หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย
2 นางนิตยา ดอกกระถิน ครู โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย
3 นางสาวสุรีพร พลอยมา ครู โรงเรียนวัดสวนแตง คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย
4 นางสมาพร ศุภรัตน์ ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย
5 นางวลัยพร ลาลุน ครู โรงเรียนบ้านดอนโพ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย
6 นางมานิตย์ คงเพชร ครู โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย
7 นางวิลา มณีอินทร์ ครู โรงเรียนวัดคูบัว คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย
8 นางสมเกียรติ ฉัตรทอง ครู โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย
9 นางอุไรวรรณ คล้ายบวร ครู โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย
10 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย
11 นางขวัญใจ พิมพิมล ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
12 นายโกเมศ คันธิก ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
13 นายวิศิษฐ พิมพิมล ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
14 นายณัฐนนท์ แย้มอรุณ ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
15 นายวิทยา ชลสุวัฒน์ ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
16 นางพิมพ์จุฑา สารกุล ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
17 นายพงษ์ศักดิ์ สารกุล ครู วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
18 นายกิตติพศ ศิริสูตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
19 นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบรรไดทอง กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
20 นางจริยา จันทร์ศรี ครู โรงเรียนวัดอุทุมพราราม กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
21 นางสาวนิลุบล ขาวบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดสาลี กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
22 นางสมพงษ์ สะราคำ ครู โรงเรียนวัดไก่เตี้ย กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
23 นางขนิษฐา ทรัพย์สงเคราะห์ ครู โรงเรียนวัดสระประทุม กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
24 นางสาวอารมณ์ ดอกบัว ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
25 นางกัณยกร อัครรัตนากร ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
26 นางสาววารินทร์ ครุฑใจกล้า ครู โรงเรียนวัดพระธาตุ กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
27 นางนพรัตน์ โยธาวงศ์์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
28 นายสุรพล รุ่งวิริยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธง กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
29 นางพูลศรี กองหอม ครู โรงเรียนวัดเสาธง กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
30 นางวันเพ็ญ ทาเหล็ก ครู โรงเรียนวัดเขาดิน กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
31 นายรักษา ศิริวณิชกุล ครู โรงเรียนวัดยาง กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
32 นางหทัยทิพย์ หนูมงกุฎ ครู โรงเรียนวัดเสาธง กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
33 นางประไพ พูพ่วงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
34 นางสาวจันทนา ประสานทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
35 นางสาวคนึงนิจ ประสาทศิลป์ ครู โรงเรียนวัดไก่เตี้ย กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
36 นายสมปอง ปิ่นวิเศษ ครู โรงเรียนวัดศีรษะเกษ กรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม)
37 นางลัดดา ปาจรียพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
38 นางกันต์นิษฐา ฟองสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
39 นางเดือนเพ็ญ ทับทิมดี ครู โรงเรียนวัดประชุมชน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
40 นางรัตนี พงษ์ไพฑูรย์ ครู โรงเรียนบางปลาม้า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
41 นางเกษร ขจรกุลเจริญ ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง) กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
42 นางนพรัตน์ โยธาวงศ์์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
43 นางโรจนา สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
44 นางประทีป พยัพ ครู โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
45 นางกุลศิริ ใจดี ครู โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
46 นางนิรมล สุวรรณฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
47 นางภัณธิรา ดวงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
48 นางสิริพร วิศิษฎ์ยิ่งเจริญ ครู โรงเรียนวัดวรจันทร์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
49 นายพิภพ หอมสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดลานคา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
50 นายณรงค์ จันทรอมรพร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
51 นายจิโรจ บุญเมืองชนาภา ครู โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
52 นางดารัตน์ ศรีสุนทรพินิต ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
53 นางธัญพร บุญเมืองชนาภา ครู โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
54 นางเพชรรัตน์ เพียรธัญกรณ์ ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
55 นางสมร บุตรไชย ครู โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
56 นางประทิน พำขุนทด ครู โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
57 นางสาวกรองทอง แช่มช้อย ครู โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
58 นายเฉลิมศักดิ์ จิตถนอม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
59 นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
60 นางอภิรดี คำแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
61 นางกมลทิพย์ พุทธจำ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
62 นางเด่นดวง ขันคำ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
63 นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
64 นางกมลทิพย์ พุทธจำ นักวิชาการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
65 นายไพฑูรย์ สุขสุคนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
66 นางอุษา อนันตวิไลเลขา ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
67 นางศศิธร ธรรมนู ครู โรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
68 นายกฤษดา นิยมทอง ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
69 นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
70 นายประเสริฐ พลเสน ครู โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
71 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
72 นางสาวสุภานัน อ่อนละมูล พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
73 นางพิชญา รักผล นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
74 นายสุทิน คงรุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
75 นางศรีสกุล ศิริสูตร ครู โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
76 นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
77 นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
78 นายประเชิญ อรรถีโภค ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
79 นายสุรชาติ นุกูลธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
80 นางขวัญชนก พุ่มระชัฎร์ ครู โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
81 นางปิยาภรณ์ มีมั่งคั่ง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
82 นายพนม บุญเหลือ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
83 นายสำเนา เปี่ยมดนตรี ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
84 นายณรงค์เดช หมอกเมฆ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
85 นางทิพวรรณ์ เพชร์ดี ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
86 นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
87 นายสมคิด นารี ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
88 นายเกียรติชาย แสงทอง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
89 นายสิทธิพร ลำดวล ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
90 นายกิจติเดช จั่นทอง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
91 นายจักรกฤษณ์ วัฒนากูล นักดนตรีประจำหมวดดนตรี กองดุริยางค์ทหารเรือ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
92 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระศิลปะ
93 นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระศิลปะ
94 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
95 นางอินทิรา พงษ์นาค ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
96 นางสาวพนิดา บุญทองขาว ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
97 นางสาวสุวิภา สุวรรณโณ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
98 นายสายัณห์ เฉลยฤกษ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
99 นายอนันต์ สุขศรี ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
100 นางพรนภา โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
101 นางรัตนา ธาดา ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
102 นางชุรีพร สุขเจริญ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
103 นางสาวอรสา หนูมงกุฎ ครู โรงเรียนวัดบ้านกล้วย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
104 นางดวงใจ อวนมิน ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
105 นางอภิรดี คำแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลวัดวนหงส์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
106 ว่าที่ ร.ต.ทิวชา ครู โรงเรียนศุภลักษณ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
107 นางสาวสุกัลยา นิยมทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
108 นางสาวรุ่งฤดี กรอบมุข ครู โรงเรียนวัดวังพระนอน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
109 นายนพพล เทียนคำ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
110 นางสาวรัชนก ศรีทองสุข ครู โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
111 นางนันทวัน เพชรประเสริฐพร ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
112 นายสุธน พุทธรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเขาดิน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
113 นายนันทวุฒิ ปานศรีแก้ว ครู โรงเรียนวัดช่องลม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
114 นายดิเรก อุบลแย้ม ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
115 นายบวร สุวรรณฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
116 นายปริญญา ทองบุญเหลือ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
117 นายนพพงษ์ สร้อยสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดองครักษ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
118 นางสาวสมพร พิริยะพานิชย์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
119 นางสาวนิภาพร ถิ่นแถลบ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
120 นายสัมพันธ์ ลือขจร ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
121 นางสาวหทัยวรัทย์ ศิรินันทวิทยา ครู โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
122 นางสาวรวีวรรณ ลำวิไล ครู โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
123 นายประยงค์ อ่ิมสุดสำราญ ครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
124 นางญดาภรณ์ นาคโหน ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
125 นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
126 นางสาวจารุวรรณ แป้นแจ้ง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
127 นางสาวอมรรัตน์ โสดดี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
128 นางสาววัชรินทร์ วรรณดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
129 นายภาคภูมิ แป้นแก้ว ครู โรงเรียนศุภลักษณ์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
130 นายวินิตย์ คชเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นายพัฒนา ศรีดอกไม้ ครู โรงเรียนบ้านคลองชะโด กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นางพิณทิพย์ สาธุพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นางฑารินี เนคมานุรักษ์ ครู โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นายสง่า สง่างาม ครู โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง) กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นางวรรณวิไล นาคขำพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นางจินตนา หลอดแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นางสุวมาลย์ นุ่มนวน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นางสาวทองหยิบ เหมือนแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองสรวง กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
139 นางสาวทองเจอะ สุขโข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140 นายสุเมธ สุวรรณประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
141 นายปัญญธัช เอกธีรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
142 นายสงบ สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นายสุวรรณ ขุนพิมล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นางสาวจารุวรรณ สิริรัตน์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นางเรวดี ศรีดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดวังพลับใต้ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
146 นายพยัพ สาธุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
147 นางภาณมาสก์ ศิวพันธพงศ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
148 นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อขำ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
149 นางสาวพลอยปภัทร สุดโต เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
150 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
151 นายยอดชาย ขุนสังวาลย์ ครู โรงเรียนสงวนหญิง กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
152 นางสาวณัฎฐิกา หลอดแก้ว ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
153 นายภาคภูมิ ขันธควร ครู โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
154 นางสาวชมชญา แก้วกำพร้า ครู โรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
155 นางสาวศิริรัตน์ กระจาดทอง ครู โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
156 นายเชษฐ์ ผิวลออ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์
157 นายชาญชัย ดาบสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
158 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
159 นางสาวสุกัลยา นิยมทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
160 นางศิรินันท์ หิรัญยะวสิต ครู โรงเรียนวัดช่องลม กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
161 นางพรพิมล วชิรบ้านกลาง ครู โรงเรียนวัดบางเลน กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
162 นางพรกมล สุมงคล ครู โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
163 นางอารีย์ ปุ่นสุวรรณ ครู โรงเรียนบางแม่หม้าย กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
164 นางปิยะพร จักษุรัตน์ ครู โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
165 นางวรรณพร ศิริสมบูรณ์เวช ครู โรงเรียนบ้านหมี่ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
166 นางคชศุภ สามงามแสน ครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
167 นางมณเฑียร อิ่มสุดสำราญ ครู โรงเรียนวัดสังฆจายเถร กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
168 นางบุญเกื้อ ขมพานิชย์ ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
169 นางฉวีวรรณ การผลดี ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
170 นางสาวรัตนา สำเนียงดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
171 นายพนมกร ปานเพ็ชร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
172 นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
173 นางลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
174 นายสวง รักพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
175 นางเพ็ญนภา ดาบสมุทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
176 นางเพ็ญนภา ดาบสมุทร ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
177 นางศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
178 นายประเสริฐ ขุมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
179 ว่าที่ร้อยตรีสุนันท์ กลิ่นลำดวน ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
180 นายสนม เจตนเสน ครู โรงเรียนสุพรรณภูมิ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
181 นายมาโนช คงดี ครู โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
182 นางบุณฑริกา สำโรงแสง ครู โรงเรียนวัดคูบัว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
183 นายภาณุวัฒน์ สำโรงแสง ครู โรงเรียนวัดสุขเกษม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
184 นายณัฐวัฒน์ ไกรเภา ครู โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
185 นายชัยรัตน์ พุ่มเพ็ชร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านกร่าง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
186 นางจิราธร สามารถ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
187 นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)
188 นางสาวสุภานัน อ่อนละมูล เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]