หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 210 โรงเรียนกฤษณา 1 2 1
2 213 โรงเรียนคี่ตี้ 0 0 0
3 297 โรงเรียนทรงกระทียม 2 4 2
4 187 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 6 9 6
5 268 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 1 2 1
6 207 โรงเรียนบางปลาม้า 2 9 3
7 201 โรงเรียนบางแม่หม้าย 12 21 18
8 246 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 4 6 5
9 279 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 0 0 0
10 265 โรงเรียนบ้านดอนโพ 7 9 9
11 174 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 23 67 31
12 285 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 12 23 18
13 199 โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 0 0 0
14 204 โรงเรียนบ้านรางทอง 4 9 7
15 306 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 6 8 6
16 256 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 6 4
17 307 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
18 175 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 1 1
19 176 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 5 18 8
20 249 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 9 23 17
21 276 โรงเรียนบ้านหนองเพียน 3 17 4
22 177 โรงเรียนบ้านหลักเมตร 0 0 0
23 248 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 2 4 2
24 184 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 6 24 6
25 286 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 3 10 5
26 294 โรงเรียนวัดคลองโมง 2 12 6
27 217 โรงเรียนวัดคูบัว 1 6 3
28 181 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 3 7 4
29 208 โรงเรียนวัดชีปะขาว 0 0 0
30 281 โรงเรียนวัดช่องลม 14 32 23
31 278 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 3 9 4
32 203 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 1 1 1
33 191 โรงเรียนวัดดอนกลาง 0 0 0
34 230 โรงเรียนวัดดอนขาด 1 2 1
35 216 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 4 6 6
36 192 โรงเรียนวัดดอนตาล 0 0 0
37 273 โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 0 0 0
38 252 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 2 4 3
39 266 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 7 13 9
40 237 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 4 10 4
41 219 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 2 4 4
42 209 โรงเรียนวัดดารา 2 5 2
43 218 โรงเรียนวัดดาว 5 11 7
44 226 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 0 0 0
45 232 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 1 2 2
46 240 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 2 2 2
47 300 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 3 9 6
48 225 โรงเรียนวัดบางจิก 1 1 1
49 212 โรงเรียนวัดบางเลน 2 4 3
50 202 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1 3 2
51 258 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 5 11 5
52 269 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 8 14 10
53 189 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 5 11 5
54 169 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 2 3 2
55 170 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 1 3 1
56 171 โรงเรียนวัดประชุมชน 0 0 0
57 251 โรงเรียนวัดปลายนา 8 15 12
58 183 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 0 0 0
59 272 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 4 18 5
60 305 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 2 7 2
61 291 โรงเรียนวัดพระธาตุ 27 72 49
62 267 โรงเรียนวัดพร้าว 2 26 3
63 243 โรงเรียนวัดพังม่วง 3 12 5
64 238 โรงเรียนวัดพันตำลึง 0 0 0
65 263 โรงเรียนวัดพิหารแดง 1 3 2
66 308 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 2 10 2
67 298 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 1 3 2
68 304 โรงเรียนวัดยาง 2 5 2
69 295 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 3 5 3
70 290 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 7 25 13
71 288 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 3 23 7
72 261 โรงเรียนวัดลาดตาล 20 56 30
73 301 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 4 7 6
74 185 โรงเรียนวัดลานคา 0 0 0
75 182 โรงเรียนวัดลำบัว 3 3 3
76 260 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 13 30 18
77 262 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 20 33 26
78 214 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 9 21 16
79 236 โรงเรียนวัดวังพระนอน 7 14 11
80 270 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 4 19 10
81 275 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 1 2 1
82 173 โรงเรียนวัดศรีษะเกษ 0 0 0
83 188 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 3 7 3
84 206 โรงเรียนวัดศุขเกษม 0 0 0
85 241 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 2 4 2
86 242 โรงเรียนวัดสระประทุม 15 29 20
87 289 โรงเรียนวัดสวนแตง 3 5 4
88 264 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 2 9 2
89 287 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 9 19 15
90 228 โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม 0 0 0
91 302 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 7 10 7
92 253 โรงเรียนวัดสามจุ่น 3 7 3
93 282 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 13 26 14
94 179 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.) 5 9 8
95 296 โรงเรียนวัดสาลี 6 7 7
96 254 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 2 10 3
97 229 โรงเรียนวัดสุขเกษม 3 17 7
98 245 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 4 25 4
99 195 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 2 6 4
100 247 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 10 27 12
101 255 โรงเรียนวัดองครักษ์ 8 24 14
102 234 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 1 3 1
103 235 โรงเรียนวัดอู่ยา 3 8 5
104 277 โรงเรียนวัดเกาะ 1 2 1
105 178 โรงเรียนวัดเขาดิน 4 7 4
106 250 โรงเรียนวัดเถรพลาย 1 3 2
107 274 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 3 7 4
108 190 โรงเรียนวัดเสาธง 16 23 16
109 271 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 7 11 8
110 293 โรงเรียนวัดแก้ว 12 32 17
111 200 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 18 48 31
112 211 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 0 0 0
113 215 โรงเรียนวัดโบสถ์ 2 5 4
114 231 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 3 9 6
115 172 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 0 0 0
116 244 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 5 8 6
117 180 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 15 26 20
118 292 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 0 0 0
119 303 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 9 15 9
120 239 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 0 0 0
121 194 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 0 0 0
122 227 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 0 0 0
123 284 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 1 3 2
124 198 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 0 0 0
125 220 โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 1 3 2
126 196 โรงเรียนศุภลักษณ์ 4 7 7
127 193 โรงเรียนสหวิทย์ 0 0 0
128 283 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 30 55 47
129 233 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 22 85 40
130 186 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 4 9 4
131 299 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 11 31 15
132 197 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 31 73 48
133 280 โรงเรียนอำนวยเวทย์ 7 23 11
134 257 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 12 25 16
135 221 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 17 50 19
136 222 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 7 20 15
137 223 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 18 55 32
138 224 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 12 19 17
139 259 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 11 20 13
140 205 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 15 38 24
รวม 739 1830 1073
2903


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]