เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
29 ต.ค. 2558
30 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 

30 ตุลาคม 2558
เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรของกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสิน ครู และนักเรียนที่เข้าแข่งขันแล้ว
 หากตรวจสอบพบว่า ชื่อ-สกุล ในส่วนใดไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 0-3550-8262 (คุณอวัสดา)

21 ตุลาคม 2558
แผนผังสถานที่จอดรถ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รายละเอียดผู้ดูแลระบบการจราจรและความปลอดภัยในแต่ละจุด)
20 ตุลาคม 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนครู และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ของสหวิทยาเขตและโรงเรียนแล้ว
16 ตุลาคม 2558

แผนผังสถานที่จอดรถและสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
9 ตุลาคม 2558
โรงเรียนที่ส่งทีม/คน เข้าแข่งขัน ถึงแม้ว่าจะมีเพียง 1 ทีม/คน ก็ต้องเข้าแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที่แข่งขันที่ได้กำหนดไว้ในตารางการแข่งขัน
ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม

8 ตุลาคม 2558
การรายงานตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการ
1) กรรมการดำเนินงาน ให้ไปรายงานตัว/ลงเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30-08.00 น. ณ กองอำนวยการการจัดแข่งขัน อาคาร 1 รร.อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
2) กรรมการตัดสิน ให้ไปรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้อง/สถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันตามที่กำหนดไว้ในตารางการแข่งขัน
3) นักเรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร่วม ครูผู้ฝึกสอน ให้ไปรายงานตัว/ลงชื่อเข้าแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. หรือก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที ณ ห้อง/สถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันตามที่กำหนดไว้ในตารางการแข่งขัน
  อนึ่ง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ต้องพิมพ์ บัตรประจำตัวนักเรียน ครูกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน แต่ในระดับภาคตัวแทนนักเรียน ครู ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว)
7 ตุลาคม 2558
ถ้าสหวิทยาเขต/โรงเรียนมีข้อสงสัยในหลักเกณฑ์กิจกรรมการแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขัน ให้สอบถามได้ที่ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ  รายชื่อผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ปีการศึกษา 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
6 ตุลาคม 2558
1. โรงเรียนที่ตรวจสอบพบว่ากิจกรรมใดที่โรงเรียนเป็นตัวแทนแล้วไม่มีหรือไม่ถูกต้อง รวมทั้งกรณีชื่อ-สกุลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง และต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้โรงเรียนแจ้งได้ที่ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขตที่ท่านสังกัด และหรือติดต่อขอรับ Username Password ของโรงเรียน เพื่อเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงได้เอง ติดต่อผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันของสหวิทยาเขต
2. ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต ช่วยดูแล ให้คำแนะนำในการดำเนินงานกับโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนของสหวิทยาเขต ด้วย
ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

-ขอความร่วมมือผู้แลระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขตทุกแห่ง และโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตดำเนินการ ดังนี้
   -สหวิทยาเขตดำเนินการลงทะเบียนกิจกรรมที่จะส่งเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการจัดการแข่งขันต่อไป
   -สหวิทยาเขต/โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันของสหวิทยาเขตทุกแห่ง ลงทะเบียนนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน แต่ละกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   -การสมัครเข้าแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคที่กำหนดไว้

 
 

ปฏิทินการดำเนินงาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค)
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา - ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)
angel รับลงทะเบียนนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1-16 ตุลาคม 2558
angel ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 17-19 ตุลาคม 2558 
angel สิ้นสุดการลงทะเบียนนักเรียน ครู => 19 ตุลาคม 2558
angel พิมพ์เอกสารการแข่งขัน => 20-21 ตุลาคม 2558
angel จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 29-30 ตุลาคม 2558 
angel ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน (ตรวจสอบแก้ไขภายใน 3 วัน)
angel พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก - ณ จังหวัดอ่างทอง
angel โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 13 พฤศจิกายน 2558
angel ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23-24 พฤศจิกายน 2558
angel แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 25-30 พฤศจิกายน 2558
angel ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
angel พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
angel การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  18 - 20 ธันวาคม 2558

 

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

3. เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มเติมในระดับภาค

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15:12 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

1. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
2. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.central65.sillapa.net/

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 625
จำนวนนักเรียน 1,561
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 931
จำนวนกรรมการ 668
ครู+นักเรียน 2,492
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,160
ประกาศผลแล้ว 123/168 (73.21%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 13
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 51
สัปดาห์ที่แล้ว 194
เดือนนี้ 424
เดือนที่แล้ว 199
ปีนี้ 665
ทั้งหมด 66,686