หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 48 103 70
2 011 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 15 26 20
3 013 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 6 10 6
4 017 โรงเรียนธรรมยานประยุต 8 17 10
5 018 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 6 13 8
6 034 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 9 17 13
7 037 โรงเรียนบ้านคลองทราย 6 12 11
8 038 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 17 47 27
9 039 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 0 0 0
10 040 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 13 31 22
11 041 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 4 11 8
12 042 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 2 5 4
13 043 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 5 11 8
14 044 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 5 11 7
15 045 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 5 12 5
16 046 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 25 66 45
17 047 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 7 14 7
18 048 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 11 21 15
19 049 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 10 19 15
20 050 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 4 6 6
21 051 โรงเรียนบ้านคลองหมี 5 9 8
22 053 โรงเรียนบ้านคลองหาด 13 27 13
23 052 โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 6 14 10
24 054 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 8 25 15
25 057 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 14 31 25
26 056 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 7 14 9
27 036 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 24 58 39
28 035 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 8 14 8
29 055 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 19 40 27
30 033 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 22 46 34
31 060 โรงเรียนบ้านชุมทอง 23 50 40
32 062 โรงเรียนบ้านซับถาวร 9 16 13
33 063 โรงเรียนบ้านซับน้อย 17 46 33
34 064 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 30 63 44
35 065 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 12 22 18
36 061 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 12 29 22
37 066 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 0 0 0
38 067 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 33 102 59
39 068 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 14 25 19
40 069 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 13 31 23
41 078 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 17 30 21
42 079 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 9 24 15
43 080 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 27 99 49
44 070 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 13 24 20
45 072 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 16 37 28
46 077 โรงเรียนบ้านท่าระพา 7 17 14
47 071 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 6 7 6
48 074 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 7 16 11
49 076 โรงเรียนบ้านท่าแยก 5 11 7
50 073 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 39 95 61
51 075 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 10 22 17
52 083 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 20 49 29
53 084 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 10 22 16
54 085 โรงเรียนบ้านนาดี 12 24 21
55 086 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 30 69 49
56 092 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 8 16 9
57 093 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 6 14 9
58 094 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 4 11 8
59 097 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 8 16 12
60 096 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 5 13 5
61 098 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 23 49 38
62 099 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 24 40 36
63 102 โรงเรียนบ้านภูเงิน 10 20 10
64 103 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 50 107 81
65 105 โรงเรียนบ้านลุงพลู 13 21 16
66 106 โรงเรียนบ้านวังจั่น 2 3 2
67 107 โรงเรียนบ้านวังดารา 7 13 11
68 109 โรงเรียนบ้านวังทอง 6 16 12
69 110 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 17 27 23
70 111 โรงเรียนบ้านวังปืน 6 12 7
71 112 โรงเรียนบ้านวังยาง 2 4 3
72 113 โรงเรียนบ้านวังรี 17 37 28
73 114 โรงเรียนบ้านวังวน 10 27 18
74 115 โรงเรียนบ้านวังสำลี 9 14 12
75 108 โรงเรียนบ้านวังแดง 22 37 31
76 116 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 19 23 21
77 117 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 5 11 7
78 118 โรงเรียนบ้านสี่แยก 8 15 10
79 120 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 18 43 30
80 123 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 14 27 21
81 122 โรงเรียนบ้านหนองข่า 21 32 27
82 126 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 7 14 7
83 127 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10 23 12
84 128 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 12 25 16
85 129 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 2 6 4
86 130 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 0 0 0
87 131 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 12 18 15
88 132 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 16 53 22
89 124 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 15 62 29
90 121 โรงเรียนบ้านหนองแก 8 19 14
91 125 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 16 7
92 133 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 5 12 7
93 136 โรงเรียนบ้านหินกอง 23 51 39
94 135 โรงเรียนบ้านห้วย 9 14 11
95 134 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8 17 11
96 022 โรงเรียนบ้านเขาข่า 4 28 8
97 024 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 0 0 0
98 023 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 5 9 5
99 025 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 40 81 67
100 026 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 18 41 31
101 027 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 14 38 26
102 028 โรงเรียนบ้านเขามะกา 22 95 47
103 030 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 18 41 29
104 029 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 1 1 1
105 031 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 22 58 33
106 081 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 6 12 10
107 087 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 8 17 13
108 088 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 11 37 24
109 089 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 4 7 5
110 090 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 0 0 0
111 091 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 14 31 24
112 137 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 0 0 0
113 020 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 9 19 13
114 021 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 0 0 0
115 019 โรงเรียนบ้านแก้ง 13 28 21
116 119 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 8 19 13
117 058 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 22 43 34
118 059 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 4 12 7
119 095 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 2 5 3
120 138 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 1 3 1
121 140 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 12 22 16
122 139 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 16 45 29
123 082 โรงเรียนบ้านไทรทอง 7 11 8
124 101 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 10 20 16
125 104 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 6 14 11
126 141 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 9 26 16
127 142 โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 0 0 0
128 143 โรงเรียนวังจระเข้ 10 24 19
129 145 โรงเรียนวังศรีทอง 10 25 14
130 144 โรงเรียนวังไผ่ 9 20 17
131 147 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 6 13 10
132 148 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 8 29 16
133 146 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1 3 1
134 149 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 4 9 6
135 150 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 0 0 0
136 151 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 23 20 13
137 152 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 7 13 11
138 155 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 23 47 29
139 157 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 16 28 19
140 158 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 3 7 6
141 162 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 27 46 39
142 163 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 33 64 45
143 164 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 33 88 56
144 156 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 21 55 37
145 161 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 19 34 24
146 007 โรงเรียนเขาสิงโต 17 27 21
147 010 โรงเรียนชุมชนพัฒนา 0 0 0
148 012 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 6 11 6
149 153 โรงเรียนสุภวิทย์ 14 36 26
150 154 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 10 21 16
151 159 โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน 0 0 0
152 160 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 19 32 26
153 014 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 26 56 41
154 015 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 9 17 12
155 016 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 21 45 29
156 001 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 6 10 9
157 002 โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย 0 0 0
158 003 โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ 0 0 0
159 004 โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำอ้อม 4 7 6
160 005 โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 1 0 0 0
161 006 โรงเรียน ตชด.วังศรีทอง 0 0 0
รวม 1882 4188 2876
7064


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]