รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจีราวิท  สุขโขทัย
2. เด็กชายฉัตรธีรวินท์  รุประมาณ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  งามขยัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายธนัชชา  ชัยสา
2. เด็กชายภูริภัทร  รอดอยู่
 
1. นายสวัสดิ์  อาษาวัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายนันท์นภัส  นรชาญ
2. เด็กชายศตายุ  บุตรงาม
 
1. นายสวัสดิ์  อาษาวัง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายตรียศ  ทองทับ
2. เด็กชายสันติ  ไสวเขียว
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายภูมิมดล  หมั่นการ
2. เด็กชายวิทวัส  จันภูมี
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงจันทริกา  แตงทอง
2. เด็กชายชนะภูมิ  ครั่งฝา
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผาสุขธรรม
4. เด็กชายอริษา  พยัฆษา
5. เด็กหญิงเมธาวี  อินทร์กลับ
 
1. นางวิมลรัตน์  คังคายะ
2. นางสาวปานรดา  พลเยี่ยม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุรันนา
2. เด็กหญิงประภัสรา  ศฤงคาร
3. นายปริณทร  ผาใต้
4. เด็กหญิงวรรณา  วิเศษสุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุนิสา  มาเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกอบศิษฐ์  กนกชูสิทธิ์พงษ์
2. นายไสว  แววเพ็ชร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์อ่ำ
2. เด็กหญิงดิฐลดา  ถูกหมาย
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  ทองแจ่ม
2. นางสมหมาย  ภู่ทับทิม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายนุติพงษ์  ร่มเย็น
2. เด็กหญิงปวริศา  ภู่มาก
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
2. นางอัญชนา  พัฒนทองคำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุนาโท
2. เด็กหญิงเมริสา  ภูมิทา
 
1. นางรัชนีพร  ถาวรศิลป์
2. นางทองพูน  ศรีสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  แสนคำ
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เตียง
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงภัทรพร  เกิดกลาง
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายปารเมธ  แนมพลกรัง
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทรศยา  วิกุล
 
1. นายวชิระ  สุทารส
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. นางสาวสุวัจณี  มุ่งช่วยกลาง
 
1. นางเมธาพร  ศรีนวล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. นางสาวเสาวลักษณ์  มาน้อย
 
1. นายวิรัช  ศรีนวล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กชายสุธี  สินสันเทียะ
 
1. นางเมธาพร  ศรีนวล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เก่งเกษกิจ
2. เด็กชายณัฐพล   พันโคกกรวด
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงชุติมา  สินพรม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยศพาลา
 
1. นางสาวนิลประภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
2. นางสาวสรวีย์  สิทธิชูสินพงษ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายศิวนาถ  แป้นตระกูล
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กหญิงประวีณา  อาศัยราษฎร์
2. เด็กหญิงสมจิตร์  เชิงเขา
3. เด็กหญิงไซเรน  เคลม
 
1. นางสุภาณี  น้อยบุญ
2. นางสุชัญญา  โภคา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชิวผิง  หลอ
2. เด็กชายนิมิตร  นาไม
3. เด็กชายเชษฐา  คำมา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษภร   เจริญจตุพัฒน์
2. นายพลากร  เหล่าเขตกิจ
3. เด็กชายวัชรินทร์  บุญมาก
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
2. นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  ยิ่งใหญ่
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพรกนก  ภักษร
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงทิพวดี  แก้วคำใส
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายวาทิต  พรหมดำรง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง 1. เด็กชายโยธิน  สิงห์ปี
 
1. นายวีระวัฒน์  เทียมสกุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. นายศราวุธ  น้อยศิริ
 
1. นายสมคิด  ขอดทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ยุบรัมย์
 
1. นางสาวสุปราณ๊  มุสิกา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกศิมา  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงกันยา  เรืองยงค์
3. เด็กหญิงกัลยกร  บุญจูม
4. เด็กหญิงกัลยา  เข้าครอง
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เปรมปรีดิ์
6. เด็กชายบรรจบ  ฆ้องเกิด
7. เด็กหญิงปราณมณี  กระสัง
8. เด็กชายปิยะ  โสพรมมา
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพ็งโฉม
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมงาม
11. เด็กชายวัฒนา  บุญวิจิตร
12. เด็กหญิงสงกรานต์  ทัพรัตน์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภราช
14. เด็กชายสุธินนันท์  แสนมีชัยรัตนา
15. เด็กชายอนวัตร  ยี่สุ่น
16. เด็กหญิงอรพรรณ  ประชุมชน
17. เด็กหญิงอัครมณี  จำจิตร์
18. เด็กชายเชาวธรณ์  สุทธิทรัพย์
19. เด็กหญิงแววตา  บูระทิศ
20. เด็กหญิงไพลิน  ศรีฉัตร
 
1. นายสคร  ฆ้องเกิด
2. นายสมชาย  เพียรการ
3. นางมัลลิกา  เทพทอง
4. นางวนิดา  ศรีสรวล
5. นางจินตนา  ด่านปรีดา
6. นายสุชาติ  เวียงจันทร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกุลิสรา  อรรคนิมาตย์
2. เด็กหญิงจุฑาพร  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  สมวงค์
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  พงษ์ภิระ
5. เด็กชายทีฑาวุฒิ  เกตุรัก
6. เด็กชายธนาธิป  เชียงเดิม
7. เด็กชายธีรพัฒน์  สุวรรณี
8. เด็กชายนฤพล  เกตุปัญหา
9. เด็กชายนัฐนันท์  อิ่มอ่ำ
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แกว่นไกว
11. เด็กหญิงพัชนีกรณ์  เจนดง
12. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  คำเทพ
13. เด็กหญิงมะลิวัลย์  มหาเสนา
14. เด็กหญิงยุวดี  หรทึก
15. เด็กหญิงลักขณา  อุทัยวัฒน์
16. เด็กชายศราวุฒิ  ช้างอ่อน
17. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไวมือ
18. เด็กชายสงกรานต์  คุ้มทอง
19. เด็กหญิงสาลี่  จานสูงเนิน
20. เด็กหญิงสุทธิดา  พลับพลาศรี
21. เด็กชายเจนณรงค์  สุพราช
 
1. นายสมชาย  เพียรการ
2. นายสคร  ฆ้องเกิด
3. นายณรงค์  ถาวรศิลป์
4. นายสมศักดิ์  ชัยศร
5. นายแดง  น้อยบุญ
6. นางณัฏฐากุล  เลิศเจริญ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกัณทิมา   พันธุ์พรม
2. เด็กหญิงกิตติยา    แก้วพิลา
3. เด็กหญิงจิรารัตน์    จงมีสัตย์
4. เด็กชายจีระศักดิ์  มุ่งอาษา
5. เด็กหญิงชลดา   อินทรประนุช
6. เด็กชายชลสิทธิ์   มะลิลา
7. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
8. เด็กหญิงณัฐนิกานต์   ท่าพริก
9. นางสาวณัฐนิชา   ท่าพริก
10. เด็กชายณัฐวัตร    อินกะโทก
11. เด็กชายธนาวุฒิ   คตวงค์
12. เด็กชายธีระวัฒน์   โพธิ์ดี
13. เด็กชายบูรพา  สมศรี
14. นางสาวปลายฟ้า  ทรงบัณฑิตย์
15. เด็กหญิงปัทมา  อ่อนศิริทรัพย์
16. เด็กหญิงปิยะฉัตร   โสมเสน
17. เด็กชายพงศกร  สุวรรณ
18. นางสาวพลอย   อินทนนท์
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขาวนอก
20. เด็กหญิงภัทธิรา   ราษฎร์อาษา
21. เด็กชายภานุพงศ์  ด่านส่งเสบียง
22. นายภานุเดช   พอดี
23. เด็กชายรวิโรจน์  ฆ้องจันทรา
24. เด็กชายวาคิม   ฆ้องจันทรา
25. นางสาววาสนา   เปรมวินัย
26. เด็กชายวิทยา    ช่วยอ้อม
27. เด็กหญิงวิภาดา   ผุยวันดี
28. เด็กชายวิษรุต   หนองขุนสาร
29. เด็กชายวุฒิชัย   ฆ้องชะฎา
30. เด็กหญิงศศิวิมล   บุญทองงาม
31. เด็กหญิงศิริรัตน์   ฆ้องแก้ว
32. เด็กชายสิทธิชาติ   นันทะ
33. นางสาวสุพรรษา   ดอกชะเอม
34. เด็กหญิงสุภาพร  ฆ้องอินตะ
35. นายสุรัตชา   เกี้ยวสูงเนิน
36. เด็กชายองอาจ  อินทร์จันดา
37. เด็กหญิงอนุชษา   ต่างศรี
38. เด็กชายอภินันท์  ชูกลิ่นหอม
39. เด็กหญิงอารียา   เจนดง
40. เด็กชายเจนวิทย์   โพธิ์งาม
 
1. นายจีรศักดิ์   จะยันรัมย์
2. นายสาธิต   จังพานิช
3. นางสาวสุรีย์   ฆ้องแก้ว
4. นางมุกดา   ชาญทองหลาง
5. นายวัชรพงษ์    มาพงศ์
6. นางเฉลียว    จังพานิช
7. นางสาวนิดา    ราชรักษ์
8. นายวราวิชญ์   สุขวรเวท
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายกฤษดา  แกว่นไกร
2. นายกันทรากร  โพธิ์วิเศษ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  มนตรีชน
4. นางสาวจุฬารัตน์  สิงห์สนิท
5. เด็กชายฐานิสร์  เนียมบุญเจือ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
7. นายธีรภัทร  ศรีวิลัย
8. เด็กหญิงพนิตพร  บัวแสง
9. เด็กชายพรชัย  กรองทรัพย์
10. นางสาวพุทธิดา  วุฒิประภา
11. นายภานุพงษ์  เรืองยง
12. เด็กชายมนตรี  สุวรรณโน
13. เด็กชายวรวิช  เชิดสูงเนิน
14. นายวรัญญู  คำโอสีมา
15. เด็กชายวิวัฒน์  ครองยุติ
16. เด็กชายศักรินทร์  ทวีผล
17. เด็กหญิงศิริรัตน์  มังสาลี
18. นายสมเกียรติ  ทุยาวัฒน์
19. นางสาวสายชล  อรุณถิน
20. นางสาวสายฝน  พิทักษา
21. นายสิขรินทร์  พรจำเริญ
22. เด็กชายสิทธิพล  เหล็กเขียว
23. นายสุภาพ  สุขชาติ
24. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
25. นายสุริยา  สิงหา
26. นางสาวอภิญญา  พันธ์เจริญ
27. เด็กชายอภินันท์  ละเมียด
28. นายอภิสิทธิ์  ปัญจมาตย์
29. นางสาวอรยา  ต้นทอง
30. เด็กหญิงอาทิตยา  สองแสง
31. เด็กชายอาทิตย์  บุญธรรม
32. เด็กชายอานนท์  ชูรัตน์
33. เด็กชายเอนกพงษ์  กันมณี
34. เด็กหญิงเอมวิกา  มุกดา
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นายปัญญา  ศรีโมรา
3. นายเมธา  เมืองสุข
4. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
5. นางนัฏธิดา  ศรีโมรา
6. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
7. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
8. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. นายกันทรากร  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
3. นางสาวสายฝน  พิทักษา
4. นายสุภาพ  สุขชาติ
5. นางสาวอรยา  ต้นทอง
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นายเมธา  เมืองสุข
3. นายปิยะวัตร์  ศิริโสด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.25 - ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ประสงค์เงิน
 
1. นายชาญณรงค์  รองเมือง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 - ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงชยานันท์    แก้วเกิด
 
1. นายวีรวัฒน์   สิงขรอาจ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายอภิชัย  ไกรราม
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงไอรดา  มลิวัลย์
 
1. นางอัมพาพันธ์ุ  เชื้อวงษ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายนนทชัย  รัตนพลแสน
 
1. นางอนุชิดา  โพธิษา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูจันทึก
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงอมราลักษณ์   แสไพศาล
 
1. นางเฉลียว   จังพานิช
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงปัทมา   อ่อนศิริทรัพย์
 
1. นางเฉลียว   จังพานิช
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายศุภกิจ  โสภากัน
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกิตติยา  เพียแก้ว
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายวิสิทธิ์  ทาสิริ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายกรภัทร  ภู่มาก
 
1. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ใยธา
 
1. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัตถาพงษ์
 
1. นายอรรถวุธ  งามจารุโชคทวี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายสุดประเสริฐ  แสนโสม
 
1. นางประนอม  ถาวรสิน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงปานปรีญา  แสงกล้า
 
1. นางสาวเบญจมาศ  โตส้ม
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทิกามล
2. เด็กชายธนพล  อุวิทัศ
3. เด็กชายนพดลย์  ธาตุจันทร์
4. เด็กหญิงนันธิดา  นาแซง
5. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์งาม
6. เด็กชายพิมาย  ดาวคนอง
7. เด็กชายมัณณธร  เหล็กมา
8. เด็กหญิงสุภาพร  ผลพิบูลย์
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
2. นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใย
3. นางธนพรรณ  ทองสังข์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกิตติวินท์  ทอนตะคุ
2. เด็กชายจิฏฏิโชฏิ  ยังเจริญ
3. เด็กหญิงญาณวิภา  ปัญญะ
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  อาศัยราช
5. เด็กหญิงปริยากร  สมสุข
6. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศิริวรรธบูรณ์
7. เด็กหญิงภูษณิศา  เรืองศรี
8. เด็กชายศิวายุ  สวัสดิ์โรจน์
9. เด็กชายศุภชัย  มาตวงษ์
10. เด็กชายโชตินันท์  เตียนขุนทด
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
2. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรรม
3. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงญาตาวี  พวงทวี
2. เด็กหญิงนฤมล  พิจิต
3. เด็กหญิงนิภาพร  แผนลี
4. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีทา
5. เด็กหญิงวิราภรณ์  โคตรหมอ
6. เด็กหญิงสุภัทรา  สามัญ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทราช
8. เด็กหญิงไพลิน  ทนทาน
 
1. นางสาวปภัสสร  เจริญพิสัยสุข
2. นางวรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์
3. นายวิทยา  คำดี
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จิกกระโทก
2. เด็กหญิงธนัชชา  บึนขุนทด
3. เด็กหญิงนภารัตน์  ประจง
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  กองชุมพล
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พูลสุข
6. เด็กหญิงศุภสุตา  สีไพร
7. เด็กหญิงสุนิษา  อนุอัน
8. เด็กหญิงอรอุมา  อยู่สุข
 
1. นางสาวปภัสสร  เจริญพิสัยสุข
2. นางวรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์
3. นายวิทยา  คำดี
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ว่องประจัน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คณะพันธ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  แป้งทา
4. เด็กหญิงณัฐภัสสร  กงถัน
5. เด็กหญิงณีรวรรณ  คำสัย
6. เด็กหญิงดวงนภา  มนต์ขลัง
7. เด็กหญิงนันท์ธิตา  เสนาไทย
8. เด็กหญิงพรชิตา  เฉื่อยกลาง
9. เด็กหญิงมลิวัลย์  ทวนไธสง
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองแสง
11. เด็กหญิงวิภาวี  บุญอุ้ม
12. เด็กหญิงวิมล  ไทยธานี
13. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เย็น
14. เด็กหญิงสุรัตน์วดี  ยวงโพธิ์
15. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ชิดชมนาด
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์
2. นางสาวเพชรรัตน์  ดรราชลี
3. นางสาวทยิดา  วงษ์ตรี
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โชคค้า
2. เด็กหญิงชมพูนุท  อัครพลประชิต
3. เด็กหญิงณัชชา  เกตุเล็ก
4. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญนิ่ม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  หิตเมียงสงค์
6. เด็กหญิงธนิฎฐา  เอี่ยมภูเขียว
7. เด็กหญิงธีรนุช  สีพิราม
8. เด็กหญิงปิยพร  บุญแสน
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  เบ้าวรรณ
10. เด็กหญิงศิริโสภา  บุญสุข
11. เด็กหญิงสโรชา   สิงห้์แก้ว
12. เด็กหญิงอณัญญา  ศิริเมตตานนท์
13. เด็กหญิงอภิญญา  บุญเกิด
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
2. นางสาวดุจดาว  ถาดสระน้อย
3. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายณรินทร  สีชำนาญ
2. เด็กหญิงดารณีย์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงภัครมัย  อยู่ยืด
4. นายวรรณกร  บุญชูไสย
5. เด็กชายสมชาย  อวยกลาง
 
1. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี
2. นายภูมินทร์  เจริญสุข
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  เพ่งพินิชย์
2. เด็กชายศุภโชค  หวังรักกลาง
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กชายคุณากร  เนียมเมืองปัก
2. เด็กชายจักรกริช  ปั้นเนตร
3. เด็กหญิงจิรัชญา  มูลอุบล
4. เด็กชายชนาธิป  ชูรัตน์
5. เด็กหญิงชาลิณี  กล้านา
6. เด็กชายฐิติกร  ก้านกิ่ง
7. เด็กชายณพณัฐ  เทพรักษ์
8. เด็กชายณัฐพล  กล้านา
9. เด็กชายณัฐพล  ใจตรง
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวยเพียร
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  สระกำ
12. เด็กชายธีรพงษ์  กรองทรัพย์
13. เด็กหญิงบังอร  คำขอนแก่น
14. เด็กชายปารเมศ  ไพเราะ
15. เด็กชายภูริภัท  มูลณี
16. เด็กชายวีระพงค์  ภาคะ
17. เด็กชายศิรา  วิสุสม
18. เด็กหญิงสิริวิมล  มังอุ่ม
19. เด็กหญิงสุมาลี  แก้วสำโรง
20. เด็กชายอภิวัฒน์  สัมมามิตร
 
1. นายธนกร  แนวน้ำพอง
2. นายบุญธรรม   ผลลำใย
3. นางสาวยุพา   ผิวบาง
4. นายประจักษ์  จันทร์ธรรม
5. นางสาวนงค์นุช  ตะเภาพงษ์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายพีรัชชัย  พรมวัน
2. เด็กชายรณพีร์  นครเอื่ยม
3. เด็กชายรามเทพ  วงษ์เสนา
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อิ่มจิตร
5. เด็กชายศุภชัย  ไชยหนองหว้า
6. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ค้ารวย
 
1. นางสาวเพียรผณิต   แก้วมณี
2. นางสาวอุทัยวรรณ   ผ่องศรีนวล
3. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไชยสา
2. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  อิ่มจิตร
3. เด็กหญิงพิมมาดา  พิลึกนา
4. เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์พวง
5. เด็กหญิงอำภา  ทาโท
6. เด็กหญิงเกศิณี   ชิดมณี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
2. นายณัฏฐาพงศ์  ศิลปวิทย์
3. นางสาวสมหวัง  อิ่มวิทยายุทธ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายกิตตินันท์  เศษโถ
2. เด็กชายพฤกษ์  ไชยหนองหว้า
3. เด็กชายพลพิพัฒน์  สิงห์ดี
4. เด็กชายพันธกานต์  ประทังคำ
5. เด็กชายวสันต์  เขาเพชร
6. เด็กชายศตวรรษ  ราชสงค์
7. เด็กชายอัครพล  หวังรักกลาง
8. เด็กชายเลธวัช  โพธิ์อ่อน
 
1. นายนิกร  สุทธิผาสุข
2. นายสุทิน  ศิริสรรพ
3. นายอุกฤษฎ์  ไพยะเสน
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  สายมายา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีบุบผา
3. เด็กหญิงใหม่  ญวน
 
1. นางนุชจรีย์  เมตตา
2. นางจุรีลักษณ์  ตะถา
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังคีรี
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พูนผล
3. เด็กชายเร็ตที  เจีย
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
2. นางน้ำค้าง  พรหมณา
 
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงพรวี  สืบสุนทร
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์สว่าง
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
69 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  ไปนาน
2. เด็กชายดวงทวี  พุ่มมิตร
 
1. นางปัทมา  วงษ์ผึ่ง
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัฐวรี  สายเบาะ
2. เด็กหญิงมลทิรา  ดำรงค์ภูมิ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กชายจรณินท์  ชัยสนาม
2. เด็กชายชยาทิต  ถาวงษ์กลาง
 
1. นายอัษฎางค์  ราชตราชู
 
72 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ฝอยทอง
2. เด็กชายนำชัย  อำใล
 
1. นายวิทยา  คำดี
2. นางวรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายจารุกิตต์   ทองทรัพย์
2. เด็กชายฐิติพล   บุตรหนัน
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นางรัตนาภรณ์  คำงาม
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กชายกนกพล  เจริญศรี
2. เด็กชายชาคริต  สามัญ
 
1. นายบวร  คำเปียง
2. นายนราธิป  บุ่นวันนา
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจินณพัต  ใคร่รู้
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่ำศรี
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีนาม
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวปิยวดี  วงค์วัฒน์
 
77 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดงบัง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนไผ่
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงวนิดา  หวังโอบกลาง
2. เด็กชายวุฒิพันธ์  คันทา
 
1. นายมิตรชัย  ชัยสาร
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สดรับ
2. เด็กหญิงอลิษา  นวลผา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายนพเดช  ธินศักดิ์ชัย
2. เด็กชายปรมี  ภีระคำ
3. เด็กชายพงศธร  ปุริธรรมเม
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายคุณากร  ค่องสกุล
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พิพัฒน์กิจมงคล
3. เด็กชายวรินทร  นุชชาติ
 
1. นายพรชัย  เชื้อรอด
2. นายสายัณห์  กลิ่นชาติ
 
82 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงสวนีย์  แก่งศิลา
2. เด็กหญิงอภิชญา  สุนา
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สมมิตร
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายตยาคี  พึ่งจะฉาย
2. เด็กชายศุภกร  จรูญศักดิ์วิวัฒน์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์เครือ
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นายพรชัย  คำบุญเกิด
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายณัฐวุฒิพงษ์  ดารักษ์
2. เด็กชายธุวกร  วายลม
3. เด็กชายปริญญา  ภูมิภูเขียว
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นายธนวัฒน์  อุปนันท์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสงขาว
2. เด็กชายนัฐพล  จอมแปลง
3. เด็กชายอานนท์  มุงคำคุณ
 
1. นางปณิชา  ภัสสิรากุล
2. นางธนพรรณ  ทองสังข์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายจตุพงษ์  พูลนุช
2. เด็กชายชนะชัย  สุวรรณชาติ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ธาตุจันทร์
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางธนพรรณ  ทองสังข์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงนภัส  ศรีโลน
2. เด็กหญิงปนัดดา  มาไสย์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลาคำ
4. เด็กหญิงรัฐตินันท์  เรียเต็ม
5. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วงาม
6. เด็กหญิงเพชรฤทัย  คำอินทร์
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
3. นางอมรา  กิจเรืองศรี
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมา
2. เด็กชายจิรกิตติ์  หวังเจือกลาง
3. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณศิริ
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ห่อทรัพย์
5. นางสาวสายสุณีย์  ทองพูน
6. เด็กหญิงสุวิมล  ทองเจริญ
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางอมรา  กิจเรืองศรี
3. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   จันทร์มิตร
2. เด็กหญิงชลธิชา   ดาวเรือง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เอกจันทึก
 
1. นางพรทิพย์   นวลแก้ว
2. นางนันทัชพร   โตเจริญ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุทธตระกูล
2. เด็กหญิงมินนาชีย์  วงษ์แก้ว
3. เด็กหญิงเตชินี  สอนสำแดง
 
1. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
2. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสังวาลย์
2. เด็กหญิงลลิตา  ด้วงตะกั่ว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิงห์สม
 
1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง
2. นายมานะ  แจ่มเพ็ง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงปริณดา  วงค์ตาฟู
2. เด็กชายยุทธนา  โพธิ์ขาว
3. เด็กชายเพชรรัตน์  รัตนวิชัย
 
1. นายวิวัฒน์  สุตะไล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   มาทแสง
2. เด็กหญิงปิยอร   ขุนทอง
3. เด็กหญิงลลิตา    ขุมมา
 
1. นางสาวสุรีย์   ฆ้องแก้ว
2. นายวราวิชญ์   สุขวรเวท
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายณัฐพนธ์   นาคพันธุ์
2. เด็กหญิงนันทรัตน์   มากผล
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฆ้องเดช
 
1. นางสาววริศรา   อรุณกิตติพร
2. นายศราวุธ   อภัยศิลา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประเสริฐผล
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  พรมทัศน์
3. เด็กหญิงไม๊  เชน
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
2. นางภัทรนันท์  ธีรักสิทธิ์ธนา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กชายก้องกิดากร  เกิดไธสง
2. เด็กหญิงนิลวรรณ   สองเมือง
3. เด็กหญิงแก้วทับทิม  เดขสนอง
 
1. นางสุมนฉัตร์   สีมาคูณ
2. นางวันวิสา  ฟองเกิด
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงภาวิณี  บุญสุข
2. เด็กหญิงอังคนา  อินมิทิน
3. เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์มงคล
 
1. นางสาวจันทร  พิบูลย์ไพร
2. นางอรรถพร  พงศ์ปัท
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงอินทิรา  ชูวงษ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชิงกลาง
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางธนพรรณ  ทองสังข์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   จันพะเนา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โล่ห์แจ่ม
3. เด็กหญิงวิชญาดา  สิงหนาท
 
1. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี
2. นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   วงษ์แดง
2. เด็กชายอนุชา   อินทร์คำ
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   เสือวงษ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทอนชัย
2. นางกัลยา   พุ่มเรือนทอง
 
101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงนภพร  พุทธมาตย์
2. เด็กหญิงปัญญา  รี
3. เด็กหญิงอรัญญา  แสนบึง
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
2. นางโชติกา  ปฐมรักษ์
 
102 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วกุย
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ปัญโญ
3. เด็กหญิงเนตรพธู  มณโฑ
 
1. นางอำนวย  สีมาทอง
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายบัญชา  ชื่นอุรา
2. เด็กชายเอกชัย  สอนโคกกลาง
3. เด็กชายโสพล  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวนิดา  ราชรักษ์
2. นางราตรี  ทารัตน์
 
104 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนริศรา   เวชโสม
2. เด็กหญิงมุทิตา   นกน่วม
3. เด็กหญิงสลิตา   รักสัตย์
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
2. นางสาวสุชาดา  ดีเหมือน
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนริศรา  วัฒนาเมธี
2. เด็กชายอภิวิชน์  บัวงาม
 
1. นางนวลจันทร์  เกตุแย้ม
2. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
 
106 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  พรมประเสริฐ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประสิทธิ์แสง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  เรืองสม
2. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กหญิงอธิชา  คำแดง
 
1. นางสมพิศ  ปะโสทะกัง
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  เรืองสา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนภัสกร  จินดาวงศ์
 
1. นายอนิรุจ  ปิดทอง
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงอุรารัตน์   ทัพทะมาตย์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์   บุญพร้อม
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทุมนอก
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แท่งทอง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันเทียม
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตรีเสถียร
5. เด็กหญิงสุนิตา  หงสา
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
2. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเมธาวี  ผายแผ่
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัชชา  ชิณวงค์
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผ่องใส
 
1. นางสาวชนัญชิดา  บุษดีวงค์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลับพลา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงพรนิภา  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางเบญจวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 1. เด็กหญิงอริสรา  ดารักษ์
 
1. นางสาวจารุลักษณ์  สมาคม
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิศา  วิเชียรศรี
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงไอริณ  ธนสินวงษ์ชัย
 
1. นางสาวทยิดา  วงษ์ตรี
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายชาคริต  นาดี
2. เด็กชายปิยะพงษ์  คำอ่อน
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แต้มฉิม
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางธนพรรณ  ทองสังข์
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุลชา  วัฒนกุูล
2. เด็กชายธันวา  ณ นคร
3. เด็กชายศรันพร  กล่อมจอหอ
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายมานพ  สุขเจริญ
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายวงศกร   ยอดพันธ์
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  รัตนวงค์
3. เด็กชายสุภกร  รอดไพ
 
1. นางจุุฬาภรณ์  สุขเจรญ
2. นายมานพ  สุขเจริญ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายวันชัย  สีหะไตร
2. เด็กชายอภินันท์  เคนลา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พึ่งเกษม
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายปิยะ   จันสงวน
2. เด็กชายพันทวี  หอมส่งกลิ่น
3. เด็กชายวัลลภ   โพธิ์พันธ์
 
1. นางนางกัลยา   พุ่มเรือนทอง
2. นางนัยนา  เสาร์ศิริ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายมานพ  สุขเจริญ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงชยากาญจน์  ภู่พลอย
2. เด็กชายพาโชค  เจริญคง
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวณัฐสุคนธ์  พรมมาก
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายกีรติ  ศรีหนองบัว
2. เด็กชายจิรภัทร  โคตะศรี
 
1. นายสุชาติ  นาดี
2. นางสาวพรรณิภา  สัญญารัตน์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แซ่อุ้ย
2. เด็กชายมนตรี  ด่านตรวจสัตว์
3. เด็กชายสุริยัน  พะวัง
 
1. นายสหภาพ   สัจจทองดี
2. นายสุดสาคร  หนูมั่น
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  จำนงศ์จิตร
2. เด็กชายนเรนทร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายภูรินทร์  พอดี
 
1. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
2. นางฉันทนา  ไชยทองศรี