิว
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
3. นายสุรชาติ  สีสังชุม
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพย์เจริญ  สีบุญ
2. เด็กชายพลวัฒน์  ชื่นชม
3. เด็กชายภาคิน  หลวงทิพย์
4. เด็กชายอริญชัย  มืดหล้า
 
1. นายวินัย  เสร็จกิจ
2. นางพรรณทิวา  ศรีชนะ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกีรติ  พลีขันธ์
2. เด็กหญิงเกศริน  ทัศนา
 
1. นางอังสนา  สุภาพกุล
2. นางสาวนลินี  โตระพิมาย
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ากระบือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปุจฉาการ
2. เด็กชายจรัส  พาพพูม
3. เด็กชายชนัญชัย  จันทร์ผ่องใส
4. เด็กชายชโยดม  วงษ์ชมพู
5. เด็กหญิงทิพวัลย์  ภู่ทอง
6. เด็กชายธนกร  ตันกุระ
7. เด็กหญิงนัดดาภา  น้อยจินดา
8. เด็กหญิงนันทิชา  แจ๋วเจริญวัฒนา
9. เด็กหญิงนิสา  เก้าแสง
10. เด็กชายปฏิภาณ  พุกท่าไม้
11. เด็กชายปณชัย  พุ่มเพ็ง
12. เด็กหญิงปภังกร  ลมฮือหวล
13. เด็กชายปัญญากร  บัวสมบูรณ์
14. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุขสมบูรณ์
15. เด็กชายภานุวัฒน์  ปุจฉาการ
16. เด็กชายยี่  จาน
17. เด็กชายรัฐกฤษ  หลิมจานนท์
18. เด็กหญิงรุจิรา  ศิลปสมบูรณ์
19. เด็กหญิงวนิดา  เก้าแสง
20. เด็กชายวรชิต  จำปา
21. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปานชง
22. เด็กชายศิวนาถ  จั่นบงยาง
23. เด็กชายสาธิต  ตาคำ
24. เด็กหญิงสุขแก้ว  ท่าบ่อ
25. เด็กหญิงอามรอด  เสารุ่ง
26. เด็กชายเจษฎาพร  แสงแก้ว
27. เด็กหญิงเบณจพร  จักโพธิ์
 
1. นายเริงศักดิ์  พวงกิจจา
2. นางสาวธัญวรัตน์  ปุจฉาการ
3. นายประสิทธิ์  พึ่งบ้านเกาะ
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกุลยา  เต็งสกุล
2. นางสาวณัฐลดา  หุณะปุณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปีขาล
4. เด็กชายนพรัตน์  จักรมา
5. นางสาวนวลจันทร์  เฉิดฉายพนาวัลย์
6. นางสาวนุจรี  สีน้ำเงิน
7. นายปวิช  นุกิจรัตน์
8. นางสาวปวีณา  แช่มใส
9. เด็กชายพนากรณ์  โชคพรม
10. นางสาวพรรณิษา  หงษ์ภูมี
11. นางสาวลัดดาพร  นามวงศ์
12. นายวราพงศ์  จดน้อม
13. เด็กหญิงวัสสกาล  วงค์จันทร์
14. เด็กหญิงวาสนา  มุกภักดี
15. นางสาววิลาวัลย์  ยิ่งยวด
16. เด็กชายวีรพงศ์  พรมมี
17. นายศรายุทธ  มะลิออน
18. เด็กหญิงศศินา  พัสดา
19. นายสกนธ์  กล้วยหอม
20. เด็กหญิงสิตานันท์  รักษาภักดี
21. เด็กหญิงสุธาวัลย์  เทพนาค
22. เด็กหญิงสุภารัตน์  พูลสวัสดิ์
23. เด็กหญิงอังคณา  เศร้าภาษา
24. เด็กหญิงเนตรดาว  โพธิ์ศรีดา
25. เด็กหญิงเบญจมาศ  เดชไชย
26. เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงพุ่มเมฆ
27. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขปาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
2. นายนาวิน  แกละสมุทร
3. นางสาวธิติรัตน์  บุตรเทศ
4. นายปฏิภาณ  โอ่เอี่ยม
5. นางสาวรติรัตน์  สุขปาน
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำยอย  ตามาด
2. เด็กหญิงญาณี  สมพงษ์
3. เด็กหญิงธนพร  พรหมชาติ
4. เด็กหญิงนิภา  บางน้อย
5. เด็กหญิงบุญญิสา  ตันภูมี
6. เด็กหญิงใบเตย  สังข์แก้ว
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
3. นายยศธนา  พรมมาโฮม
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 1. เด็กหญิงซูเวย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงธารทอง  คำชวนชื่น
3. เด็กหญิงพุทธชาติ  อ่างภาษี
4. เด็กหญิงมิแง  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงแพรวา  จันทรทัศ
6. เด็กชายโมคู้  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนิตยา  คำถนอม
2. นางกรรภิรมย์  ดำอาจ
3. นายวัชระ  เกรียงยงค์
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กหญิงชนาภา  สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ขำสาคร
3. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  รัสมี
 
1. นางกฤษณา  ช้างน้อย
2. นางสาวอารีรัตน์  โมราชาติ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงพลอย  สมรส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กรทรวง
3. เด็กหญิงสร้อย  ธรรมดี
 
1. นางสาวดาว  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสงกรานต์  ศรีพันนา
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กหญิงบุศรา  พยัคคง
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  อุดมเวทย์
 
1. นายกอบชัย  พุกผาสุข
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ตัณฑะเตมีย์
 
85 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายปฎิภาณ  พูสี
2. เด็กหญิงฟ้า  อาว
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นายสิทธิพงษ์  วงศ์สุวรรณ
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงณิชกุล  แดงสกุล
2. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยราช
3. เด็กหญิงพิมพ์ปพัฒน์  ปานน้อย
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายธนาธิป    นาคพนม
2. เด็กชายสหภาพ    สุขเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  แตงเกตุ
 
88 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายสิริชัย  บุญประคอง
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  จันทร์อ่อน
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วชิงดวง
2. เด็กชายชินวัตร  ยืนยง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรวิชย์  รักเกียรติ
2. เด็กหญิงแพรวา  ชาชูรส
 
1. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐนนท์   แพดิษฐ
2. เด็กชายสุริยา   เหว่าจันทร์
 
1. นายนพดล   เข็มต้น
2. นายถวิล   แซ่ตั้ง
 
92 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงมนต์วลี  พันแดง
2. เด็กชายวชิรพล  เมืองช้าง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสาวอุทัยวรรณ  บุตรเพ็ชร
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  แสนอินทร์
2. เด็กชายวรชิต  บุญวงษ์
 
1. นางสาวธมนพรรณ  แก้วจิตร
2. นายสุโลธร  ธนาวิชิตฤกษ์
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายชเนศ  สมัครไทย
2. เด็กหญิงนงนภัส  จิตนาวา
3. เด็กชายวรวิทย์  เชี่ยวชูกุล
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
95 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายกิตติธัช  จาดี
2. เด็กหญิงธิริสา  เฮงสิริไพศาล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  กิคอม
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นางสาวกุสุมา  มอญใต้
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. เด็กชายสมชาย  วินชิน
2. เด็กชายเยลินาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กชายเฮ้ยลินนาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นายราชัน  ขวัญสวัสดิ์
2. นางสาวปริชาติ  แซ่จัง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 1. เด็กชายวิริยะ  วงษ์สมุทร
2. เด็กชายวุฒิชัย  คงคาลัย
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  เฮงเส็ง
 
1. นายอนันต์  อินบางยาง
2. นางสาวศศิตา  ทับไกร
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงสมหญิง  ไทยลื้อ
3. เด็กหญิงสุข  บุญมี
 
1. นางสาวดวงพร   จันทร์พรม
2. นางสาวศิรินทรา  กัญญาคำ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใยไหม
3. เด็กหญิงชวิศา  ฉ่ำโสฬส
4. เด็กหญิงมุกดามาศ  จิตหาญ
5. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีชัย
6. เด็กหญิงอัญชลี  เปลี่ยนขำ
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางพิศมัย  ตาคม
3. นางสุภาภร  ทองบ้านเกาะ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมพ์ขาว
2. เด็กชายธรรมรักษ์  ปรีกมล
3. เด็กหญิงธัญมน  โสวิสัย
4. เด็กหญิงภารดี  อิ่มอำไภย
5. เด็กชายยศวรรธน์  แจทอง
6. เด็กหญิงสิริญา   เที่ยงนา
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางยุดา  มาตขาว
3. นางสาววีระยา  ภิรมย์เอม
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จรรยา
2. เด็กหญิงดิษลัดดา  เสาหงษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  พันธมาศ
 
1. นางนันทนา  ฟ้ารุ่งสาง
2. นางสาวแสงสุวรรณ  ออมสิน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชลทิพย์  สาเรือง
2. เด็กหญิงชลธิชา  อาจสามารถ
3. เด็กชายรุทการณ์  จันทร์เมฆา
 
1. นางสาวกมลพรรณ  พึ่งด้วง
2. นางสาวอัจฉริยา  หยองเอ่น
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงนุชจรี  เงางาม
2. เด็กหญิงพิมพร  ใจดี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  หาญประเทศ
 
1. นายถูวนาถ  คงวิจิตร
2. นางสาวแสงระวี  ชัยโย
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรวัฒนา
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ไซยต้นเชือก
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  นำพา
 
1. นายสุริยะ  อนันตพืช
2. นางสาวบุษกร  วิปุลากร
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงวรัชยา  ดอกเตย
2. เด็กหญิงวรัญญา  นิลประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ลิ้มบริสุทธ์
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
2. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันติมา  หน้าไทยเจริญ
2. เด็กหญิงจิราภา  เสืออุ่น
3. เด็กหญิงสวย  กิมแก้ว
 
1. นางสาวรัศมี   ศรีสวัสดิ์
2. นางนงค์ลักษณ์  สุภาสัย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายจิรวัตร  วงศ์สกุลสุขกูล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นิลประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์สกุลสุขกูล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
2. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  ทรรศนโมไนย
2. เด็กชายนวพล  อินสมร
3. เด็กหญิงวนิดา  หนูจันทร์
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
2. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ต่อปัญญา
2. เด็กหญิงศินิตา  รอดพันธุ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  หัวใจ
 
1. นางผาณิต  ทรงประโคน
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายธนเดช  กระสันต์
2. เด็กหญิงอุไรทิพย์  เฉยแดง
3. เด็กหญิงเอื้อย  แสงคำ
 
1. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
2. นายวรณัฐ  รุ่งเรือง
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธารารัตน์  จรรยากรณ์
2. เด็กหญิงสุภรัตน์  อินต๊ะเม้า
3. เด็กหญิงแคสชาร์  มะลา
 
1. นางสาวเนียนนาฎ  ขำจริง
2. นางสาวพรพิมล  แก้วภูมิแห่
 
112 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงดลทิชา  ภาณุวรโภคิน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พุกมาก
3. เด็กชายศุภณัฐ  ปัณดิษฐโต
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีงามผ่อง
2. นางประณีต  จุ้ยสกุล
 
113 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงกฤติกา  มารุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  เหมืองแก้ว
3. เด็กหญิงศุภนิดา  แก้วดวงเล็ก
 
1. นางพิรัลรัศมิ์  เพ็งบุญชู
2. นางสาวรุ่งอรุณ  น่วมสวัสดิ์
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ม่วงรุ่ง
2. เด็กหญิงกิตติมา  เกาะใต้
3. เด็กชายวิรัตน์  คงนิล
 
1. นางสาววรรณภา  คำสระคู
2. นางสาวจิรัชญา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศลิลทิพย์  อภัยกลาง
2. เด็กหญิงสิริพร  บุตรดาวงษ์
3. เด็กหญิงไพลิน  พานเงิน
 
1. นางสาว้เสาวนีย์  กรอบมุข
2. นางสาวรุ่งรัชนี  เลิกบางพลัด
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุตรฉ่ำ
2. เด็กชายอิทธิวัฒน์  กวางทอง
 
1. นางพรทิพย์  พิบูลเวชพิทักษ์
2. นางสาวแจ่มจันทร์  จันทร์เอิบจิตร
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายวันชัย  ก้อนเงิน
 
1. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงพีรดา  ทัดมาลี
 
1. นายเจตนา  เกิดประสิทธิ์
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิกบางพลัด
2. เด็กหญิงปรางค์ชมพู  พุกนิลฉาย
3. เด็กหญิงปริฉัตร  ทองคำ
4. เด็กหญิงมาฆศิริ  เริ่มรัตน์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตันเอี่ยม
 
1. นางสาวนันทิดา  ทรงพระ
2. นางสาวสุรีพร  ขาวฉลาด
3. นายสุรชัย  ลาชม
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายณเรศ  ช่างไม้
 
1. นางสาวขวัญเรือน  พรมจันทึก
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิกบางพลัด
 
1. นางสาวสาลินี  แสนโสม
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ปานทอง
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายนพดล  มศรีภูมิ
2. เด็กชายนพดล  แสงสว่าง
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  คิมประเสริฐ
 
1. นางสาวอุสา  มากสมบูรณ์
2. นายวรณัฐ  รุ่งเรือง
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ทัดมาลี
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เมล์พ่วง
3. เด็กชายเพชร  จิตไพศาล
 
1. นางอร่าม  บรรดาศักดิ์
2. นางชัชฎา  หวานชะเอม
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชัยชนะ  ตรีสุวรรณ
2. เด็กชายภัคพล  ศรีนรา
3. เด็กชายสุขเกษม  อินสา
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายรัฐชานนท์  ก๋านนท์
2. เด็กชายวันชัย  การุญบริรักษ์
3. เด็กชายอัตพล  ศุภรมย์
 
1. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
2. นายวิชยุตม์  ดวงศรี
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ฉัตรเดชะ
2. เด็กหญิงวาสนา  ทับทอง
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายธงชัย  สมสาร์
2. เด็กชายอิทธิกร  พรหมศิริ
 
1. นางสาวอรรถพร  ภู่ประสิทธิ์
2. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วิทยาสิงห์
2. เด็กชายอรุณ  คัน
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุตดาเลิศ
2. เด็กชายณัฐดนัย  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายพีรเดช  พงษ์สุระ
 
1. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายประดิษฐ์  โชคเจริญ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เจริญสุข
3. เด็กชายสหรัฐ  สมอ่อน
 
1. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี