รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศูนย์ศรี
2. เด็กชายธีรพงษ์  กรึงไกร
 
1. นายสมศักดิ์  เพ็ชรรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมสะแก 1. เด็กชายเด็กชายพรชัย  เข็มเงิน
2. เด็กชายเด็กชายสุรเกียรติ  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวพัชรินรักษ์  ระมัดตน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายชยากร  จันทรัศมี
2. เด็กชายสาธิต  เบ้ากองทอง
 
1. นายบุญทรงชัย  หิ้งประเสริฐ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  มะลิทอง
2. เด็กหญิงพรวิลัย  โพธิ์พรม
 
1. นางสุชาดา  ภูฆัง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บรรจง
2. เด็กชายอัครเดช  เหง่าสีหา
 
1. นางสุชาดา  ภูฆัง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายทำนุรัฐ  เมืองวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรา  ทิมเทศน์
3. เด็กหญิงวนิดา  เฟื่องฟุ้ง
4. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปราศรี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   กันสังข์
 
1. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
2. นางสาววารินทร์  เมฆฉาย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงจิตฤดี  แก้วเถื่อน
2. นายภูรินทร์  ดีเคน
3. นายรณธิชัย  ช่างเรือนกุล
4. นายรัฐพงษ์  พันธุ์เอก
5. นางสาวสุภาวรรณ  จันทะคูณ
 
1. นายสมหมาย   แพ่งสภา
2. นายพัลลภ  รัชนิพนธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายทรงพล  หวานชะเอม
2. เด็กหญิงศศิธร  โชคสกุล
 
1. นางปัญญา  แก้วเขียว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำอินทร์
2. เด็กหญิงสวรรณษา  เย็นใส
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นางคมคาย  แจ่มกระจะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงสโรชา  สว่างศรี
2. เด็กชายเอกพล  สว่างศรี
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นางคมคาย  แจ่มกระจะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำหล้าทราย
 
1. นางสาวขวัญนภา  เจริญวัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 1. เด็กหญิงจารุนันท์  อุทา
 
1. นางจิราพร  วังบอน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กชายพิทักษ์  แก้วนิล
 
1. นางสาวกัญภิกา  วังเปรม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนจันทร์
 
1. นางธนินชม  ขาวจันทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุ่มโคก 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  มะนาวหวาน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ประดับมุข
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุรชัย  ชื่นด้วง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วัจนลักษณ์
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. นายกฤตพจน์  ปักษาพันธ์
 
1. นางนาถเกล้า  โพธิ์รัง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กหญิงกชกร  สวนดอกไม้
2. เด็กหญิงอรสา  ปู่เจ้า
 
1. นางพรเพ็ญ  แก้วบุญมา
2. นางสาวชนิกา  ถิรนันท์ชัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโรง 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  เขาแก้ว
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สว่างศรี
 
1. นางขวัญเมือง  สิงห์จุ้ย
2. นางรพีพรรณ  ปานเจริญ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงนันทินี  รอดหนิด
2. เด็กหญิงปทิตา  ศรีพิกุล
 
1. นางนางอัญชลี  เจริญสุข
2. นายภาณุมาศ  เจริญสุข
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายนิติกุล  กล่อมจาด
 
1. นางศิริลักษณ์   จงวัฒนารักษ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงพบพร  สุมามั่น
2. เด็กชายภัคพล  แก้วเขียว
3. เด็กชายอดิศร  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ภูฆัง
2. นางบุษบา  ทองโสภา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายณัฐพร  จงสุขใส
2. เด็กชายนนทกร  ชาตะพันธ์
3. เด็กหญิงสุจีรา  หวังวิมาน
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
2. นางศิริลักษณ์   จงวัฒนารักษ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายวิกรม  ฉิมพาลี
2. เด็กชายอติวิชญ์  วังกรานต์
3. เด็กชายอำพล  ทวีสุข
 
1. นายสุเทพ  เกตุนวม
2. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  กาฬภักดี
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติภณ  สำราญมาก
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงสุมัธฑา  เหมือนวงษ์ธรรม
 
1. นายไกรสร  ภูฆัง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงธนัชญา  แจ่มจำรัส
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  รอดโต
 
1. นายบริบูรณ์  ปานกล่ำ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายธนกฤต  เจริญกาลัญญูตา
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
 
1. นายมานัส  ปรากฏผล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นายมานัส   ปรากฏผล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
 
1. นายมานัส  ปรากฏผล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
 
1. นางสุภัค  ฉ่ำช้าง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
 
1. นายมานัส  ปรากฏผล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลสิริวัฒนา
2. เด็กหญิงปพิชญา  โอบูเนเกะ
3. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
4. เด็กหญิงปานนภัส  รัสมีแก้ว
5. เด็กหญิงพัชมณฑ์   รุ่งเรือง
6. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
7. เด็กหญิงวราพร   สุกาญจนาภรณ์กุล
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์   สว่างศรี
9. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สว่างศรี
 
1. นายมานัส  ปรากฏผล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ศรีทอง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กำเนิดคุณ
3. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลสิริวัฒนา
4. เด็กหญิงปพิชญา  โอบูเนเกะ
5. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
6. เด็กหญิงปวรวรรณ   แก้วลา
7. เด็กหญิงปานนภัส  รัสมีแก้ว
8. เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
9. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
10. เด็กชายภานุวัตร   อินโต
11. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
12. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
13. เด็กหญิงอัญฌญา  ม่วงอิ่ม
14. เด็กหญิงเกียรติบดินทร์   อิศรางกูร ณ อยุธยา
15. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สว่างศรี
 
1. นายมานัส  ปรากฏผล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงญดาพร  สนธิเณร
2. เด็กชายธิติวุฒิ  มะลิวัลย์
3. เด็กชายนัฐภูมิ  ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงมานิตา  กันยา
5. เด็กชายราชันย์  สุขขัน
6. เด็กชายวรกิตติ์  เชิดฉันท์
7. เด็กหญิงวรรณษา  ปานทะสูตร
8. เด็กหญิงศริญญา  พิมพขันธ์
9. เด็กหญิงสุกฤตยา  แอบเพชร
10. เด็กหญิงเพ็ญสุรัสมิ์  พันธุบุตร
 
1. นายวัชรพงษ์  มั่นเกตุวิทย์
2. นายเทวพร  ภูฆัง
3. นางสาวสุจิตรา  ขาวโต
4. นางสาวจินตนา  ศรีเหรา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังคัน 1. เด็กชายกิติกร  โชติกเดชาณรงค์
2. เด็กหญิงจันทนา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงจารุพร  ทั่งรื่น
4. เด็กหญิงช่อทิพ  จันทา
5. เด็กชายธนาธร  โชติกเดชาณรงค์
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มูลลา
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาฬภักดี
8. เด็กหญิงนัฐธิเนตร  ศรีเดช
9. เด็กชายพงศกร  หมีกลัด
10. เด็กชายพงศธร  ทีปะลา
11. เด็กหญิงมาลิสา  ขันนาค
12. เด็กชายรวีวัฒน์  รัตนวาริน
13. เด็กชายวรรชนะ  ทีปะลา
14. เด็กหญิงวรรณนภา  ฉ่ำเจริญ
15. เด็กหญิงวิภาวดี  สายสว่าง
16. เด็กหญิงสาวิตรี  ภูฆัง
17. เด็กชายสิทธิชัย  ทองรักษ์
18. เด็กชายอนวัช  ขุนทอง
19. เด็กชายอนันต์  จันทา
20. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรีพรมงาม
 
1. นายสมศักดิ์   ศรีบัวบาน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุปแก้ว
2. เด็กชายชลสิค  กองจำปา
3. เด็กหญิงทัติยา  ศรีจันทร์อินทร์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงวาสนา  เงินแพทย์
6. เด็กชายวีระแทน  กาฬภักดี
 
1. นายสาทิตย์  ครุฑจันทร์
2. นายปิยเชษฐ์  สิทธิเขตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. นายวีรภัทร  ดวงจินดา
 
1. นางนาถเกล้า  โพธิ์รัง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีวันคำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กชายบูชิด  วงษ์เนียม
 
1. นายวรเดช  จริงจังชนังกูล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับละคร 1. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทรอิน
 
1. นางสาวสุเพ็ญพร  โมลีย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายอุกฤษฎ์  แสนบัณฑิต
 
1. นางสาวอารยา  แก้วมณี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวนา 1. เด็กชายธนธรณ์  จันทร
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  โกษาแสง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงดรุณี  สมัยนิยม
 
1. นางสาววรางคณา  กาฬภักดี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  เทาดี
 
1. นายวสันต์  เริ่มรัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายพงศกร  นามวงศ์
 
1. นางจิตอัมพร  โสทรจิตร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงอริสา  จันทร์พุ่ม
 
1. นายวรเดช  จริงจังชนังกูล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ทวนเงิน
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายอิงควิช   รายะรุจิ
 
1. นางนงนุช  สังข์นัครา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อาจธัญญกรณ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เสาร์อินทร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงวารี
 
1. นายวรเดช  จริงจังชนังกูล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 1. เด็กชายศรัณย์  กาฬภักดี
 
1. นางสาวจันทพร  ทองอร่าม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงชนกาญจน์  ใจนรินทร์
 
1. นางนงนุช  สังข์นัครา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แตงอิน
2. เด็กชายจตุรวิทย์  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงจิดาภา  เข็มเพ็ชร
4. เด็กหญิงชนกภัทร์  โพธิโชติ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยวุฒิ
6. เด็กชายชุติพนธ์  ดีวงษ์
7. เด็กหญิงณภัทร  วรรณบูรณ์
8. เด็กหญิงณัฏฐาชา  รักชาติ
9. เด็กหญิงณัฐฑิชา  พุทธวาลย์
10. เด็กชายถิรวุฒิ  วรรณวงศ์
11. เด็กชายธงชัย  ทุคำเอก
12. เด็กหญิงธนวรรณ  มโหฬาร
13. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณวงศ์
14. เด็กชายธิติ  วงค์ษา
15. เด็กชายนพชัย  ภักดี
16. เด็กชายนฤพล  ขุนศรีรักษร
17. เด็กหญิงนันทิดา  ทองชันลุก
18. เด็กหญิงนานาชา  อินทรีย์
19. เด็กชายประดิพัทธิ์  พนาศักดิ์
20. เด็กชายปัณณธร  ยุทธวราภรณ์
21. เด็กหญิงพรรณทิวา  อุทัศน์
22. เด็กชายพันธกานต์  ศรชัย
23. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อิงคะวะระ
24. เด็กชายภูดิศ  ณรงค์ดนุเดช
25. เด็กชายภูริภทร  สุริวรรณ
26. เด็กหญิงมนต์นัทธ์  ทิพยจันทร์
27. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิพยจันทร์
28. เด็กชายรัชพล  ภักดีศรี
29. เด็กหญิงวริษา  เมฆวัฒนากาญจน์
30. เด็กหญิงศิภานัน  พวงทอง
31. เด็กชายศุภณัฐ  ศรชัย
32. เด็กหญิงสิริน  เขาแก้ว
33. เด็กหญิงสิรินดา  สุภาวรรณ
34. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีใจวงศ์
35. เด็กหญิงหฤทัย  ศิริไทย
36. เด็กหญิงอรปรียา  เจริญพรสวัสดิ์
37. เด็กชายอลงกรณ์  ภักดี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อิงควระ
2. นายฤทธิ์อนันต์  ปานประเสริฐ
3. นางมยุรี  อินทรีย์
4. นายวัฒนา  สกุลบริสิทธิ์
5. นางสาวอารีย์  แซ่ฮุน
6. นางสุชาดา  เชี่ยวชาญ
7. นางสาวนิษณา  สว่างศรี
8. นางสาวกัญชพร  โพระดก
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงชลธิชา   อิทธิประเวชน์
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เพชรทอง
3. เด็กชายนันทนัช  อ่อนศรี
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นาคศาลา
5. เด็กหญิงวริศรา  เทพเสน
6. เด็กชายวีรภาพ   ฟองสมบูรณ์
7. เด็กชายอรรถพร  เนียมหอม
8. เด็กหญิงอัญชุลีกร  กาฬภักดี
 
1. นางสาวดุสิตา  ป้อมทอง
2. นางศิวพร  แช่มช้อย
3. นางสาวสุปวีณ์  ธัญญเจริญ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ปัทวี
2. เด็กหญิงภัทร์นรินท์  สว่างศรี
3. เด็กหญิงวนิชนันท์  ริตพวง
4. เด็กหญิงวรพรรณ  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงวริศรา  สว่างอาชีพ
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขสมพงษ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ชูแต่ง
8. เด็กหญิงสุภัชชา  ขาวพันธุ์
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์
3. นางมยุรี  อินทรีย์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 72.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเดิมบาง 1. เด็กชายกตัญญู  อรัญญพันธ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เหมือนแก้ว
3. เด็กชายคฑาวุธ  สุขศิริ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์   พูลเพิ่ม
5. เด็กชายชินวัตร  คล้ายนาค
6. เด็กชายธนัญชัย   นุ่มดี
7. เด็กชายภาคภูมิ  แตงโสภา
8. เด็กชายมนพัทธ์  มาตราช
9. เด็กหญิงวรรณณิสา  ทองรอด
10. เด็กชายวันชนะ   แจ้งสว่าง
11. เด็กชายสิทธิโชค  ม่วงงาม
12. เด็กชายอนุชาติ   คุ้มเรือง
13. เด็กชายอนุรักษ์  หอมยามเย็น
 
1. นางภูชิสา  ธนเกษพิศาล
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายทักษะ  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงพรชิตา  ยาสุวรรณ
3. เด็กชายวิวรรธน์  กรรณแก้ว
4. เด็กชายสถาพร  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายสิทธิพล  สว่างศรี
 
1. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
2. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายกันติทัต  ศรีวัฒนชัย
2. เด็กชายกุลพิพัฒน์  เกรียงไกรศักดิ์
3. เด็กชายนาวิน  มโหฬาร
4. เด็กชายวิชญ์พล  สว่างศรี
5. เด็กชายอานนท์  คงผ่อง
6. เด็กชายเวชกร  จิตร์ฉาย
 
1. นายประเทือง  อร่ามรัศมี
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กชายธนาวัติ  เพ็งคุ่ย
2. เด็กชายวรวิทย์  ดวงทองคำ
3. เด็กชายวรโชติ  บัวจันทร์
4. เด็กชายศรัณย์  เกิดบุญศรี
5. เด็กชายศุภชัย  หล้าคำมูล
6. เด็กชายอัสนี  ชูเชิด
 
1. นายอุทัย  ศรีทอง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กชายขจรศักดิ์  รอบรู้
2. นายจีรศักดิ์  สีทับขำ
3. เด็กชายณัฐพล   จันทร์เรือง
4. เด็กชายธาราวุฒิ  คำหล้าทราย
5. นายปิยะ  คำทองดี
6. เด็กชายพรณรงค์  เนียมแก้ว
7. เด็กชายสมรักษ์  กลิ่นหอม
8. เด็กชายอานุภาพ   ชูเชิด
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขุนพิมล
2. นางดวงพร  วังงามกุลนิษฐ์
3. นางสาวทิพรัตน์  ดาหา
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญส่ง
2. เด็กหญิงสุนทรี  แดงจุ้ย
3. เด็กหญิงอรนุช  น้ำจันทร์
 
1. นางสร้อยมาศ  สมตัว
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงกัญจ์นภัส  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวริศรา   สันวัง
3. เด็กหญิงสุภาพร  สร้อยระย้า
 
1. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
2. นางปราณี  แก้วน้อย
 
69 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพิมพ์พักตร์  วรรณสูตร
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วรรณสูตร
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงพิมพิดา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงอุษา  กาฬภักดี
 
1. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม
2. นางสาวใจรัก  อินทร
 
71 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงภัทราพร  ภูฆัง
2. เด็กชายโภไคย  โสมนัส
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายคมสันต์  อิ่มสวัส
2. เด็กชายธนพล  เกตุรัตน์
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทิมทอง
2. เด็กชายศิวดล  สุขดี
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กาฬษร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กาฬภักดี
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงปลายฝน  ภูผา
2. เด็กหญิงศรุตยา  ทองไทย
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  วรรณสูตร
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทรัพย์เฉลิม
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงณัฐริดา  โยธาคุณ
2. เด็กหญิงมุนินท์  ขวัญเมฆ
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
2. นางสาวเรืองรัศมี  ทองทับ
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงจันทร์
 
1. นายวันชัย   ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองไพรวรรณ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จีนจุกแสง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายบุณพจน์  คุ้มสมบัติ
2. เด็กชายพงศกร  แตงทอง
3. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสมนึก  ทัศนสุวรรณ
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายธีรภัทธิ์  วงศ์กล่อม
2. เด็กชายวิทวัส  แตงโสภา
3. เด็กชายองอาจ  ดีประวี
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
82 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 1. เด็กชายจิระพัฒ  น้ำค้าง
2. เด็กหญิงธนศรี  เลี้ยวไพบูลย์
3. เด็กชายปวเรศ  พลายละหาร
 
1. นายวัฒนา  ก้องแดนไพร
2. นางสาวสมปอง  สว่างศรี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายกิตติพันธ์  บัวผึ้ง
2. เด็กชายณัฐศาสตร์  สำรวมจิต
3. เด็กชายนันทวัฒน์  มณีอินทร์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นายมานะ  จันทร์ลอย
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายดุษฎี   พุกพันธุ์
2. เด็กชายธนพล  โพธิ์พิจิตร
3. เด็กชายรชต  สร้อยศรี
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นายมานะ  จันทร์ลอย
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขสมวงค์
2. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มเพ็ชร
3. เด็กชายเดโชพล  น้อมทับทิม
 
1. นางสาวเรืองรัศมี  ทองทับ
2. นางอารีย์  อุบล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เข็มเพ็ชร์
2. เด็กชายพชร  สำรวมจิต
3. เด็กชายอนุชิต   สุขคง
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นายณรงค์  พานิชวงษ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพสถิตย์
2. เด็กหญิงกวินนาถ  ฉิมวัย
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุณพงษ์
5. เด็กหญิงอริสรา  ปานสุวรรณ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริผล
 
1. นางวิภา  อุบล
2. นางเพ็ญตรา  เดชาติวงศ์ณอยุธยา
3. นางเยาวรัตน์  เชี่ยวชาญ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงณัฐลินี  พูนเกษ
2. เด็กหญิงพัชราภา  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงพิยดา  ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงภูริชญา  หนูนุรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สุขโชติ
6. นายไตรภพ  เตี้ยมฉายพันธ์
 
1. นางจงกล  นุชนารถ
2. นางสาวพรทิพย์  ขันทอง
3. นางศิริวรรณ  มงคลคูณ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 1. เด็กชายณรงค์  สุขณรงค์
2. เด็กหญิงนฤชา  ประนาวงค์
3. เด็กหญิงเมตตา  ชูธรรม
 
1. นางวราพร  พลเสน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงกฤตยา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงธารทิพย์  กาฬภักดี
3. เด็กชายภัทรบูรณ์  นาคเกษม
 
1. นายวิชัย  อิ่มน้อย
2. นางสาวจารุณี  ใจฉ่ำ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายป๊อปอาย  หมี่สวง
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คุดทา
3. เด็กหญิงเมธินี  กองจำปา
 
1. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
2. นางจริยา  สังข์สิญจน์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงณัฐติยา  ชัยมาตย์
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  พิมพ์ขันธ์
3. เด็กหญิงปาลิตา  ครุฑทุ่ง
 
1. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
2. นางสายรุ้ง  โตคำ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงกิตภัทรสรณ์  ภูธรศรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ดิษฐรักษ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางวรนุช  จิตรสะอาด
2. นางมานิต  ปลื้มกมล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขอม 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  เจริญผล
2. เด็กชายอภิรักษ์  ภัทรโกศล
3. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วลอยฟ้า
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนาราทิพย์  ขันทายก
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านทึง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปานเพ็ชร
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เขียวเซ็น
3. เด็กชายเกริกบุญ  นากเกษม
 
1. นางฉวีวรรณ  โมลีย์
2. นางสาวปราณี  อยู่ประสิทธิ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงศิริโสภา  บุญส่ง
3. เด็กหญิงอรนลิน  ศรีเรือง
 
1. นางสาวปุณยนุช  ประทุม
2. นายพัลลภ  รัชนิพนธ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงวิลัยพร  นครคง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวนุชนาท  ทาเอื้อ
2. นางสาวสุภาพร  ซ่าระเทียะ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นนท์ช้าง
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  ไฝเพชร
3. เด็กหญิงนุสบา  แย้มดีเลิศ
 
1. นางบุษยรัตน์  ดวงจันทร์
2. นางสาวพิมพร  ใจงาม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  แก้วศรีงาม
2. เด็กหญิงปภาดา   สะราคำ
3. เด็กชายอิทธิมนต์  ขาวเงิน
 
1. นางลัดดาวัลย์  เพชรนิล
2. นางละอองรัตน์  ฤทธิ์รักษา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กหญิงจิราพร  ไฝเพชร
2. เด็กหญิงนิดานุช  โพธิ์คัง
3. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์คูเมือง
 
1. นางดวงพร  สกนธ์รวีนาท
2. นายณัฏฐ์ดนัย  รุ่งกลิ่น
 
101 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายจิรภัทร  สมตัว
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ภูฆัง
3. เด็กชายธนโชติ  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวบุหงา  ศรีเดช
2. นางจารุณี  สุนทรพฤกษ์
 
102 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเตย 1. เด็กหญิงจันทิมา  พุกทิศา
2. เด็กหญิงธิชา  เกราะเพ็ชร์
3. เด็กหญิงนารีรักษ์  แตงทอง
 
1. นางสำเภา  เต่ากล่ำ
2. นางสาวสิวิกา  โพธิ์ชุ่ม
 
103 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทนา
2. เด็กหญิงพิญาดา   สนธิศรี
3. เด็กหญิงวิมริน  วาจาชอบ
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
2. นางสาวศิวพร  โพธิ์สุวรรณ
 
104 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกตาด 1. เด็กชายปรวิทย์  ทับทิม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินทร์อุ่นโชติ
 
1. นางประทุม  ศรีวิเชียร
2. นางจารุณี  สุขสมวัฒน์
 
105 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงรินลดา  ยอดศิริ
2. เด็กชายไกรสร  อ่อนสำโรง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทร์เสวก
2. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายจิรพัทธิ์  วัชรโกมลพันธุ์
 
1. นายสวิทย์  เข็มเพ็ชร
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 1. เด็กชายวรฉัตร  พลอยสุกใส
 
1. นางเสริมสุข  ธัญญเจริญ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  มูลละออง
 
1. นางสาวแจ่มใส  ปทุมสูตร
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กชายชนะชัย  แสงขำ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงปาลิตา  มะลิทอง
4. เด็กชายพงศกร  สารสวัสดิ์
5. เด็กชายสิทธิโชค  แสงขำ
 
1. นางสาวนันทิดา  มะกรูดอินทร์
2. นางนิตยา  ดาวล้อม
3. นางสาวกาญจนา  สุนันท์ชัย
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 1. เด็กชายเจษฎา  แต้ช้าง
 
1. นางสาวกาญจนา  สุนันท์ชัย
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายอดิเทพ  นวลลออ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายภัทรดนัย  เพิ่มพูน
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกเต็น 1. เด็กหญิงจินดา  ผิวเพชร
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ป้อมคำ
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิกุลทอง
2. เด็กชายสยุมภูมิ  พราหมณ์โชติ
3. เด็กชายอนุพนธิ์  สีดอกไม้
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ทรงเพียรธรรม
2. นางสาวกัญชพร  โพระดก
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์บุญ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรแสง
3. เด็กชายสรณ์สิริ  ยิ้มจันทร์
 
1. นางสาวปุณย์นภา  ศรีเอี่ยม
2. นางยุพิณ  กลัดล้อม
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายณัฐวุธ  คงอิ่ม
2. เด็กชายศรัณย์พร  แก้วกัณหา
3. เด็กชายเจตดิลก  บัวคลี่
 
1. นางสาวแจ่มใส  ปทุมสูตร
2. นางสาวสุภานัน  คำนิล
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
2. เด็กชายธีรพล  พันธุ์เรือง
3. เด็กชายไกรสร  อ่อนสำโรง
 
1. นายศรีพล   ปานเจริญ
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชนกพรรณ  รุ่งแสง
2. เด็กชายณรงค์กร   น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงปิยะพร   วงศ์จริยานนท์
 
1. นางธัญธร   รังษีบุตร
2. นางสาวณัชชา   รังษีบุตร
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายวัขรากร  นาคยศ
2. เด็กชายวัชรากร  นาคยศ
 
1. นางสาวนาวินทร์  ชะโร
2. นายจรัญ  คงเจริญ
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรังงาม 1. เด็กชายชูเกียรติ   แก้วกำเนิด
2. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงแก้ว
3. เด็กชายอลงกรณ์  คะลา
 
1. นางสิริพร  ศรีโมรา
2. นางสาวศิริลักษณ์  นกเล็ก