สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทุ่งคอก 36 4 1 1 41
2 วัดท่าไชย (ประชานุกูล) 16 6 1 1 23
3 วัดทองประดิษฐ์ 15 6 0 1 21
4 เทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 15 3 0 0 18
5 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 14 8 0 0 22
6 วัดจันทราวาส 13 2 2 1 17
7 วัดจำปา 12 3 1 1 16
8 วัดยางสว่างอารมณ์ 11 7 2 3 20
9 ปรีดาวิทย์ 10 4 0 0 14
10 วัดสระยายโสม 10 2 0 0 12
11 วัดไผ่โรงวัว 10 1 0 0 11
12 บ้านจรเข้สามพัน 9 2 0 1 11
13 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา 9 1 0 0 10
14 วัดทับกระดาน 8 5 1 1 14
15 บ้านหนองโพธิ์ 8 3 0 0 11
16 วัดเขาพนมนาง 8 2 1 1 11
17 วัดดอนมะเกลือ 8 1 2 1 11
18 วัดสระด่าน 7 4 0 0 11
19 วัดกลางบ้านดอน 7 3 0 1 10
20 วัดสระพังลาน 7 0 1 0 8
21 วัดยางยี่แส 6 5 0 1 11
22 บ้านดอนตำลึง 6 2 1 2 9
23 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 6 1 0 0 7
24 บ้านหนองจิกรากข่า 5 3 1 4 9
25 พลับพลาไชย 5 3 0 0 8
26 วัดบางบอน 5 2 0 3 7
27 บ้านทุ่งดินดำ 5 2 0 0 7
28 วัดรางบัวทอง 5 0 0 0 5
29 บ้านหนองจิก 4 7 0 2 11
30 วัดคีรีรัตนาราม 4 1 3 0 8
31 วัดสว่างอารมณ์ 4 1 1 0 6
32 สองพี่น้อง 4 1 1 0 6
33 วัดศรีเฉลิมเขต 4 1 0 0 5
34 วัดใหม่นพรัตน์ 4 1 0 0 5
35 บ้านหนองสานแตร 4 0 0 2 4
36 วัดโพธิ์ทองเจริญ 4 0 0 0 4
37 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 3 3 2 0 8
38 บ้านหัววัง 3 3 0 0 6
39 บ้านห้วยม้าลอย 3 3 0 0 6
40 วัดโภคาราม 3 3 0 0 6
41 วัดหนองตาสาม 3 2 0 0 5
42 วัดคอกวัว 3 1 0 0 4
43 วัดหนองหลุม 3 1 0 0 4
44 บ้านเขาชานหมาก 3 1 0 0 4
45 วัดเทพพิทักษ์ 3 0 1 0 4
46 วัดหนองแจง 3 0 0 2 3
47 บ้านโป่ง 3 0 0 0 3
48 บ้านนเรศ 3 0 0 0 3
49 วัดคลองตัน 3 0 0 0 3
50 เทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น 3 0 0 0 3
51 บ้านดอนกลาง 2 3 0 0 5
52 ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 2 3 0 0 5
53 เทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 2 2 0 1 4
54 วัดนันทวัน 2 2 0 0 4
55 วัดเวฬุวัน 2 1 2 0 5
56 วัดชีธาราม 2 1 2 0 5
57 วัดหนองยายทรัพย์ 2 1 1 0 4
58 บ้านหนองกระดี่ 2 1 0 0 3
59 บ้านสระหลวง 2 1 0 0 3
60 วัดท่ากุ่ม 2 1 0 0 3
61 วัดหัวโพธิ์ 2 1 0 0 3
62 วัดไชยนาราษฎร์ 2 1 0 0 3
63 บ้านเขากำแพง 2 0 2 0 4
64 วัดใหม่ปทุมสูตร 2 0 1 0 3
65 วัดสระศรีเจริญ 2 0 0 1 2
66 วัดย่านซื่อ 2 0 0 1 2
67 อนุบาลวัดดงตาล 2 0 0 0 2
68 วัดใหม่เพชรรัตน์ 2 0 0 0 2
69 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 2 0 0 0 2
70 วัดท่าข้าม 2 0 0 0 2
71 วัดหนองพันเทา 2 0 0 0 2
72 วัดใหม่บำรุงธรรม 2 0 0 0 2
73 วัดปทุมวนาราม 2 0 0 0 2
74 บ้านหัวเขา 1 4 0 0 5
75 บ้านไผ่ตาโม้ 1 3 0 0 4
76 ดอนเจดีย์พิทยาคม 1 3 0 0 4
77 วัดสระกร่างเจริญธรรม 1 3 0 0 4
78 บ้านบัวขาว 1 2 0 1 3
79 แม่พระประจักษ์ 1 2 0 0 3
80 อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร 1 1 0 2 2
81 วัดโคกยายเกตุ 1 1 0 0 2
82 บ้านสะพังกร่าง 1 1 0 0 2
83 เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 1 1 0 0 2
84 วัดเนินพระปรางค์ 1 0 1 0 2
85 บ้านโป่งพรานอินทร์ 1 0 1 0 2
86 วัดคีรีเจริญผล 1 0 0 0 1
87 วัดไผ่ขาด 1 0 0 0 1
88 วัดบ่อคู่ 1 0 0 0 1
89 วัดโพธิ์เขียว 1 0 0 0 1
90 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 1 0 0 0 1
91 บ้านห้วยหิน 1 0 0 0 1
92 วัดกกม่วง 1 0 0 0 1
93 วัดทุ่งเข็น 1 0 0 0 1
94 วัดบางสาม 1 0 0 0 1
95 วัดเขาพระ 1 0 0 0 1
96 วัดดอนสงวน 0 2 0 0 2
97 วัดบางสะแก 0 1 1 0 2
98 หรรษาสุจิตต์วิทยา 0 1 1 0 2
99 วัดใหม่พิบูลย์ผล 0 1 0 0 1
100 วัดสองพี่น้อง 0 1 0 0 1
101 วัดพรสวรรค์ 0 1 0 0 1
102 เทศบาล 2 อำนวยวิทย์ 0 1 0 0 1
103 บ้านทะเลบก 0 0 2 0 2
104 วัดคณฑี 0 0 1 1 1
105 บ้านดงกะเชา 0 0 1 0 1
106 บ้านหนองเฝ้า 0 0 1 0 1
107 บ้านหัวทำนบ 0 0 1 0 1
108 พานิชชีวอุปถัมภ์ 0 0 1 0 1
109 วัดศรีสร้อยเพชร 0 0 1 0 1
110 วัดสำเภาทอง 0 0 1 0 1
111 วัดโคกสำโรง 0 0 1 0 1
112 บ้านยมเบือ 0 0 0 0 0
113 บ้านหนองสลัดได 0 0 0 0 0
รวม 418 161 44 36 659