หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
3 นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
4 นางสาวเพชรัษฏ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
5 นายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
6 นางจรรยา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
7 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
8 นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
9 นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
10 นายปรีชา คงสมจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
11 นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
12 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
13 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
14 นางวรรณา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
15 นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
16 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
17 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
18 นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
19 นางสาวปวีณา โพธิ์ทองคำ ครูธุรการ โรงเรียนเมืองไผ่,บ้านวังยาว กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
20 นางสาวลักขณา ใจผ่อง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านไทยสามารถ,บ้านโคก กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
21 นางสาวกัญทิญา สุุดจิตร ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้,นิคมสงเคราะห์ 2 กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
22 นางสาวนันทนาวรรณ เครือขวัญชัย ครูธุรการ โรงเรียนบีกริม, อพป.คลองน้ำใส กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
23 นายปิยะชาติ ธรรมประดุง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนน,บ้านสี่แยก กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
24 นายอภิรักษ์ ขันตี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหอย,บ้านหนองยาง,บ้านหนองใหญ่ กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
25 นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
26 นายบุญมา รอดประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
27 นางนันทภรณ์ จิตต์ประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
28 นายปรีชา คงสมจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
29 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
30 นายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
31 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
32 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
33 นางฐิติวรดา ผักไหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
34 นางพรรณวิภา เทพขาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
35 นายผล พงษ์พรม ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
36 นายพิลม ฟองเกิด ช่างไม้ ระดับ ช 3 โรงเรียนบ้านคลองวัว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
37 นายสำนวน แก้วสุวรรณ์ ช่างไม้ ระดับ ช 3 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
38 นายมล พลเดช ช่างไม้ ระดับ ช 3 โรงเรียนบีกริม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
39 นายบุญรัตน์ หาญอาจ ช่างไม้ ระดับ ช 3 โรงเรียนบ้านหันทราย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
40 นายสุริยา พันสี ช่างไม้ ระดับ ช 3 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
41 นายสะอาด เชื้อชาติ ช่างไม้ ระดับ ช 3 โรงเรียนบ้านเขาน้อย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
42 นายอารีย์ ทุมสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
43 นายประจวบ พิมพ์มุ่งหวาย ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
44 นายวุฒินันท์ เทศดี ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
45 นายณรงค์ สมบูรณ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
46 นายบุญนำ เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
47 นางสุดจิตต์ ขาวเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
48 นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
49 นางปริศนา เตยดอน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
50 นางประคอง วิบูลย์กาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
51 นางยุวดี ขุนหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
52 นางพนาวรรณ กิตติวรรธโนทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
53 นายบรรจง สระดอน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
54 นางจตุพร จันทร์กระเทาะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
55 นางสาวนฤมล ประดับแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
56 นางสาวปาณิสา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่คุรุสภา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
57 นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
58 นายอารีย์ ทุมสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
59 นายประจวบ พิมพ์มุ่งหวาย ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
60 นายผล พงษ์พรม ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
61 นายจีรวัฒน์ โพธิ์วัน ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ช3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
62 นายวุฒินันท์ เทศดี ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
63 นายฉันทการณ์ กุลพานิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
64 นางจตุพร จันทร์กระเทาะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
65 นางสาวสุธาสินี ประจงใจ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
66 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
67 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
68 นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
69 นางภัทรฎารัตน์ ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
70 นางพรรณวิภา เทพขาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
71 นางนันทภรณ์ จิตต์ประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
72 นางนวพรรษ สุขสละ รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นางภานุรังษี ทาประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นางนภสร สิงห์หัดชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นางจตุพร จันทร์กระเทาะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นางสาวนฤมล ประดับแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นางสาวปาณิสา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่คุรุสภา กรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นางสาวสมฤทัย เย็นอุดม ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นางสาววัลภา แช่มชื่น ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางสุวรรณ สิทธิผล แม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นางสาวปาณิสา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่คุรุสภา กรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางสาวปวีณา โพธิ์ทองคำ ครูธุรการ โรงเรียนเมืองไผ่,บ้านวังยาว กรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นางสาวลักขณา ใจผ่อง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านไทยสามารถ,บ้านโคก กรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นางสาวกัญทิญา สุุดจิตร ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้,นิคมสงเคราะห์ 2 กรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นางสาวนันทนาวรรณ เครือขวัญชัย ครูธุรการ โรงเรียนบีกริม, อพป.คลองน้ำใส กรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นายปิยะชาติ ธรรมประดุง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนน,บ้านสี่แยก กรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นายอภิรักษ์ ขันตี ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหอย,บ้านหนองยาง,บ้านหนองใหญ่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นางสาวสมฤทัย เย็นอุดม ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นางสาววัลภา แช่มชื่น ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นายสุชิน พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ
98 นายอัมพล หันทยุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ
99 นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
100 นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
101 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
102 นายบรรลุ ดารา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
103 นายชนิด ปาปะโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
104 นายวิโรจน์ ติยะวิสุทธิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
105 นายสมพร พิลาสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
106 นายอภัย ชนะโรค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
107 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
108 นางวันเพ็ญ อรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
109 นางนันทภรณ์ จิตต์ประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
110 นางกัลยา พันศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
111 นายณรงค์ สมบูรณ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
112 นางนวพรรษ สุขสละ รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
113 นางสาวเพชรัษฏ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
114 นายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
115 นางจรรยา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
116 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
117 นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
118 นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
119 นายปรีชา คงสมจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
120 นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
121 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
122 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
123 นางวรรณา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
124 นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
125 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
126 นางพรดี เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
127 นางสาวพรสุภา แจ่มศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
128 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการอำนวยการ
129 นายสุวิทย์ ยันอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย กรรมการอำนวยการ
130 นายบุญมา รอดประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย กรรมการอำนวยการ
131 นายอัมพล หันทยุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
132 นางพรดี เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
133 นางสาวพรสุภา แจ่มศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
134 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
135 นายสุวิทย์ ยันอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
136 นายบุญมา รอดประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
137 นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุุการฝ่ายจัดการแข่งแขัน
138 นายสุชิน พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำผลการประกวดแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
139 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำผลการประกวดแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร
140 นายสมพร พิลาสันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
141 นายพสุ ขุนหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
142 นายวิชิราวุธ กองเพชร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
143 นายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
144 นายบรรลุ ดารา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
145 นางสุมาลี แววจะบก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
146 นางสาวสุธาสินี ประจงใจ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
147 นายบรรลุ ดารา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
148 นางกัลยา พันศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและบัญชี
149 นางสุมาลี แววจะบก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและบัญชี
150 นายอัมพล หันทยุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
151 นางสาวเพชรัษฏ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
152 นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
153 นายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
154 นายบรรลุ ดารา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นางสุมาลี แววจะบก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
156 นางภัทรฎารัตน์ ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
157 นายสุชิน พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
158 นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
159 นางสาวอัจฉราภรณ์ สระดอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]