หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-spb2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านดอนตำลึงประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ ก้อนทองคำโรงเรียนบ้านหนองกระดี่กรรมการ
3. นายมงคล ไทยานันท์โรงเรียนบ้านดงกะเชากรรมการ
4. นายปัญญา ทองสุกใสโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
5. นางวิภา หอมชื่นโรงเรียนบ้านหัวเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชนะ ศรีดอกไม้โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ พละเดชโรงเรียนวัดโคกสำโรงกรรมการ
3. นายวัฒนา ม่วงอร่ามโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ ทองกั๊กโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธเนศพล คชการโรงเรียนบ้านทะเลบกประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ศรีบุญเพ็งโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นายวันชัย ภักดีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
4. นายประจิน มากมายโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
5. นางปนิศฐา เหรียญทองโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ แจ้งสว่างโรงเรียนบ้านหัววังประธานกรรมการ
2. นายลิขิจ วริกูลโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางสุปรียา ผิวดีโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
5. นายสมชาย แตงโตโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
6. นางรุ้งนภา เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ แจ้งสว่างศรีโรงเรียนบ้านหัววังประธานกรรมการ
2. นายลิขิต วริกูลโรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวขวัญเนตร พึ่งจะแย้มโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางสุปรียา ผิวดีโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
5. นายสมชาย แตงโตโรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
6. นางรุ้งนภา เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดดอนมะเกลือกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สุดสวาทโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
2. นายบัญญัติ พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางวินัย จิ๋วเจริญโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุดสวาทโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
2. นายบัญญัติ พิมทองโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางวินัย จิ๋วเจริญโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายศจีกาญจน์ บุญพุ่มพวงโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำกรรมการ
2. นางสมบัติ จงใจสุรธรรมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
3. นางฉันทนา ศรีหาภาคโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางประไพ อุดมผลโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ น้อมระวีโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
3. นางนิภา ชนะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
4. นางจิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยากุลโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปริษา หวลไหมโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผลกรรมการ
2. นางอัมพร เกิดมงคลโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นางจิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยากุลโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางนิสากร คุณโทโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวศศิธร ปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิธร ปลอดภัย โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ ทองขาวโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทนง ผ่องกัลป์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทนง ผ่องกัลป์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางบังอร พีรพรพิศาลโรงเรียนวัดสระศรีเจริญกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ กลั่นเกษตรวิทย์โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญนำ จันทร์โอกุลโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธีระ สุขวงศ์จันทร์โรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร กรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นางเยาวภา พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นางเยาวภา พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ พละเลิศโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
3. นายณัฐ น้อยอุทัยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ สุทธิประภาโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
5. นางนงนุช ซ้ำกล่ำโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
6. นายอธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
7. นางวัชรี สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
8. นางภาชุณี ใจกล้าโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 (วัดลาดบัว)กรรมการ
5. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 (วัดลาดบัว)กรรมการ
5. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 (วัดลาดบัว)กรรมการ
5. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียน เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 (วัดลาดบัว)กรรมการ
5. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 (วัดลาดบัว)กรรมการ
5. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 (วัดลาดบัว)กรรมการ
5. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 (วัดลาดบัว)กรรมการ
5. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 (วัดลาดบัว)กรรมการ
5. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอารี ขุนจันทร์ดีโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นายอาบศักดิ์ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสุภาวดี อันทรินทร์โรงเรียนวัดคอกวัวกรรมการ
5. นางอรนุช สวยค้าข้าวโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มั่นช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางโสภา นาคแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางสาวนินัญญา พวงดอกไม้โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ อู่ทองกรรมการ
5. นางสาวสุชารัตน์ ล้อมมหาดไทยโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มั่นช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางโสภา นาคแก้วโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
4. นางสาวนินัญญา พวงดอกไม้โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ อู่ทองกรรมการ
5. นางสาวสุชารัตน์ ล้อมมหาดไทยโรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพัฒนีพร ทองลิ้มโรงเรียนบ้านเขาชานหมากประธานกรรมการ
2. นางกตัญญู เงินทองโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
4. นางศุภิกา ชูสินธราดลโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุปรีดา พรหมทองโรงเรียนวัดหนองหลอดประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกงูเห่ากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา คำเทศโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
4. นางสายฝน จันทร์สระคูโรงเรียนปรีดาวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพิมลพรรณ นาคฉายโรงเรียนวัดสำเภาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาววารุณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มั่นช้อยโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
3. นางมาลัย จิ๋วเจริญโรงเรียนบ้านหนองสลัดไดกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร คงณศิริโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
5. นางสาลินี พละเลิศโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสมทรง นิลยานข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนิภา จิราโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายออม ใจซื่อโรงเรียนวัดพรสวรรค์กรรมการ
4. นางพรรณพร ศรีขวัญเมืองโรงเรียนบ้านหนองกุฎิกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ถาวรกูลโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญกรรมการ
6. นายปรีชา ภักดีโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
7. นางวิมลภา ไขแสงทองโรงเรียนวัดสระด่านกรรมการ
8. นายจงรัก เย็ฯใจดีโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอุดม คำเรียงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญประธานกรรมการ
2. นายบรรยง มากสอนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายชลิต โพธิ์พันธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจรโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาลกรรมการ
5. นางบรรจง แหยงกระโทกโรงเรียนวัดบ้านกรวดกรรมการ
6. นายสมชาย เกตุมาสโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
7. นางจิตรลดา เกิดเรืองโรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
8. นายจงรัก เย็นใจดีโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางรุ่งเรือง ตาดีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางจิรวัลย์ สุขวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกระดี่กรรมการ
3. นางสมพร พลไกรโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรมกรรมการ
4. นางอัมพร เกิดมงคลโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
5. นางสาวจินดา ประชุมพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้กรรมการ
6. นางมนัส อินทร์ละม่อมโรงเรียนวัดชีธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางชูศรี พิมนิสัยโรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจันโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการ
4. นางบุญเลิศ อางคงหาญโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา นิลจักร์โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์โรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
4. นางสาวปรยา เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนิยม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดเนินประปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี ตระกูลวัฒนาโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา พันธุ์มาตร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นายอิทธิศักดิ์ คุรุเกียรติการณ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
6. นางสาวบาหยัน จามะรีโรงเรียนวัดทุ่งดินดำกรรมการ
7. นายอภิญญา แก้วประสงค์โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประะดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
4. นายสุริยะ คนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ปัญสิงห์โรงเรียนวัดสระยายโสมประธานกรรมการ
2. นายนพนธีร์รัฐ พันธุ์หงษ์โรงเรียนวัดหนองตาสามกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา เพ็งพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองสานแตรกรรมการ
4. นางถนอมจิตต์ ธรรมวัตรโรงเรียนบ้านเขากำแพงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ หิรัญอ่อนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ปัญสิงห์โรงเรียนวัดสระยายโสมกรรมการ
3. นางสาวนฤมล เสือเมืองโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ แสงพรเลิศโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
3. นางสาวสมร กลิ่นพุฒซ้อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ แสงดีโรงเรียนวัดท่าไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ แสงพรเลิศโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์กรรมการ
3. นางสาวสมร กลิ่นพุฒซ้อนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประพัทธ ศรียาโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ คนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขายโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นายชนินทร์ สุขสำราญโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
7. นายชูพงศ์ ศุภพิมิตรกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
8. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประพัทธ ศรียาโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ คนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขายโรงเรียนวัดเขาดีสลักกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
5. นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นายชนินทร์ สุขสำราญโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
7. นายชูพงศ์ ศุภพิมิตรกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการ
8. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ นวมทองโรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวรัชนู สุดใจโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางสาวฐิติยา รัตนายนโรงเรียนวัดไชนาราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ พันธุ์สถิตย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์โรงเรียนวัดดอนมะนาวประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์โรงเรียนพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ พันธุ์สถิตย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายคำนึง สอิ้งทองโรงเรียนวัดทุ่งคอกประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา นิลจักร์โรงเรียนวัดไผ่โรงวัวกรรมการ
3. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์โรงเรียนวัดดอนมะนาวกรรมการ
4. นางสาวปรยา เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอนุชาติ ทัศนสุวรรณโรงเรียนวัดสระพังลานประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นันทะไสยโรงเรียนสองพี่น้องกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ธรรมจักรโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ วรรชะนะโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
4. นายสุริยะ คนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา สังขรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ คำเรียงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ย วรรชะนะโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
4. นายสุริยะ คนสูงดีโรงเรียนวัดท่าไชยกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ใจโตโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วันคลี่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
4. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ อันโตโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
6. นางน้ำเพชร ผิวงามโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วันคลี่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
4. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ อันโตโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
6. นางน้ำเพชร ผิวงามโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ ผิวงามโรงเรียนบ้านสะพังกร่างประธานกรรมการ
2. นายสุปชัย สุขสำราญโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายวรรณไชย ประกอบธรรมโรงเรียนประทุนทองกรรมการ
4. นายอดิศร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
5. นางมานิตย์ ทิพย์สภาพกุลโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ งามเหมือนโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ผิวงามโรงเรียนบ้านสะพังกร่างประธานกรรมการ
2. นายสุปชัย สุขสำราญโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายวรรณไชย ประกอบธรรมโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการ
4. นายอดิศร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนวัดโคกยายเกตุกรรมการ
5. นางมานิตย์ ทิพย์สภาพกุลโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
6. นางอุดมลักษณ์ งามเหมือนโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางกันยา พลายมีโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางทวีวรรณ ห้อยแดงโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางประนอม แสวงทรัพย์โรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
5. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
6. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางกันยา พลายมีโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางทวีวรรณ ห้อยแดงโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางประนอม แสวงทรัพย์โรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
5. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
6. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัศมี วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
3. นางชวนพิศ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดท่า่จัดกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ลีสุขสามโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางมณี รักราษฏร์โรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
6. นางลออ รัตนปกรณ์โรงเรียนวัดโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
3. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
4. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัศมี วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดราษฎรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
3. นางชวนพิศ ศรีทองโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ลีสุขสามโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางมณี รักราษฏร์โรงเรียนวัดกลางบ้านดอนกรรมการ
6. นางลออ รัตนปกรณ์โรงเรียนวัดโภคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
3. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
4. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา สังขวรรณโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ชัยนิตย์โรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
3. นางจันทิมา แสวงทรัพย์โรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางวิมลจิต อยู่ฤกษ์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นางเพชราภรณ์ เล้าภาษิตโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
6. นางนฤมล หมอยาดีโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกรรณิกา สังขวรรณโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี ชัยนิตย์โรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
3. นางจันทิมา แสวงทรัพย์โรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางวิมลจิต อยู่ฤกษ์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นางเพชราภรณ์ เล้าภาษิตโรงเรียนวัดไผ่ขาดกรรมการ
6. นางนฤมล หมอยาดีโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวารินทร์ กาบแก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางมาลี ขวัญเมืองโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
3. นางช่อมณฑา บุญชอบโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวารินทร์ กาบแก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางมาลี ขวัญเมืองโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์กรรมการ
3. นางช่อมณฑา บุญชอบโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งกรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ มีสวัสดิ์โรงเรียนวัดคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางยุพิน พงษ์เพ็งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางเบญญพัฒน์ ทับทองดีโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
3. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
4. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเรณู คิดดีกิตติธราโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
6. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเบญญพัฒน์ ทับทองดีโรงเรียนวัดบางบอนประธานกรรมการ
2. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางยุพิน พงษ์เพ็งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเรณู คิดดีกิตติธราโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
6. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางหัทยา ทับทิมดีโรงเรียนวัดยางยี่แสประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ สินทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ คงประคองโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
4. นางมะลิ แก้ววิชิตโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางหัทยา ทับทิมดีโรงเรียนวัดยางยี่แสประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ สินทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ คงประคองโรงเรียนบ้านทะเลบกกรรมการ
4. นางมะลิ แก้ววิชิตโรงเรียนวัดคณฑีกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจันทร็เพ็ญ พฤกษชาติโรงเรียนบ้านสระหลวงประธานกรรมการ
2. นางสำรวม ผลิเจริญสุขโรงเรียนวัดรางบัวทองกรรมการ
3. นางสาวชโลธร สังข์เสือโพธิ์โรงเรียนวัดบางสะแกกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ อุ่นประเสริฐสุขโรงเรียนวัดปทุมสราวาสกรรมการ
5. นางสาวแววตา วิเศษสิงห์โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรัชนีกร แก้วแกมเกษโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำประธานกรรมการ
2. นางวรรณิภา เฉิดฉวีวรรณโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
3. นางวัสสดี แช่มช้อยโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการ
4. นางสาวเกตุวรางค์ รัตนวันโรงเรียนบ้านหัวเขากรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ วิจิตรจันทร์กุลโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประไพ อุดมผลโรงเรียนวัดทุ่งคอกกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ น้อมระวีโรงเรียนวัดหนองแจงกรรมการ
3. นางนิภา ชนะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่ากรรมการ
4. นางจิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยากุลโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เหมลีโรงเรียนวัดคอกวัวประธานกรรมการ
2. นายอนุชาวัจน์ ผ้าขาวนิธิกุลโรงเรียนวัดท่ากุ่มกรรมการ
3. นายละมัย ปั้นไวโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นายมนตรี ไทรด้วงโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 (วัดลาดบัว)กรรมการ
5. นางรดาพัชร ไทยทวีโรงเรียนวัดเวฬุวันกรรมการ
6. นางสาววรัญภร ขยันคิดโรงเรียนบ้านประทุนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญญพัฒน์ ทับทองดีโรงเรียนวัดบางบอนประธานกรรมการ
2. นางวิไล อินทร์บำรุงโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางยุพิน พงษ์เพ็งโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางนภาพร จ้อยศรีเกตุโรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางเรณู คิดดีกิตติธราโรงเรียนวัดทับกระดานกรรมการ
6. นางศรีนาถ ศรัทธาผลโรงเรียนบ้านสะพังกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริโรงเรียนวัดเขาพนมนางประธานกรรมการ
2. นางกันยา พลายมีโรงเรียนวัดหนองหลอดกรรมการ
3. นางทวีวรรณ ห้อยแดงโรงเรียนวัดช่องลมกรรมการ
4. นางประนอม แสวงทรัพย์โรงเรียนวัดท่าจัดกรรมการ
5. นางอังสฎา ศรีกัลยาโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
6. นางสาวฐิติมา คงคาหลวงโรงเรียนบ้านดอนตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งประธานกรรมการ
2. นางปราณี วันคลี่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอยกรรมการ
4. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ อันโตโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
6. นางน้ำเพชร ผิวงามโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัธชัย เสสังงามโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่งประธานกรรมการ
2. นางปราณีต วันคลี่โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
4. นางนฤมล นนท์แก้วโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ อินโตโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
6. นางน้ำเพชร ผิวงามโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิยม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี ตระกูลวัฒนาโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา พันธุ์มาตร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นายอิทธิศักดิ์ คุรุเกียรติการณ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
6. นางสาวบาหยัน จามะรีโรงเรียนวัดทุ่งดินดำกรรมการ
7. นายอภิญญา แก้วประสงค์โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิยม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัสศรี ตระกูลวัฒนาโรงเรียนวัดโภคารามกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา พันธุ์มาตร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กรรมการ
5. นายอิทธิศักดิ์ คุรุเกียรติการณ์โรงเรียนบ้านหัววังกรรมการ
6. นางสาวบาหยัน จามะรีโรงเรียนวัดทุ่งดินดำกรรมการ
7. นายอภิญญา แก้วประสงค์โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
3. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
4. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำเริญ จิตบรรจงโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์กรรมการ
3. นางการเกตุ เกิดสมบัติโรงเรียนบ้านสระกระโจมกรรมการ
4. นางพาสิณีย์ โสภาโรงเรียนวัดบางบอนกรรมการ
5. นายศิริ ไทยทวีโรงเรียนวัดเขาพนมนางกรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 090-4470922 E-mail : tipfy5435@gmail.com
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193 E-mail : buppa_2508@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]