สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทุ่งคอก 36 4 1 1 41
2 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 16 6 1 1 23
3 วัดทองประดิษฐ์ 15 6 0 1 21
4 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 15 3 0 0 18
5 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 14 8 0 0 22
6 วัดจันทราวาส 13 2 2 1 17
7 วัดจำปา 12 3 1 1 16
8 วัดยางสว่างอารมณ์ 11 7 2 3 20
9 ปรีดาวิทย์ 10 4 0 0 14
10 วัดสระยายโสม 10 2 0 0 12
11 วัดไผ่โรงวัว 10 1 0 0 11
12 วัดทับกระดาน 9 5 1 1 15
13 วัดเขาพนมนาง 9 2 1 1 12
14 บ้านจรเข้สามพัน 9 2 0 1 11
15 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 9 1 0 0 10
16 บ้านหนองโพธิ์ 8 3 0 0 11
17 วัดดอนมะเกลือ 8 1 2 1 11
18 วัดสระด่าน 7 4 0 0 11
19 วัดกลางบ้านดอน 7 3 0 1 10
20 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 7 1 0 0 8
21 วัดสระพังลาน 7 0 1 0 8
22 วัดรางบัวทอง 7 0 0 0 7
23 วัดยางยี่แส 6 5 0 1 11
24 บ้านดอนตำลึง 6 2 1 2 9
25 บ้านหนองจิกรากข่า 5 3 1 4 9
26 พลับพลาไชย 5 3 0 0 8
27 วัดบางบอน 5 2 0 3 7
28 บ้านทุ่งดินดำ 5 2 0 0 7
29 วัดสว่างอารมณ์ 5 1 1 0 7
30 บ้านหนองจิก 4 7 0 2 11
31 วัดโภคาราม 4 3 1 0 8
32 วัดคีรีรัตนาราม 4 1 3 0 8
33 สองพี่น้อง 4 1 1 0 6
34 วัดศรีเฉลิมเขต 4 1 0 0 5
35 วัดใหม่นพรัตน์ 4 1 0 0 5
36 บ้านหนองสานแตร 4 0 0 2 4
37 วัดย่านซื่อ 4 0 0 1 4
38 วัดโพธิ์ทองเจริญ 4 0 0 0 4
39 วัดใหม่บำรุงธรรม 4 0 0 0 4
40 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 3 3 2 0 8
41 บ้านหัววัง 3 3 0 0 6
42 บ้านห้วยม้าลอย 3 3 0 0 6
43 วัดหนองตาสาม 3 2 0 0 5
44 วัดสระศรีเจริญ 3 1 0 1 4
45 วัดคอกวัว 3 1 0 0 4
46 วัดหนองหลุม 3 1 0 0 4
47 บ้านเขาชานหมาก 3 1 0 0 4
48 วัดสำเภาทอง 3 0 3 0 6
49 วัดเทพพิทักษ์ 3 0 1 0 4
50 วัดหนองแจง 3 0 0 2 3
51 บ้านโป่ง 3 0 0 0 3
52 บ้านนเรศ 3 0 0 0 3
53 วัดคลองตัน 3 0 0 0 3
54 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 3 0 0 0 3
55 บ้านดอนกลาง 2 3 0 0 5
56 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 2 3 0 0 5
57 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 2 2 0 1 4
58 วัดนันทวัน 2 2 0 0 4
59 วัดเวฬุวัน 2 1 2 0 5
60 วัดชีธาราม 2 1 2 0 5
61 วัดหนองยายทรัพย์ 2 1 1 0 4
62 บ้านหนองกระดี่ 2 1 0 0 3
63 บ้านสระหลวง 2 1 0 0 3
64 วัดหนองพันเทา 2 1 0 0 3
65 วัดท่ากุ่ม 2 1 0 0 3
66 วัดหัวโพธิ์ 2 1 0 0 3
67 วัดไชยนาราษฎร์ 2 1 0 0 3
68 บ้านเขากำแพง 2 0 2 0 4
69 วัดใหม่ปทุมสูตร 2 0 1 0 3
70 บ้านประทุนทอง 2 0 0 0 2
71 วัดบางสาม 2 0 0 0 2
72 อนุบาลวัดดงตาล 2 0 0 0 2
73 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 2 0 0 0 2
74 วัดใหม่เพชรรัตน์ 2 0 0 0 2
75 วัดท่าข้าม 2 0 0 0 2
76 วัดปทุมวนาราม 2 0 0 0 2
77 บ้านหัวเขา 1 4 0 0 5
78 วัดสระกร่างเจริญธรรม 1 4 0 0 5
79 บ้านไผ่ตาโม้ 1 3 0 0 4
80 ดอนเจดีย์พิทยาคม 1 3 0 0 4
81 บ้านบัวขาว 1 2 0 1 3
82 แม่พระประจักษ์ 1 2 0 0 3
83 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1 1 0 2 2
84 บ้านสระกระโจม 1 1 0 0 2
85 วัดโคกยายเกตุ 1 1 0 0 2
86 บ้านสะพังกร่าง 1 1 0 0 2
87 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1 1 0 0 2
88 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 1 0 1 0 2
89 วัดเนินพระปรางค์ 1 0 1 0 2
90 บ้านโป่งพรานอินทร์ 1 0 1 0 2
91 วัดคีรีเจริญผล 1 0 0 0 1
92 วัดดอนมะนาว 1 0 0 0 1
93 วัดไผ่ขาด 1 0 0 0 1
94 วัดบ่อคู่ 1 0 0 0 1
95 วัดโพธิ์เขียว 1 0 0 0 1
96 บ้านห้วยหิน 1 0 0 0 1
97 วัดกกม่วง 1 0 0 0 1
98 วัดทุ่งเข็น 1 0 0 0 1
99 วัดเขาพระ 1 0 0 0 1
100 วัดใหม่พิบูลย์ผล 0 2 0 0 2
101 วัดดอนสงวน 0 2 0 0 2
102 วัดบางสะแก 0 1 1 0 2
103 หรรษาสุจิตต์วิทยา 0 1 1 0 2
104 วัดสองพี่น้อง 0 1 0 0 1
105 วัดพรสวรรค์ 0 1 0 0 1
106 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 1 0 0 1
107 บ้านทะเลบก 0 0 2 0 2
108 วัดคณฑี 0 0 1 1 1
109 บ้านดงกะเชา 0 0 1 0 1
110 บ้านหนองเฝ้า 0 0 1 0 1
111 บ้านหัวทำนบ 0 0 1 0 1
112 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 0 1 0 1
113 วัดศรีสร้อยเพชร 0 0 1 0 1
114 วัดโคกสำโรง 0 0 1 0 1
115 บ้านยมเบือ 0 0 0 0 0
116 บ้านหนองสลัดได 0 0 0 0 0
รวม 438 166 48 36 688