หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skw1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ พันธ์สินบ้านห้วยประธานกรรมการ
2. นายมนัส โคตะสินบ้านทุ่งพลวงกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ศรีสร้อยบ้านวังบูรพากรรมการ
4. นายบัญญัติ นิยมสิทธิ์บ้านท่าเกษมกรรมการ
5. นางชาญานัท รักศิลป์บ้านใหม่ถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวินิจ ศรีสังวาลย์อนุบาลวังน้ำเย็นฯประธานกรรมการ
2. นายภาณุ แปลกจังหวีดบ้านซับมะนาวกรรมการ
3. นายสุคนธ์ หารชุมเศษบ้านซับมะนาวกรรมการ
4. นางสาวสุพัสตรา บุติพรรคาบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
5. นางสาวรัติกาล เทพวงษ์บ้านเขาเลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมชาย เข้มบ้านแก้งประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์อนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอลงกรณ์ จงรักษ์บ้านโคกน้อยกรรมการ
4. นางปรมพร สุวรรณ์รัมย์บ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ ดรราชลีชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนากร เทียงคำอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ แตงชัยภูมิบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ธานีบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ชัยชนะบ้านคลองธรรมชาติกรรมการ
5. นายปกรณ์เกียรติ แก้วสุพรรณ์ชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนากร เทียงคำอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ แตงชัยภูมิบ้านพระเพลิงกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ ธานีบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ชัยชนะบ้านคลองธรรมชาติกรรมการ
5. นายอนันทศักดิ์ แก้วสุพรรณ์ชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ นิยมสิทธิ์บ้านท่าเกษมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ดีเหมือนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
3. นายเพทาย หาญประสพบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นายสุมิตร์ โพธิ์สุทธิ์บ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร์ โพธิ์สุทธิ์บ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นายเพทาย หาญประสพบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นายบัญญัติ นิยมสิทธิ์บ้านท่าเกษมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ดีเหมือนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกฤษณา ดำรงธรรมบ้านไร่สามศรีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ นิวาศานนท์บ้านท่าเกษมประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญชญา น้ำทรัพย์บ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นางวราวรรณ บัติสมบ้านบึงพระรามกรรมการ
5. นางช่อทิพย์ จันทวงษ์บ้านแก้งกรรมการ
6. นางสมทรง เกตกะโกมลบ้านวังรีกรรมการ
7. นางราตรี ทารัตน์บ้านด่านฯกรรมการและเลขานุการ
8. นางกันหา ภูชมศรีบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางรัชนีพรณ์ ถาวรศิลป์บ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ สายบุตรวังไผ่ประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา ลอมไธสงบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
4. นางอารี เพ็ชรศรีบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นางหวานใจ พรหมเจริญบ้านคลองเจริญกรรมการ
6. นางสาวปิยะมาศ ศรีเกษบ้านซับมะนาวกรรมการ
7. นางศรีสมร แสงชมภูบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
8. นางจิรัชยา พูลประสาทบ้านหน้าสถานีกรรมการและเลขานุการ
9. นางโชสิตา เกตุเพ็งบ้านคลองผักขมกรรมการและเลขานุการ
10. นางเพ็ญสุข เรืองนามบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอาภาภรณ์ เกิดกุลอนุบาลคลองหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง คายเลิศบ้านซับเจริญกรรมการ
3. นายรัตนศักดิ์ ชลาลัยวัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
4. นางจีรนันท์ โอภาศรีอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการ
5. นางสมหมาย ภู่ทับทิมอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสากล โพธิชัยบ้านมหาเจริญกรรมการ
2. นายประจักษ์ จันทร์ธรรมบ้านเขาข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายมังกร สุขประสงค์บ้านคลองเจริญประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ เด่นดวงบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
3. นายชาติชาย เกตุดีบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไร อรรถวิภานนท์ชุมชนบ้านตาหลังในประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร์ พลเสนาบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายณัฐพล พุ่มพวงบ้านเขาตะกรุบพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายราชัน เทวันบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทรคติบ้านใหม่ถาวรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายยุทธนา จันทร์แสงบ้านวังใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประนิด สมสุขสันต์บ้านวังบูรพากรรมการ
3. นางอัจฉรา ชุมผางบ้านเขามะกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวศิน ศิริธีรพัฒน์บ้านไร่สามสีประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ อุไรพันธ์บ้านแสงจันทร์กรรมการ
3. นางสุกัลยา ลายสนธิ์บ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ คงเกตุวังศรีทองประธานกรรมการ
2. นายประมูล กล้าแข็งซับเกษมวังชุมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเรียน สีดาบุตรอนุบาลวังน้ำเย็นฯประธานกรรมการ
2. นายวีระ วีระพันธ์บ้านวังใหม่กรรมการ
3. นางสาวนิลปภัสร์ ศรีเจิมโรจน์บ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอนิรุจ ปิดทองอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเมธาพร ศรีนวลบ้านธารนพเก้ากรรมการ
3. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นางอัมพาพันธุ์ เชื้อวงษ์อนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
3. นายประมาณ แสงระยับบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมานพ สุขเจริญอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ พร้อมบัวป่าอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายไชยา นำลาภอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายราชัน ทรงบรรพตบ้านโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชรากร ทันไชยบ้านคลองผักขมกรรมการ
3. นายไกลาส เกตุเพ็งบ้านคลองปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัช ศรีนวลบ้านธารนพเก้าประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ชมภูโครตบ้านนา(สามัคคีวิทยา)กรรมการ
3. นายสมใจ ยศกิ่งบ้านห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางอัญญาณา โสดารามอนุบาลคลองหาดประธานกรรมการ
2. นายมิชชั่น มีผลบ้านคลองอุดมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิริยะ ปะโสทะกังบ้านคลองมะละกอประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ไพยะเสนบ้านเขามะกากรรมการ
3. นางพัชรา หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์วังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทอนุบาลวังน้ำเย็นฯกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์วังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์วังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์วังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์วังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นางนวรัตน์ กิจเจริญวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายนายธวัชชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางเนรมิต ยืนประโคนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์วังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องคลองหาดพิทยากรรมการ
6. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์วังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นายวิทูร วันโทวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ วัฒนพันธ์วังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กิ้มถ้องคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
7. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีบ้านซับนกแก้ววิทยากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมใจ สีประเสริฐสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลคลองหาดพิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยลักษณ์ ขันทาวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมใจ สีประเสริฐสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลคลองหาดพิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยลักษณ์ ขันทาวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ เกตุเล็กอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ สีประเสริฐสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยลักษณ์ ขันทาวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสน่ห์ สุวรรณศรีมหาธิคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์สพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นันโชบ้านหินกองกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ รองเมืองบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายไกศร จูคงบ้านคลองหาดกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ พันโนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์สพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นันโชบ้านหินกองกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ รองเมืองบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายไกศร จูคงบ้านคลองหาดกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ พันโนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชยุต ประนิคมบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ทองพร้าวธรรมยานประยุตกรรมการ
3. นายสุทิน ชุมพาบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชยุต ประนิคมบ้านเนินดินแดงประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ทองพร้าวธรรมยานประยุตกรรมการ
3. นายสุพิน ชุมพาบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์สพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา อุนาศรีบ้านคลองยายอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นามบุตรเทศบาล 2(บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพิน ชุมพาบ้านน้ำซับเจริญประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นายนราธิป บุ่นวันนาบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พันโนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา อุนาศรีบ้านคลองยายอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นามบุตรเทศบาล 2(บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพิน ชุมพาบ้านน้ำซับเจริญประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นายนราธิป บุ่นวันนาบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พันโนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา อุนาศรีบ้านคลองยายอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นามบุตรเทศบาล 2(บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา อุนาศรีบ้านคลองยายอินทร์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ นามบุตรเทศบาล 2(บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)กรรมการ
4. นางสาวบังอร บุญเจริญบ้านคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพิน ชุมพาบ้านน้ำซับเจริญประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นายนราธิป บุ่นวันนาบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พันโนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต จังพานิชบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไกศร จูคงบ้านคลองหาดกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ ฤทธิเดชบ้านเขามะกากรรมการ
4. นางสาววิไลพรรณ พันโนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพิน ชุมพาบ้านน้ำซับเจริญประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ กุลบุตรบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นายนราธิป บุ่นวันนาบ้านใหม่ไทรทองกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พันโนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นาย้สาธิต จังพานิชบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ ฤทธิเดชบ้านเขามะกากรรมการ
3. นายไกศร จูคงบ้านคลองหาดกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พันโนบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจเทศบาล 2(บ้านลัดกะสัง)ประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุลโรงเรียนบ้านวังยางกรรมการ
3. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจเทศบาล 2(บ้านลัดกะสัง)ประธานกรรมการ
2. นายไกศร จูคงบ้านคลองหาดกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ เทียมสกุลโรงเรียนกรรมการ
4. นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐบ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ชมดีบ้านเขามะกาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ โตส้มบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ท่าหินบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
4. นางนางวันเพ็ญ พันธ์สินบ้านแก้งกรรมการ
5. นางสาวฐิญาภรณ์ แก้วมงคลบ้านเนินสานฝน(แหลมทอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวนิดา ชมดีบ้านเขามะการองประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ โตส้มบ้านโคกน้อยกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ท่าหินบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
4. นางนางวันเพ็ญ พันธ์สินบ้านแก้งกรรมการ
5. นางสาวจิญาภรณ์ แก้วมงคลบ้านเนินสานฝน(แหลมทอง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรสสุคนธ์ เกตุเหล็กอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวหงษ์เหม ชัยศรีบ้านท่าเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยารัตน์ ทันไชยบ้านเนินผาสุขประธานกรรมการ
2. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
3. นางสาววิลัยพร ขาวพิมายบ้านธารนพเก้ากรรมการ
4. นางขวัญนภา คำมูลมาตย์บ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
5. นางสาวดาวนภา ว่าความดีบ้านคลองผักขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจรรยารัตน์ ทันไชยบ้านเนินผาสุขประธานกรรมการ
2. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
3. นางสาววิลัยพร ขาวพิมายบ้านธารนพเก้ากรรมการ
4. นางขวัญนภา คำมูลมาตย์บ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
5. นางสาวดาวนภา ว่าความดีบ้านคลองผักขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาส จ่าเมืองอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวคนิตา วรางกูรบ้านคลองมะละกอกรรมการ
3. นางสาววรรณพร สาพิมพาบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจ่าเมือง ผิวบางอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวคนิตา วรางกูรบ้านคลองมะละกอกรรมการ
3. นางสาววรรณพร สาพิมพาบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายญาณวรุตม์ พิณสายบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ช่างไม้บ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
3. นางสาวบุษรากาญจน์ เป็ดทองบ้านเขาเลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายหงษ์คำ หาบุญมีบ้านเนินดินแดงรองประธานกรรมการ
2. นายนพดล ตันติศิริสมบูรณ์วัดพวงนิมิตกรรมการ
3. นายสมคิด ขอดทองบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุขบ้านท่ากะบากประธานกรรมการ
2. นางเนรมิต ยืนประโคนสระแก้วกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้ววังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีซับนกแก้ววิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เขียวฟูท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปกรณ์ ภูมิเขตข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกานต์ แผ่นพรหมสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
3. นายรัชศักดิ์ นาคินชาติสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
4. นางขวัญใจ มาลัยชนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นางนภาภัทร หอมละออสิริราชอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกล้าณรงค์ แก้วปักษาสิริราชอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรจิตร ห่อดีอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายองอาจ ศรีเพชรบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นางจันทนา ทัศนวรานนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมจิตต์ ชอบบันเทิงอนุบาลวังน้ำเย็นฯประธานกรรมการ
2. นายผุดผ่อง บาลลาบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นายวิเชียร อาภากรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวธิดา ขุนเมืองบ้านมหาเจริญประธานกรรมการ
2. นางสิริยา ทิมรัตน์บ้านไทรทองกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นางประภาภร วารปรีดีบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
5. นางพชรพร บุญสมนึกบ้านทุ่งพระกรรมการ
6. นางสำรวย วิลาศตระกูลอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
7. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไลบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ เกิดสุขอนุบาลวังน้ำเย็นฯประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา จันทร์พิทักษ์วัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
3. นางประไพ ฉายอรุณสพป.สระแก้ว เขต 1กรรมการ
4. นางสาวธีรา ชุณสนิทบ้านคลองหินปูนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย สุทธิประภาบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นายมิตรชัย ชัยสารบ้านธารนพเก้ากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชาญประไพรบ้านวังใหม่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุภิญญา สุพรรณาการบ้านหนองเตียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสมเจต อูมกระโทกบ้านคลองใหญ่กรรมการ
3. นายศรุฒิ หาโกสีย์บ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นายพิณิฐพงษ์ เจริญจิตรบ้านเทศมงคลกรรมการ
5. นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุงอนุบาลคลองหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธิติ วงษ์เส็งบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หันจันทร์สระแก้วกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สาระปัญญาบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ กลิ่นชาติอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เชื้อรอดอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวีระพงษ์ แสงเพชร์บ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุงสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอรรคพล สุปัตติบ้านคลองหมากนัดกรรมการ
3. นางสาวณัชสุคนธ์ พรมมากบ้านมหาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ โชติแสนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต คำใสขาวบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นายประสาร สุขสุคนธ์อนุบาลวังน้ำเย็นฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุพงศ์ โตเจริญบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นายวันชาติ วนิชชากรบ้านเขาสามสิบกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เปลืองรัตน์สระแก้วกรรมการ
4. นางสาวมะลิพร แดงตะขบบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ บุญสมนึกบ้านวังสำลีประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เรืองขจิตรบ้านสี่แยกกรรมการ
3. นางสาววันวลิต เผ่าเผด็จการบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายณัฐพัชร ภูอากาศบ้านมหาเจริญกรรมการ
5. นางสาววรัชญาน์ ไชยจะโปะบ้านท่าแยกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอุริษา กลมเลี่ยมบ้านเขามะกาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี บูรณะศิริศิลป์อนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นายคมสันต์ สุขไมตรีบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอัษฎางค์ ราชตราชูบ้านซับมะนาวประธานกรรมการ
2. นายสมพร บวบหอมสระแก้วกรรมการ
3. นายอุเทน มาดาวัดพวงนิมิตกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ แม่นปืนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวธนัชพร เปียดีบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช เนินใหม่บะขมิ้นฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกอบศิษฐ์ กนกชูสิทธิ์พงษ์เขาตะกรุบพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ บุตรดีบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น)กรรมการ
3. นางพีรียา วงษ์ธานีชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ ฆ้องคำบ้านคลองสิบสามกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ สมานมิตรบ้านวังวนกรรมการ
3. นายรักชาติ ใสดีบ้านคลองอุดมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมืองบ้านท่าแยกประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ บุตรดีบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น)กรรมการ
3. นายธิติ วงษ์เส็งบ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนริศ สุ่นศรีเมืองบ้านท่าแยกประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ บุตรดีบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น)กรรมการ
3. นายธิติ วงษ์เส็งบ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายมิตรชัย ชัยสารบ้านธารนพเก้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ สาระปัญญาบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวมะลิพร แดงตะขบบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายมิตรชัย ชัยสารบ้านธารนพเก้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ สาระปัญญาบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวมะลิพร แดงตะขบบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายโกศล กิจเจริญธำรงค์วัดพวงนิมิตประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ด่านปรีดาบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางจงกลนี ชูงิ้วบ้านคลองหาด(สาขาเขาช่องแคบ)กรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีสงวนบ้านวังวนกรรมการ
5. นายธนูชัย เนระแกบ้านน้ำซับเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายโกศล กิจเจริญธำรงค์วัดพวงนิมิตประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ด่านปรีดาบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางจงกลนี ชูงิ้วบ้านคลองหาด(สาขาเขาช่องแคบ)กรรมการ
4. นายจำนงค์ ศรีสงวนบ้านวังวนกรรมการ
5. นายธนูชัย เนระแกบ้านน้ำซับเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินบ้านคลองหาดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ชาปัทมะบ้านทุ่งพระกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ รีไพโรจน์ออป.6กรรมการ
4. นางพลับพลึง จ่ากุญชรบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
5. นางสาวสร้อยลดา ด่านล้ำเลิศบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินบ้านคลองหาดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ชาปัทมะบ้านทุ่งพระกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ รีไพโรจน์ออป.6กรรมการ
4. นางพลับพลึง จ่ากุญชรบ้านคลองยายอินทร์กรรมการ
5. นางสาวสร้อยลดา ด่านล้ำเลิศบ้านคลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ คำงามบ้านมหาเจริญกรรมการ
3. นางปราณี อาทิตย์วงษ์บ้านท่าเกษมกรรมการ
4. นางนันทนา พะมุลิลาบ้านซับถาวรกรรมการ
5. นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ คำงามบ้านมหาเจริญกรรมการ
3. นางปราณี อาทิตย์วงษ์บ้านท่าเกษมกรรมการ
4. นางนันทนา พะมุลิลาบ้านซับถาวรกรรมการ
5. นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติบ้านพระเพลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุเมธี มีแป้นอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ อึ้งเจริญบ้านท่าแยกกรรมการ
3. นางสันทยา พูลสำราญอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นายบุญเจริญ ระมั่งทองชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นายวันชัย แก้วกล้าบ้านซับถาวรกรรมการ
6. นางกุลิสรา ชัยสุทธิกุลรัตน์บ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชูปกรณ์ บริบูรณ์บ้านวังบูรพาประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ช่วงกลั่นบ้านมหาธิคุณกรรมการ
3. นายสหภาพ สัจจทองดีบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางกุลวดี เจริญยิ่งอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
5. นางอินทิราวดี เจริญสุขบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุเมธี มีแป้นอนุบาลเขาฉกรรจ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ อึ้งเจริญบ้านท่าแยกกรรมการ
3. นางสันทยา พูลสำราญอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
4. นายบุญเจริญ ระมั่งทองชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นายวันชัย แก้วกล้าบ้านซับถาวรกรรมการ
6. นางกุลิสรา ชัยสุทธิกุลรัตน์บ้านซับมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชูปกรณ์ บริบูรณ์บ้านวังบูรพาประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ ช่วงกลั่นบ้านมหาธิคุณกรรมการ
3. นายสหภาพ สัจจทองดีบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางกุลวดี เจริญยิ่งอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
5. นางอินทิราวดี เจริญสุขบ้านแก้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา นาคสมบูรณ์อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกุล เก็งพาณิชย์บ้านหนองนกกระเรียนกรรมการ
3. นางบุปผา เอมบุญบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางละเอียด อาภากรณ์บ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์แสงบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา นาคสมบูรณ์อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกุล เก็งพาณิชย์บ้านหนองนกกระเรียนกรรมการ
3. นางบุปผา เอมบุญบ้านเขาแหลมกรรมการ
4. นางละเอียด อาภากรณ์บ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางขวัญเรือน จันทร์แสงบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมส่วน กำไรเงินบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสุนันท์ แสงสว่างอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
4. นางสาวสิริมา หาญประสพอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางปัทมาพร แสงแจ่มวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมส่วน กำไรเงินบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสุนันท์ แสงสว่างอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179กรรมการ
4. นางสาวสิริมา หาญประสพอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางปัทมาพร แสงแจ่มวัดพวงนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางภัทรวรรณ เมตตาอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นางชุตินันท์ รักษาสัตย์บ้านคลองหมีกรรมการ
3. นางจิระภา มีมะจำบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร พิบูลย์ไพรบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางภัทรวรรณ เมตตาอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ประธานกรรมการ
2. นางชุตินันท์ รักษาสัตย์บ้านคลองหมีกรรมการ
3. นางจิระภา มีมะจำบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร พิบูลย์ไพรบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนงนุช สมมิตรสพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ สุขเจริญอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางน้ำหวาน โพธิ์ประเสริฐบ้านบึงพระรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช สมมิตรสพป.สระแก้ว เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ สุขเจริญอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางน้ำหวาน โพธิ์ประเสริฐบ้านบึงพระรามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวศิรินาถ บุญน้อมอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเทพอักษร นิลฉวีออป.6กรรมการ
3. นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญบ้านหนองผักหนามกรรมการ
4. นายกฤศดา ผาอ่อนชุมชนบ้านตาหลังในกรรมการ
5. นางสาวลำยอง พานแก้วอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
6. นางนิภา โนนคำภาบ้านสี่แยกกรรมการ
7. นางจินดา รอดบำเรอบ้านไทรทองกรรมการ
8. นางนิรันทร์ ประมาบ้านคลองมะละกอกรรมการ
9. นางสาวอมร เพ็งรอดบ้านเนินสะอาดกรรมการ
10. นางสาวพรรณิภา ปินตาติ๊ปบ้านแก่งสะเดากรรมการ
11. นางพจรินทร์ สนแก้วบ้านชุมทองกรรมการ
12. นางสาวอุษา บุตรดีบ้านซับมะนาวกรรมการ
13. นางสาวสุนันทา มั่นใจบ้านศาลาลำดวนกรรมการ
14. นางกรุณา กล้าหาญบ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
15. นางสายสุนีย์ ท้าวน้อยอนุบาลคลองหาดกรรมการ
16. นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพลอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
17. นางสาวสินาท จันทร์ขำอนุบาลวังน้ำเย็นฯกรรมการ
18. นางโชติกา ปฐมรักษ์อนุบาลวังน้ำเย็นฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประนอม ถาวรสินอนุบาลวังน้ำเย็นฯประธานกรรมการ
2. นางสุจิตร จิตร์กระจ่างอนุบาลวังสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวภัทรา ชนะสิทธิ์บ้านคลองไก่เถื่อนกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ศรีบุญเรืองบ้านวังบูรพากรรมการ
5. นางอัมพรรัตน์ วีระพันธ์บ้านวังใหม่กรรมการ
6. นางสาวพัลลภา ท่วมตะคุบ้านโคกน้อยกรรมการ
7. นางสาวนิกร เข็มทองวัดพวงนิมิตกรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา ชวดชมอนุบาลเมืองสระแก้วกรรมการ
9. นางสาวจารุวรรณ เฉลิมวงศ์บ้านพระเพลิงกรรมการ
10. นางณัฐวดี มัชฌันติกะบ้านหินกองกรรมการ
11. นางศิวาพร ธุระบ้านวังใหม่กรรมการ
12. นางกันยาวีร์ รักษ์มงคลเจริญอนุบาลเขาฉกรรจ์กรรมการ
13. นายไพทูล มูลหล้าบ้านหนองปรือกรรมการ
14. นางอ้อมใจ สุปัตติบ้านหน้าสถานีกรรมการ
15. นางโสภาวัน คำบุญเกิดอนุบาลวังน้ำเย็นฯกรรมการ
16. นางวันเพ็ญ รัตนะบ้านนาดีกรรมการ
17. นางจิรดา พิมพ์พระธรรมบ้านเขาดินกรรมการ
18. นางสาวสุทธิษา หอมไสยบ้านธารนพเก้ากรรมการ
19. นางสาวดวงดาว เมาะราษีบ้านท่าเต้นกรรมการ
20. นางสาวเกษรินทร์ คำรอดบ้านไพรจิตรวิทยากรรมการ
21. นางสาวนุจลี จันทร์คูณวัดคลองตาสูตรสามัคคีกรรมการ
22. นางสาวนิยดา นานประโคนอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัญญาณา โสดารามอนุบาลคลองหาาดประธานกรรมการ
2. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช โคตะยันต์บ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอัญญาณา โสดารามอนุบาลคลองหาาดประธานกรรมการ
2. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช โคตะยันต์บ้านทุ่งหินโคนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางราตรี ทารัตน์บ้านด่านฯประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีสรวลบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางธนัญญา มานะคิดบ้านเนินผาสุกกรรมการ
4. นางสมปอง เข้มบ้านแก้งกรรมการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ เสียมกระโทกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางราตรี ทารัตน์บ้านด่านฯประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีสรวลบ้านหนองเตียนกรรมการ
3. นางธนัญญา มานะคิดบ้านเนินผาสุกกรรมการ
4. นางสมปอง เข้มบ้านแก้งกรรมการ
5. นางสาวธวัลรัตน์ เสียมกระโทกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายธีระยุทธ เด่นดวงบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายธีระยุทธ เด่นดวงบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายธีระยุทธ เด่นดวงบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายธีระยุทธ เด่นดวงบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์ธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายธีระยุทธ เด่นดวงบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายธีระยุทธ เด่นดวงบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ปะโสทะกังบ้านคลองคันฉอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หงษ์ดีบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางสาวศิริพร โงนสายอนุบาลวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายธีระยุทธ เด่นดวงบ้านพรหมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์ธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์ธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์ธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์ธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพรพนา บัวอินทร์ธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรพนา บัวอินทร์ธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรพนา บัวอินทร์ธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพรพนา บัวอินทร์ธรรมยานประยุตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา บุญมาเลิศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางบุญสิตา เจิมเกาะบ้านวังวนกรรมการ
4. นายทนงค์ เสนตาบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ถามั่งมีบ้านทุ่งพลวงประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ฆ้องคำบ้านคลองสิบสามกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พันธ์สินบ้านแก้งกรรมการ
4. นางสาวนลิตา ปานแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางวิภาพร ชำนิประโคนทับทิมสยาม 05กรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติบ้านพระเพลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางวิภาพร ชำนิประโคนทับทิมสยาม 05กรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางผกาพร พรหมดำรงบ้านใหม่ถาวรประธานกรรมการ
2. นางนารีย์ จะยันรัมย์บ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาด นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินบ้านคลองหาดกรรมการ
5. นางวรรณา ชมภูบ้านท่าเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางผกาพร พรหมดำรงบ้านใหม่ถาวรประธานกรรมการ
2. นางนารีย์ จะยันรัมย์บ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาด นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ ตันเงินบ้านคลองหาดกรรมการ
5. นางวรรณา ชมภูบ้านท่าเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนางภัทรภร อินอุ่นโชติอนุบาลวังสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ นวลแก้วบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉันทนา ไชยทองศรีอนุบาลวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประกาย เมืองสุขบ้านทุ่งหินโคนกรรมการ
3. นางจารุภัทร วงศรีษาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์บ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องฟ้า สาพาบ้านลุงพลูกรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒน์นวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ โตเจริญบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์บ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องฟ้า สาพาบ้านลุงพลูกรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒน์วรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ โตเจริญบ้านทัพหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์บ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องฟ้า สาพาบ้านลุงพลูกรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒน์วรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายอนุพงศ์ โตเจริญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิริยะ ปะโสทะกังบ้านคลองมะละกอประธานกรรมการ
2. นางสาวกอแก้ว ขันชะลีบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พลแสนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิริยะ ปะโสทะกังบ้านคลองมะละกอประธานกรรมการ
2. นางสาวกอแก้ว ขันชะลีบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พลแสนบ้านน้ำซับเจริญกรรมการ
4. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]