หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธนาภณ กลยนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา ประธาน  
2 นายวรพงษ์ หาญเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ประธาน  
3 นางรุ่งสุรีย์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ ประธาน  
4 นายปิติชาย ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ประธาน  
5 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจา่ดทองอุปถัมภ์ ประธาน  
6 นายทศพร ธรรมประทีป ครู คศ. 1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประธาน  
7 นางเพ็ญนี เหมะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประธาน  
8 นายสันต์ คาวีรัตน์ ครู คศ. 1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประธาน  
9 นางธัญรัศมิ์ ตรีนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประธาน  
10 นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง ครูชำนาญการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประธาน  
11 นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข ครูผู้ช่วยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ประธาน  
12 นายครรชิต เผื่อนด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ประธาน  
13 นางศศิวิมล โตอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา รองประธาน  
14 นางจตุพร สาระภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกษา รองประธาน  
15 นางสิรินาฎ รัตนางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี รองประธาน  
16 นางศรีนวล ศิริหล้า ครู โรงเรียนวัดใหญ่ รองประธาน  
17 นางจินตนา ปลื้มศรี ครู โรงเรียนวัดใหญ่ รองประธาน  
18 นางสาวรานี รอดเนียม ครู โรงเรียนวัดใหญ่ รองประธาน  
19 นายศิวากร พรหมบุตร ครู โรงเรียนวัดใหญ่ รองประธาน  
20 นายวันชัย วงษ์วิไลย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) รองประธาน  
21 นางสุจิรา ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ รองประธาน  
22 นางปัทมาพร ศรีอาภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก รองประธาน  
23 นางธัญรัศมิ์ ตรีนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ รองประธาน  
24 นายสมพงษ์ ตั้งประยูรเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ รองประธาน  
25 นายวันชัย ทัศนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ รองประธาน  
26 นางยุรี อินทรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ รองประธาน  
27 นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง รองประธาน  
28 นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นดี ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
30 นางนิภาวรรณ สวนแย้ม ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
31 นางมาลี ลิมานันท์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
32 นางสาวทิพย์วรรณ แสนสุขสมศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
33 นางสาวภาวนา เจริญสุข ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
34 นางสาวรัดดาวัลย์ เขื่อนคำ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
35 นายพรหมณ์โชคน์ คนเที่ยง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
36 นางแวว ปฎิทัศน์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
37 นางสาววรลักษณ์ กิจจารักษ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
38 นางวรนุช โหงวสอาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
39 นางปรารมย์ ปิ่นสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
40 นางเริงหทัย พิกรมสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
41 นางสุธาทิพย์ นพพะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
42 นางนารี บุตรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
43 นางกอบกาญจน์ สุทธิพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
44 นางรัตนา ชัยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
45 นางธัญญ์ฐิตา ชานนท์ปิติรัชต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
46 นางนาตยา สุนทรวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
47 นางประสพพร เลิศหงิม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
48 นางมาลัย วารีดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
49 นางณัชชามณฑ์ ช้อนทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
50 นายนริศ พุฒดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
51 นางจำเนียร อร่ามรุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
52 นางสาวกอบแก้ว ยอดนิล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
53 นางสาววิวัฒน์ วุฒิยาสาร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
54 นายวัชระ ไชยเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
55 นางสาววารี อ้อนอุบล ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
56 นางผกากรอง ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
57 นางภัณฑิรา คเชนทร ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
58 นางสาวรัตยา ทัศนา ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
59 นางสาวพัชรี ชัยศรี ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
60 นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
61 นางสาววศิยรัศมิก์ คงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
62 นางรัชนก พุฒดี ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
63 นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี ครู โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
64 นางจารุวรรณ วงศ์สามารถ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
65 นางสาวณิชชรัสม์ อยู่พันธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
66 นางสาวพัชรินทร์ พวงวงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
67 นางบรรจง นาใจทน ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
68 นางสาวคริสมาส ไขแสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
69 นางจินตนา พิลาจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
70 นางสาวเกษณี ปักเขตานัง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
71 นายพรมมาศ ช่วงโชติ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
72 นางปราณี พวงบุญ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
73 นายญาณวัฒน์ การเกษ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
74 นางสาวเมทิกา คล่องชัยภูมิ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
75 นางวรลักษณ์ มุ่งเจริญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
76 นางเสาวนีย์ เพ็ชรสงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
77 นายวุฒิคุณ โสภี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
78 นางสาวจันทร์จิรา เดิมทำรัมย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
79 นางสาววรุณีย์ จรัสนิพันธ์กุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
80 นางอัญชลี พงษ์เวียงจันทร์ ครูพี่เลี่ยง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
81 นางสาวขวัญฤทัย กุลเพชรชโลทร ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
82 นางสาวณัฐฐาพร ราชภูมี ครูธุรการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
83 นายรัฐนันท์ กุณะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
84 นางเขมเบญญา ตุนาค พนักงานราชการการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
85 นางบัวหลง อ่วมจันทะ ครูพี่เลี่ยง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
86 นางเนาวรัตน์ โต้ตอบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
87 นายศธรรดร ภาชนะศิริ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
88 นางสาวขวัญชนก รินทร์รมย์ ครูพี่เลี่ยง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
89 นางสาวณัฎฐพัชร์ มณีวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
90 นางสาวสุรีย์ภรณ์ ศรีประสาร ครูพี่เลี่ยง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
91 นางสาวอาริยา สุวรรณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
92 นางสาวสุดารัตน์ สุดอ้น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
93 นายชวลิต พฤกษจำรูญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ  
94 นางชยาภรณ์ ประกอบผล ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
95 นางสาวพิทยา อิสสระกุล ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
96 นายจักรกฤษณ์ แก้วประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
97 นายธนกฤษ เกษมสุขทวี ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
98 นางจรวยพร วีระเสถียร ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
99 นายนิพนธ์ บัวคลี่ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
100 นางเพ็ญนภา บุญก่อน ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
101 นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
102 นางอัญชนา อินแก้ว ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
103 นางอาภรณ์ เหมาะสม ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
104 นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
105 นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
106 นางสาวสุขุมาล เจริญรัมย์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
107 นางพรชนก โปตะวนิช ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
108 นางสาวสรัลพร บัวระภา ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
109 นางสาวเพิ่มพูล สุวรรณสม ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการ  
110 นางสาววรรณี ชูก้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
111 นางสุวิมล ตันปิติ ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
112 นายณัฐกร ศรีทับทิม ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
113 นางสาวภรัณยา บุตรเจริญ ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
114 นางเอื้องสวรรค์ ศรีสุวงศ์ ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
115 ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ วันเพ็ง ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
116 นายจรัญ หลำต๋ำ ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
117 นายวิชัย มาศรีน้อย ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
118 นายนิธิ อเนกเวียง ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
119 นายอดุลย์เดช คล่องดี ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
120 นายสิงห์ สมิดรัมย์ พนักงานราชการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
121 นางสาวนิชพร นาคสมบูรณ์ ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
122 นางสาวสุรีพร จันทร์งาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
123 นางสาววรารัตน์ จิรังดา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
124 นางพรปวีณ์ แซ่ลิ่ม ครูโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
125 นางสาวพรทิพย์ มีฉลาด พนักงานราชการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
126 นางสาวกอบกุล เปลี่่ยนสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการ  
127 นายสุทธิพงษ์ ห้องทองแดง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
128 นางสาวอรพรรณ ฉิมพลี ครู โรงเรียนพิบูลประชาบาล กรรมการ  
129 นางประกายรัตน์ ดรุณพันธ์ ครู โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ กรรมการ  
130 นายศราวุธ บุญส่ง ครู โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
131 นางนวลฉวี สำราญราษฎร์ ครู โรงเรียนวัดครุนอก กรรมการ  
132 นางณัฐปภัสร์ พรธนพงศ์เกษม ครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม กรรมการ  
133 นายนิวัติ โชติศรีนิล ครู โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ กรรมการ  
134 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมนวรรณ จรัญธนเสฏฐ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
135 นางสาวพรรวดี หวังผล ึีครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
136 นางสาวภูตะวัน พระภักดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
137 นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
138 นางอุสุมา รุ้งศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
139 นางกฤษณา คำภาอินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
140 นางสาวอรอนงค์ รัตนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
141 นางสาววรรณนิภา พระภักดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
142 นางสาวนิธิยา ทับเปลี่ยน ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
143 นางสาวศรันย์ญุตา กุศลส่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
144 นางชญาณ์นันท์ วิพัชรพรสกุล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
145 นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการ  
146 นางสาวชนิสรา ชำนาญวงศ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
147 นางสาวกัลยานี ทองเชิด ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
148 นางชัชชญา อุ่นเมือง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
149 นางสาวภัทรภร ทัตเศษ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
150 นางสาวอุไรรัตน์ รัตนหิรัญ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
151 นางสาวธรารัตน์ ดิษฐี ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
152 นางสาวศศิกานต์ หูสันเทียะ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
153 นางสาวกัญญารัตน์ ด้านวังขวา ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
154 นางสาวอมรรัตน์ ศิริอาจ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
155 นางสาวสาคร อาญาเมือง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
156 นางสาวอานันต์ จันทร์กระแจะ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
157 นางสาวสุมาลี จิตร์ภักดี ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
158 นายทวี เขียวหวาน ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
159 นายภูดิศ ภิญโญวุฒิไกร ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
160 นายสมชาย กิมฮง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
161 นายวุฒิพงษ์ จันทร์ยิ้ม ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
162 นายศรายุทธ ตุตะเวช ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
163 นายเสกสันต์ เทศธรรมา ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
164 นายสุทธิรักษ์ ซื่อตรง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
165 นายวิชาญยุทธ มะณี ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
166 นายธีระพงษ์ คุ้มราศี ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
167 นายพรหมณ์โชคน์ คนเที่ยง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
168 นายวรากร คล่องการ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
169 นายสุทธิพงษ์ ห้องทองแดง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
170 นายกฤษณะ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
171 นายชัยธช วณิคพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
172 นางบุญเรือง กิมฮง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
173 นางประภาภรณ์ สีสวนพันธ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
174 นางสาวบุศรา สุกดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
175 นางสาวรภัสสา กรองทอง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
176 นางสาวสุวรรณี นาคดี ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
177 นางเบญญาภา รัชฎาวิภากุล ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
178 นางอุษา ทิพยไกรศร ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
179 นางสาวนารีรัตน์ โสภา ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
180 นางสาวปวีณา เหลือทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
181 นางสาวธัญชนก อินทรารักษ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
182 นางสาวปิยะนุช บุตรราช ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
183 นางสาววราพร ทิพันธ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
184 นางสาวลลิตา หาระภูมิ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
185 นางศศกร อิ่มสำราญ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
186 นางสาวสาวิทย์ตรี สาแก้ว ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
187 นางสาวเกสร สังข์น้อย ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
188 นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
189 นางสาวประยูร ทูลธรรม ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
190 นางสมประสงค์ เกตุฉันท์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
191 นางวนิดา ขามชู ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
192 นางสาวชนัฐปภา วิริวัช ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
193 นายปริญญา ภูหวล ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
194 นางสาวญาณิศา ทองพูน ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
195 นางสาววันนิภา ยาตรา ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
196 นางสาวอรุณรัตน์ อยู่ภักดี ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
197 นางจิรา โสภณจริยกิจ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
198 นางสาวธันยนันท์ ภัทรเจริญลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
199 นางนพมาศ ประวัฒโณ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
200 นางสาววรวลัญช์ คงกัน ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
201 นางสาวศศิธร แกล้วกล้า ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
202 นางสาวนิภาพร ลอยหา ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
203 นางสาวชิณิญาศ์ เดชเทวี ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
204 นางประนอม อินทะวุธ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
205 นางสาวมนัสวัน เลาหะวลีสันติ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
206 นางรวินท์พร เสถียรดิลกรักษ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
207 นางเนาวรัตน์ นุชอุดม ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
208 นางสุชาดา เทพสงวน ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
209 นางชไมพร พึ่งอิ่ม ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
210 นางรวิ อยู่สมบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
211 นางสาวนภัสนันท์ บุญมามาก ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
212 นางสาวนงนุช พรหมมาศ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
213 นางสาวนันท์นภัส การะเกด ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
214 นางอรพิน บัวเมือง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
215 นางสมประสงค์ หุ่นท่าไม้ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
216 นางอุษา โพธิ์แก้ว ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
217 นายคุณัสนันท์ ยอดรัก ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
218 นายมงคล จ่าจำรูญ นักการภารโรง กรรมการ  
219 นายอภิสิทธิ์ สินสมุทร นักการภารโรง กรรมการ  
220 นายชลธิต สมความคิด ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
221 นายกฤษดากร สังข์ทอง ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
222 นางภัคมนตร์ เจริญสุข ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการ  
223 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย ครู คศ.1 กรรมการ  
224 นายกฤษณะ ศรีมาลา ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพัน่ธ์  
225 นางสาวสุพรรษา ผ่องมณี ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพัน่ธ์  
226 นางสาววันทนีย์ หวังเจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการและเลขานุการ  
227 นางสาวชูศรี แดงเผือก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการและเลขานุการ  
228 นางอนงค์ พลเยี่ยม พนักงานราชการ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการและเลขานุการ  
229 นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล ครู โรงเรียนวัดใหญ่ กรรมการและเลขานุการ  
230 นางมณฑาทิพย์ เมืองสวรรค์ ครูธุรการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กรรมการและเลขานุการ  
231 นายทศพร ธรรมประทีป ครู คศ. 1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ  
232 นายประพันธ์ ขันสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ  
233 นางสาวกาญจนา พระภักดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ  
234 นางสาวชลธิชา ธีรปัญญาธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ  
235 นางสาวสุปราณี ศรีนวลจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ  
236 นางสาวไพลิน บุตรลพ ครูอัตราจ้างโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ  
237 นายพรชัย จงสุวัฒน์ชัย ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ  
238 นายไพโรจน์ เอื้อเฟื้อ ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ  
239 นางสาวอังสุมา อบภิรมย์ ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพัน่ธ์  
240 นางเดือนนภา สริทัย ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกกรการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
241 นายขจิตพงศ์ ลาภโชค ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกกรการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
242 นางจันทนา ศรีหิรัญ ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกกรการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
243 นายไพโรจน์ เอื้อเฟื้อ ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
244 นางสาวสุพรรษา วิทยพันธ์ ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
245 นางสาวศนิตา มีสกุล ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
246 นางประกายรัตน์ ดรุณพันธ์ ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
247 นางอารีย์ เทพรัสมี ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
248 นางอัจฉรา กลยนีย์ ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
249 นายสมชาย ธีระโชติ ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
250 นางเนตรทราย มีวัฒนา ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
251 นางลอองดาว ภิญโญวุฒิไกร ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
252 นางศิริมา ทองแท่ง ครูโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
253 นายชัยธช วณิคพันธ์ุ ครูโรงเรียนวัดแพรกษา กรรมการตัดสิน  
254 นายวันชนะ วุฒิทศพร ครูโรงเรียนพิบูลประชาบาล กรรมการตัดสิน  
255 นายธนายุต เขียวแสน ครูโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 กรรมการตัดสิน  
256 นางสาวนิยะดา ทองอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสิน  
257 นางสาวพรทิพย์ เกไธสง ครูโรงเรียนวัดบางโปรง กรรมการตัดสิน  
258 นายไสว เทียนยิ้ม บุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม กรรมการตัดสิน  
259 นายสุรีย์ บวรอิทธิกร ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
260 นายไพบูลย์ ดรุณพันธ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสิน  
261 นายนฤเบศ ดวงดูสัน ครูโรงเรียนสมุทรปราการ กรรมการตัดสิน  
262 นายธนวุฒิ สุวรรณ ครูโรงเรียนสมุทรปราการ กรรมการตัดสิน  
263 นายสุชา สนธิเดช ครูโรงเรียนสมุทรปราการ กรรมการตัดสิน  
264 นายธนัญชัย บุณยรัตพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กรรมการตัดสิน  
265 นางสาวชฎาพร สุกร์มณี ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กรรมการตัดสิน  
266 นายคุณากร เนตรสืบสาย ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กรรมการตัดสิน  
267 นางมะลิ บุตรคำโชติ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ กรรมการตัดสิน  
268 นางสาวลภัสรดา ไววิลา ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ กรรมการตัดสิน  
269 นายมานิต ปัตถา ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ กรรมการตัดสิน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
kpnont@gmail.com Tel. 081-4112594
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]