หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   13 พ.ย. 2558   15 พ.ย. 2558   16 พ.ย. 2558   17 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ห้องประชุมพระธรรมมหาวีนานุวัตร (ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
21 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
22 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
23 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
24 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ตึกสีชมพู) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
25 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ตึกสีชมพู) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
26 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
27 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 15 พ.ย. 2558 10.00 น. เป็นต้นไป
28 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
29 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ตึกสีชมพู) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
30 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
31 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ตึกสีชมพู) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
32 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ตึกสีชมพู) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
33 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ตึกสีชมพู) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
34 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
35 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ตึกสีชมพู) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
36 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
37 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ตึกสีชมพู) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
38 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
39 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
40 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อาคาร 2 ชั้น 2 (ตึกสีชมพู) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
6 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
8 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
9 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 15 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00
5 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00
6 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
7 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00
8 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00
9 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00
10 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป
11 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 15 พ.ย. 2558 08.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]