หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-spk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวันชัย วงษ์วิไลยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นายชัยธช วณิคพันธุ์ครูโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นายวันชนะ วุฒิทศพรครูโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
4. นายธนายุต เขียวแสนครูโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
5. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ เกไธสงครูโรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
7. นายณัฐกร ศรีทับทิมครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวันชัย วงษ์วิไลยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นายชัยธช วณิคพันธุ์ครูโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นายวันชนะ วุฒิทศพรครูโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
4. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ เกไธสงครูโรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
6. นายธนายุต เขียวแสนครูโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
7. นายณัฐกร ศรีทับทิมครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวันชัย วงษ์วิไลยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นายชัยธช วณิคพันธุ์ครูโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นายวันชนะ วุฒิทศพรครูโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
4. นายธนายุต เขียวแสนครูโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
5. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ เกไธสงครูโรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
7. นายณัฐกร ศรีทับทิมครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย วงษ์วิไลยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นายชัยธช วณิคพันธุ์ครูโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นายวันชนะ วุฒิทศพรครูโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
4. นายธนายุต เขียวแสนครูโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
5. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ เกไธสงครูโรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
7. นายณัฐกร ศรีทับทิมครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย วงษ์วิไลยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)ประธานกรรมการ
2. นายชัยธช วณิคพันธุ์ครูโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นายวันชนะ วุฒิทศพรครูโรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
4. นายธนายุต เขียวแสนครูโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
5. นางสาวนิยะดา ทองอินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ เกไธสงครูโรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
7. นายณัฐกร ศรีทับทิมครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรพล มูลศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมประธานกรรมการ
2. นายศิวกร พรมบุตรครู โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นายธีระพงษ์ พรมกุลครู โรงเรียนวัดคลองสวนกรรมการ
4. นายชนุตร์ เกตุฉันท์ ครู โรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
5. นายวิชาญ บัวสำอางครู โรงเรียนวัดสำโรงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธวัช โพธิ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงเหนือประธานกรรมการ
2. นายภูสิทธิ์ จันทร์ยิ้มครู โรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
3. นางสาววิราพรรณ ปรืองามครู โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวัชรีย์ จันทรารองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวอารี กลิ่นอยู่ครู โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกรรมการ
3. นางมณฑา พรมเกตุครู โรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นางลำยอง สุขอัจจะสกุลครู โรงเรียนวัดกลางกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ บุญคำภาครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวเปรมอนันต์ เต่าทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ ฐินะกุลครู โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางจันทรา ซังเพชรแก้วครู โรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ อยู่เจริญครู โรงเรียนวัดบางหัวเสือกรรมการ
5. นางโชติมา โคตรพัฒน์ครู โรงเรียนโรงเรียนวัดแหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนางเกรงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสาขา อ้วนสะอาดครู โรงเรียนวัดสุขกร กรรมการ
3. นางวรรณดี เบือนคำ ครู โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
4. นางลัดดา ปัญญาภากรณ์ประสาทครู โรงเรียนวัดชมนิมิต กรรมการ
5. นางเบญญาภา รัชฎาวิภากุลครู โรงเรียนวัดแพรกษากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายธนวัฒน์ จันทร์เจริญครู โรงเรียนอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางอัมพาพันธ์ ปานขาวครู คศ.๑ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปรมัตถ์ ไชยชาญครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายธนวัฒน์ จันทร์เจริญครู โรงเรียนอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางอัมพาพันธ์ ปานขาวครู คศ.๑ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปรมัตถ์ ไชยชาญครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนาวี จันทร์สว่างครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนภัค คำปรีชาครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
3. นายพรหมโชคน์ คนเที่ยงครู โรงเรียนวัดแพรกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ โหสุวรรณครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ยันตะศรีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา กรรมการ
3. นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ โหสุวรรณครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ยันตะศรีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยากรรมการ
3. นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางเสาวลี ทองอิ่มครู โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ปลั่งเจริญศรีครู คศ.๑ โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
3. นายบุญ โพธิ์ขาวครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบางฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกฉัตร โกมลมณีครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้มครู คศ.๑ โรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางมณี บุญโตครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรดี จีนเกิดครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
3. นายพรพจน์ ภูผายางครู คศ.๑ โรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายกิตติศักดิ์ อัครโสภณ ครู โรงเรียนศึกษาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันทิยา มาร์โลครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)กรรมการ
3. นางสาวมุทิตา อังคุระษีครู คศ.๑ โรงเรียนคลองสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ อัครโสภณครู โรงเรียนศึกษาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันทิยา มาร์โลครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)กรรมการ
3. นางสาวมุทิตา อังคุระษีครู คศ.๑ โรงเรียนคลองสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ครู คศ.๑ โรงเรียนพิบูลประชาบาลประธานกรรมการ
2. นายลภัส เรืองประวัติครู โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมนวรรน์ จรัญธนเสฏฐ์ ครู คศ.๑ โรงเรียนวัดแพรกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตยา ทัศนาครู คศ.๑ โรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวงศ์อมร พูลเกษม พนักงานราชการ โรงเรียนพิบูลประชาบาลกรรมการ
3. นางสาวนารี สอนง่ายครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุทิตย์ ไชยวงศ์ครู โรงเรียนศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ทองใสพรครู คศ.๑ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ จันทนาครู คศ.๑ โรงเรียนคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุทิตย์ ไชยวงศ์ครู โรงเรียนศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ ทองใสพรครู คศ.๑ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ จันทนาครู คศ.๑ โรงเรียนคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางประทุม กิตติมงคล ครู โรงเรียนดรุณรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายภูสิทธิ์ จันทร์ยิ้มครู โรงเรียนวัดบางโปรง กรรมการ
3. นายศรราม โชติบุตรครู โรงเรียนวัดไตรมิตรวรารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะโรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะโรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะโรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะโรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะโรงเรียนวัดตะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์ครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายอมรินทร์ หมอกอ่อนอาจารย์พิเศษศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร อ่ำเยครู โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร อ่ำเยครู โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร อ่ำเยครู โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร อ่ำเยครู โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร อ่ำเยครู โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร อ่ำเยครู โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร อ่ำเยครู โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร อ่ำเยครู โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายศิริ โชคสกุลครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9กรรมการ
3. นางสาวบุณยาพร อ่ำเยครู โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร เกื้อกูลอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยาพร อ่ำแยครู โรงเรียนสุเหร่หะยีมินากรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ กรมศิลปากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร เกื้อกูลอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยาพร อ่ำแยครู โรงเรียนสุเหร่หะยีมินากรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ชูเสนอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ กรมศิลปากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นายพนม ทองสุ่มครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
3. นางสาวอภิวัฒน์ อันพัฒนากูลครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นายพนม ทองสุ่มครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
3. นางสาวอภิวัฒน์ อันพัฒนากูลครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นายพนม ทองสุ่มครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
3. นางสาวอภิวัฒน์ อันพัฒนากูลครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นายพนม ทองสุ่มครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
3. นางสาวอภิวัฒน์ อันพัฒนากูลครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิสรา เผือกแห้วรองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ
2. นายพนม ทองสุ่มครู โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
3. นางสาวอภิวัฒน์ อันพัฒนากูลครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุรีย์ บวรอิทธิกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ดรุณพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุรีย์ บวรอิทธิกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ดรุณพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธุ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร สุกร์มณีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายคุณากร เนตรสืบสายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุรีย์ บวรอิทธิกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ดรุณพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุรีย์ บวรอิทธิกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ดรุณพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุรีย์ บวรอิทธิกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ดรุณพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายไสว เทียนยิ้มบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุรีย์ บวรอิทธิกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ดรุณพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนฤเบศ ดวงดูสันโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ สุวรรณโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
3. นายสุชา สนธิเดชโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธุ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร สุกร์มณีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายคุณากร เนตรสืบสายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนฤเบศ ดวงดูสันโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ สุวรรณโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
3. นายสุชา สนธิเดชโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธุ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร สุกร์มณีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายคุณากร เนตรสืบสายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนฤเบศ ดวงดูสันโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ สุวรรณโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
3. นายสุชา สนธิเดชโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนฤเบศ ดวงดูสันโรงเรียนสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ สุวรรณโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการ
3. นายสุชา สนธิเดชโรงเรียนสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธุ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร สุกร์มณีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายคุณากร เนตรสืบสายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมะลิ บุตรคำโชติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯกรรมการ
3. นายมานิต ปัตถาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธุ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร สุกร์มณีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายคุณากร เนตรสืบสายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมะลิ บุตรคำโชติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯกรรมการ
3. นายมานิต ปัตถาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางมะลิ บุตรคำโชติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯกรรมการ
3. นายมานิต ปัตถาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธุ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร สุกร์มณีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายคุณากร เนตรสืบสายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางมะลิ บุตรคำโชติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯประธานกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา ไววิลาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯกรรมการ
3. นายมานิต ปัตถาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธนัญชัย บุณยรัตพันธุ์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาพร สุกร์มณีโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการ
3. นายคุณากร เนตรสืบสายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัยครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัยครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัยครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัยครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุนนาค ทรรทรานนท์อดีตข้าราชการกองการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี สำราญราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดครุนอกกรรมการ
3. นางอัจฉรา ศรีสนั่นข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุนนาค ทรรทรานนท์อดีตข้าราชการกองการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี สำราญราษฎร์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดครุนอกกรรมการ
3. นางอัจฉรา ศรีสนั่นข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัยครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ผศ.อรวรรณ ขมวัฒนาข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ บุญส่งครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัยครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสาวพวงทอง กลิ่นไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา ขวัญเมืองรอง ผอ. โรงเรียนอินทร์พรรย์อนุสรย์กรรมการ
3. นายอำนาจ เกิดสว่างนักดนตรีพื้นบ้านอาชีและผู้เชี่ยวชาญด้านกลองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวพวงทอง กลิ่นไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา ขวัญเมืองรอง ผอ. โรงเรียนอินทร์พรรย์อนุสรย์กรรมการ
3. นายอำนาจ เกิดสว่างนักดนตรีพื้นบ้านอาชีและผู้เชี่ยวชาญด้านกลองยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางสาวพวงทอง กลิ่นไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา ขวัญเมืองรอง ผอ. โรงเรียนอินทร์พรรย์อนุสรย์กรรมการ
3. นายอำนาจ เกิดสว่างนักดนตรีพื้นบ้านอาชีและผู้เชี่ยวชาญด้านกลองยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางสาวพวงทอง กลิ่นไพบูลย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา ขวัญเมืองรอง ผอ. โรงเรียนอินทร์พรรย์อนุสรย์กรรมการ
3. นายอำนาจ เกิดสว่างนักดนตรีพื้นบ้านอาชีและผู้เชี่ยวชาญด้านกลองยาวกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปิยสนธิ์ เชื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโปรงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พึ่งอิ่มผู้อำนวยการโรงเรียนคลองมหาวงก์รองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา กาญจนาภารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
4. นายศุภกฤต เล้าพิชนิชครู โรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
5. นายวุฒิคุณ โสภีครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
6. นายธนกฤษ เกษมสุขทวีครู โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
7. นางศรียุพา ม่วงกลิ่นครู โรงเรียนคลองสำโรงกรรมการ
8. นายอธิวัฒน์ อั๋นประเสริฐครู โรงเรียนทรงสรรพวิทย์กรรมการ
9. นายพนมพร พันธุ์สมบัติครู โรงเรียนวัดครุนอกกรรมการ
10. นายสุพจน์ วิเวกครู โรงเรียนคลองบางปิ้งกรรมการ
11. นางณัชชามณฑ์ ช้อนทองครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
12. นางกัญญา มีนายนครู โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
13. นายสมเดช พึ่งโพธิ์ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์กรรมการ
14. นายธารา วัลลิภากรครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
15. นางพัชรา ศรีชุมพลข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวปนรรฐพร เล้าพิชนิชครู โรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุพล โหมดเขียวครู โรงเรียนมัธยมด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายสมโชค เลาหะจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสาส์นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิรฐา เกษมสุขทวีครู โรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นางสุภาวดี คล้ายสุบรรณครู โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายณรงศักดิ์ วงศ์คงสันครู โรงเรียนศุภกรณ์วิทยากรรมการ
6. นายวิชิต ยาก่ำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
7. นายศุภกรณ์ เลิศไกรผู้อำนวยการโรงเรียนศุภกรณ์์วิทยากรรมการ
8. นายบวรวิทย์ เลิศไกรรองผู้อำนวยการโรงเรียนศุภกรณ์์วิทยากรรมการ
9. นายธนชาติ พลถาวรครู โรงเรียนศุภกรณ์์วิทยากรรมการ
10. นายพงศธร สงวนสินบุคลากรทางการลูกเสือกรรมการ
11. นายชลสิทธิ์ สมบุญวงศ์บุคลากรทางการลูกเสือกรรมการ
12. นายกิตติศักดิ์ กังวานไกลบุคลากรทางการลูกเสือกรรมการ
13. นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนป้วยฮั๊วกรรมการ
14. นายพงษ์ศักดิ์ วุฒิหาสะบุคลากรทางลูกเสือกรรมการ
15. นายธานี จั่นอาจข้าราชการบำนาญกรรมการ
16. นายทวี วรชินาครู โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการ
17. นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านคลองหลวงกรรมการ
18. นายอมรินทร์ ฉันทนิยมทรัพย์ครู โรงเรียนเมืองโบราณกรรมการ
19. นายนภดล แพทย์ปทุมครู โรงเรียนศุภกรณ์์วิทยากรรมการและเลขานุการ
20. นายอนุรักษ์ อ้วนเจริญสุขครู โรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
21. นายธงชัย อินธิราชโรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ราชแพทยาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนางเกรงรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกอเนก แก้วเทพครู โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายนิธิ เอนกเวียงครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
5. นายมาโนช เฝ้าหนองคู่ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พา วิทโยฬารโกวิทข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล ประเสริญสมบูรณ์ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
8. นายจุมพลภัทร์ มากสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65กรรมการ
9. นายกฤษณะ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
10. นายนุชา เฉยดิษฐครู โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวนพเก้า คุ้มทุกข์ครูโรงเรียนบุรารักษ์กรรมการ
12. นางสาวธวัลกร คำอินทร์ครูโรงเรียนบุรารักษ์กรรมการ
13. นางสาวจุฑาทิพ วงษ์นาคครู โรงเรียนวัดครุนอกกรรมการและเลขานุการ
14. นายคมกฤช ทองนพคุณครู โรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายธวัช โพธิ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงเหนือประธานกรรมการ
2. นายพล จี้มูลผู้อำนวยการโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ปราบพาลครู โรงเรียนบ้านคลลองหลวงกรรมการ
4. นางเอมอร ช้างมณีครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
5. นางสาวมณฑิพา เครือเตียวครู โรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสุพัชรี เชาดีครู โรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
7. นางวัลภา แสงสมดีครู โรงเรียนคลองแสนสุขกรรมการ
8. นางวนิดา เต่ารั้งครู โรงเรียนคลองมหาวงก์กรรมการ
9. นางอโนชา เอกพรประสิทธิ์ครู โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
10. นางจินตนา ศิริขวาครู โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวอรวรรณ สีเห็มทองครู โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษากรรมการ
12. นายธีรศักดิ์ สมบุญเจริญครูโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการ
13. นางสาวรัชนีวรรณ เวชปานครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์กรรมการ
14. นางอรุณ มูลเซอร์ครู โรงเรียนวัดกลางกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวพัทธ์ธีรา นรสารครู โรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทองหนัก สิริมาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันลัดประธานกรรมการ
2. นางสาววศิยรัศมิก์ คงจันทร์ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ นิมิตรดีครู โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์กรรมการ
4. นายศราวุฒิ ใจตรงครู โรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
5. นางพรทิพย์ แก้วหร่ายครู โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศฯ)กรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ จันทร์ยิ้มครู โรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
7. นางนาภาพร ป้อมเอี่ยมครู โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
8. นางเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภาครู โรงเรียนวัดสุขกรที่ปรึกษา

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนรภัทร สิงห์นวลโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอุ่นเรือน หมูแก้วโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
3. นายเสรี โพธิ์ปานพะเนาโรงเรียนปุณหังสนาวาสกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธรนิศ บุญทันโรงเรียนพิบูลประชาบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกภรณ์ ทองระย้าโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ธิมา แกมเงินโรงเรียนคลองสำโรงกรรมการ
4. นายวีระยุทธ อุปเนตรโรงเรียนวัดบางนางเกรงกรรมการ
5. นางสาวอุ่นเรือน หมูแก้วโรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ฟักมงคลโรงเรียนคลอกระทุ่มราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ วงศ์มณีโรงเรียนชุมชนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางสาวกนกภรณ์ ทองระย้าโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวารุณี แก่นทนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวณัษฐพร มังคละโรงเรียนคลองแสนสุขกรรมการ
3. นายปรีชาชาญ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวคริสมาส ไขแสงโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี มาลัยหวลโรงเรียนคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายชัยณรงค์ กลิ่นอยู่โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนรภัทร สิงห์นวลโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวยศวดี ดำทรัพย์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สนธิภักดีโรงเรียนโยธินประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ สุทธิมีชัยโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวคริสมาส ไขแสงโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสมร บุญโภคโรงเรียนคลองสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวพรรวดี หวังผลโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิตา ชัยศุภวัฒน์โรงเรียนวัดบางโปรงกรรมการ
3. นายอนันต์ พรมเสนสาโรงเรียนวัดตำหรุมิตภาพที่ 65กรรมการ
4. นางสาวอภิรดี อยู่ดีโรงเรียนคลองใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ฐศักดิ์ สูงรังโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสรา เต็มแสนสุขโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ชูบุญโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธรนิศ บุญทันโรงเรียนพิบูลประชาบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวยศวดี ดำทรัพย์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรนันต์ เกตุงามโรงเรียนวัดคันลัดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชนุตร์ เกตุฉันท์โรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์เดช คล่องดีโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการ
3. นายวีระยุทธ อุปเนตรโรงเรียนวัดบางนางเกรงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาววัชราพร ประสารพันธ์โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พรมเสนสาโรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพ 65กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา สนธิภักดีโรงเรียนโยธินประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ เกสรจันทร์ครู โรงเรียนคลองบางแก้วประธานกรรมการ
2. นายราชัน พิมพ์ทรัพย์ครู โรงเรียนคลองบางปิ้งกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เอื้อเฟื้อครู โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สป 1ประธานกรรมการ
2. นายศรีจุลา จุลาศรี ครู โรงเรียนคลองบางปูกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา บรรยง ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
4. นายเชษฐา เพลินจิต ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการ
5. นางสาวอรุณ ไชยคต ครู โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ กรรมการ
6. นางสาวสุภาพร แซ่โหล้ยครู โรงเรียนพร้านีลวัชระ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้วศึกษานิเทศก์ สพป.สป 1ประธานกรรมการ
2. นายศรีจุลา จุลาศรี ครู โรงเรียนคลองบางปูกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา บรรยงครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
4. นายเชษฐา เพลินจิต ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการ
5. นางสาวอรุณ ไชยคต ครู โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุภาพร แซ่โหล้ยครู โรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิมโรงเรียนวัดแคประธานกรรมการ
2. นางวรรณา กองสมบัติโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
3. นายสมพร พรหมมายนต์โรงเรียนศิริวิทยากรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ชังสัตรู โรงเรียนคลองบางปิ้งกรรมการ
5. นางสาววราพร สีสมบุญโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ วีรโรจน์โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาประธานกรรมการ
2. นางเยาวรี พรภิญโญโรงเรียนอาษาวิทยากรรมการ
3. นางบุญสวย ปั้นทรัพย์โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางอัฐจนา เพียรวานิชโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา กิ่มยิ่งยศโรงเรียนคลองมหาวงก์กรรมการ
3. นางสาวสมร บุญโภคโรงเรียนคลองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางศรีอุไร แก้วมณีโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ ตาลประสาทโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกรรมการ
3. นางสาวเฟื้องฟ้า แก้วปัญญาโรงเรียนคลองบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายมนูญ จันทร์ศักดิ์ศรีโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร วีระเสถียรโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางละออ ทาไว โรงเรียนณัฐเวศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล คงรักษ์โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา เนคมานุรักษ์โรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอัยรินทร์ เปี่ยมปิ่นเศษโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ สีดาโรงเรียนชุมชนวัดสาขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจี ปั้นพินิจโรงเรียนอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นางสุจินดา ฐิโณทัยโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวชวัลรัตน์ แจ่มสุขโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) ประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ยอโง้ง โรงเรียนวัดครุนอกกรรมการ
3. นางสุชาดา เข็มมณฑาโรงเรียนวัดบางกระสอบกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ สนอยู่ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ กรรมการ
5. นางสาววรลักษณ์ กิจจารักษ์ โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางวลัยรัตน์ ปราสาททอง โรงเรียนคลองบางปิ้งกรรมการ
3. นางสวนีย์ แก้วเข้มโรงเรียนชุมชนวัดราษฎ์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ฐศักดิ์ สูงรัง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ริมปิรังษีโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นายปรเมศร์ ทองโฉมโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวิภาวรรณ จันทร์ศรีโรงเรียนคลองมหาวงก์ประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ เนาวภาสโรงเรียนพิบูลย์ประชาบาลกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ริมปิรังษีโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนิภา ประกอบผลโรงเรียนชุมชนวัดสาขลาประธานกรรมการ
2. นางอัมพาพันธ์ ปานขาวโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอบนวล แก้วพวงโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุษา ยุติธรรมโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ หอมชื่นชมโรงเรียนคลองนาเกลือน้อยกรรมการ
3. นางกรองแก้ว วัณณคุปต์โรงเรียนดรุณรัตน์กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์โรงเรียนคลองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) กรรมการ
5. นางสาวกัลยกร บุญญะวัตรโรงเรียนวัดแค กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีสุวรรณ มาร์วันโรงเรียนพลอยจาตุรจินดาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรษา อินทร์สวัสดิ์โรงเรียนคลองใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุชัญญา อ่อนอภัยโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ โพล้งละโรงเรียนวัดคู่สร้างประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ กลิ่นอยู่โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ มูลศรีโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา บุญก่อนโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการ
5. นางเครือทิพย์ สัญสำราญโรงเรียนบ้านคลองหลวง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสิริมากาจญ์ บุญเลี้ยงโรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางภาวลักษณ์ เจริญมโนพรโรงเรียนวัดชมนิมิตรกรรมการ
3. นางสุชาดา เข็มมณฑาโรงเรียนวัดบางกระสอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเสาวนิจ ทองมูลโรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางจุรินทร์ สุขเกษมโรงเรียนศิริวิทยากรรมการ
3. นางสาวชวิศา โฉมอยู่โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอัฐจนา เพียรวานิชโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรพร ไชยวรรณโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวดวงพร พงศ์อภิโชติโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมบัติ นาคมอญครู โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ศรึพุทธิรัตน์ครู โรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการ
3. นางอุไร เกิดอิ่มครู โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์กรรมการ
4. นางกัญญา มีนายนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นางธัญรดี วรครุธครู โรงเรียนป้วยฮั้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอิศรากร สังข์น้อยครู โรงเรียนบ้านคลองหลวงประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ดีสุคนธ์ครู โรงเรียนคลองมหาวงก์กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เล็ดรอดครู โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
4. นางปัทมา บัญญัติครู โรงเรียนพร้านีลวัชระกรรมการ
5. นางสาวศิริพร มะโนศาลครู โรงเรียนป้วยฮั้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสรีย์ อ่อนนวมโรงเรียนวัดสุขกรประธานกรรมการ
2. นางนาตยา สุนทรวัฒน์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สุดอ้นโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวรัชญา พัฒนศิริโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางณัชชามณฑ์ ช้อนทองโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ราชจันทร์โรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐพัชร์ มณีวรรณโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววศิยรัศมิก์ คงจันทร์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ผกากรอง ถิรเกียรติคูณโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สุขนิยมโรงเรียนคลองแสนสุขกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ชัยศรีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางนวลนิตย์ สิมมาโรงเรียนคลองสวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจำเนียร อร่ามรุณโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิวัฒน์ วุฒิยาสารโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางปรารมย์ ปิ่นสุวรรณโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางจินตนา พิลาจันทร์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ผกากรอง ถิรเกียรติคูณโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สุขนิยมโรงเรียนคลองแสนสุขกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ชัยศรีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางนวลนิตย์ สิมมาโรงเรียนคลองสวนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอภิชา สาดอนขวางโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางกอบกาญจน์ สุทธิพิทักษ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ศิริอาจโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี มณีเล็กโรงเรียนพร้านีลวัชระประธานกรรมการ
2. นางประสพพร เลิศหงิมโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางจารุวรรณ วงศ์สามารถโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววีระวัลย์ ยุทธศาสตร์โรงเรียนวัดบางฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอภิชา สาดอนขวางโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางกอบกาญจน์ สุทธิพิทักษ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ศิริอาจโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอภิชา สาดอนขวางโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางกอบกาญจน์ สุทธิพิทักษ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ศิริอาจโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี มณีเล็กโรงเรียนพร้านีลวัชระประธานกรรมการ
2. นางประสพพร เลิศหงิมโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางจารุวรรณ วงศ์สามารถโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววีระวัลย์ ยุทธศาสตร์โรงเรียนวัดบางฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางผกากรอง ศรีสุขโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พวงวงษ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ภรณ์ ศรีประสารโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นายญาณวัฒน์ การเกษโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี วงศ์จิตตาโภคโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางเริงหทัย พิกรมสุขโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกัญจนภัค คำปรีชาโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี วงศ์จิตตาโภคโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางเริงหทัย พิกรมสุขโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกัญจนภัค คำปรีชาโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี วงศ์จิตตาโภคโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนภัค คำปรีชาโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
3. นางเริงหทัย พิกรมสุขโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี วงศ์จิตตาโภคโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางเริงหทัย พิกรมสุขโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกัญจนภัค คำปรีชาโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี วงศ์จิตตาโภคโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามประธานกรรมการ
2. นางเริงหทัย พิกรมสุขโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกัญจนภัค คำปรีชาโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์กรรมการ
4. นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรรายุทธโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุกานดา นกสกุลโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช โหงวสอาดโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุกานดา นกสกุลโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช โหงวสอาดโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุกานดา นกสกุลโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช โหงวสอาดโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกานดา นกสกุลโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช โหงวสอาดโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุกานดา นกสกุลโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช โหงวสอาดโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเกษณี ปักเขตานังโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิธัญญา บุญเสริมโรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางธัญญ์ฐิตา ชานนทน์ปิติรัชต์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุธิตา สาโชติโรงเรียนวัดครุในกรรมการ
4. นางปราณี พวงบุญโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิธัญญา บุญเสริมโรงเรียนวัดด่านสำโรงประธานกรรมการ
2. นางธัญญ์ฐิตา ชานนทน์ปิติรัชต์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุธิตา สาโชติโรงเรียนวัดครุในกรรมการ
4. นางปราณี พวงบุญโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเฉลา ละมูลมั่งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ เพ็ชรสงค์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางเบ็ญญา ทัศนาโรงเรียนวัดบางฝ้ายกรรมการ
4. นางสาวพรรณี ปักษาโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเฉลา ละมูลมั่งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ เพ็ชรสงค์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางเบ็ญญา ทัศนาโรงเรียนวัดบางฝ้ายกรรมการ
4. นางสาวพรรณี ปักษาโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสวง ตั้งประยูรเลิศโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชัยชนะโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางรัชนก พุฒดีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ โต้ตอบโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสวง ตั้งประยูรเลิศโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชัยชนะโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางรัชนก พุฒดีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ โต้ตอบโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนารี บุตราโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบรรจง นาใจทนโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางเขมเบญญา ตุนาคโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรุณีย์ จรัสนิพันธ์กุลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนารี บุตราโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบรรจง นาใจทนโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางเขมเบญญา ตุนาคโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรุณีย์ จรัสนิพันธ์กุลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอภิชา สาดอนขวางโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ราชจันทร์โรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
3. นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางดวงพร หนาแน่นโรงเรียนวัดบางฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอภิชา สาดอนขวางโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ราชจันทร์โรงเรียนวัดด่านสำโรงกรรมการ
3. นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางดวงพร หนาแน่นโรงเรียนวัดบางฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนริศ พุฒดีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวภีรพร ตะโคตรโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นางสาวคริสมาส ไขแสงโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววิภาวี ฟุ้งเฟื่องวงศ์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนริศ พุฒดีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวภีรพร ตะโคตรโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นางสาวคริสมาส ไขแสงโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววิภาวี ฟุ้งเฟื่องวงศ์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนริศ พุฒดีโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวภีรพร ตะโคตรโรงเรียนวัดแพรกษากรรมการ
3. นางสาวคริสมาส ไขแสงโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววิภาวี ฟุ้งเฟื่องวงศ์โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาทโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาววารี อ้อนอุบลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรัตยา ทัศนาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นายศธรรดร ภาชนะศิริโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาทโรงเรียนวัดชมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นางสาววารี อ้อนอุบลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวรัตยา ทัศนาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นายศธรรดร ภาชนะศิริโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
kpnont@gmail.com Tel. 081-4112594
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]