หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skw2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายกิตติศักดิ์ เดชประไพบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นายสุนทร คำคงบ้านหนองแข้กรรมการ
3. นายณรงค์ อุดมเวชบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นายเอกชัย ภูพลผันบ้านหนองแอกกรรมการ
5. นางอัญชลี ปรางทองบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นางสาวชุติมา เพิ่มชาติบ้านทดวงศ์สมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวไพลิน แก้รัมย์วัดสารคุณสโมสรกรรมการ
8. นางกันยารัตน์ เพียสีนุยบ้านโป่งคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายภัคพงษ์ จันทวโรบ้านท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ทรัพย์ประโคนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาติก้อนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นายนันทพิพัฒน์ สิงห์วงศ์บ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
5. นางฐานิดา วินิจฉัยบ้านวังรีกรรมการ
6. นางสาวพนิดา นิลพรมมาบ้านหนองเรือกรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ จิตพริ้งบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการ
8. นางสาวคณิอร ปะนาตังบ้านคลองหว้ากรรมการ
9. นางสาววารุณี ไวนุขันบ้านเขาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายภัคพงษ์ จันทวโรบ้านท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ทรัพย์ประโคนบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาติก้อนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นายนันทพิพัฒน์ สิงห์วงศ์บ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
5. นางฐานิดา วินิจฉัยบ้านวังรีกรรมการ
6. นางสาวพนิดา นิลพรมมาบ้านหนองเรือกรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ จิตพริ้งบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการ
8. นางสาวคณิอร ปะนาตังบ้านคลองหว้ากรรมการ
9. นางสาววารุณี ไวนุขันบ้านเขาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู อุดแก้วบ้านโคกไพลกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ชุมพลวงษ์กรุงไทยกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ม่วงประเสริฐบ้านตุ่นกรรมการ
4. นายนรินทร์ สิงทยมบ้านซับใหญ่กรรมการ
5. นายพิษณุ แย้มอรุณพัฒนาบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นายพรพิมล พันธ์เพ็ชรบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ อุปสีดาบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
8. นายธนนท์ เฉยฉิวบ้านโคกเพร็กกรรมการ
9. นางสาวธิติกา ณวารีชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
10. นางณัฐดาว จุฑาวรรธนาบ้านรัตนะกรรมการ
11. นางมารินี สุดาจันทร์ร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู อุดแก้วบ้านโคกไพลประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ชุมพลวงษ์กรุงไทยกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ม่วงประเสริฐบ้านตุ่นกรรมการ
4. นายนรินทร์ สิงทยมบ้านซับใหญ่กรรมการ
5. นายพิษณุ แย้มอรุณพัฒนาบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นายพรพิมล พันธ์เพ็ชรบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์ อุปสีดาบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
8. นายธนนท์ เฉยฉิวบ้านโคกเพร็กกรรมการ
9. นางสาวธิติกา ณวารีชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
10. นางมารินี สุดาจันทร์ร่มเกล้ากรรมการ
11. นางณัฐดาว จุฑาวรรธนาบ้านรัตนะกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชยาธิศ กัญหาสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ฐานะบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นางสาวธิติกานต์ ขันทีท้าวบ้านใหม่ทหารบกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชยาธิศ กัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ฐานะโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นางสาวธิติกานต์ ขันทีท้าวโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรุ่งทิวา ณรงค์เพชรชุมชนบ้านแซร์ออประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณ์ พึ่งประเสริฐบ้านหนองจานกรรมการ
3. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางภคินี โคตรคำบ้านเหล่าอ้อยประธานกรรมการ
2. นางศรีวรา ฉ่ำเพ็ชรบีกริมกรรมการ
3. นางเอมสิรี สมใจส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์พรรณ์ พูลสวัสดิ์บ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางพีรดา นวารัตน์บ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางนัฐนภา แย้มสุนทรบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนฤมล สุวรรณรัศมีบ้านซับนกแก้วกรรมการ
3. นางสาวอรุณ จิระอรัญกานนท์ชุมชนบ้านใหม่หนองไทรกรรมการ
4. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันกรรมการ
5. นายอุไร ธรรมวิเศษบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
6. นายสุชาติ จ่าพันธ์ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1กรรมการ
7. นางนุชนารถ วงษ์มากชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ วันดีบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางสาวดาวไสว นามอินทร์บ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันกรรมการ
5. นายอุไร ธรรมวิเศษบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
6. นายสุชาติ จ่าพันธ์ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1กรรมการ
7. นางนุชนารถ วงษ์มากชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสว่าง จิตร์สุภาบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายสมปอง งามงดบ้านจัดสรรสามัคคีกรรมการ
4. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันกรรมการ
5. นายอุไร ธรรมวิเศษบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
6. นายสุชาติ จ่าพันธ์ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1กรรมการ
7. นางนุชนารถ วงษ์มากชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุราฤทธิ์บ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายสมยศ ฟุ้งเหล็กเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
4. นายณรงค์ กันหาบีกริมกรรมการ
5. นางดอกไม้ หันทยุงบ้านหันทรายกรรมการ
6. นางเรือนแก้ว ลอยพูลบ้านกุดม่วงกรรมการ
7. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุราฤทธิ์บ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายสมยศ ฟุ้งเหล็กเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
4. นายณรงค์ กันหาบีกริมกรรมการ
5. นางอรอนงค์ ก้อนสำโรงบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ บัวจีบบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
7. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สุราฤทธิ์บ้านโคกแจงกรรมการ
3. นายสมยศ ฟุ้งเหล็กเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
4. นายณรงค์ กันหาบีกริมกรรมการ
5. นายไชยา ดวงรัตนตรัยบ้านหนองหมูน้อยกรรมการ
6. นางสุมาลี กันเมียนวัดหนองม่วงกรรมการ
7. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แก้วประกอบอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสมยศ ฟุ้งเหล็กเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
4. นายวันชัย สุราฤทธิ์บ้านโคกแจงกรรมการ
5. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แก้วประกอบอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสมยศ ฟุ้งเหล็กเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
4. นายวันชัย สุราฤทธิ์บ้านโคกแจงกรรมการ
5. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุจิตรา ชอบสระน้อยบ้านคลองมะนาวประธานกรรมการ
2. นายสุบรร นนทะการบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ นาคเสนบ้านภักดีแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา ชอบสระน้อยบ้านคลองมะนาวประธานกรรมการ
2. นายสุบรร นนทะการบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ นาคเสนบ้านภักดีแผ่นดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ ทิสมบูรณ์อนุบรรพตประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ วินิจฉัยบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางรานี รุนสีงามบีกริมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แก้วประกอบอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสมยศ ฟุ้งเหล็กเพชรรัตนราชสุดากรรมการ
4. นายวันชัย สุราฤทธิ์บ้านโคกแจงกรรมการ
5. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กันหาบีกริมกรรมการ
3. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นายพัฒน์ดิลก วิชัยรัมย์คลองยางนุสรณ์กรรมการ
5. นางวิไลวรรณ เศษศรีบ้านทับใหม่กรรมการ
6. นางสาวขวัญดาว อ่อนอุทัยบ้านโคกกรรมการ
7. นายอำพล ธรรมสุวรรณ์ร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กันหาบีกริมกรรมการ
3. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นายพัฒน์ดิลก วิชัยรัมย์คลองยางนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
6. นางจิราพร โกศลจิตรบ้านวังรีกรรมการ
7. นายอำพล ธรรมสุวรรณ์ร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธานี ไวยบุตรีบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ กันหาบีกริมกรรมการ
3. นายสิทธิชัย จันทร์คลายบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นายพัฒน์ดิลก วิชัยรัมย์คลองยางนุสรณ์กรรมการ
5. นายธวัชชัย นันตรีบ้านด่านกรรมการ
6. นางกชพร กมลสวัสบ้านกุดเวียนกรรมการ
7. นายอำพล ธรรมสุวรรณ์ร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงส์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นายยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นายปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสวัดหนองติมกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
8. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายบำรุง หงษ์ทองบ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนารถ บุญมาเครืออนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์อพป.คลองน้ำใสกรรมการ
6. นางสาวเยาวภา มุสิกาอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการ
8. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
9. นางยุพิน เพ็งสุขโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้ากรรมการ
3. นายราเชนทร์ ภูริธรรมบ้านเขาจานกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ดำรงสุสกุลอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้ากรรมการ
3. นายราเชนทร์ ภูริธรรมบ้านเขาจานกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ดำรงสุสกุลอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายรุ่งนภา นิรุตมนต์บ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช จรรัตน์บ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์บ้านซับใหญ่กรรมการ
4. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้ากรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ โพธิ์สามต้นบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายรุ่งนภา นิรุตมนต์บ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช จรรัตน์บ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายเยี่ยมพล ประดับกรณ์บ้านซับใหญ่กรรมการ
4. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้ากรรมการ
5. นายอุกฤษฎ์ โพธิ์สามต้นบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายจารุกิตต์ ดีจรัสบ้านโคกทหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายรุ่งนภา นิรุตมนต์บ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช จรรัตน์บ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
5. นายธีระเมธา เสทะบ้านบ่อหลวงกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ พิมพิสารชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายรุ่งนภา นิรุตมนต์บ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช จรรัตน์บ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
5. นายธีระเมธา เสทะบ้านบ่อหลวงกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ พิมพิสารชุมชนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมร่มเกล้ากรรมการ
3. นายราเชนทร์ ภูริธรรมบ้านเขาจานกรรมการ
4. นายกิตติชัย ปลอดประโคนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นายพสุ ขุนหาญสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
6. นางรัศมี จันทะพงษ์บ้านกุดเวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมบ้านเขาจานกรรมการ
3. นางอินทิรา คิดเห็นบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการ
4. นางสาวหทัยนุช สุวรรณรัศมีประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์บ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมร่มเกล้ากรรมการ
3. นายราเชนทร์ ภูริธรรมบ้านเขาจานกรรมการ
4. นายกิตติชัย ปลอดประโคนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นายพสุ ขุนหาญสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
6. นางรัศมี จันทะพงษ์บ้านกุดเวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมบ้านเขาจานกรรมการ
3. นางอินทิรา คิดเห็นบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการ
4. นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์บ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ โตขำประชาเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิทยา พุ่มภักดีอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
5. นายพสุ ขุนหาญสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
6. นายปรีชา บุญอุไรบ้านหนองแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ โตขำประชาเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์รัตน์ อ่อนทรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวิทยา พุ่มภักดีอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
5. นายพสุ ขุนหาญสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
6. นายปรีชา บุญอุไรบ้านหนองแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมบ้านเขาจานกรรมการ
3. นางอินทิรา คิดเห็นบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการ
4. นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์บ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ โตขำประชาเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช จรรัตน์บ้านหนองแอกกรรมการ
3. นางมัลลิกา คำโสภาบ้านโคคลานกรรมการ
4. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
5. นายพสุ ขุนหาญสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
6. นางสุมิตรา ออกเอกบ้านโคกสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ภูริธรรมบ้านเขาจานกรรมการ
3. นางอินทิรา คิดเห็นบ้านแก้วเพชรพลอยกรรมการ
4. นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณประชาเกษตรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวชาลินี วิเศษจันทร์บ้านห้วยชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ โตขำประชาเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช จรรัตน์บ้านหนองแอกกรรมการ
3. นางมัลลิกา คำโสภาบ้านโคคลานกรรมการ
4. นายเจนณรงค์ เพิ่มชาติวัดหนองติมกรรมการ
5. นายพสุ ขุนหาญสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
6. นางสุมิตรา ออกเอกบ้านโคกสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช จรรัตน์บ้านหนองแอกประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ปลอดประโคนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้ากรรมการ
4. นายพสุ ขุนหาญสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ ภูริธรรมบ้านเขาจานประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ อ่อนทิมบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช จรรัตน์บ้านหนองแอกประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ปลอดประโคนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้ากรรมการ
4. นายพสุ ขุนหาญสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นายฉัตรชัย พันธ์ป้อมร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายราเชนทร์ ภูริธรรมบ้านเขาจานประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ อ่อนทิมบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายมานิต ทาหาวงศ์ร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ไชยโคตรบ้านซับนกแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์อนุบาลตาพระยากรรมการ
3. นางธารทิพย์ พินแพทย์ชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ดำรงสุสกุลอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจทหารบ้านหนองแอกกรรมการ
6. นางสุวรรณี อุณหชาติบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางธารทิพย์ พินแพทย์ชุมชนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวศกลวรรณ ติมอนรัมย์บ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
3. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์บ้านทับใหม่กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรินทร์ แก้วอ่วมบ้านโคคลานกรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจทหารบ้านหนองแอกกรรมการ
6. นางกัญญาณี แสนโสภาบ้านโคกทหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์อนุบาลตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ พินแพทย์ชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ กอนเสนอพป.คลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธารทิพย์ พินแพทย์ชุมชนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณี แสนโสภาบ้านโคกทหารกรรมการ
3. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์บ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกัญญาณี แสนโสภาบ้านโคกทหารประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ ชมเจริญบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวศกลวรรณ ติมอนรัมย์บ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ฉวีศักดิ์อนุบาลตาพระยากรรมการ
5. นางสาวอรทัย ใจทหารบ้านหนองแอกกรรมการ
6. นางสุวรรณี อุณหชาติบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ฉวีศักดิ์อนุบาลตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์บ้านทับใหม่กรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ดำรงสุสกุลอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์บ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ ชมเจริญบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ กอนเสนอพป.คลองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตรสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากรสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางสราวดี เพ็งศรีโคตรสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางวรรณา หันทยุงสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช ผลภาคะบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
4. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์บ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางวรรณา หันทยุงสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช ผลภาคะช่องกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา นับประสิทธิ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
4. นายมานิจ กรป้องกันข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวรัตนา บำรุงจันทร์บ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธนดล โสธิฤทธิ์บ้านโคกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายกฤตกร ประเสริฐศรีบ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
3. นายเสงี่ยม ทรงคาศรีช่องกุ่มวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ โสภาทองบ้านด่านกรรมการ
5. นายธีรชัย อ่อนสว่างบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นางหรรษา ณรงค์เพชรบ้านซับนกแก้วกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เงินกองบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
3. นายวรวุฒิ หินโทนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ งามเกิดบ้านวังรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง รุ้งเรืองเดชอนุบรรพตกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนริศ พูนบำนาญบ้านละลมติม (จิตรพลานุสนธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ลุนภิรมย์อนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นางชนิดา ภักดีกุลบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวประทุม ศรีโสภานิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นายวทัญญู พรหมเมตตาบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นางสาวใบศรี วงศ์สายบ้านทับใหม่กรรมการ
7. นายนาจ สาภูเมืองบ้านห้วยชันกรรมการ
8. นายศักดิ์ศรี ปะกิระคังบีกริมกรรมการ
9. นางปิยะนุช ผลภาคะบ้านโคกเพร็กกรรมการ
10. นางสาวสาริศา หนูขาวอนุบาลตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวเฉลียว คงกระพันธ์ชุมชนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภิส น้อยมีบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นางกัญญา ปะนามะทังบ้านโนนผาสุกกรรมการ
5. นางสาวกัญญ์ชิสา พานทองบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางทวีพร พยุยงค์อนุบาลศรีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสอางทิพย์ ชาญสมิงบ้านโป่งคอมกรรมการ
3. นางนุจรี แก้วประทีปสหัสหงษ์มหาคุณกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ แจ่มจำรัสบ้านโคคลานกรรมการ
5. นางชาดา กุ่มเดชบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางปราณี แสงตาปันบ้านใหม่ไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร นพเกล้าบ้านโคกทหารกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ชามา พันธุราชอนุบาลธรรมศิริวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา แดงโชติสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวชื่นกมล อุชชินบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐจักร บัวกีบอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางนวพร อนุฤทธิ์บ้านหัวยชันกรรมการ
3. นางสาวพิกุล เงินทองบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐจักร บัวกีบอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เลผายบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายมัธยัสถ์ พังสะอาดบ้านซับใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพรรณ ยงใจยุธบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ จูเภาอรัญประเทศกรรมการ
3. นายเทิดภูมิ พิชนาหารีบ้านโคกสูงกรรมการ
4. นางสาวจินตนา หงส์ทวีวัดสารคุณสโมสรกรรมการ
5. นางสาวเสาวณีย์ ทาปุ๋ยสระปทุมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยพร ดีกรบ้านโคกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุภา ไชยดีบ้านทับใหม่กรรมการ
3. นายเดชศรี หันทยุงส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
4. นายทิรพงษ์ โมห้างหว้าอพป.คลองน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวสุภัตรา หารกิจบ้านรัตนะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเผด็ด สุขตระกุลส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3ประธานกรรมการ
2. นายโชติพัฒน์ กันพูลบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์สพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ เทียมสุวรรณบ้านหนองบัวสันติสุขกรรมการ
3. นายณฐกร เงินอ่อนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นายยุทธศาสตร์ พุทธบาลเทศบาลชนะชัยศรีกรรมการ
5. นางสาวสไบทิพย์ ปุลาโมคอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชฎาพร มีอาษาบ้านหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายอนิรุตน์ จินดาศิริพันธ์บ้านละลมติม (จิตรพลานุสนธิ์)กรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ แจ่มประโคนบ้านกุดหินกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวอรทัย ใจทหารบ้านหนองแอกประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ โรจนเกษตรช่องกุ่มวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา พูลแสงบ้านหนองหมูกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางประเสริฐศรี จิตต์เทศบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย ออกเอกบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ จันทีบ้านโคกไพลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวชฎาพร สายจันทร์ไทยรัฐวิทยา 83ประธานกรรมการ
2. นายทรงกรช นพทันอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
3. นายไพบูลย์ สถานพงษ์บ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางณภาภัช คลังบุญวาสน์วัดหัวยเดื่อกรรมการ
3. นางศิริพร งามจั่นศรีสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์สพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
2. นางณภาภัช คลังบุญวาสน์วัดหัวยเดื่อกรรมการ
3. นางศิริพร งามจั่นศรีสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนวพร อนุฤทธิ์บ้านห้วยชันกรรมการ
3. นางสาวพิกุล เงินทองบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปรีชา คงสมจิตรสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางรำพึง เจริญธรรมพงษ์บ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวพัชรา พจนรังสีบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นางสาวสวิตตา พิมพิสารร่มเกล้ากรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ท่าอุดมบ้านเขาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ศรีพิศประชาเกษตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางรำพรรณ มีอาษาบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นายธวัช แหวนเงินชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
4. นางลัดดา มั่งคั่งส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตรสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอธิป นามรักษ์บ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
3. นางอัจฉวรี ปันส่วนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นางพรรณทวี พงษ์ศรบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นายสมบัติ เพชรลับบ้านบุกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตรสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอธิป นามรักษ์บ้านใหม่ไทยพัฒนากรรมการ
3. นางอัจฉวรี ปันส่วนอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการ
4. นางพรรณทวี พงษ์ศรบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นายสมบัติ เพชรลับบ้านบุกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนันทภรณ์ จิตต์ประเสริฐสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา แก้วอ่อนพรพงษ์กุลกรรมการ
3. นางสาวตรียะกุล ขุมอดทนศรีตาพระยากรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ แสงเย็นพันธ์บ้านทับใหม่กรรมการ
5. นางระพีพรรณ ทินโชคชัยสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพึงจิต สมบูรณ์พงษ์เทศบาลชนะชัยศรีกรรมการ
3. นางนพรัตน์ เย็นจิตบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นางสุมาลี แววจะบกสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางมานิดา ชาญฉลาดบ้านเนินผาสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัยสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางทัศนา ท่าประสารอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางปภาวิชญ์ พานสมภพวัดพุทธิสารกรรมการ
4. นางสาวมลฤดี อำนวยโภชน์บ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางสุรัตน์ ระบกเวียบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมชาย พันศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ศิริเจริญช่องกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ พยุยงค์อนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ์ ภูติโสอนุบาลศรีอรัญโญทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประนอม โสภารักษ์นิคมสงเคราะห์ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร อ่อนศรีน้อยบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางจรัญ สุดเลิศบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวนฤชล น้อยเมืองเปลือยประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์กรรมการ
5. นางเอมอร พรหมชาติบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พันศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ทิพยนันท์บ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นายธวัช ทูคำมีวัดพุทธิสารกรรมการ
4. นางสาวพรสุภา แจ่มศรีสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางดอกบัว เรืองเดชทับทิมสยาม 03กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ แม่นปืนบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสุดจิตต์ ขาวเรืองสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางมยุรี ประจำภพบ้านซับนกแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากรสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางอัญชลี ปรางทองบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนารีรัตน์ เชื้อชาติบ้านเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางจรรยา หันทยุงสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
4. นางสุขจิตต์ พยุหสิทธิ์บ้านกุดม่วงกรรมการ
5. นางสาววชิราพรรณ อันสมสีบ้านหนองเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวเพชรรัษฎ์ แก้วสุวรรณสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางบุญสืบ ปิยะนิตย์บ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางพูนทวี พูลสวัสดิ์ชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
4. นางนวพรรษ สุขสละสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางพวงทิพย์ เกตุทองบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเพชรรัษฎ์ แก้วสุวรรณสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางบุญสืบ ปิยะนิตย์บ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางพูนทวี พูลสวัสดิ์ชุมชนบ้านแซร์ออกรรมการ
4. นางนวพรรษ สุขสละสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางพวงทิพย์ เกตุทองบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจันทราวรรณ ทิพยนันท์บ้านโคกสะแบงประธานกรรมการ
2. นางจตุพร จันทร์กระเทาะสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางจุฑามาศ กรจับบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางพรดี เจริญสุขสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางสิริกันยา ผาสุขบ้านโคกเพร็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจันทราวรรณ ทิพยนันท์บ้านโคกสะแบงประธานกรรมการ
2. นางจตุพร จันทร์กระเทาะสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางจุฑามาศ กรจับสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
4. นางพรดี เจริญสุขสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางสิริกันยา ผาสุขบ้านโคกเพร็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางหทัยรัตน์ เรืองสวัสดิ์กรุงไทยประธานกรรมการ
2. นางเอมสิรี สมใจส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
3. นางจุฑามาศ รัตนวงค์ชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางวรรณา หันทยุงสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางทองปิ่น พันจันทึกสระปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ เรืองสวัสดิ์กรุงไทยประธานกรรมการ
2. นางเอมสิรี สมใจส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
3. นางจุฑามาศ รัตนวงค์ชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางวรรณา หันทยุงสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นางทองปิ่น พันจันทึกสระปทุมกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมณีพร จันทราวุฒิอพป.คลองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางปราณี แสงสว่างบ้านกุดม่วงกรรมการ
3. นางสุจิตรา ชอบสระน้อยบ้านคลองมะนาวกรรมการ
4. นางวชิรารัตน์ หินหาดหงส์บ้านทดเจริญกรรมการ
5. นางมิ่งขวัญ แป้นบ้านนางามมิตรภาพที่ 131กรรมการ
6. นางมาลี แจ้งมงคลบ้านหนองสังข์กรรมการ
7. นางวันวิสา ผลสวัสดิ์บ้านพร้าวกรรมการ
8. นางศิริวรรณ นาคเสนบ้านใหม่ศรีจำปาทองกรรมการ
9. นางกนกวรรณ เสือส่วยบ้านทับใหม่กรรมการ
10. นางณัตยา ทองขอนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
11. นางรัตนาภรณ์ สดภิบาลสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิล)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอนงค์ อินทราบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางนัดดา ชมภูวงศ์บ้านโคกแจงกรรมการ
3. นางบุญสม อาจจุฬาบ้านโคกไพลกรรมการ
4. นางรุจิรา ป้อมสนามบ้านหันทรายกรรมการ
5. นางรุ่งฤดี ศรีแปดริ้วบ้านบ่อนางชิงกรรมการ
6. นางสาวฐิติพร มีเชาว์บ้านคลองหว้ากรรมการ
7. นางอัจฉรา บุญหนุนเทศบาลชนะชัยศรีกรรมการ
8. นางสาวกัญญา ทองเหลือสระปทุมกรรมการ
9. นางสมพร ชาวงษ์ช่องกุ่มวิทยากรรมการ
10. นางสาวสมสนิท อ่อนศรีน้อยบ้านโนนหมากมุ่นกรรมการ
11. นางสาวรุจาภา โฉมฉายบ้านโนนผาสุกกรรมการ
12. นางสาวมณฑาทิพย์ โกศลจิตร์บ้านหนองยางกรรมการ
13. นางรุ่งอรุณ ไชยเรศส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3กรรมการ
14. นายเรณู เย็นจิตบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
15. นางกมลทิพย์ บุญเลิศบีกริมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา หันทยุงสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางศิริพร งามจั่นศรีสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจรรยา หันทยุงสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
3. นางศิริพร งามจั่นศรีสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมณฑล ยาวิเศษบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ออกเอกบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวพุทธชาด นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางระพีพรรณ ทินโชคชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมณฑล ยาวิเศษบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ออกเอกบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวพุทธชาด นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางระพีพรรณ ทินโชคชัยสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายมณฑล ยาวิเศษบ้านหนองสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ออกเอกบ้านโคกสะแบงกรรมการ
3. นางสาวพิมลนาฏ พิพัฒนวรคุณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวพุทธชาด นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางระพีพรรณ ทินโชคชัยสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์บ้านตุ่นกรรมการ
2. นางกานดา คำมีนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
8. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
9. นางวนิดา เฟื่องฟุ้งบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
10. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
11. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
12. นายอุทัย มธิปิไขย์บ้านกุดหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เฟื่องฟุ้งบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นายอุทัย มธิปิไขย์บ้านกุดหินกรรมการ
5. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์บ้านตุ่นกรรมการ
6. นางกานดา คำมีนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
7. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
8. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการ
9. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
10. นางสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
11. นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
12. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เฟื่องฟุ้งบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นายอุทัย มธิปิไขย์บ้านกุดหินกรรมการ
5. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์บ้านตุ่นกรรมการ
6. นางกานดา คำมีนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
10. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
12. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เฟื่องฟุ้งบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นายอุทัย มธิปิไขย์บ้านกุดหินกรรมการ
5. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์บ้านตุ่นกรรมการ
6. นางกานดา คำมีนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
10. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
12. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวนิดา เฟื่องฟุ้งบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นายอุทัย มธิปิไขย์บ้านกุดหินกรรมการ
5. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์บ้านตุ่นกรรมการ
6. นางกานดา คำมีนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
10. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
12. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เฟื่องฟุ้งบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นายอุทัย มธิปิไขย์บ้านกุดหินกรรมการ
5. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์บ้านตุ่นกรรมการ
6. นางกานดา คำมีนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
10. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
12. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เฟื่องฟุ้งบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นายอุทัย มธิปิไขย์บ้านกุดหินกรรมการ
5. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์บ้านตุ่นกรรมการ
6. นางกานดา คำมีนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
10. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
12. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เฟื่องฟุ้งบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นายอุทัย มธิปิไขย์บ้านกุดหินกรรมการ
5. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์บ้านตุ่นกรรมการ
6. นางกานดา คำมีนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
10. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
12. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เฟื่องฟุ้งบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นายอุทัย มธิปิไขย์บ้านกุดหินกรรมการ
5. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์บ้านตุ่นกรรมการ
6. นางกานดา คำมีนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
10. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
12. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวนิดา เฟื่องฟุ้งบ้านเนินผาสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี บุญพินิจอนุบรรพตกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชำนาญกิจบ้านคลองหว้ากรรมการ
4. นายอุทัย มธิปิไขย์บ้านกุดหินกรรมการ
5. นางจรรยา มั่งมีทรัพย์บ้านตุ่นกรรมการ
6. นางกานดา คำมีนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ จันทร์ทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
10. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
11. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
12. นางสาวปราณี เชื้อชาติสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายบันลือ กันพงษ์สพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายตำรา ดีจรัสบ้านโคกเพร็กกรรมการ
3. นายศักดิ์นคร รักมิตรบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นายสมพร พิศงามบ้านวังยาวกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ฆะราชสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำพร ศรีทองกรุงไทยประธานกรรมการ
2. นางจารุภัทร วงศรีษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางศิริพร งามจั่นศรีสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นายวัสสรรค์ ไชยคินีบ้านไทยสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำพร สีทองกรุงไทยประธานกรรมการ
2. นางจารุภัทร วงศรีษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา ดวงจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางศิริพร งามจั่นศรีสพป.สระแก้ว เขต 2กรรมการ
5. นายวัสสรรค์ ไชยคินีบ้านไทยสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทร์ชนรรส บุญวิจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางวงวาส ภูคำศักดิ์บ้านคลองวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้วบ้านโคกกรรมการ
2. นางสาวภัทร์ชนรรส บุญวิจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางวงวาส ภูคำศักดิ์บ้านคลองวัวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์บ้านคลองวัวประธานกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวนลิตา ปานแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ชาภา บุราณสุขกรุงไทยกรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์บ้านคลองวัวประธานกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวนลิตา ปานแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ชาภา บุราณสุขกรุงไทยกรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์บ้านคลองวัวประธานกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวนลิตา ปานแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ชาภา บุราณสุขกรุงไทยกรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์บ้านคลองวัวประธานกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวนลิตา ปานแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางณัฏฐ์ชาภา บุราณสุขกรุงไทยกรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัญญชิสา พานทองบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรหมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัญญชิสา พานทองบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวพสุมนต์ มาทะวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาววิภา นงค์พรมมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางอัจฉรา ปะเสระกังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางอธิวรรณ สุขสัมผัสอนุบาลศรีวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยาธิศ กัญหาสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจทหารบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวชื่นกมล อุชชินบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยาธิศ กัญหาสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจทหารบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวชื่นกมล อุชชินบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยาธิศ กัญหาสพป.สระแก้ว เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจทหารบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวชื่นกมล อุชชินบ้านเขาพรมสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัติ แก้วสุวรรณ์บ้านคลองวัวประธานกรรมการ
2. นางภคินี โคตรคำบ้านเหล่าอ้อยกรรมการ
3. นายสามารถ เศษศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
4. นายนัตพงษ์ พิลาปศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวนลิตา ปานแป้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์ชาภา บุราณสุขกรุงไทยกรรมการ
7. นางธิชาพรรษณ์ พวงศรีบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอิชญา มันตะรักษ์บ้านพร้าวประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ชฎาชัยบ้านทัพเซียมกรรมการ
3. นายนิเวศน์ ชาติวุฒิบ้านทดน้อยกรรมการ
4. นางจันทร์แรม บัวบุญบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางสาวกำไลทอง ดีแฮศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา กาสิงห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วกรรมการ
7. นายวัสสรรค์ ไชยคินีบ้านคลองหว้ากรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]