หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2558   9 พ.ย. 2558   10 พ.ย. 2558   11 พ.ย. 2558   12 พ.ย. 2558   13 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงอาหารโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
11 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
13 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
14 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 อาคารร่วมฤดี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
15 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
16 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
17 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
18 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
19 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
20 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องบุษราคัม 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
21 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลานอเนกประสงค์ 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
22 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องบุษราคัม 12 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
23 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องบุษราคัม 12 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
24 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ห้องประชุมเพชรบูรพา 12 พ.ย. 2558 09.00-11.00
25 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ห้องประชุมเพชรบูรพา 12 พ.ย. 2558 09.00-11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุมเพชรบูรพา 12 พ.ย. 2558 11.00 เป็นต้นไป
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุมเพชรบูรพา 12 พ.ย. 2558 11.00 เป็นต้นไป
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมเพชรบูรพา 12 พ.ย. 2558 11.00 เป็นต้นไป
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมเพชรบูรพา 12 พ.ย. 2558 11.00 เป็นต้นไป
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ห้องประชุมเพชรบูรพา 12 พ.ย. 2558 09.00-11.00
6 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 ห้องประชุมเพชรบูรพา 12 พ.ย. 2558 09.00-11.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]