รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายบุญมี  คำมีแก่น
2. เด็กชายรชตะ  ทองคำ
 
1. นายธีรพล  ชนะเกตุ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายธนกร  ติ่งไสว
2. เด็กชายรักสยาม  มุด
 
1. นายกิตติพงศ์  เกนขุนทด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ดำรงค์ดี
2. เด็กชายอิง  ยอง
 
1. นายแมน  จัดแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายคำธร  หีนซัน
2. เด็กชายศฤาคาร  ดีวงค์
 
1. นายธนนท์  เฉยฉิว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  งามประสิทธิ์
2. เด็กชายธรรมนูญ  ยิ่งคำมั่น
 
1. นางสาวสุคนธา  โนรีรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   อู่อรุณ
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์   สิงห์ห่วง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   ถาวรสาลี
4. เด็กหญิงวารินทร์   ชมเทียม
5. เด็กหญิงอาภัสรา   เหนือเกาะหวาย
 
1. นางอรวรรณ์   ปัททะทุม
2. นายภาณุวัฒน์  จิตพริ้ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เหนือเกาะหวาย
2. เด็กหญิงปิยะนัน  จิรเมฆ
3. เด็กชายพิทักษ์  อุสมร
4. เด็กชายวิรัตน์  แม่นปืน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีพลลศ
 
1. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
2. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  คงธนจารุเมธี
2. เด็กหญิงสุภาสินี  หัดรัดไชย
 
1. นางอธิวรรณ  สุขสัมผัส
2. นางศรีรัตน์  ผลสมบูรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายจักรรินทร์   วันนอก
2. เด็กหญิงมินทิรา   อินทะมาตย์
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  สุพร
2. เด็กชายไชยา  สมัยกุล
 
1. นางสาวมณีกาญจน์  เวียงรัตน์
2. นายนพดล  พวงหิรัญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงมัณฑนาภรณ์  ศรีโพธิ์ชัย
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   พุสนาค
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายชยุต  ตระกานโภคา
 
1. นางสาววรนุช  ตู้คำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคคลาน 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  อ่อนศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   งามละม่อม
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงกิตติยา   เงินหล่อ
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   โสดาราม
 
1. นายธานี   ไวยบุตรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 1. เด็กหญิงนารี  ดอน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หลักกระโทก
 
1. นางสาวอรนุช  ชาญณรงค์
2. นางพรพิมล  เขตขัณฑ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กหญิงศิรินภา  พันธ์โยศรี
2. เด็กหญิงอรนุช  โก๊ะรัมย์
 
1. นางจันทรา  ปินะโพธิ์
2. นางกัญญา  ปะนามะทัง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   มีชัย
2. เด็กหญิงสุปัญญา   พูผา
 
1. นางสายหยุด  เขียวพุ่มพวง
2. นางสาวราตรี  ตะระการ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงนภาพร  พรหมมา
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 1. เด็กหญิงธันยชนก   บุดดา
2. เด็กชายธันยธรณ์  บุดดา
3. เด็กชายธาวิน   ประจุทะเน
 
1. นางแสงจันทร์  พอสอน
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเรืองผล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายธีรภัทร์   เวชกามา
2. เด็กชายวิทยา   จำปาเมือง
3. เด็กชายวโรดม   เบ้าคำ
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นายอดุลย์  บุญขาว
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกฤษณะ   จ้อยจันทร์
2. เด็กชายกิตติชัย  ทองชื่น
3. เด็กชายนันทวัฒน์   ประมาณ
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นายนายอดุลย์  บุญขาว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงเอราวัณ  สระแพงน้อย
 
1. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงเอราวัณ  สระแพงน้อย
 
1. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พูลศิลป์
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงบงกช  ขันงาม
 
1. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายธนาคม  ศรีตระเวน
 
1. นายวรพงษ์  วัฒนเวช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กลี่ทอง
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงสรารัตน์  ทุมประสิทธิ์
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชโลมบุญ  ทงฤทธิ์
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงนิสา   ตันเสถียร
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายธีรภัทร  พันธรรม
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งคอม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปั่นแก้ว
 
1. นางกาญจนา  ธรรมศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชโลมบุญ  ทงฤทธิ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  แดงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุทธโสม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ก้องกังวาลย์
5. เด็กหญิงภัทรานุช  พลอยมาลี
6. เด็กหญิงสมปอง  สายสินธุ์
7. เด็กหญิงสรารัตน์  ทุมประสิทธิ์
8. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วโกมล
 
1. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
2. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ปุริปุณโน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
3. เด็กชายปราณปรีญา  ดิษยบุตร
4. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
5. เด็กหญิงพัสวีภัค  งามสม
6. เด็กหญิงพิมพิศา  พวงธนสาร
7. เด็กหญิงภรณ์พรรณ  รัตนวัน
8. เด็กชายมงคล  ศรีสมบัติ
9. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปานทนนท์
10. เด็กชายวรโชติ  สำราญนิช
11. เด็กหญิงสิริธร  ฝากกาย
12. เด็กหญิงอัครวินท์  แดงสอาด
13. เด็กหญิงอโณทัย  โกษแก้ว
14. เด็กชายโชคอำนวย  คำเนียม
15. เด็กหญิงไอรดา  กาญจนภักดี
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
2. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกฤษณพล  พึ่งจันดุม
2. เด็กชายกิตติพศ  สืบชาติ
3. เด็กชายก้อง  ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คำมาลา
5. เด็กหญิงจันทิมา  สันประเทียบ
6. เด็กหญิงชลธิชา  เฟื่องน้อย
7. เด็กชายตรัยภพ  แสงสี
8. เด็กชายทรงพล  สว่างกุล
9. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีกุล
10. เด็กชายธีรภัทร์  เหนือเกาะหวาย
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชมเทียม
12. เด็กชายพงศธร  ชมเทียม
13. เด็กหญิงมธุลดา  สันทัด
14. เด็กชายมินทดา  นาดี
15. เด็กชายรุ่งเรือง  อินทะโสภา
16. เด็กหญิงวรกมล  บาริศรี
17. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
18. เด็กชายวิทูร  ถาวรศิลป์
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชมเทียม
20. เด็กชายสรายุทธ  คำพิบูลย์
 
1. นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย
2. นายวิชิด  ศริพิศ
3. นางรุ่งทิพย์  เรือนใจมั่น
4. นางนิภา  คำมาลา
5. นายนิพนธ์  โตขำ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยพงษ์
2. เด็กหญิงกรกช  มากมี
3. เด็กชายกรกช  ละดา
4. เด็กหญิงกฤษณา  อริยา
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุตรี
6. เด็กหญิงจันทิภา  เทียนคำ
7. เด็กหญิงจินตนา  ใจอิ่ม
8. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมุห์นวล
9. เด็กชายณัฐพล  เวชภู
10. เด็กหญิงธนาภา  โยธา
11. เด็กชายธีรชาติ  ประกอบดี
12. เด็กหญิงนิสา  ศรีสุก
13. เด็กหญิงบุญสิตา  ตะเภาพงษ์
14. เด็กชายปรเมษฐ์  โปร่งสูงเนิน
15. เด็กหญิงปวีณา  ธรรมนิตย์
16. เด็กหญิงปิยดา  ศรีเมืองแพน
17. เด็กหญิงปิยธิดา  พยุยงค์
18. เด็กชายพิทักษ์  สินขุนทด
19. เด็กหญิงพิพาพร  ชนพิมาย
20. เด็กชายภาคิน  จำเริญสุข
21. เด็กชายภานุ  วิเศษธร
22. เด็กหญิงภาวิณี  พวงสิน
23. เด็กชายภูรินทร์  ปัญญาใส
24. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองแก้ว
25. เด็กชายรมย์รวินท์  สมุห์นวล
26. เด็กชายรัตนภูมิ  หมื่นยศ
27. เด็กหญิงรัตนากร  เรืองแสง
28. เด็กชายศรายุท  ปัทธิสามะ
29. เด็กหญิงศศิธร  สมหอม
30. เด็กหญิงศิวนาถ  ไชยวงศ์
31. เด็กชายสมชาย  อินทรชิต
32. เด็กหญิงสาวะรินทร์  อินทร์พันธ์
33. เด็กหญิงสิรินันท์  แรกขึ้น
34. เด็กชายอภิสิทธิ์   ลาภกระโทก
35. เด็กหญิงอรัญญา  สุขสมกิจ
36. เด็กหญิงอารยา  ศรีถาพร
37. เด็กหญิงอินทิรา  มาลากุล
38. เด็กชายเทพาทิป  แซ่คู
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษาพล
40. เด็กหญิงเมยาวี  ศรีหามี
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
2. นางสุภาวิตา  สังข์อ่อน
3. นางรักชนก  สังข์ทอง
4. นางลาวัลย์  สอนชา
5. นางรัชนี  แสงสี
6. นางอุมาภรณ์  พยุยงค์
7. นายภัคพงษ์  จันทวโร
8. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายณัฐพล  นพพวง
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวมณีญา   แจ่มดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  บำเพ็ญพงศ์
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงฐานิดา  โกรัมย์
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายณรงค์เดช  ใจประเสริฐ
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายจันทร์วัฒน์  สกุลรัมย์
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดุจเฉลิม
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ไล่กระโทก
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลำเชือก
 
1. นายทรงวุฒิ   ทศไกร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายอานนท์  คุณมี
 
1. นายสุรศักดิ์   ปาแดง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กชายสุเมธ  คงคูณ
 
1. นายจารุกิตติ์  ดีจรัส
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   รอดทะยอย
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงคณิตฐา  มุ่งดี
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  โพธิ์สาชัย
3. เด็กหญิงจามจุรี  ไวการ
4. เด็กหญิงจิราพัชร  หอมประสพ
5. เด็กหญิงจิราพัชร  ทับทิมไทย
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  ฟุเฟื่อง
7. เด็กชายชัยพฤกษ์  มุขแสง
8. เด็กชายชาญชัย  อินหนาม
9. เด็กชายชานุวัฒน์  รอดคง
10. เด็กหญิงชาลิสา  โสมศรี
11. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงศ์พนม
12. เด็กชายณัฐลดา  สุดทองมล
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลียมบัวป่า
14. เด็กชายนัทธพงศ์  สร้อยจิตร
15. เด็กหญิงนิตยา  ยอดเพชร
16. เด็กหญิงนิศา  ประชาตรี
17. เด็กหญิงพรชิตา  ล้วนศิริภาพ
18. เด็กชายพันแสง  ดวงนิล
19. เด็กชายพิชัยยุทธ  บุญมา
20. เด็กหญิงพุธิตา  เบ็ญคุ้ม
21. เด็กหญิงมาลิษา  สังข์ทอง
22. เด็กหญิงม่ิ่งกมล  ทารักษ์
23. เด็กหญิงรจนา  บรรดาสุข
24. เด็กหญิงรัชฎา   เข็มทอง
25. เด็กหญิงวันนิสา  พากเพียร
26. เด็กหญิงวารี  ไวการ
27. เด็กชายศราวุฒิ  สร้อยจิตร
28. เด็กชายศราวุธ  อู๋ทรัพย์
29. เด็กหญิงศรุตยา  มั่นจิตต์
30. เด็กชายศุภวัฒน์  ฉ่ำดำ
31. เด็กหญิงสาลินี  แสนกล้า
32. เด็กหญิงสุภาวัลย์  ชาววาปี
33. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ยาบูชา
34. เด็กชายอธิชัย  พุ่ม
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  เข็มทอง
36. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีแก้ว
37. เด็กหญิงเกวลิน   มั่นปืน
38. เด็กหญิงเครือวัลย์  อินมณี
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามวงษ์
40. เด็กชายไชยวุฒิ  ปะติโก
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางรัชฎาพร  ดีจรัส
3. นางสาวจันทร์จุฬา   หอมหวาน
4. นายอำนาจ  ดาศรี
5. นายธนนท์  แยแว
6. นายวรพจน์  จูเภา
7. นางณัฐลิกา  กรดี
8. นายรัตนะ  ชมกิจ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายอรรถพล  วงวาท
 
1. นางจุรีรัตน์  เพ็ชรโกมล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงอารยา  รู้รัก
 
1. นางอรุณี  นวมมณีรัตน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นารีจันทร์
2. เด็กชายจักรินทร์  เหลี่ยมจันร์เเสง
3. เด็กหญิงจิราทิพย์  เกาะเพ็ชร
4. เด็กชายฉัตรเฉลิมวุฒิ  ศรอินธนู
5. เด็กหญิงชาลิสา  เรืองภักดี
6. เด็กชายณัฐธิชา  สันประเทียบ
7. เด็กชายดนุพล  อินทร์มานะ
8. เด็กหญิงทองรัตน์  เชือน
9. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญอารีย์
10. เด็กชายธนพล  บุญอุบล
11. เด็กหญิงธนภรณ์  เผ่าพันธุ์
12. เด็กชายธีรภัทร  พันธกรรม
13. เด็กชายนพกาญจน์  เกตุรัตน์
14. เด็กหญิงนันธมล  เเก้วสมบัติ
15. เด็กหญิงนิสา  ตันเสถียร
16. เด็กชายปริญญากร  หมื่นจิตร
17. เด็กหญิงปริณดา  เชษฐสิงห์
18. เด็กหญิงปลายฟ้า  ใจประเสริฐ
19. เด็กชายปัณณธร  อุ่นคงทอง
20. เด็กหญิงพรทิพย์  เเก้วสุกเเสง
21. เด็กหญิงมาลิสา  คอน
22. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พูลศิลป์
23. เด็กหญิงรัตนาวดี  อินคง
24. เด็กหญิงวิมลสิริ  เเสงอรุณ
25. เด็กหญิงสุกัญญา  สร้อยเเสง
26. เด็กหญิงสุทธาสินี  ดวงเพชรเเสง
27. เด็กหญิงสุนิตา  ประเสริฐ
28. เด็กหญิงสุพรรณษา  พันธรรม
29. เด็กหญิงสุพัตรา  คงเปรม
30. เด็กหญิงสุมิตรา  กิตติชัยฤทธิ์
31. เด็กหญิงสุวดี  สมบูรณ์พงษ์
32. เด็กหญิงอมรรัตน์  พูลศิลป์
33. เด็กหญิงอรปรียา  อยู่พินิจ
34. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมสิทธิ์
35. เด็กหญิงอัญชลี  ทวีสินธุ์
36. เด็กหญิงอัญชิสา  ดอนสกุล
37. เด็กหญิงเจนจิรา  กันตง
38. เด็กหญิงเยาวเรศ  ทองคำ
39. เด็กชายเรืองเดช  พลนางเครือ
40. เด็กหญิงโมลีน่า  หมื่นจิตร
 
1. นายสุนารถ   บุญมาเครือ
2. นายวิชิต  ลุนภิรมย์
3. นายวิชัย  คชาวงษ์
4. นายสุวิทย์  ยันอินทร์
5. นางวรนุช  ลุนภิรมย์
6. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
7. นางสุภา  บรรลือคุณ
8. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  พลอยมาลี
2. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์สีเงิน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายสินธิ์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  แกมมะณี
5. เด็กชายรติพงษ์  จันทร์กะเทาะ
6. เด็กชายวิชญ์วุฒิ  เสน่หา
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ออกเอก
8. เด็กหญิงอนัญญา  หงษ์มัง
 
1. นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
2. นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย์
3. นางศิริพร  คงทน
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ทิพย์ถา
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีอุบล
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สาริมา
4. เด็กชายปรมี  สีทอง
5. เด็กหญิงปวีณ์ริศา  คล่องวิเชียร
6. เด็กหญิงพนิดา  คุณารุ่งสิริ
7. เด็กชายพัชรพล  มนตะคุ
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ธูปทอง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ดำรงสุสกุล
2. นางสาวขวัญศิริ  บุญสรรค์
3. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์ทอง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญดง
2. เด็กหญิงนลินี  วิเศษชัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูสาลี
4. เด็กหญิงเกนิกา  วิเศษชัย
5. เด็กหญิงเกวลิน  ใจหมั้น
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประมาคะเต
 
1. นางสาวรัตนา  บำรุงจันทร์
2. นางจารุภา  ไชยดี
3. นางวิไลลักษณ์  แสงเย็นพันธุ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทองเจิม
2. เด็กหญิงปวีณา  พรไทย
3. เด็กหญิงวรรณิกา  พลอยมาลี
4. เด็กหญิงวันวิสา  คุด
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หุ่นประการ
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภูละมูล
 
1. นางสาววรลักษณ์  กอนเสน
2. นางปุณิกา  พูลเขรวิทย์
3. นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หลาวเพ็ชร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แม่นปีน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เจริญดง
4. เด็กหญิงธนิตา  บัญฑิตย์
5. เด็กหญิงฟ้าธิดา  มีทรัพย์
6. เด็กหญิงมัญฑิตา  แก้วสา
 
1. นางสาวรัตนา  บำรุงจันทร์
2. นางจารุภา  ไชยดี
3. นางสาวปัทมา  คล่องวิเชียร
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงณัฐนน  ม้อมพะเนาว์
2. เด็กชายธาราพร  ไกรลักษณ์
3. เด็กหญิงธิติยา  คุณชม
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ร่วมกุล
5. เด็กหญิงนก  กิ้นบูราณ
6. เด็กหญิงนลินรัตน์  มุกดาพงษ์
7. เด็กชายปรมินทร์  ปราดกระโทก
8. เด็กชายปริญญา  ภูชุ่ม
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลือดน้ำเค็ม
10. เด็กหญิงปวีลดา  ปุยฝ้าย
11. เด็กชายมงคล  เสงี่ยมทรัพย์
12. เด็กหญิงวิรดา  ปัดถานนท์
13. เด็กหญิงสมใจ  น้อยหงส์
14. เด็กหญิงสาวินี  บำรุง
15. เด็กหญิงสิราวรรณ  เทียนไธสง
16. เด็กชายเอกรินทร์  อาดศัตรู
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
2. นางสาวพิมพ์ภร  ประจักรจิตร
3. นางสาวรัตนาพร  จันทรเสนา
4. นางคำพันธุ์   ตุลากัน
5. นายวิรุน  ทองนำ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงกัญนิกา  มีผล
2. เด็กหญิงจิราพร  โพธิ์แดง
3. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ทิมบึงพร้าว
4. เด็กหญิงช่อผกา  จำเริญศรี
5. เด็กหญิงญาลิตา  พูลมงคล
6. เด็กชายธันวา  ฉิมมาลา
7. เด็กหญิงบุษกร  เครืออนันต์
8. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีแก้ว
9. เด็กหญิงปารณีย์  กระสวยทอง
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองพร้าว
11. เด็กหญิงภัทรวดี  สุภาพ
12. เด็กหญิงรัตนารัตน์  อินทร์ประยูร
13. เด็กหญิงศุุภิสรา  จำนงสุข
14. เด็กหญิงสุชานาฏ   เกิดสิงห์
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุพงศ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ฉวีศักดิ์
2. นางสาวอำพร  ยมน้อย
3. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
4. นางวารุณี  นามเมืองปักษ์
5. นางชนัตตา  กะการดี
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายจักพันธ์  พิมโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงญาโณทัย  สว่างชื่น
3. เด็กชายพัชรพล  สำอาง
4. เด็กชายยุทธภูมิ   ศรีเมืองบุญ
5. เด็กชายอัยการ  กลมงาม
 
1. นายฉัตรชัย  พันธ์ป้อม
2. นายทองหยัด  เย็นวัฒนา
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กชายกิตติพร  ศรีบุญรอด
2. เด็กชายตี  กันเมฆ
 
1. นายกอสิน  พัฒนนิติศักดิ์
2. นางสาวนภสร  ท่วงที
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทดเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยวัน
2. เด็กชายคมกฤษณ์  ช้อยจังหรีด
3. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายชัยสิทธิ์   ชมเชื้อ
5. เด็กชายณัฐพล   พนมผา
6. เด็กชายนนทวัฒน์  ปิ่นผักแว่น
7. เด็กชายนนท์  สุขบงกช
8. เด็กหญิงนันทพร   ใจใส
9. เด็กชายนิล  สุขบงกช
10. เด็กชายบดินทร์  ชำนาญปืน
11. เด็กหญิงปภาวี   บุญรวม
12. เด็กหญิงประวีณา   ก้านผักแว่น
13. เด็กหญิงปาริชาติ   ฉวยกระโทก
14. เด็กหญิงภัคจิรา   โฉมเกษม
15. เด็กหญิงภัทรธีรา   เกษจันทร์
16. เด็กหญิงวรรณวิภา   จันทร์เวียง
17. เด็กหญิงวรรณวิษา   จันทร์เวียง
18. เด็กชายวัชรกร   แสงราม
19. เด็กชายวัชรพงษ์   ใจใส
20. เด็กชายวินัย  กรวดนอก
21. เด็กชายวีรภัทร์   ภักดี
22. เด็กหญิงสุจิตรา   สมบูรณ์พงษ์
23. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อู่แก้ว
24. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ศรี
25. เด็กหญิงอัญญารัตน์   การสมพิศ
26. เด็กชายอาทร  เกษถนอม
27. เด็กชายเคนสุวรรณ  การพาณิชย์
 
1. นางสาวตติยา  ปุระณะ
2. นางกฤติยาณี  เฉวียงวงค์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวฤดี   งามจั่นศรี
4. นายรังสรรค์  สุวรรณภักดี
5. นายไพโรจน์  สิทธิรส
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกณิการ์  ไวการ
2. เด็กหญิงกนกพรรณ  พุ่ม
3. เด็กชายกิตติพร   เย็นประสพ
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  มากกว่าวงค์
5. เด็กหญิงจิตต์ลัดดา  เตียงชัย
6. เด็กชายจีรศักดิ์  พุ่ม
7. เด็กชายชาญชัย  ใจตรงสัตย์
8. เด็กชายทวีวัฒน์  พุทธจิต
9. เด็กชายธวัชชัย  พุทธจิตร
10. เด็กชายธีระศักดิ์  ใจตรงสัตย์
11. เด็กหญิงนันทลักษณ์  พักน้อย
12. เด็กหญิงนาขวัญ  อยู่
13. เด็กชายนิคม  นีสันเทียะ
14. เด็กชายบอล  สารีทอง
15. เด็กชายบุญเที่ยง  พระมา
16. เด็กหญิงประภัสรา  พุทธจิต
17. เด็กชายมานะ  อาจหาญ
18. เด็กหญิงวิรัทยา  วงค์อุดม
19. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จันลา
20. เด็กชายศุภอักษร  สารีทอง
21. เด็กชายสถิตคุณ  สุขเลิศ
22. เด็กหญิงสุทธิดา  สติภา
23. เด็กชายอภิลักษณ์  ไชยวงค์
24. เด็กชายเขมชาติ  แก้วผาทรัพย์
25. เด็กชายเฉลิมพล  แซ่จ๋าว
 
1. นางปิยะนุช  ผลภาคะ
2. นางสุชาตา  จันทร์คลาย
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายคุนานนท์  สีนาทนาวา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดี
3. เด็กชายพิพรรธน์  เมณฑ์กูล
4. เด็กชายพีรวัฒน์  เสาวรส
5. เด็กชายวัตพล  แต้มเขียน
6. เด็กชายอรรถพล  พิมโดด
 
1. นายบัญชา  ประเสริฐสุข
2. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
3. นางทิวาพร  หอมเย็น
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทรงาม
2. เด็กหญิงชชิตา  คุณมาศ
3. เด็กหญิงชนิดา  แกมนิล
4. เด็กหญิงณัฏฐิญาดา  ศิริสุข
5. เด็กหญิงทยิดา  เทพรัตน์
6. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ใครหิน
 
1. นายมั่น  จันทร์ชู
2. นางกัลยารัตน์  ธนาพงษ์ชัย
3. นางนภัค  ดวงจันทร์โชติ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายกฤษฎา  สิทธิธร
2. เด็กชายคิง  ดอน
3. เด็กชายคุณากร  ครเกษม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมวัน
5. เด็กชายสมศักดิ์  บานเย็น
6. เด็กชายอภินันท์  สิงห์หา
7. เด็กชายอริญชย์  เวชพะพา
8. เด็กชายเกรียงไกร  สายสินธุ์
 
1. นายวสันต์  เผือกพันธ์
2. นายระนัย  วันดี
3. นายทิรพงษ์  โมห้างหว้า
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ชม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  อุบลราชธานี
3. เด็กหญิงพรพนา  สังเทียม
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
2. นางดุลภากร  เจียมตน
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงนริศรา  ปัญญาไว
2. เด็กหญิงพรสินี  นามลิวัลย์
3. เด็กหญิงวรณิดา  พลอยมุข
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ห่วงจริง
2. เด็กชายโชติพงษ์  คำผม
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นายวิโรจน์  เชียมขุนทด
 
77 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายวงศ์  สว่าง
2. เด็กชายเสาวัฒนะ  ลน
 
1. นายโชติพัฒน์  กันพูล
2. นายกิตติศักดิ์  พลเดช
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายชัยมงคล   หามทอง
2. เด็กหญิงลริตา   ทองชิง
3. เด็กหญิงวันนิดา   บัวลพบุรี
 
1. นายธนวัฒน์   วงษ์เส็ง
2. นางพนิดา   นิลพรมมา
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองสุก
2. เด็กหญิงสุภาวดี  กุลประกอบ
 
1. นายศิรายุพงษ์  กุสโล
2. นางธารทิพย์  สมศักดิ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายกิตติภณ  อินทร์สาท
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  รินนางรอง
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสุนีย์  ถามั่งมี
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงวีรยา  เทียมสงวน
2. เด็กชายสุทธิชัย  ฝอย
 
1. นายธนนท์  เฉยฉิว
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายทิรากร  ตีสถิตย์
2. เด็กชายโยธิน  ชินสา
 
1. นางประเสริฐศรี  จิตต์เทศ
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1. เด็กหญิงธารารัตน์   นานัน
2. เด็กหญิงสุภาพร   สร้างการนอก
 
1. นางสาวเนตรนาภา   เปรมสังข์
2. นายณัฏฐภล  เชื้อชาติ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธารธรรม  โคตรสงคราม
2. เด็กหญิงวรรณา  งามทอง
 
1. นายโชติพัฒน์  กันพูล
2. นายสิทธิชัย  เนียรศิริ
 
85 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิตรธิดา  ศรีโนนซี
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์
 
1. นายศุภนัฐ  ชูเกาะ
2. นายสมพงษ์  บุญเติม
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงจาโมน่า  บาฮาดูร์
 
1. นางสาวจรัญญา  คำไสย์
2. นางสาวจันทิมา  เลิศเสนา
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กชายปกรณ์  ทรงศรี
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  เทียมสงวน
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  คำภา
2. นางสาวจินตนา  ศรีสุข
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 1. เด็กชายนวมินทร์  ถาวรยิ่ง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   พลรบ
3. เด็กหญิงวิวพฤกษา   สุวรรณรงค์
 
1. นายฉัตรชัย   พิบูลย์
2. นายสุข   สำอาง
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงวริศรา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงอรอุมา   ถาวรสาลี
3. เด็กหญิงอาริษา   ศรีคูณ
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
2. นางศิริวรรณ   นาคเสน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กชายทวี  นุชรุ่งเรือง
2. เด็กชายวาคิม  เครช
3. เด็กชายสมบัติ  มิก
 
1. นางสาวพิกุล  เงินทอง
2. นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายนพเก้า  ศิลปชัย
2. เด็กชายประเสริฐ  เย็นพู
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปลงรัมย์
 
1. นายวิสิทธิ์  กุลศิริ
2. นางรวยรินทร์  อินทร์ประสงค์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  พึ่งไพสาร
2. เด็กชายพีรธัช  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายเณติณัฐ  เพาะไธสง
 
1. นายวรรณชัย  กิจควร
2. นางสุอารีย์  กิจควร
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เย็นอุดม
2. เด็กหญิงจิตรานุช  หาญประสพ
3. เด็กหญิงฉัตรนรี  ย้อมสี
4. เด็กหญิงทิพานันท์  ตรีกูต
5. เด็กหญิงธันยพร  เลี่ยมจันทร์
6. เด็กหญิงสุกานดา  วงศ์สามาลย์
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางสาวทัศนีย์  ทองทวีวัฒน์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงคณิตา  เทียมสง่า
2. เด็กหญิงบรรณิดา  การพาณิชย์
3. เด็กหญิงภัทรดา  อาษารักษ์
4. เด็กหญิงรินฤดี  แป้นเมือง
5. เด็กหญิงวัชรา  หอมประไพย์
6. เด็กหญิงสุภัสรา  สันตุน
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
2. นางสาวทัศนีย์  ทองทวีวัฒน์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงจรีนา  หนักแน่น
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วิเชียร
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ปันส่วน
 
1. นางนิภาพรรณ  พิพิทจันทร์
2. นายเกรียงชัย  สดีวงษ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมา
2. เด็กชายอนุชิด  บุญสูงเนิน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พิมพ์สมพร
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงจันทิมา   ซุยรัมย์
2. เด็กหญิงตติยาภรณ์   พุทธสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนุสรา   โสดาราม
 
1. นายสุชาติ   บานเย็น
2. นางนวพร  อนุฤทธิ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายคมสัน  สีสันงาม
2. เด็กชายบรรลือศักดิ์   สีสร้อย
3. เด็กชายพิทยาธร   สิทธิกรรม
 
1. นายเอนก   ปั่นกลาง
2. นางจรัญ   สุดเลิศ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกรีณรินทร์  สารสุข
2. เด็กหญิงนีรชา  คุณทา
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญมา
 
1. นางสุพรรณี  เกษสม
2. นางสาวสุขุมาภรณ์  จันทนา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงพรนภา  บุตรเพ็ชร
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  วรัญญานนท์
 
1. นางสาวรัตยา  กะการดี
2. นางสาวรุจาภา  โฉมฉาย
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  จวบกระโทก
2. เด็กหญิงฉันทพิชญา  โพยนอก
3. เด็กหญิงสิริรักษ์  ศาลางาม
 
1. นางสาวอรทัย  ใจทหาร
2. นางสาวกานดา  โภคานุรักษ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกาญจนา   บุตรเคน
2. เด็กหญิงวิรารัตน์  แซ่เรือง
3. เด็กหญิงสุดาพร  ทองสำโรง
 
1. นายพิสัญ  ผลสวัสดิ์
2. นางธิดาพร  แก้วหยาด
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงวรัญญา  เหล็กดี
2. เด็กชายสุรเชษฎ์  แม่นปืน
3. เด็กหญิงอัญธิกา  สวัสดิ์รัมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงฉันทนา  โสพัน
2. เด็กหญิงสมอนงค์  หมึกประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สันทา
 
1. นางณัฐนภา  แย้มสุนทร
2. นางอัญชลี  ปรางทอง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงจิดาภา  กอนเกียน
2. เด็กหญิงวชิฐาภรณ์  ถนอมเชื้อ
3. เด็กหญิงอฤทัย  สวายพั้ว
 
1. นางทองปิ่น  พันจันทึก
2. นางประภารักษ์  นกศิริ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงปวีณา  ขันชาลี
2. เด็กหญิงพรพิมล  อินทนา
3. เด็กหญิงสาวิณี  สุขคุ้ม
 
1. นายเดชศรี  หันทยุง
2. นางเอมสิรี  สมใจ
 
107 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายซุกมัน  เฮียง
2. เด็กหญิงนิก้า  เมียด
3. เด็กหญิงปุณยาพร  กรไกร
 
1. นางสาวพัชรินทร์   โตชยามานนท์
2. นางสาวนิตยา  วงษา
 
108 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1. เด็กหญิงจรรยา   พรามกูล
2. เด็กชายวันยา   เลือง
3. เด็กหญิงโยษิตา   ทิมพรมราช
 
1. นางสาวกิตติยา  ประครองสุข
2. นางสาวอรุณีวรรณ์  เงินอยู่
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ชาอินทร์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กชายถิรวิทย์  ขวัญหาญ
2. เด็กหญิงธนัชพร  แก้ววงษา
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นายเดชศรี  หันทยุง
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กชายธงชัย  ดีนวน
2. เด็กหญิงเมขลา  ประสพคุณ
 
1. นางภคินี  โคตรคำ
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงอารยา  ล้อมวงศ์
 
1. นางอรวรรณ  ช่างประเสริฐ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กชายสัญญา  สังคะโห
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวงวาส  ภูคำศักดิ์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงปนัดดา  มาลางาม
 
1. นางหทัยรัตน์  เรืองสวัสดิ์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงค์พะเนาว์
2. เด็กหญิงรุจจิรา  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  ทูเกาะพลุก
4. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เกตุพันธ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุริยงคตร
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทูเกาะพลุก
 
1. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
2. นางประทุมพร  จำนงค์
3. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายศุกร์  ไวคิด
 
1. นางวิไลลักษณ์  ไชยชุน
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สติภา
 
1. นางรัชณี  วังหนอง
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายยศกร  อุสมร
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงธัญมน  ชัยบุดดี
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ่น 1. เด็กหญิงพรหมพร  มากเขียน
 
1. นายปริญญา  สุทธิวานิช
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กชายทศพร  เย็นฉ่ำ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ถาวรชน
3. เด็กชายภูวนัย  สุขไทย
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงวริศรา  เจริญสุข
2. เด็กชายสุชาติ  อุดมพงษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กชายกิตติชัย  ดาทอง
2. เด็กชายชลชาสน์  เรืองเดช
3. เด็กชายธีรชาติ  สุขยอด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
2. นางสาวนพวรรณ  เกตุชาติ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กชายธวัชชัย  โสประโคน
2. เด็กชายธีรชัย  ชินสำโรง
3. เด็กชายสุทิวัส  เจ้าทอง
 
1. นางพัชนี  กรวยทอง
2. นางสาววิลาวัณย์  ทดไทย
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หายะกุล
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ผิวอินทร์
 
1. นางพัทธนันท์  วิชัยรัมย์
2. นายพัฒน์ดิลก  วิชัยรัมย์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกุลสินี  มะนิคร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สงเคราะห์
3. เด็กหญิงภรณ์มณี  โนนทะญาติ
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
2. นางสาววิจิตรา  มะลิลาย
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายนิลวิจิตร์  สินโท
2. เด็กชายพงศกร  สังชม
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
2. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายจตุรวิทย์  พงษ์นิล
2. เด็กชายณรงค์ธรรศ  เกาแกกูล
3. เด็กชายไชยา  องค์สุนทร
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายศรชัย  แก้วสันเทียะ
2. เด็กหญิงศศิธร  กิ่งวงศา
3. เด็กชายอภิรักษ์  ปันส่วน
 
1. นางหทัยรัตน์  เรืองสวัสดิ์
2. นายวัชรินทร์  ชุมพลวงศ์