หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
2 นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
3 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
4 นายวิทยา ยางสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
5 นายชรินทร์ นุ่มแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
6 นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
7 นายบุญรอด พลเสน ประธานสหวิทยาเขตชาวดอย คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
8 นายชำนาญ นาคศิริ ประธานสหวิทยาเขตเขื่อนกระเสียว คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
9 นายจินดา อ้อมทอง ประธานสหวิทยาเขตด่านช้าง คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
10 นายสมพร ระโหฐาน ประธานสหวิทยาเขตหนองหญ้าไซ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
11 นายประสงค์ เกษสมบูรณ์ ประธานสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
12 นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์ ประธานสหวิทยาเขตเมืองสามชุก คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
13 นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ ประธานสหวิทยาเขตบึงฉวาก คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
14 นายมนตรี สะราคำ ประธานสหวิทยาเขตบ่อกรุ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
15 นายอำนวย ม่วงไทย ประธานสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
16 นายผจญวุฒิ อินโต ประธานสหวิทยาเขตสามชุก คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
17 นางปราณี สุพรรณพงษ์ ประธานสหวิทยาเขตเอกชน คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
18 นายสุขุม เมฆฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
19 นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
20 นางชุติมา มีพฤกษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
21 นางสุชาดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
22 นางสาวจินตนา พิพัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
23 นายดุสิต อารยกูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
24 นางเลณู ชะนะศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
25 นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
26 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
27 นายปรีชา นูมหันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
28 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
29 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
30 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
31 นายชรินทร์ นุ่มแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
32 นายมนตรี สะราคำ ประธานสหวิทยาเขตบ่อกรุ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
33 นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ ประธานสหวิทยาเขตบึงฉวาก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
34 นายอำนวย ม่วงไทย ประธานสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
35 นายประเสริฐ ชัยแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางนอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
36 นางสาวสนอง บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
37 นายวันชัย ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
38 นางสาวบังอร ศรีดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกุลา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
39 นางลัดดา เพ็งผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
40 นางสาวดวงรัตน์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาพระ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
41 นายวิชัย อิ่มน้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
42 นายปรีชา นูมหันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
43 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
44 นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
45 นายประดิษฐ์ พวงมาลี ครูโรงเรียนวัดท่าเตียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
46 นายสมพร ริตจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
47 นางวรนุช บุปผา ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
48 นางวันทนา นิติสิริ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
49 นางภัทรชา วัชราไทย ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
50 นางนงนุช อุดมเดชาภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
51 นายณัฐวานนท์ เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นางสาวกัลยวัญญ์ ศรีภูมินทร์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นายสุขุม เมฆฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
55 นายพฤทธิ์ ทองทับ นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
56 นางนพวรรณ อารยกูล นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
57 นายธนิส นิสยันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
58 นายดุสิต อารยกูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
59 นายพนม เข็มเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
60 นายสกุณา ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
61 นางสร้อยมาศ สมตัว ครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
62 นายภานุมาศ เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
63 นายจิตกร โสขุมา ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
64 นายอุดม สังข์สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
65 นายประดิษฐ์ พวงมาลี ครูโรงเรียนวัดท่าเตียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
66 นายศุภวัฒน์ ขวัญคุ้ม ครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
67 นายสมพร สะราคำ ครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
68 นายสุทิน วันบรรเจิด นักการภารโรง โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
69 นายประสพชัย กาฬภักดี ครูโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
70 นายย้วน พูลสวัสดิ์ นักการภารโรงโรงเรียนวัดดอนตาล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร  
71 นางชุติมา มีพฤกษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
72 นายยงยุทธ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
73 นางพรทิพา พันธ์เนตร ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
74 นางพจนา จูสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
75 นางธนินชม ขาวจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
76 นางมัญชุพร ปงปัญญายืน นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
77 นายนุกูล พวงมาลี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
78 นางสาวมณฑา มะลิทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
79 นางเสาวลักษณ์ ศรีสวย นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
80 นางเสนอ นุชนารถ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
81 นางณัฐธยาน์ เพ็ชรวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
82 นางรุ่งนภา แก้วเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
83 นางศิริพร เรือนคง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
84 นางพนารัตน์ กาฬษร นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
85 นางจุฬาพร เสร็จกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
86 นางชูศรี มั่นประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
87 นางรัตนาภรณ์ กลิ่นขวัญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
88 นายประชา ดนตรี นิติกร คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
89 นางรัตนา เอี่ยมจิตร์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
90 นายพูลศักดิ์ ศิวารัชกุณฑล์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
91 นางมรรยาท แตงโม นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
92 นางกุสุมา มณีโชติ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
93 นางรุจิรัตน์ ทองเหลือรัตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
94 นางวรางคณา วรรณคาม เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
95 นางอนันตพร บุญมานำ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
96 นายอำนวย ธัญญเจริญ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
97 นายวิเชียร ธัญญเจริญ ช่างไม้ ระดับ ช.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
98 นายไพรัตน์ ไทยทวีหิรัญ ช่างไม้ ระดับ ช.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
99 นายสายยนต์ น้ำแก้ว ช่างไม้ ระดับ ช.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
100 นายบุญรอด แจ่มใส ช่างสี ระดับ ช.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
101 นายชาญยุทธ ศรีสุวรรณ ช่างไม้ ระดับ ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
102 นายพิเชษฐ์ เจริญธรรม พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
103 นายสุพรรณ ก้อนทอง ยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
104 นายณรงค์ชัย อินทรวิเชียร ยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
105 นางประไพ อารีชน แม่บ้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
106 นางจงรัก บริบูรณ์บันเทิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
107 นางเลณู ชะนะศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
108 นายวิทยา ยางสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
109 นางสาวกัลยวัญญ์ ศรีภูมินทร์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายบริการ  
110 นางอรอนงค์ กอยรรยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามเอก คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
111 นางสาวภาวิณี สุเมธาพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
112 นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
113 นายสำเนา พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำมะเชียร คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
114 นายธีรยุทธ์ ลิ้มรัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสะแก คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
115 นายพรศักดิ์ ริตจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
116 นายอุดม สังข์สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
117 นายดุสิต อารยกูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
118 นายเจน โพธิ์รัง ช่างไม้ ระดับ ช.4 โรงเรียนวัดท่าเตียน คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
119 นายมิตร น้ำเพชร ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.3 โรงเรียนวัดฉวาก คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
120 นายระเบียบ คำแผง ช่างไม้ ระดับ ช.3 โรงเรียนวัดปากน้ำ คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
121 นายเผชิญ น้ำจันทร์ ช่างไม้ ระดับ ช.4 โรงเรียนวัดวังกุลา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
122 นายสายยนต์ น้ำแก้ว ช่างไม้ ระดับ ช.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
123 นายบุญรอด แจ่มใส ช่างสี ระดับ ช.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
124 นายไพรัตน์ ไทยทวีหิรัญ ช่างไม้ ระดับ ช.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
125 นายชาญยุทธ ศรีสุวรรณ ช่างไม้ ระดับ ช.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
126 นายรุ่งรวี สกนธ์รวีนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
127 นายสมชาติ ศิริโรจน์มหาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาบบัว คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
128 นายเอนก ราตรี ช่างไม้ ระดับ ช.4 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
129 นายยนต์ สดคมขำ ช่างไม้ ระดับ ช.4 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
130 นายสงบ ช้างวงศ์ ช่างไม้ ระดับ ช.3 โรงเรียนวัดดงพิกุล คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
131 นายอรรถพล ธัญญเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
132 นายณรงค์ ธัญญเจริญ ช่างไม้ ระดับ ช.4 โรงเรียนวัดหัวนา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
133 นายแหวน เสาวรส ช่างไม้ ระดับ ช.4 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
134 นายเอนก พิมพชันธ์ ช่างไม้ ระดับ ช.4 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
135 นายวิสูตร เกตุแก้ว ช่างไม้ ระดับ ช.3 โรงเรียนวัดกำมะเชียร คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
136 นายสุรชาติ หอมละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
137 นายณรงค์ สมิงวรรณ ช่างไม้ ระดับ ช.3 โรงเรียนวัดนางบวช คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
138 นายประจักษ์ ปานเพ็ชร ช่างไม้ ระดับ ช.4 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
139 นายถนอม ทองไพรวรรณ ช่างไม้ ระดับ ช.3 โรงเรียนวัดป่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
140 นายพงศธร ทองไทย ช่างไม้ ระดับ ช.4 โรงเรียนวัดป่าสะแก คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
141 นายย้วน พูลสวัสดิ์ ช่างไม้ ระดับ ช.3 โรงเรียนวัดดอนตาล คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
142 นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารการเงิน  
143 นายปรีชา นูมหันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหารการเงิน  
144 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหารการเงิน  
145 นางพนารัตน์ กาฬษร นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายบริหารการเงิน  
146 นางชูศรี มั่นประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายบริหารการเงิน  
147 นางเสนอ นุชนารถ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายบริหารการเงิน  
148 นางรุ่งนภา แก้วเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายบริหารการเงิน  
149 นางศิริพร เรือนคง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายบริหารการเงิน  
150 นางสาวจินตนา พิพัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารการเงิน  
151 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
152 นางจันทร์ฉาย พวงมาลี ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
153 นางสาวมณฑา มะลิทอง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
154 นางสายชล ศิวารัชกุลฑล์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
155 นางสาวจิณัฐตา กาฬกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
156 นางสาวนิจชนกพิญช์ กลิ่นน้ำหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
157 นางสาวกรรณิการ์ ขวัญเกตุ เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
158 นายวีรพงษ์ ปิ่นอำนาจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
159 นางสาวเฉลิมขวัญ ดอกตาลยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
160 นางสาวกาญจนา ศรีโมรา เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
161 นางสาวเบญจวรรณ สมบัติเจริญ เจ้าหน้าที่ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
162 นางสาวศศิพร เรือนเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
163 นางสาวกฤษณา ศรีเมือง เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
164 นางสาวสริลักษณ์ ทวีสุข เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
165 นางสาวอวัสดา สัตบุษ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
166 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
167 นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
168 นางสาวสุกานดา ศรีประชัย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
169 นางสาวพรพรรณ หนุเมือง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
170 นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
171 นางอรสา มีศิริ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
172 นางอภิญญา น้ำแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
173 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
174 นางวารุณี กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองกระดี่ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
175 นางพาฝัน กาฬภักดี ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
176 นางสาวพัชราภรณ์ คชอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
177 นายนิพนธ์ ลิ้มไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
178 นางสาวสุปวีณ์ ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
179 นางสาววงค์เดือน ทองไพรวรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
180 นางสาวบังอร ศรีดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกุลา ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
181 นางจันทร์ฉาย พวงมาลี ครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
182 นายรัชพล วรกรรณ์ ครูโรงเรียนวัดป่าสะแก ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
183 นายวุฒิภูมิ ไทยทวีหิรัญ ครูธุรการโรงเรียนวัดป่าสะแก ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
184 นางสาวรุ่งนภา เยือกเย็น ครูโรงเรียนวัดยางนอน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
185 นางสาวปิยรัตน์ สุขเจริญ ครูธุรการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
186 นางศุภนิตา ระวังภัย ครูธุรการโรงเรียนวัดบางขวาก ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
187 นางสาวเรืองรัศมี ทองทับ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบางขวาก ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
188 นางสาวถนอมนวล อ่อนวิมล ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองโรง ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
189 นายสิทธิพงษ์ มงคลรัตนาสิทธิ์ ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองไผ่ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
190 นายขจร ดีเสมอ ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
191 นางศิริพร ทวีวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
192 นางสาววรางคณา กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ้านสระเตย ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
193 นางอัปสร คงสมพงษ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านสระเตย ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขต  
194 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา  
195 นางสาวพรพรรณ หนูเมือง นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา  
196 นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
197 นายวิรัตน์ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
198 นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
199 นายวิทยา ยางสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
200 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
201 นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
202 นายบุญรอด พลเสน ประธานสหวิทยาเขตชาวดอย คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
203 นายชำนาญ นาคศิริ ประธานสหวิทยาเขตเขื่อนกระเสียว คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
204 นายจินดา อ้อมทอง ประธานสหวิทยาเขตด่านช้าง คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
205 นายสมพร ระโหฐาน ประธานสหวิทยาเขตหนองหญ้าไซ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
206 นายประสงค์ เกษสมบูรณ์ ประธานสหวิทยาเขตทัพหลวงแจงงาม คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
207 นายเทียนชัย ยิ้มสมบูรณ์ ประธานสหวิทยาเขตเมืองสามชุก คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
208 นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์ ประธานสหวิทยาเขตบึงฉวาก คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
209 นายมนตรี สะราคำ ประธานสหวิทยาเขตบ่อกรุ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
210 นายอำนวย ม่วงไทย ประธานสหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
211 นายผจญวุฒิ อินโต ประธานสหวิทยาเขตสามชุก คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
212 นางปราณี สุพรรณพงษ์ ประธานสหวิทยาเขตเอกชน คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
213 นางชุติมา มีพฤกษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
214 นางสุชาดา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
215 นางสาวจินตนา พิพัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
216 นายดุสิต อารยกูล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
217 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
218 นางเลณู ชะนะศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
219 นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
220 นางอภินันท์ ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
221 นายปิยะ อัมพวา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
222 นางพรทิพย์ ยางสุด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
223 นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
224 นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
225 นายเศกสรรค์ ใจดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
226 นางสาวสัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
227 นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
228 นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
229 นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
230 นางสาวสุกานดา ศรีประชัย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
231 นายพัลลภ จันทร์ลอย นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
232 นางสาวพรพรรณ หนุเมือง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
233 นางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
234 นางอรสา มีศิริ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
235 นางอภิญญา น้ำแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
236 นายชรินทร์ นุ่มแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  
237 นายปรีชา นูมหันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขัน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์/โทรสาร 0-3550-8262
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]