รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายยอด  -
2. เด็กชายฮัว  -
 
1. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญมี
2. เด็กชายไกรยุทธ  ฟักช้าง
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายตฤณ  วงษ์พัฒน์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ยอดเพ็ชร
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายทิวา  แสงขาล
2. เด็กชายนิพนธ์  บุญหล้า
 
1. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายณัติฐชัย  ไฝเพชร
2. เด็กชายปราเมฆ  คำประเสริฐ
 
1. นางวราภรณ์  สีดำนิล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงนิดานุช  ศรีดอนโป่ง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงมินตรา  คูณขาย
4. เด็กหญิงรินรดา  ชัยรัตน์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มันมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
2. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายชโนดม  เถาจำปา
2. เด็กหญิงช่อผกา  เกิดสมบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญวุฒิธรรม
4. เด็กชายบูรพา  แม้นกลิ่นเนียม
5. เด็กหญิงอรญา  หัสเดชา
 
1. นายชนาธิปวัฒน์  สืบศักดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กชายภัทรภณ  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จำปีเรือง
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
2. นางสาวจินต์จุฑา  เณรจาที
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เกตุวงษ์
2. เด็กชายอานนท์  การะเกตุ
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงนริศรา  อินทร์ทอง
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  สุภาวงษ์
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงศิริอักษรา  ศรีเหรา
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงณัฐวลี  สำเนียงแจ่ม
 
1. นางสาวอัญชลี  ปทุมานนท์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทองเชื้อ
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 1. เด็กหญิงเขมนิจ  แผนสมบูรณ์
 
1. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงพรรภษา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางบังอร  อุดม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงวาเลน  เทียนปัญจร
 
1. นางบังอร  อุดม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คงมิยา
 
1. นางบังอร  อุดม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายเจษฎากร  ทัศนา
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนันทวัน 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์   อุ่นใจ
2. เด็กหญิงวรารักษ์  หาญกลับ
 
1. นางศิริพรรณ  ยอยรู้รอบ
2. นายธนรัตน์  ใจกล้า
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ใจตรง
2. เด็กหญิงเพ็ญกวิน  หมั่นดี
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองขาว
2. นางสาวชลธิชา  สันตะกิจ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงเกษมณี  สีแดงดี
 
1. นางวาริล  รอดน้อย
2. นางมณฑา  จ้อยศรีเกตุ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนเรศ 1. เด็กชายธนาวุธ  ยอดสุรินทร์
 
1. นายไพบูลย์  สมบูรณ์ดี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมรองบน
3. เด็กหญิงเอมพิกา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวนฤมล  หอมเนียม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หลวงจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วน้อย
3. เด็กชายเกรียงไกร  ตุ้มนิลกาล
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 1. เด็กชายนลธวัช  ทองเย็น
2. เด็กชายพรศักดิ์  แสงเพชร
3. เด็กชายสวัสดิ์พงษ์  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายสายันต์  แสงเพชรอ่อน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายดนตรี  สังข์เสือโพธิ์
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายกิตติคุณ  ศรีเมือง
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พ่วงน้อย
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กชายประยศ  บ่อทรัพย์
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงเด่นนภา  อู่อรุณ
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงวันนิสา  ทองสุข
 
1. นายจักรพงษ์  กล่อมฤทธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เจดีย์
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ผ่องแผ้ว
 
1. นายเอกราช  เรือนรื่น
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ลิ้มมั่ง
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เฉี่ยวงษ์ทอง
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายอนุวัฒน์  มาตวงศ์
 
1. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตาสาม 1. เด็กหญิงสุธิดา  ลานภูเขียว
 
1. นายสุริยนต์  อิ่มรัตน์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 1. เด็กชายวรากร  เฟื่องฟุุ้ง
 
1. นายละมัย  ปั้นไว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อรามัญ
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  กลมเกลียวญาติ
 
1. นางจิราภรณ์  ใจตรง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กชายจุลดนัย  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วพันธ์ทอง
4. เด็กชายธนาธิป  ท้าวโสม
5. เด็กชายธีรพล  รูปงาม
6. เด็กหญิงนริสรา  ปานนุ้ย
7. เด็กหญิงนลิน  แก้วสีขาว
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  พิลาวุฒิ
9. เด็กชายสิทธิพล  สุขสำราญ
10. เด็กหญิงสุจารี  ปรีสงค์
11. เด็กหญิงสุจิตรา  พงษ์ช้างอยู่
12. เด็กหญิงสุพรรษา  แหยมนา
13. เด็กชายอนุวัฒน์  มาตวงศ์
14. เด็กหญิงอุทุมพร  เอี่ยมพันธ์ฉิม
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วพันธ์ทอง
 
1. นายวุฒิชัย  อินทร์อ่อนวงษ์
2. นางรุ่งนภา  เมฆอากาศ
3. นางปนิศฐา  เหรียญทอง
4. นางบุญฑริกา  แดงดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซ้ายชูจีน
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุ่นใจดี
3. เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเจริญ
4. เด็กหญิงนิภาพร  เผ่าจี๋
5. เด็กหญิงบุษยมาศ  โสขุมา
6. เด็กหญิงผกามาส  วงษ์พันตรี
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  สารวรรณ
8. เด็กชายพุทธิชา  หงษ์เวียงจันทร์
9. เด็กชายยสินทร  พรมชนะ
10. เด็กหญิงรัชนี  สิงห์หา
11. เด็กชายวันชนะ  นาควงศ์
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พรมชนะ
13. เด็กหญิงวิจิตรา  หะระพัน
14. เด็กหญิงศศิวิมล  อุ่นใจดี
15. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีบุญเพ็ง
16. เด็กหญิงสุวิมล  ทองมีทรัพย์
17. เด็กหญิงอรอุษา  อ่อนดี
18. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์เหมือน
19. เด็กชายเชาวรัตน์  ทองคงอ่วม
20. เด็กหญิงโสภิณนภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นายผดุงศักดิ์  พุ่มเกตุแก้ว
3. นางสาวพรพิมล  ดอนหงษ์ไผ่
4. นางณิชาพัฒน์  ดอกกุหลาบ
5. นางโสรภา  มาพลาย
6. นางปรางทอง  รุ่งเรือง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาไชย 1. เด็กหญิงกิติยา  หะระพัน
2. เด็กหญิงณัฐพร  พยายม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองบ้านโข้ง
4. เด็กชายธีรภัทร  คณาศักดิ์
5. เด็กชายนพพร  ปานนุช
6. เด็กหญิงภัทรภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผิวพิมพ์ดี
8. เด็กชายภากร  กอคุ่ย
9. เด็กหญิงรัตนาพร  พยายม
10. เด็กชายวรุตม์  น้อยหา
11. เด็กหญิงศรัณญา  ใจกล้า
12. เด็กหญิงศศิธร  ลมูลศิลป์
13. เด็กหญิงสุชัญญา  ผิวอ่อนดี
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์พรม
15. เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองบ้านโข้ง
16. เด็กชายสุเมธา  หะระพัน
17. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีทาธิราช
18. เด็กหญิงเกศนี  สุขเจริญ
19. เด็กหญิงเนตรนภา  จุมพรม
20. เด็กหญิงเพชรลดา  ท้าวลา
21. เด็กหญิงโสรยา  จักขุจันทร์
 
1. นางสาวพจณี  ปางเภา
2. นายเสนาะ  บุตรขจร
3. นางสิริกัญญา  บุตรขจร
4. นางศุภรดา  เกี๋ยสกุล
5. นางถนอม  จิตไว
6. นายณัฐพงษ์  พันธุ์ขะวงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนะพงษ์  บุญธรรม
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผลงศร
 
1. นายบุญสม  กัณฑสังข์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กชายศตวรรษ  อุ่นใจดี
 
1. นางทับทิม  สมาลาวงษ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคอกวัว 1. เด็กหญิงอัยยากานต์  จิระสุข
 
1. นายวิเชียร  เหมลี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายเอกพล  สุขสำราญ
 
1. นางระเบียบ  เรือนทองดี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงศิริอัมพร  แสงตา
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอนุสรณ์  นิลโท
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เอกปัชชา
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอนุสรณ์  นิลโท
 
1. นางสาววณีวรรณ  เรืองเนตร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทองเหลือ
 
1. นางสาวจำลอง  แสงทอง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  อาจคงหาญ
 
1. นายสุริยะ  รูปหมอก
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กหญิงอาริตา  อุ่นโสดา
 
1. นายสมควร  ยอยรู้รอบ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นางสายัณห์  ใจซื่อ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทนเถื่อน
 
1. นางจิรวัลย์  สุขวงศ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระด่าน 1. เด็กหญิงกนกกร  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงกัณฑิมา  มาผาสุข
3. เด็กหญิงชุติมน  โพธิ์หอม
4. เด็กหญิงฐานิตา  นูมหันต์
5. เด็กหญิงณฐิตา  นุมหันต์
6. เด็กหญิงณัฐนิฐา  สาโล
7. เด็กหญิงดวงพร  หอมไม่หาย
8. เด็กชายทศพร  สุ่นสา
9. เด็กหญิงธนัญญา  จาดคล้าย
10. เด็กชายธวัชชัย  คล้ายวิเชียร
11. เด็กหญิงธิติมา  บุตรน้ำเพ็ช
12. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พลายละหาร
13. เด็กชายบดินทร์  สร้อยชมภู
14. เด็กชายบุรัสกร  หอมไม่หาย
15. เด็กชายปริญญา  พรหมทอง
16. เด็กชายปารวัฐ  สุวรรณประทีป
17. เด็กหญิงพนัสนัน  ชูจัตุรัส
18. เด็กชายพฤทธิ์  นูมหันต์
19. เด็กชายภานุพงศ์  อ่วมเสือ
20. เด็กหญิงยุกานดา  บุญศรี
21. เด็กชายรัตชภูมิ  เริ่มรัตน์
22. เด็กหญิงวรรณวิษา  ยศศักดิ์ศรี
23. เด็กหญิงวรัญญา  เริ่มรัตน์
24. เด็กหญิงวันใส  หอมไม่หาย
25. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ใจหมาย
26. เด็กชายวิวัฒน์  มณีวงษ์
27. เด็กชายวิศรุต  ชุ่มเย็น
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ยิ้มดี
29. เด็กหญิงสุชาดา  ตุ้มทอง
30. เด็กชายอนุรักษ์  วงษ์สุวรรณ
31. เด็กหญิงอภัสรา  แก้วเขียว
32. เด็กหญิงอภิญญา  นูมหันต์
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  เฉยดี
34. เด็กหญิงอรณิชา  บุตรน้ำเพ็ช
35. เด็กหญิงอัจฉรา  สุ่นสา
36. เด็กชายอิสรภาพ  จริรัมย์
37. เด็กหญิงเด่นนภา  อู่อรุณ
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญธรรม
39. เด็กหญิงเปรมสินี  นาคเถื่อน
40. เด็กชายเมธา  พลายละหาร
 
1. นายกณวรรธน์  สุทธิประภา
2. นางนุชจรี  จันทวาท
3. นางขวัญธนา  ศรีบุญเพ็ง
4. นางวีรนุช  สอดสี
5. นายวัฒนา  ทองอร่าม
6. นางสาววรมณ  เจริญศรี
7. นางสาวมยุรฉัตร  พูลธนสวัสดิ์
8. นางสาวอังคณา  นาคทอง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายทศพล  สอนลี
2. เด็กหญิงปิยดา  โตหลวง
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  โกมลสิงห์
4. เด็กหญิงพรชนก  คงคาหลวง
5. เด็กหญิงลักษณา  โตหลวง
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  โพธิ์งาม
7. เด็กชายอนุรักษ์  สอนกลิ่น
8. เด็กชายอนุรักษ์  ใจตรง
9. เด็กชายอภิชาติ  พัดโต
10. เด็กชายไพศาล  สอนกลิ่น
 
1. นางเนาวรัตน์  ใจเที่ยงกุล
2. นางสาวสุกัญญา  เปี่ยมสุภาพ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงณฐญา  หิรัญรัตน์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ตุ่มศรียา
4. เด็กชายปรเมษฐ์  แดงดี
5. เด็กหญิงพนิดา  ยศวิชัย
6. เด็กชายสุริยา  รุ่งเรืองดี
7. เด็กหญิงอธิชา  ศรีทองอินทร์
8. เด็กหญิงอารียา  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสุนทร  แผนสมบูรณ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงจิดาภา  นันทธนาสุขกรณ์
2. เด็กหญิงจิราพร  โชว์พานิช
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  พุทธมีผล
4. เด็กหญิงนันทิยา  บุญมาดี
5. เด็กหญิงลัลลลิลล์  ภูษี
6. เด็กหญิงอรัชพร  โอชารส
 
1. นางสาวอังคณา  โชติโภคา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงชนนันท์  คำหอม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญรอด
3. เด็กหญิงยมลภัทร  ลัยวงษ์
4. เด็กหญิงสุภพรรณนีย์  ภู่มาลา
5. เด็กหญิงสโรชา  หอมหวน
6. เด็กหญิงหิรัญญา  ไกรทองสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  คำเทศ
2. นางกตัญญู  เงินทอง
3. นางดวงดาว  อยู่ยืนยง
4. นายสมัคร  เทพสถิตย์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายรัติโชติ  มะเจียกจร
2. เด็กชายสุเมธี  พูลธนสวัสดิ์
3. เด็กชายอชิรวิช  เอี่ยมสกุล
4. เด็กชายอนาวิน  ด้วงพลู
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวเมือง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  โกลากุล
2. นายอายุทธ  เพ็งพันธุ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระพังลาน 1. เด็กชายจิรชัย  สระทองจุติ
2. เด็กชายปฐวี  โสไกร
3. เด็กชายปรัชญา  บุญมาก
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวผ่อง
5. เด็กชายภาคิน  แซ่ตัน
6. เด็กชายศิระวัฒน์  แก้วบัวดี
 
1. นายสาโรจน์  ยอยรู้รอบ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงชลดา  อ่อนแหยม
2. เด็กหญิงฐิติมา  ผิวอ่อนดี
3. เด็กหญิงพนิดา  ผิวอ่อนดี
4. เด็กหญิงรัตติรส  แตงร่ม
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เย็นแม้น
6. เด็กหญิงเกศินี  ผิวพิมพ์ดี
 
1. นายอุดม  คำเรียง
2. นางบุษยา  คำเรียง
3. นางสาวปิยวรรณ  ถาวรกูล
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กลิ่นโฉม
3. เด็กหญิงเกศมณี  มณีวงษ์
 
1. นางรุ่งเรือง  ตาดี
2. นางปราณีต  วันคลี่
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กลั่นจันทร์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กระดี่ทอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  พูดเพราะ
 
1. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
2. นางชูศรี  พิมนิสัย
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนตา  แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงอาริยา  รูปคมสัน
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงพัชริดา  ประวัติ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ฉาย
 
1. นายพิภาค  จอมพงษ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์สถิตย์
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กหญิงวนิดา  วงโคคุ้ม
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ศรีเที่ยงตรง
3. เด็กชายเอกลักษณ์  แซ่คู
 
1. นางสาวพัชรี  ใจโต
2. นางสาวรัชนู  สุดใจ
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กชายจุฬาพงศ์  ธรรมอริยวงศ์
2. เด็กชายรติพงษ์  สุขสุคนธ์
 
1. นายชูศักดิ์  โชติพันธุ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายชิดชนก  จิรขจรจริตกุล
2. เด็กชายนเรศ  ดาราวงษ์
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  ใจรู้รอบ
2. เด็กชายตรีเพชร  อ่อนดีกุล
 
1. นายอิทธิศักดิ์  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กชายรัชชานนท์  ย้อนใจทัน
2. เด็กชายศุภชัย  มั่นคง
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
2. นายสุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกิตติยา  เซี่ยงป๋อง
2. เด็กหญิงศรัณญา  ใจกล้า
 
1. นางสาววันเพ็ญ  วรรชะนะ
 
78 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระยายโสม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ญาติวงษ์
2. เด็กหญิงชญานิศ  ขาวช่วย
 
1. นายอดุลย์  ปัญสิงห์
2. นายสุรศักดิ์  ศรีสุมา
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์วิเชียร
2. เด็กชายภัทรพล  เฆ่ดี
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นายอัมพร  แสงดี
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  แย้มสำรวล
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นายประพัทธ  ศรียา
2. นางอรทัย  ศรียา
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สำเนียงแจ่ม
2. เด็กชายชัยรัตน์  ยางศรี
3. เด็กชายวีรพงศ์  มาตรหนองจอก
 
1. นายอิทธิศักดิ์  คุรุเกียรติการณ์
2. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณดี
 
82 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนากร  สุจจิตรจูล
2. เด็กชายสุขุมพันธ์  เสียงสมใจ
3. เด็กชายอานนท์  พลลุน
 
1. นายพิภาค  จอมพงษ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์สถิตย์
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงวรางคณา  มาลาสินธุ
2. เด็กหญิงวินัดดา  แสงจันทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุทัยวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
2. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางยี่แส 1. เด็กชายตุลา  แพงอ่อน
2. เด็กชายนที  แก้วสระแสน
3. เด็กชายสุพจน์  พู่กัน
 
1. นางหัทยา  ทับทิมดี
2. นางวิไล  ทองดีพันธ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  บูชา
2. เด็กหญิงรัตนวลี  สายทรัพย์
3. เด็กหญิงสายฝน  สีน้อยเมือง
 
1. นายประณต  หัตถะปะนิตย์
2. นายอนันต์  เบ็ญจวรรณ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงธีรดา  พูลเงิน
2. เด็กหญิงประภัสรา  เจริญรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวริยา  วันเพ็ญ
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รูปคมสัน
2. เด็กหญิงณัฐพร  รักน้อย
3. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วเลาขวัญ
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์เรือง
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงปัทมา  ขุนพิลึก
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  พูลทวี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สถาปิตานนท์
6. เด็กหญิงเกตุเมือง  พูนผาด
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ยอยรู้รอบ
2. นางสาวมยุรฉัตร  มูลละออง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  โชติสาย
2. เด็กหญิงนภัสสร  สมเหมาะ
3. เด็กหญิงนฤมล  แย้มอาสา
4. เด็กหญิงสิรินทรา  โสวัตร์
5. เด็กหญิงสุภาพร  รื่นดอนไพร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จอมเมฆ
 
1. นายชาญณรงค์  ศรีจันทร์
2. นางละเอียด  สอิ้งทอง
3. นายกฤษณะ  ธรรมศร
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงรัตมณี  สุภิพรรณ
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ  วารินิน
3. เด็กหญิงอินทิรา  ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางภาณี  มากระจัน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 1. เด็กหญิงบัวชมพู  มูลละออง
2. เด็กชายราเชนท์  เล็กดวง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางวิไลวรรณ  เงินวิลัย
2. นางอมรพรรณ  ชูตาลัด
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  สระทองอินทร์
2. เด็กหญิงสโนชา  จับทอง
3. เด็กชายอดิเรก  หนูอ้น
 
1. นางสาวปุณิกา  ยอดเพชร
2. นางสาวฐิติมา  คงคาหลวง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เพชรคนชม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นวลหงษ์
3. เด็กชายอานันท์  มหาดเล็ก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ำ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงดาริณ  บุญมาแย้ม
2. เด็กหญิงภัทรา  ม่วงคุ้ม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บ้านหนอง
 
1. นางพาสิณีย์  โสภา
2. นางสาวเจติยา  ดากระบุตร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  รสรุ่ง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีคุณแสน
3. เด็กหญิงเอมิกา  มนตรีฤกษ์ชัย
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนิตยา  คำหอมกุล
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางบอน 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ใจแจ้ง
2. เด็กหญิงมินรดา  รูปคมสัน
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ชะเอม
 
1. นางช่อมณฑา  บุญชอบ
2. นางเบญญพัฒน์  ทับทองดี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงกิตติยา  สอนสติ
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทองสุขนอก
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  เรืองทองดี
 
1. นางภาชุณี  ใจกล้า
2. นางสาวพัชรี  นาคผง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากำแพง 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ราชเดโช
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ออมสมสวย
3. เด็กหญิงเมริษา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ยิ้มประเสริฐ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เนียมเพราะ
2. เด็กหญิงศิริพร  เรืองขจร
3. เด็กหญิงอรทัย  กลิ่นคำดี
 
1. นางรจนา  รักน้อย
2. นางจันทร์ทนา  เก็กฮั้ว
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กหญิงธิราภรณ์  นิ่มอนงค์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  เกิดศรีพันธุ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญมา
 
1. นางสาวโกสุม  คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวปวีณา  วงษ์จินดา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วพันธ์ทอง
2. เด็กหญิงรัตนวรรณ์  ละมูลมี
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  พุ่มจุ่น
 
1. นางจิตรา  พลเสน
2. นางขวัญดาว  รุ่งวารินทร์
 
102 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 1. เด็กชายชาญณรงค์   โต๊ะศรีสุข
2. เด็กชายพัทธนันท์  ศรีทองอินทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นคำหอม
 
1. นางสิริพร  ศรีเหรา
2. นางสาวอาภรณ์  นรัญดา
 
103 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายทรงพล  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ลี้รัตน์
3. เด็กหญิงไอยรินทร์  นิลเปี่ยม
 
1. นางวราพรณ์  พุ่มบางแก้ว
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  พุฒเกิดพันธ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แจ้งจิตร์
 
1. นางระเบียบ  เรือนทองดี
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายอนุชิต  หอมหวลดี
 
1. นายไพโรจน์  บุญประเสริฐ
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ภักดีจอหอ
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีไพบูลทรัพย์
 
1. นางสาวอัญชลี  ล่านาลาว
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโภคาราม 1. เด็กชายประสบโชค  ปัชชา
 
1. นางสาวสุจรรยา  ผิวพิมพ์ดี
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิง ปิยนุช  พันธุ์น้อย
 
1. นางสาวธิติมา  ใหม่เอี่ยม
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสาม 1. เด็กชายจันทชัย  จันทมาลี
2. เด็กหญิงศีรสุดา  พันโท
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  รักพันธ์
 
1. นางสาวปรานอม  หอมจันทร์
2. นางสาวน้ำทิพย์  ใจแจ้ง
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายคุณากร  บุดดาวงศ์
2. เด็กชายนพดล  ศรีศักดา
3. เด็กหญิงปริชาติ  พรรมา
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างป่าดี
2. นางสาวอัมพร  บัวผัน
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดย่านซื่อ 1. เด็กชายพงศกร  พรมมา
2. เด็กชายพงศกร  ศรีศักดา
3. เด็กชายภีรพัฒน์  กลิ่นสะระ
 
1. นายหัสพงศ์  รักวงษ์ไทย
2. นางสุวิมล  สุตโต
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 1. เด็กชายประเมศ  รอบคอบ
2. เด็กชายพีรธัช  โชคดี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ขำรอด
 
1. นางสาวอโนชา  ทนกล้า
2. นางสาวกัญญรัตน์  แสนชา
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กชายเอกชัย  เด็ดดวง
 
1. นาง ปรานอม  สุขเกษม
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัวทอง 1. เด็กชายกรีนชัย  อรุณฉาย
2. เด็กชายสุทธิภัทร  แดงประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ชาวสวน
2. นางสาวอัมพวัน  ทรัพย์มาก
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายปราโมทย์  เกิดโภคา
2. เด็กชายสายธาร  สมดี
3. เด็กหญิงสุจินดา  พูดเพราะ
 
1. นางสาวกานต์รุจิสา  ภากรคุณากร
2. นางสายจิต  วงศ์ขวัญเมือง
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประทุนทอง 1. เด็กชายจักพล  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงปานปรียา  ประจำเมือง
3. เด็กหญิงเอื้อมพร  เฆ่ดี
 
1. นางสาวกานต์รุจิสา  ภากรคุณากร
2. นางสายจิต  วงศ์ขวัญเมือง