หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-spb3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนวัดกาบบัวประธานกรรมการ
2. นายสามารถ รอดอ่อนครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวศุภาภัณฑ์ น้ำแก้วครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายรังสิมันต์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว กล้าหาญครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายสุริน กุลรัตน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นายภมรศักดิ์ สืบสายครูโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
5. นายจรัญ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายรังสิมันต์ จันทร์เรืองครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว กล้าหาญครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นายสุริน กุลรัตน์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นายภมรศักดิ์ สืบสายครูโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
5. นายจรัญ อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.พยนต์ ง่วนทองครูโรงเรียนวัดใหม่สระพลอยประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ภูฆังครูโรงเรียนวัดหนองทรายกรรมการ
3. นายชุมสันต์ จันทร์พ่วงครูโรงเรียนวัดหนองเปาะกรรมการ
4. นายไมตรี จำปีครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดกาบบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชุมสันต์ จันทร์พ่วงครูโรงเรียนวัดหนองเปาะกรรมการ
2. นายไมตรี จำปีครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ ทวีวัฒน์ครูโรงเรียนวัดกาบบัวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปริญญา มงคลคูณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางอรดา กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายพฤทธิ์ ทองทับนักประชาสัมพันธ์กรรมการ
4. นางสาวสกุลทิพย์ สงสัยเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(วัดท่าเตียน-วัดเดิมบาง)กรรมการ
5. นางพัชรา หงษ์โตครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปริญญา มงคลคูณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางอรดา กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายพฤทธิ์ ทองทับนักประชาสัมพันธ์กรรมการ
4. นางสาวสกุลทิพย์ สงสัยเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(วัดท่าเตียน-วัดเดิมบาง)กรรมการ
5. นางพัชรา หงษ์โตครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวันทนา กาญจนพาทีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร จันทน์วัฒน์ครูโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางประทุม ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดกกตาดกรรมการ
4. นางถนอม ศรีโมราครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางดุษฎี พานิชวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
6. นางสุนันท์ ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมชาย นิ่มนุชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขอมประธานกรรมการ
2. นางวรนุช เปรมทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ เข็มเงินครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางสาวบุปผา ช้างวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
5. นางณัฏฐทิตา ชัยศิริธนจินดาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
6. นางปัญญา แก้วเขียวครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชนะ แสงวิภาสนภาพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แก้วเรืองครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางนกน้อย เฉยพินิจครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายจิตกร โสขุมาครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
5. นางศิริ แข็งขันครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
6. นางอัญชลี เจริญสุขครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสวิท แช่มช้อยครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายดำรัส ไพรินทร์ครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
3. นางธนินชม ขาวจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสวิท แช่มช้อยครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายดำรัส ไพรินทร์ครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
3. นางธนินชม ขาวจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสวิท แช่มช้อยครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายดำรัส ไพรินทร์ครูโรงเรียนวัดลำพันบองกรรมการ
3. นางธนินชม ขาวจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธวัช ธัญญเจริญครูโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เกตุนวมครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการ
3. นางจิราพร วังบอนครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธวัช ธัญญเจริญครูโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เกตุนวมครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการ
3. นางจิราพร วังบอนครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ กลิ่นมากครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายสวิทย์ เข็มเพชรครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางนาถเกล้า โพธิ์รังครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ กลิ่นมากครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายสวิทย์ เข็มเพชรครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางนาถเกล้า โพธิ์รังครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กลิ่นมากครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายสวิทย์ เข็มเพชรครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางนาถเกล้า โพธิ์รังครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธวัช ธัญญเจริญครูโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เกตุนวมครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการ
3. นางจิราพร วังบอนครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมนึก น้ำเพชรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เล็กพันธุ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20(บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
4. นายเจียก ปิ่นทองครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
5. นายมนตรี รถมณีครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมนึก น้ำเพชรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เล็กพันธุ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20(บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
4. นายเจียก ปิ่นทองครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
5. นายมนตรี รถมณีครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมนึก น้ำเพชรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนนันท์ อ้นนาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวรัตนา เล็กพันธุ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20(บ้านหนองมะค่าโมง)กรรมการ
4. นายเจียก ปิ่นทองครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
5. นายมนตรี รถมณีครูโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรากฏผลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ธนพันธ์คงครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขุนพิมลครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
4. นายธงชัย คงประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายทรงพล นักฟ้อนครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
6. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธานี อำภาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธานี อำภาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธานี อำภาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธานี อำภาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธานี อำภาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธานี อำภาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายธานี อำภาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธานี อำภาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธานี อำภาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่,โรงเรียนโป่งแดง,โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธานี อำภาวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐประธานกรรมการ
2. นางเยาวพา พานิชวงษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
4. นายวัชพงษ์ มั่นเกตุวิทย์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
5. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ศรีโมราครูโรงเรียนบ้านรังงามประธานกรรมการ
2. นางนิสากร เศรษฐสุขครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางสาวดุสิตา ป้อมทองครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ครูโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
5. นางสาวปณิตา สุรำไพครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
6. นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ อินทรศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลประธานกรรมการ
2. นางปุณณารัตน์ หิรัญเลิศสันติครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวลำยอง ผิวเอี่ยมครูโรงเรียนวัดกกเต็นกรรมการ
4. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
5. นางสาวศุภาภัณฑ์ น้ำแก้วครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
6. นายประเสริฐ สิงห์ประโคนครูโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
7. นายฉัตรชัย แก้วแสงใสครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
8. นายสุขุม ศรีแจ่มดีครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
9. นางสมพร อินทรศักดิ์ครูโรงเรียนวัดกาบบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ ดำรงขาวโตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นายวิชัย อิ่มน้อยครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายวีระชัย รอดหลงครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการ
4. นายธรรมนูญ น้อยเวชครูโรงเรียนวัดดอนประดู่กรรมการ
5. นายสมพงษ์ สริฟองครูโรงเรียนบ้านแจงงามกรรมการ
6. นายฉลองชัย ข้องหลิมครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายประทีป ปานเพ็ชรครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการ
3. นายชิษณุพงษ์ จันทรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงกรรมการ
4. นายสามารถ รอดอ่อนครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสารภึ เก็บดีครูโรงเรียนวัดหนองเปาะประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองกระถินกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก ทองคำครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางโสภา บุรีสุวรรณครูโรงเรียนวัดนางบวชประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ พุ่มสาขาครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
3. นางสาวบุญชอบ แตงโสภาครูโรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิสูทธิ์ โพโตครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อ่อนสะอาดครูโรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อยกรรมการ
3. นายวัญรพ ฉิมพาลีครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาดครูโรงเรียนบ้านกกเชียงกรรมการ
3. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายขจร ดีเสมอครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แตงโตครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นายวัฒนา ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาดครูโรงเรียนบ้านกกเชียงกรรมการ
3. นางสาวเปมิกา หัตถาภรณ์สกุลครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรพต ฟักอินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝกประธานกรรมการ
2. นายรัชพล วรกรรณครูโรงเรียนวัดป่าสะแกกรรมการ
3. นางสาววนิดา จันสิงคำครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายวัฒนา ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายวัฒนา ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ จันทาครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายอังคาร พิกุลแก้วครูโรงเรียนวัดสามชุกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ จันทาครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายอังคาร พิกุลแก้วครูโรงเรียนวัดสามชุกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายภัทชระ เทพเวทีครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี กระแสร์สินธุ์ครูโรงเรียนวัดดอนตาลกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ มาลัยครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิสูทธิ์ โพโตครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อ่อนสะอาดครูโรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อยกรรมการ
3. นายวัญรพ ฉิมพาลีครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิสูทธิ์ โพโตครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อ่อนสะอาดครูโรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อยกรรมการ
3. นายวัญรพ ฉิมพาลีครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นายยุทธการ สัจจาพิพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายขจร ดีเสมอครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แตงโตครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นายวัฒนา ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ จุลโพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสำเนียง จันทร์ลอยครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางฐิติรัตน์ จุลโพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสำเนียง จันทร์ลอยครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิต ศรีทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเชือกประธานกรรมการ
2. นางสง่า แตงวงษ์ครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการ
3. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานิต ศรีทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเชือกประธานกรรมการ
2. นางสง่า แตงวงษ์ครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"กรรมการ
3. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจงกล นุชนารถครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจงกล นุชนารถครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจำนงค์ วังอินต๊ะครูโรงเรียนวัดท่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางอุษา ประจงการครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
3. นางสมหวัง บัวเปียครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นายวิชัย อิ่มน้อยครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ศรีเหราครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พวงมาลีครูโรงเรียนวัดท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ วังอินต๊ะครูโรงเรียนวัดท่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางอุษา ประจงการครูโรงเรียนบ้านรังงามกรรมการ
3. นางสมหวัง บัวเปียครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นายวิชัย อิ่มน้อยครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ศรีเหราครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พวงมาลีครูโรงเรียนวัดท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวราพร พลเสนครูโรงเรียนสวนป่าองค์พระประธานกรรมการ
2. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการ
3. นางพวงรัตน์ เอติยัติครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวราพร พลเสนครูโรงเรียนสวนป่าองค์พระประธานกรรมการ
2. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการ
3. นางพวงรัตน์ เอติยัติครูโรงเรียนวัดหนองผักนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางราณี ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางรัติกาล เหล่าอ้นครูโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางราณี ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางรัติกาล เหล่าอ้นครูโรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาสกรรมการ
3. นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิติสิริครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวบรรจง จันทร์เงินครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิติสิริครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวบรรจง จันทร์เงินครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเอมอร หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ภรณ์ เชิดชูธีรกุลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางดวงพร สกนธ์รวีนาทครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)ประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ภรณ์ เชิดชูธีรกุลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
3. นางดวงพร สกนธ์รวีนาทครูโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางทองแท้ วงศ์เสนาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวนาวา เสียงดีเพ็งครูโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
3. นางสัญญลักษณ์ จิตมณีครูโรงเรียนวัดดอนประดู่กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา สว่างศรีครูโรงเรียนวัดบ้านสระกรรมการ
5. นางสาวจตุพร อุดมครูโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวบังอร ศรีดำผู้อำนวยโรงเรียนวัดวังกุลาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน สายชายเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางนิสากร เสือจ้อยครูโรงเรียนวัดสามเอกกรรมการ
4. นางดวงแข สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
5. นางสาวตวงพร รอดวิเศษครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา ทองคำครูโรงเรียนวัดน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางณัฐวี ทองนวลครูโรงเรียนวัดฉวากกรรมการ
3. นางสาวบุญชอบ แตงโสภาครูโรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันทนา กาญจนพาทีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูเมืองประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร จันทน์วัฒน์ครูโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางประทุม ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวัดกกตาดกรรมการ
4. นางถนอม ศรีโมราครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้างกรรมการ
5. นางดุษฎี พานิชวงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการ
6. นางสุนันท์ ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดวังจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย นิ่มนุชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองขอมประธานกรรมการ
2. นางวรนุช เปรมทองครูโรงเรียนวัดทุ่งแฝกกรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ เข็มเงินครูโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางอรวรรณ ช้างวงศ์ครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการ
5. นางณัฎฐฑิตา ชัยศิริธนจินดาครูโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำกรรมการ
6. นางปัญญา แก้วเขียวครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสพชัย กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, วัดโป่งแดง, วัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสพชัย กาฬภักดีครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ เมืองคำครูโรงเรียนวัดบ้านทึงกรรมการ
3. นางนันทภัค แตงทองครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, วัดโป่งแดง, วัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, วัดโป่งแดง, วัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, วัดโป่งแดง, วัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินสมตัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญนาคครูธุรการโรงเรียนวัดดอนไร่, วัดโป่งแดง, วัดเนินมหาเชษฐกรรมการ
3. นายทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นางสาวจันทพร ทองอร่ามครูโรงเรียนวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายธวัช เกิดลาภครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุวกาญจน์ ศรีวิฑูรย์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางวันทนา นิติสิริครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)กรรมการ
3. นางสาวบรรจง จันทร์เงินครูโรงเรียนวัดยางนอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงกล นุชนารถครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ จุลโพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ อนุกูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนวัดปากดงท่าศาลกรรมการ
3. นางสำเนียง จันทร์ลอยครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสนอง บุญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วประธานกรรมการ
2. นางราณี ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสนอง บุญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วประธานกรรมการ
2. นางราณี ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
3. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนบ้านแหลมสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงกล นุชนารถครูโรงเรียนวัดหนองผักนากประธานกรรมการ
2. นางประภา ศรีบัวบานครูโรงเรียนวัดวังคันกรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐(บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร เอี่ยมสะอาดครูโรงเรียนบ้านกกเชียงกรรมการ
3. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐(บ้านหนองมะค่าโมง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร เอี่ยมสะอาดครูโรงเรียนบ้านกกเชียงกรรมการ
3. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นายวิชัย อิ่มน้อยครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ศรีเหราครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พวงมาลีครูโรงเรียนวัดท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโกประธานกรรมการ
2. นายวิชัย อิ่มน้อยครูโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ศรีเหราครูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ พวงมาลีครูโรงเรียนวัดท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์/โทรสาร 0-3550-8262
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]