หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 4 8 8
2 002 โรงเรียนตลาดขุนขยัน 0 0 0
3 052 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 8 22 13
4 013 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 12 24 17
5 014 โรงเรียนบ้านดงกะเชา 1 3 1
6 015 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 5 11 7
7 016 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 11 26 19
8 017 โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 0 0 0
9 018 โรงเรียนบ้านทะเลบก 2 5 3
10 019 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 7 15 13
11 020 โรงเรียนบ้านนเรศ 3 4 3
12 022 โรงเรียนบ้านบัวขาว 4 9 6
13 021 โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 0 0 0
14 023 โรงเรียนบ้านประทุนทอง 2 6 4
15 027 โรงเรียนบ้านยมเบือ 1 2 2
16 028 โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 0 0 0
17 029 โรงเรียนบ้านสระกระโจม 2 5 4
18 030 โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 0 0 0
19 031 โรงเรียนบ้านสระหลวง 3 5 3
20 032 โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 2 6 4
21 033 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 3 4 4
22 034 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 0 0 0
23 035 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 0 0 0
24 038 โรงเรียนบ้านหนองจิก 15 24 16
25 037 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 14 44 24
26 039 โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 0 0 0
27 042 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 0 0 0
28 043 โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 1 3 2
29 044 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 7 12 9
30 040 โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 1 3 1
31 036 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
32 045 โรงเรียนบ้านหนองแหน 0 0 0
33 041 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 11 22 14
34 050 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 1 2 1
35 051 โรงเรียนบ้านหัววัง 6 10 9
36 049 โรงเรียนบ้านหัวเขา 5 14 8
37 047 โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 6 6 6
38 048 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1 0 0
39 008 โรงเรียนบ้านเขากำแพง 4 10 6
40 009 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 4 11 5
41 010 โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 0 0 0
42 011 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 0 0 0
43 012 โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 0 0 0
44 024 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 8 6
45 025 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 3 8 3
46 026 โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 4 4 4
47 053 โรงเรียนปรีดาวิทย์ 14 29 23
48 054 โรงเรียนพลับพลาไชย 9 54 21
49 055 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ 1 3 2
50 056 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 11 20 13
51 058 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 5 7 5
52 060 โรงเรียนรัตนศึกษา 0 0 0
53 059 โรงเรียนรัตนไพศาล 0 0 0
54 061 โรงเรียนวัดกกม่วง 1 3 2
55 062 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 11 17 14
56 067 โรงเรียนวัดคณฑี 2 2 1
57 068 โรงเรียนวัดคลองตัน 3 9 6
58 069 โรงเรียนวัดคอกวัว 4 5 5
59 071 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 8 22 6
60 070 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 1 6 4
61 074 โรงเรียนวัดจันทราวาส 18 40 27
62 075 โรงเรียนวัดจำปา 17 36 25
63 077 โรงเรียนวัดชีธาราม 5 11 9
64 076 โรงเรียนวัดช่องลม 0 0 0
65 080 โรงเรียนวัดดอนมะนาว 1 3 1
66 079 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 13 23 17
67 081 โรงเรียนวัดดอนสงวน 2 2 2
68 082 โรงเรียนวัดดอนสุโข 0 0 0
69 083 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 26 72 34
70 084 โรงเรียนวัดทับกระดาน 16 25 17
71 091 โรงเรียนวัดทุ่งคอก 43 112 66
72 090 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 1 3 2
73 085 โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 3 6 3
74 086 โรงเรียนวัดท่าข้าม 2 11 5
75 087 โรงเรียนวัดท่าจัด 0 0 0
76 088 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 25 45 39
77 093 โรงเรียนวัดธัญญวารี 0 0 0
78 094 โรงเรียนวัดนันทวัน 4 8 7
79 097 โรงเรียนวัดบางบอน 11 28 18
80 098 โรงเรียนวัดบางสะแก 2 4 2
81 099 โรงเรียนวัดบางสาม 2 6 4
82 096 โรงเรียนวัดบ่อคู่ 1 1 1
83 100 โรงเรียนวัดบ้านกรวด 0 0 0
84 046 โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 0 0 0
85 102 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 2 5 3
86 103 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 0 0 0
87 106 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 1 3 2
88 110 โรงเรียนวัดยางยี่แส 13 28 21
89 111 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 26 80 53
90 112 โรงเรียนวัดย่านซื่อ 5 14 9
91 113 โรงเรียนวัดรางกร่าง 0 0 0
92 114 โรงเรียนวัดรางบัวทอง 7 12 9
93 115 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 0 0 0
94 116 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 0 0 0
95 119 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 1 2 2
96 118 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 5 9 7
97 120 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 5 7 7
98 121 โรงเรียนวัดสระด่าน 13 61 23
99 122 โรงเรียนวัดสระพังลาน 8 18 9
100 123 โรงเรียนวัดสระยายโสม 13 15 17
101 124 โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 6 14 9
102 125 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 11 9
103 126 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 2 3 2
104 127 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 0 0 0
105 128 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 6 11 7
106 130 โรงเรียนวัดหนองตาสาม 5 5 5
107 131 โรงเรียนวัดหนองพันเทา 3 4 4
108 132 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 5 17 8
109 133 โรงเรียนวัดหนองหลอด 0 0 0
110 134 โรงเรียนวัดหนองหลุม 4 11 7
111 129 โรงเรียนวัดหนองแจง 5 10 6
112 136 โรงเรียนวัดหัวกลับ 0 0 0
113 137 โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 3 12 4
114 135 โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 0 0 0
115 063 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 0 0 0
116 064 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 16 45 27
117 066 โรงเรียนวัดเขาพระ 1 1 1
118 092 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 4 9 8
119 095 โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 2 4 3
120 117 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 6 13 10
121 072 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 2 4 3
122 073 โรงเรียนวัดโคกสำโรง 1 3 2
123 101 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร 0 0 0
124 108 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 4 14 8
125 107 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 1 6 3
126 109 โรงเรียนวัดโภคาราม 8 21 10
127 138 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 5 7 6
128 139 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 4 12 8
129 140 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 3 8 5
130 141 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 2 5 2
131 143 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 0 0 0
132 142 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 2 3 2
133 078 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 3 10 6
134 104 โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1 20 2
135 105 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 11 25 19
136 144 โรงเรียนสมถวิลอนุบาล 0 0 0
137 145 โรงเรียนสองพี่น้อง 6 10 9
138 146 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 6 4
139 148 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 9 23 12
140 149 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 22 60 39
141 150 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 2 4 3
142 151 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 4 9 5
143 147 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 0 0 0
144 152 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 3 12 4
145 153 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 4 12 8
146 154 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย 0 0 0
147 003 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 19 34 27
148 004 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 1 3 2
149 005 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 6 9 6
150 006 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 3 3 3
151 007 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 2 5 2
152 057 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 9 8 6
รวม 731 1709 1084
2793

นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 090-4470922 E-mail : tipfy5435@gmail.com
นางบุปผา มณีจันทร์ โทรศัพท์ 099-2855193 E-mail : buppa_2508@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]