เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว เพิ่มเติม
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 พ.ย. 2558
10 พ.ย. 2558
11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
17 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                    
      สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
                      ครั้งที่ 65 
ปีการศึกษา 2558
               ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม  2559
โดยใช้สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน 
    ดูรายละเอียดได้ที่   
http://www.sillapa.net/home/
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการรายงานตัว
1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการให้ถือบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
ที่มีรูปภาพสมบูรณ์ และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันทำการ
แข่งขันแต่ละกิจกรรม
2. หากจำเป็นต้องมีการแก้ไขชื่อครู/นักเรียน หลังจากที่ปิดระบบแล้ว
ให้ประสานงานโดยตรงที่จุดรับลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม แต่ละศูนย์การ
แข่งขัน ในวันที่แข่งขันช่วงรายงานตัว  เอกสารดังนี้
-  หนังสือขอแก้ไข ชื่อ – สกุล ของผู้เข้ารับการแข่งขัน ลงนามจาก
ผอ.โรงเรียน ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยให้คณะกรรมการลงทะเบียน
และรายงานผลออนไลน์บันทึกข้อมูลการขอแก้ไขชื่อลงในแบบ DOC.5
-  หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและแก้ไขตัว เข้าร่วมการแข่งขัน
ลงนามจาก ผอ.โรงเรียนของผู้ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
-  สำเนาบัตรประชาชน 
คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์บันทึกข้อมูลการ
ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงในแบบ DOC 5
3. ให้งดเพิ่มทีมเข้าแข่งขันในวันแข่งขันจริง 

(แจ้งเมื่อ  8  ธันวาคม 2558)
 
 
     ขอเชิญโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 ท่าน
ไปร่วมประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
                   
 
 
    ขั้นตอนการพิมพ์เกียรติบัตร    คลิกที่นี่
    เกียรติบัตรนักเรียน    คลิกที่นี่
    เกียรติบัตรครูผู้สอน   คลิกที่นี่
 
       โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง
ให้ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่แข่งขัน และรายละเอียดอื่น ๆ
จากเว็บไซด์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดอ่างทอง"
 
       อย่าลืม สิ่งที่ต้องนำไปในวันแข่งขัน
1. บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน 
2. หนังสือขอเปลี่ยนตัว หรือขอเพิ่ม หรือขอแก้ไขชื่อ - สกุล 
นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้สอน (ถ้ามี)
 
         เปิดระบบให้เฉพาะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล และ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2558

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอนให้ถูกต้องด้วย
 
 
     ระบบได้เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน, ครูผู้สอน,
กรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน โดยก่อนสั่งพิมพ์ ให้กำหนดค่า
ดังนี้ (เปิดเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Internet Exprorer)
     1. Page Scaling เป็น Multiple pages per sheet
     2. Pages per sheet เป็น 4
     3. Page Order เป็น Horizonal
     4. คลิ๊กเครื่องหมายถูก หน้า Auto-Rotate pages
แล้วจึงสั่งพิมพ์ จะได้บัตรประจำตัว 4 ใบ ต่อ กระดาษ A 4 หนึ่งแผ่น
     หากไม่สามารถกำหนดค่าดังกล่าวได้ ให้บันทึกเป็นไฟล์ Acrobat ก่อน
แล้วจึงสั่งพิมพ์
 
 
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
        หนังสือขอเพิ่มครูผู้สอน
 แนวปฏิบัติในการขอเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล
เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน ในวันเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
 
 
   โรงเรียนเอกชน สมัครได้เฉพาะระดับก่อนประถมและประถมศึกษา เท่านั้น
   ระดับมัธยมศึกษา สมัครที่ สพม.
http://www.central65.sillapa.net/sm-spk1/ 
 
         ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
                             
 
 
 
        ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้ประสานงาน, เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
ของโรงเรียนที่เป็นศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
จัดการแข่งขัน ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมยุวรี อาคาร 3 ชั้น 2 สพป. สป. เขต 1
                                  
หนังสือเชิญประชุม
 
 
   1. ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนทุกสังกัด 
   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ.  และโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

          สำหรับโรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สมัครแข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  สมุทรปราการ 1 (ติดต่อ 
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โทรศัพท์ 098-1039231)
 
 
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 = 1 - 9 ตุลาคม 2558
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2 = 19 - 22 ตุลาคม 2558
สิ้นสุดการเปิดระบบลงทะเบียนนักเรียน/ครู = 22 ตุลาคม 2558
ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อและเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู = 23 - 30 ตุลาคม 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ = 9 - 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ = หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน = 
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค = 19 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =  23 - 24 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =  25 - 30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =  1 - 4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =  18 - 20 ธันวาคม 2558
 
 
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558

   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
 

 
 

   
   

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 171
จำนวนทีม 1,935
จำนวนนักเรียน 4,911
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,992
จำนวนกรรมการ 605
ครู+นักเรียน 7,903
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,508
ประกาศผลแล้ว 147/147 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 62
สัปดาห์นี้ 194
สัปดาห์ที่แล้ว 219
เดือนนี้ 819
เดือนที่แล้ว 475
ปีนี้ 5,643
ทั้งหมด 173,486