เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว เพิ่มเติม
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 พ.ย. 2558
10 พ.ย. 2558
11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
16 พ.ย. 2558
17 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                    
      สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
                      ครั้งที่ 65 
ปีการศึกษา 2558
               ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม  2559
โดยใช้สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นสนามแข่งขัน 
    ดูรายละเอียดได้ที่   
http://www.sillapa.net/home/
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการรายงานตัว
1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการให้ถือบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
ที่มีรูปภาพสมบูรณ์ และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันทำการ
แข่งขันแต่ละกิจกรรม
2. หากจำเป็นต้องมีการแก้ไขชื่อครู/นักเรียน หลังจากที่ปิดระบบแล้ว
ให้ประสานงานโดยตรงที่จุดรับลงทะเบียนแต่ละกิจกรรม แต่ละศูนย์การ
แข่งขัน ในวันที่แข่งขันช่วงรายงานตัว  เอกสารดังนี้
-  หนังสือขอแก้ไข ชื่อ – สกุล ของผู้เข้ารับการแข่งขัน ลงนามจาก
ผอ.โรงเรียน ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยให้คณะกรรมการลงทะเบียน
และรายงานผลออนไลน์บันทึกข้อมูลการขอแก้ไขชื่อลงในแบบ DOC.5
-  หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและแก้ไขตัว เข้าร่วมการแข่งขัน
ลงนามจาก ผอ.โรงเรียนของผู้ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
-  สำเนาบัตรประชาชน 
คณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์บันทึกข้อมูลการ
ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงในแบบ DOC 5
3. ให้งดเพิ่มทีมเข้าแข่งขันในวันแข่งขันจริง 

(แจ้งเมื่อ  8  ธันวาคม 2558)
 
 
     ขอเชิญโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 ท่าน
ไปร่วมประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
                   
 
 
    ขั้นตอนการพิมพ์เกียรติบัตร    คลิกที่นี่
    เกียรติบัตรนักเรียน    คลิกที่นี่
    เกียรติบัตรครูผู้สอน   คลิกที่นี่
 
       โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง
ให้ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่แข่งขัน และรายละเอียดอื่น ๆ
จากเว็บไซด์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดอ่างทอง"
 
       อย่าลืม สิ่งที่ต้องนำไปในวันแข่งขัน
1. บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน 
2. หนังสือขอเปลี่ยนตัว หรือขอเพิ่ม หรือขอแก้ไขชื่อ - สกุล 
นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้สอน (ถ้ามี)
 
         เปิดระบบให้เฉพาะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล และ
เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2558

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอนให้ถูกต้องด้วย
 
 
     ระบบได้เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน, ครูผู้สอน,
กรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน โดยก่อนสั่งพิมพ์ ให้กำหนดค่า
ดังนี้ (เปิดเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Internet Exprorer)
     1. Page Scaling เป็น Multiple pages per sheet
     2. Pages per sheet เป็น 4
     3. Page Order เป็น Horizonal
     4. คลิ๊กเครื่องหมายถูก หน้า Auto-Rotate pages
แล้วจึงสั่งพิมพ์ จะได้บัตรประจำตัว 4 ใบ ต่อ กระดาษ A 4 หนึ่งแผ่น
     หากไม่สามารถกำหนดค่าดังกล่าวได้ ให้บันทึกเป็นไฟล์ Acrobat ก่อน
แล้วจึงสั่งพิมพ์
 
 
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
        หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
        หนังสือขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
        หนังสือขอเพิ่มครูผู้สอน
 แนวปฏิบัติในการขอเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล
เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน ในวันเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
 
 
   โรงเรียนเอกชน สมัครได้เฉพาะระดับก่อนประถมและประถมศึกษา เท่านั้น
   ระดับมัธยมศึกษา สมัครที่ สพม.
http://www.central65.sillapa.net/sm-spk1/ 
 
         ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
                             
 
 
 
        ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้ประสานงาน, เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
ของโรงเรียนที่เป็นศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
จัดการแข่งขัน ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมยุวรี อาคาร 3 ชั้น 2 สพป. สป. เขต 1
                                  
หนังสือเชิญประชุม
 
 
   1. ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนทุกสังกัด 
   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ.  และโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

          สำหรับโรงเรียนเอกชน, โรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สมัครแข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  สมุทรปราการ 1 (ติดต่อ 
นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์
โทรศัพท์ 098-1039231)
 
 
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 = 1 - 9 ตุลาคม 2558
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2 = 19 - 22 ตุลาคม 2558
สิ้นสุดการเปิดระบบลงทะเบียนนักเรียน/ครู = 22 ตุลาคม 2558
ตรวจสอบแก้ไขรายชื่อและเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู = 23 - 30 ตุลาคม 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ = 9 - 17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ = หลังจบการแข่งขันในแต่ละวัน 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน = 
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค = 19 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =  23 - 24 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =  25 - 30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =  1 - 4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =  18 - 20 ธันวาคม 2558
 
 
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558

   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
 

 
 

   
   

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central65/domains/central65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 171
จำนวนทีม 1,935
จำนวนนักเรียน 4,911
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,992
จำนวนกรรมการ 605
ครู+นักเรียน 7,903
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,508
ประกาศผลแล้ว 147/147 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 16
เมื่อวาน 24
สัปดาห์นี้ 74
สัปดาห์ที่แล้ว 251
เดือนนี้ 631
เดือนที่แล้ว 769
ปีนี้ 1,725
ทั้งหมด 180,223