รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.52 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางปิ้ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชาแสน
2. เด็กชายรพีภัทร  เปรมกมล
 
1. นางสาวจงกลณี  ทองชุม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายธเนศ  พินิจสอน
2. เด็กชายศิริโชค  ภูมาตนา
 
1. นางสาวอัญชุลี  ฉัตรพุก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเสริม
2. เด็กชายมงคล  ทิมภู่
 
1. นายวิโรจน์  อิโน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายณภพ  อ่อนสิงห์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสมพร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลาลาด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 1. เด็กชายคุณานนท์  สุขขีชล
2. เด็กชายวทัญญู  บุญดี
 
1. นายเอกพงศ์  ปิ่นเงิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโปรง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เหรียญวรากร
2. เด็กหญิงพรรณิภา  จุ้ยเนตร
3. เด็กชายอัครเดช  บุญหรั่ง
4. เด็กหญิงอารดา  สาถิน
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ดำทองสุก
 
1. นายภูสิทธิ์  จันทร์ยิ้ม
2. นางสาวชนิตา  ชัยศุภวัฒน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงนฤมล  ประสานเกษม
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์  โพธิ์ชัยเลิศ
3. เด็กหญิงศศินา  ศาสัตย์
 
1. นายปริญญา  ภูหวล
2. นางสาวญาณิศา  ทองพูน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายชยุต  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  มูลราช
 
1. นางจรี  ปานทอง
2. นางสาวอัยรินทร์  เปี่ยมปิ่นเศษ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดิษลี 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  อรัญศักดิ์
2. เด็กชายพิชญา  ปะตาทายัง
 
1. นางวัญชลี  คำจริง
2. นางสาวชัชชญา  คำจริง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงกิติญา  การุณ
2. เด็กชายหัฐพล  เจริญรงค์
 
1. นางลัดดา  ปัญญาภาภรณ์ประสาท
2. นางมนทิพย์  ใบทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  มีจักร
 
1. นายศรราม  โชติบุตร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายอิทธิพล  ขาวผ่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมนวรรณ์  จรัญธนเสฏฐ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญฤทธิ์
 
1. นายศรราม  โชติบุตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วิพัฒน์โสภากร
 
1. นายเทอดชัย  แก่นยางหวาย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายวีรทัศน์  พลสงคราม
 
1. นายศิริชัย  ปลั่งเจริญศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงปราลิดา  สวรรณล้ำ
 
1. นายอรรถพล  ธรรมวงศา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงสุชาดา  ชวายวัง
 
1. นายพรหมณ์โชคน์  คนเที่ยง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  แก้วศรีนวม
 
1. นายพรหมณ์โชคน์  คนเที่ยง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาบาล 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงอริสรา  ขุนอินทร์
 
1. นางอิสรีย์  พิมลสิงห์
2. นางรัตนาภรณ์  สันตะวาลิ้ม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาบาล 1. เด็กหญิงอารยา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ประเสริฐกุล
 
1. นางอิสรีย์  พิมลสิงห์
2. นางรัตนาภรณ์  สันตะวาลิ้ม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาคะยศ
2. เด็กหญิงสวรรญา  ประกอบกิจ
 
1. นางสาวอราคิน  สงเมือง
2. นางธิดา  พรมาลัยรุ่งเรือง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงโสรยา  คุุ้มวงษ์
 
1. นายพีรสรรค์  สามิตร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 1. เด็กชายพิรภพ  อยู่โภชนา
2. เด็กชายอรุณรักษ์  เกษมาลา
3. เด็กชายเกรียงไกร  เมืองไทร
 
1. นางสาวขจิตพรรณ  บุญหาญ
2. นายชยันต์  ขันงาม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายคมสัน  สุขประโคน
2. เด็กชายจักรินทร์  หงษา
3. เด็กชายวศิน  สถาพร
 
1. พระวิเชียร  วชิรปัญโญ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนุชริน  หนองคู
2. เด็กหญิงปรารถนา  ทรายแก้ว
3. เด็กหญิงวรารัตน์  จันทร์อุ่น
 
1. นางสาวแสงรวี  พิณสุวรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขเจริญผล 1. เด็กชายเพ็ชรกมล  จรแจ้ง
 
1. นายณัฐวุฒิ  หมู่ดี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์เพ็ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขเจริญผล 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เพียรธัญญกรณ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  หมู่ดี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กชายพงศ์ศกร  ทิพย์ทวี
 
1. นายคมกฤช  ทองนพคุณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกรกนก  ริ้วทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงนพมาศ  คำพันธ์
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นายศุทธวีร์  ทองภูเบศ
 
1. นางสาววันทนีย์  หวังเจริญทรัพย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขุนณิรงค์
 
1. นางณัฐปภัสร์  พรธนพงศ์เกษม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงเพทาย  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวชุลีพร  ขำมาก
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงชัญญา  วุฒิธนานันท์
 
1. นายธานินทร์  เทียนเจริญ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างเรือนกุล
 
1. นายอภิรัฐ  รุ่งเรือง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีโฉมงาม
 
1. นางสาววันทนีย์  หวังเจริญทรัพย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกอบัว 1. เด็กชายพิสิทธิ์  ท้วมมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  นาคะเต
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  โกสิโยนุสรณ์
 
1. นางสาวสุภามาส  สุวรรณศรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนพล  สอนค้าคล่อง
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วินิจผล
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นันทวิญญู
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   ฉายายนต์
4. เด็กหญิงปิยพัทธ์ุ  สุวณิช
5. เด็กหญิงพิชชาภา  เกิดผลมาก
6. เด็กหญิงวรัทยา  วินิจผล
7. เด็กหญิงสรัญชนก  ชินวงศ์วัฒนา
8. เด็กหญิงเจนิสสา   จิรศานต์ชัย
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  ปินตา
3. นายนิทัสน์  พวงผกา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วินิจผล
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นันทวิญญู
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายายนต์
4. เด็กหญิงธฤดี  สันติวงศ์
5. เด็กหญิงปนภา  ทัศนะเทพ
6. เด็กหญิงปิยพัทธ์ุ  สุวณิช
7. เด็กหญิงพิชชาภา  เกิดมากผล
8. เด็กหญิงพิมพลอย  สันติอนุรักษ์
9. เด็กหญิงวรัทยา  วินิจผล
10. เด็กหญิงศตพร  ตันติกุล
11. เด็กหญิงศิตา  ลัคนาวัฒน์
12. เด็กหญิงสรัญชนก  ชินวงศ์วัฒนา
13. เด็กหญิงอัยยา  วาจาเกียรติ
14. เด็กหญิงเขมสิริ  ขนาดนิด
15. เด็กหญิงเจนิสสา  จิรศานต์ชัย
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  ปินตา
3. นายนิทัสน์  พวงผกา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกนก  ริ้วทอง
2. เด็กชายณรงค์เดช  เสือเฉียงเหนือ
3. เด็กชายดิสรณ์  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงทิพย์มานา  สิริประทุมทอง
5. เด็กหญิงปัทมพร  ปิ่นสกุล
6. เด็กชายวุฒิชัย  นาคผิว
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์เพ็ง
8. เด็กหญิงสุชัญญา  แจ่มจรูญ
9. เด็กชายสุรศักดิ์  มั่นคง
10. เด็กชายอลงกรณ์  มูลทรัพย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  ไมตรีจิตร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   รอดเกตุกุล
2. เด็กหญิงกัญฐิกา   โพธิ์ผลิ
3. เด็กหญิงกันจิกา   อ่วมสอาด
4. เด็กหญิงณัฐชา   ไกรเนตร์
5. เด็กชายธนวัฒน์   พิกุลแก้ว
6. เด็กชายธวัชชัย   รุ่งจำเนียร
7. เด็กชายธีรวัฒน์   รักแดง
8. เด็กชายนพรัตน์  แบบสุวรรณ
9. เด็กชายบุญญาฤทธิ์   สุทธิโชค
10. เด็กหญิงพรชนัญญ์   ประกอบผล
11. เด็กหญิงพรลภัส   พวงทอง
12. เด็กหญิงภาวิณี   บุญปลอด
13. เด็กหญิงรัตนากร   เดชเรืองศรี
14. เด็กหญิงรัตนาพร   คุ้มพงษ์
15. เด็กหญิงรุ้งตะวัน   เกษสกุล
16. เด็กหญิงวราพร   ผลอินทร์
17. เด็กหญิงวรินทิพย์   น้ำเงิน
18. เด็กหญิงสุดารัตน์   วรรณุทัศน์
19. เด็กหญิงอรณิชา  สร้อยพา
20. เด็กหญิงอลิชา  ธรารักษ์
 
1. นายวิทยา  เทพสงวน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกอบัว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตั้งจิตต์รักชอบ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์หอม
3. เด็กชายกฤษณ  สำเนียงดัง
4. เด็กชายกฤษณุ  เหล็กกล้า
5. เด็กชายขวัญ  เจริญชนาพร
6. เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมเส็ง
7. เด็กหญิงปนัดดา  ดีโลนงาม
8. เด็กหญิงปานแก้ว  ชมเพ็ง
9. เด็กหญิงพรธิภา  บุษรารัตนโกเมน
10. เด็กหญิงพรพรรณ  บุษรารัตนโกเมน
11. เด็กหญิงพัชรา  โพธิ์ทอง
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  เภาสูตร
13. เด็กชายพิสิทธิ์  ท้วมมณี
14. เด็กชายภัทรพงษ์  รักบุญ
15. เด็กหญิงวรรณิสา  แจ้งสว่าง
16. เด็กชายวศิน  จ้อยศิริ
17. เด็กหญิงวสิตา  แนบบุญ
18. เด็กหญิงศรีวรรณ  คนึงคิด
19. เด็กชายสุนทร  เรือด
20. เด็กหญิงสุภาพร  จำพรต
21. เด็กชายเกษมศักดิ์  จุ้ยยิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  นาคะเต
2. นายหาญชัย  สมบูรณ์พันธุ์
3. นายปรีชา  ลิ้มสุริยวงศ์
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญเพ็ง
5. นางสาวจุฑาภรณ์  เลิศศรี
6. นายศุภมิตร  โคตรชา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกิดทวี
2. เด็กหญิงกรกนก  สระทองเคน
3. เด็กหญิงกัลยา  แสงเผือก
4. เด็กชายกิตตินัฐสิทธิ์  ไชยนุรักษ์
5. เด็กชายจิรพัฒน์  ขาวมี
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยินดี
7. เด็กชายณัฐพงศ์  ยิ้มถนอม
8. เด็กชายณัฐพล  แก้วประดับ
9. เด็กหญิงณัฐวดี  เคารพ
10. เด็กชายต้นตระการ  วงศ์แก้ว
11. เด็กชายธนธรณ์  กางทา
12. เด็กชายธีระพล  สังข์รอด
13. เด็กหญิงนภาพร  พลศรี
14. เด็กชายปฏิภาณ  แสงศิริ
15. เด็กหญิงพิชชา  บุนนาค
16. เด็กหญิงพีรดา  มีสัมฤทธิ์
17. เด็กหญิงภาวินี  พรวนสูงเนิน
18. เด็กหญิงภาสิณี  บุญห้อย
19. เด็กชายภูมินทร์  ทรวดทรง
20. เด็กหญิงมุกข์ภิมณ  โตมากรักษา
21. เด็กหญิงรัตติกาล  พุฒวันเพ็ญ
22. เด็กชายวรภัทร  ขอบังกลาง
23. เด็กชายวีริศ  สินชัย
24. เด็กชายศิริวรรณ  วงษ์แสน
25. เด็กชายศิวัช  สุขสุสันต์
26. เด็กชายสิทธา  กาญจนจันทร์
27. เด็กหญิงอนัญญา  พลสัสัง
28. เด็กหญิงเกณิกา  พัวสุริยัน
29. เด็กชายเกียรติขจร  ชูก้าน
30. เด็กหญิงไอรดา  เปลื้องศิริ
 
1. นายสุรพล  แสนฤทธิ์
2. นางสาวสุจิตรา  โสมนัส
3. นายณัฐวิชช์  นิธิยาเมธาวัชร์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีเฉลิม
2. เด็กหญิงกนกนารถ  ปิยะไทยเสรี
3. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชนะกลาง
4. เด็กหญิงกมลพรรณ  คณุตม์กุลโรจน์
5. เด็กชายกมลศักดิ์  มโนรัตน์
6. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงเหลี้ยม
7. เด็กชายคงยศ  คงมาลา
8. เด็กหญิงจันทนิดา  สวัสดิ์ลาภ
9. เด็กชายจิรัฏฐ์  พุทธศรี
10. เด็กหญิงณฤดี  พึ่งนิล
11. เด็กหญิงณหทัย  เนตรประมงค์
12. เด็กหญิงณัฐชา  แป้นสุวัน
13. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ศรีสังข์
14. เด็กหญิงธนพร  ทองประเทือง
15. เด็กหญิงนรรัตน์  สุราราช
16. เด็กหญิงปวีธิดา  แสงสุธา
17. เด็กหญิงปัญญาพร  นิทอินย์
18. เด็กหญิงปาริภา  เขตเจริญ
19. เด็กหญิงปารียา  บัวงาม
20. เด็กหญิงพนิตนัน  ธรรมวงษา
21. เด็กหญิงพรชนกน์  ลิจันท์
22. เด็กหญิงพรสุนีย์  นิลอาธิ
23. เด็กหญิงพิสา   แสงทอง
24. เด็กหญิงรุจิรา  อ่อนใจดี
25. เด็กหญิงรุ่งศิริ  ปิยไทยเสรี
26. เด็กหญิงวรญา  สุขแก้ว
27. เด็กชายวรฤทธิ์  รุ่งสว่าง
28. เด็กหญิงวาสนา  สามแก้ว
29. เด็กหญิงวิชชุดา  รักษาภักดี
30. เด็กหญิงวิภาดา  ขันทเวช
31. เด็กหญิงศศิฉาย  เพียรภักดี
32. เด็กหญิงสุชาดา  ถาวรเจริญ
33. เด็กหญิงสุภาพร  หีบแก้ว
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ถนอมรักษ์
35. เด็กหญิงเฌอมา  แสงทอง
36. เด็กหญิงเณศรา  ทรุงรูป
 
1. นางสาวพชรรัชต์  ยศคำแหง
2. นายชัชวาลย์  งามขำ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงธิดาพร  ธิอ้าย
3. เด็กหญิงนันทวดี  ภาริตา
4. เด็กหญิงศิริธร  พงษ์พัฒน์
5. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีเกตุ
6. เด็กหญิงแคทรียา  มูลมิน
 
1. นายภูมิวัฒน์  ชาภิรมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีชัยประชา  รักษาศรี
3. นายสำเริง  สละสำลี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายพลวัต  เชาวรานนท์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวปภานัน  คล้ายมงคล
 
1. นายอนุกร  ศาตากร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายอานนท์  ดวงดารา
 
1. นางภัทรศรี  ไกรพินิจ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แป้นน้อย
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. นายวีระวุฒิ  เถาเบา
 
1. นางบังอร  แก้วกองแสง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายอานนท์  ดวงดารา
 
1. นางภัทรศรี  ไกรพินิจ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอาภา  ศรีตระเวน
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงปาลาลี  พิริยะมงคลสุข
 
1. นางสาวสุจิตรา  โสมนัส
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายยศกร  ทิมรัตน์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไตรภูมิ
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายยศกร  ทิมรัตน์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  พิชยานนท์
 
1. นางสาวชาธิษากมณฐ์  ธิติกุลธรณ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จิวิริยะวัฒน์
 
1. นางสุวรรณา  ไข่ฟัก
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไตรภูมิ
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายธนพัฒน์  สงวนจีน
 
1. นางสาวสุภาวดี  สังขรัตน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ชุติพันธ์เจริญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  สังขรัตน์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ภูครองนาค
2. เด็กหญิงกิตติมา  นนสุวรรณ
3. เด็กหญิงกุลนันท์  ระยับแสงรุ้ง
4. เด็กหญิงชมภูนุช  รัตนชัย
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรสุนทร
6. เด็กหญิงฐิติดา  เสือเนียม
7. เด็กหญิงณัฏฐชา  พึ่งทรัพย์
8. เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  โพธิ์นิมิต
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ
10. เด็กหญิงณัฐรัตน์  พร้อมมูล
11. เด็กหญิงณิชาดา  เบญจกุลกฤตยา
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทัยธนานนท์
13. เด็กหญิงนัท  หน่อแสง
14. เด็กหญิงบุญธิชา  พัดลือศรี
15. เด็กหญิงปุณยวีร์  มีสุขมาก
16. เด็กหญิงพิณฆเนศร  เฉลิมพงษ์
17. เด็กหญิงพิมพิมล  ศรีเสนาะ
18. เด็กหญิงพิยดา  งามแสงแข
19. เด็กหญิงพิรญาณ์  บุนนาค
20. เด็กหญิงภาวิณี  ขุนเภา
21. เด็กหญิงภิญญาพัชร์  อริยหิรัญฐิติ
22. เด็กหญิงยุพเรศ  ชุมนุม
23. เด็กหญิงรวิภา  ไชยโพนงาม
24. เด็กหญิงศิริวัฒนา  แก้ววิชิต
25. เด็กหญิงสุประวีณ์  ลภัสกิตติพงศ์
26. เด็กหญิงสุมิตรา  แย้มกลิ่น
27. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ทองเกลี้ยง
28. เด็กหญิงอารยา  อยู่อ้น
29. เด็กหญิงเยาวภา  ยืนยาว
 
1. นางสาวกุลชาติ  เกาะลอย
2. นายธนกฤต  ลาภสถิรกุลย์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดอนศรีคุ้ม
2. เด็กหญิงฐาปนี  บุตรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงทิชากร  ค่อมสิงห์
4. เด็กชายธนากร  เหขุนทด
5. เด็กชายธีรภัทร  วงษ์มา
6. เด็กชายนำโชค  บัวประเสริฐ
7. เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ชลินธุ
8. เด็กชายวรฤทธิ์  ช่วงโชติ
9. เด็กหญิงศุภัทรษร  สุระสุรางค์
10. เด็กชายสราวุธ  แสวงทรัพย์
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แสนสุขสมศักดิ์
2. นางสมประสงค์  เกตุฉันท์
3. นางอุษา  โพธิ์แก้ว
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายจตุรภุช  ฉลาดกิจ
2. เด็กหญิงณภัทร  สินธุวัฒนวิบูลย์
3. เด็กชายธนนันท์  ทองใบ
4. เด็กชายนราทร  ศรีประสงค์
5. เด็กหญิงพิชามญธุ์  จันทราภรณ์
6. เด็กหญิงรินลดา  อินทร์สว่าง
7. เด็กชายวรินทร์  สร้อยจีบ
8. เด็กหญิงอนุช  เจิมพันธ์นิธ
 
1. นางภัทรศรี  ไกรพินิจ
2. นางสาวสุภามาส  สุวรรณศรี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญโต
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนินบท
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ซุยพิมพ์
4. เด็กหญิงขวัญเรือน  ซุยพิมพ์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  วาตะเจริญ
6. เด็กหญิงวริศรา  น่วมเจิม
7. เด็กหญิงสุชัญญ์ญา   กุลอุปฮาด
8. เด็กหญิงสุณิศา  มะลิรุ่งเรือง
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
3. นางสาววัจนาภรณ์  พื้นผา
4. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลมณี  แสนสมศักดิ์
2. เด็กหญิงญารินดา  เสนหล้า
3. เด็กหญิงนงนภัส  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงปนิตา  วงษ์ตา
5. เด็กหญิงภัสส์ศา  กุลอุปฮาด
6. เด็กหญิงอมรฤดี  พนมศักดิ์โยธิน
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
3. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
4. นางสาววัจนาภรณ์  พื้นผา
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์กานต์  ทองสีขาว
2. เด็กหญิงชนิดา  โคตรศักดิ์
3. เด็กหญิงชนุดา  โคตรศักดิ์
4. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ช้างคำ
5. เด็กหญิงปนันดา  ยะรังวงษ์
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุทธมา
7. เด็กหญิงสุคนทิพย์  สุทธิเมฆ
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อนุสาสุนีย์
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
3. นางสาวปุณยนุช  ืทองแท่ง
4. นางมณี  เนื่องนาคา
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงธัญชนก  โกสิโยนุสรณ์
3. เด็กหญิงปราวีณา  กาญจนา
4. เด็กหญิงปานรวี  รุ่งกรุด
5. เด็กหญิงปุญญิศา  หนูเผือก
6. เด็กหญิงพรรณิภา  พลอยสุวรรณ
7. เด็กหญิงลักษิกา  โพธิ์เงิน
8. เด็กหญิงอริสรา  เปี่ยมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภามาส  สุวรรณศรี
2. นางภัทรศรี  ไกรพินิจ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิถอย
2. เด็กหญิงกิตติภรณ์  ฐิติธนชัยภักดิ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  นาชัยธง
4. เด็กหญิงจิตตา  พรมชาติ
5. เด็กหญิงณภัทร  สูนไธสง
6. เด็กหญิงณัฐริกา  กลยนี
7. เด็กหญิงดารุณี  เจริญสุข
8. เด็กหญิงตันติมา  มิตรวงษา
9. เด็กหญิงปารณีย์  ศรีเทพ
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ม่วงรอด
11. เด็กหญิงศิริรักษ์  วังคีรี
12. เด็กหญิงสุภาพร  มอญจันทร์
13. เด็กชายหฤษฎ์  ชัยภิรมย์สุข
14. เด็กหญิงอนุสสรา  เบญมาตย์
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  หล่อแหลม
16. เด็กหญิงอัญชรีญา  สงวนรัตน์
 
1. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
2. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
3. นางมณีวรรณ  บุญครอง
4. นางสาวอรญา  วิเศษหอม
5. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมบัติดี
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  ช่างปรุง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคตรพัฒน์
4. เด็กหญิงณภัค  เจริญสุขโชค
5. เด็กหญิงทิพย์เนตร  ใจติ๊บ
6. เด็กหญิงนันทนัท  บาดริปราสาท
7. เด็กหญิงนิภาดา  วรสาร
8. เด็กหญิงบุษกร  เดชอัคราช
9. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สุภา
10. เด็กหญิงวีนัส  ประสาทเกษการณ์
11. เด็กหญิงสกุณา  เต็งรัง
12. เด็กหญิงสิรกรานต์  ศรีหมื่นแกน
13. เด็กหญิงสิริยากร  ชีวะพันธ์
14. เด็กหญิงอทิตยา  สมพิมพ์
15. เด็กหญิงอัญชิสา  นาคดี
16. เด็กหญิงเกศสรินทร์  แสนทวีสุข
 
1. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
2. นางสาวชญานิษฐ์  สุขพอดี
3. นางสาวอรญา  วิเศษหอม
4. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
5. นางเสาวลักษณ์  ประทีปชัชวาลย์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายชธัชพงศ์  แสงอุ่น
2. เด็กชายณัฐพล  โรจนเกียรติ
3. เด็กชายทศพร  วิจารณกุล
4. เด็กชายปกรณ์  คัณฑมาศ
5. เด็กชายไนยชน  กาไชย
 
1. นายเกศชดา  หาแก้ว
2. นางสาวชญานิษฐ์  สุขพอดี
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายนพเก้า  เจือสุวรรณ
2. เด็กชายอาทิตย์  ปิยศักดิ์ภักดี
 
1. นายเกศชดา  หาแก้ว
2. นางสาวชญานิษฐ์  สุขพอดี
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  สว่างศรี
2. เด็กชายกฤษกร  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงคุนันยา  เฟื่องปรางค์
4. เด็กชายชิตะวัน  ไชยลังกา
5. เด็กหญิงณภัทร  พัฒนธนนาท
6. เด็กชายณัฐกิตติ์  การอรุณ
7. เด็กชายณัฐพล  คิดเฉพาะ
8. เด็กหญิงณัธสุวิมล  ฐินันราเมธต์
9. เด็กชายธนกร  สงฆ์นางรอง
10. เด็กชายธวัชชัย  พุ่มสวัสดิ์
11. เด็กชายบูรพา  จันศรี
12. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สิทธิรุ่ง
13. เด็กชายพงศกร  ประทีป
14. เด็กชายพลพล  ตอพล
15. เด็กหญิงพัชราภา  หมีตี
16. เด็กหญิงพิรญาณ์  วงศ์ชาลี
17. เด็กชายภัครพล  บัวคลี่
18. เด็กหญิงรัชนีกร  จันเพ็ง
19. เด็กชายวิศรุต  เรืองพุทธ
20. เด็กชายศรศักดิ์  เนื้อทอง
21. เด็กหญิงศศินิภา  ทรงกรด
22. เด็กหญิงศิวนาถ  กล้าหาญ
23. เด็กชายศุภชัย  ทินวงศ์
24. เด็กชายสงกรานต์  แหยมประเสริฐ
25. เด็กหญิงสรวรรณ  จันเพ็ง
26. เด็กชายเจษฏาพร  แต้มโคกสูง
27. เด็กหญิงเพชรแพรวา  เงือกน้ำ
 
1. นายนันทวัฒน์  รุ่งแสง
2. นายสันทัด  บุญทวี
3. นางศิริมา  ทองแท่ง
4. นางสาวบูรนี  โพลังกา
5. นางสาวเบญจวรรณ  สุ่มมาต
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายกาญจน์  มาศศรี
2. เด็กชายจิราวุฒิ  ชาญสูงเนิน
3. เด็กหญิงจีรนันต์  ผาบจันดา
4. เด็กชายชุติพนธ์  พลศรี
5. เด็กหญิงชุติมนต์  แจ้งใจ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  น้อยพริ้ง
7. เด็กชายธนพล  สอนค้าคล่อง
8. เด็กชายนนทกร  หล่าซิว
9. เด็กชายนพพล  สว่างอารมย์
10. เด็กหญิงนาตยา  นาทา
11. เด็กชายบูรพา  บางแสง
12. เด็กชายปฐวี  เจ้ยน้อย
13. เด็กหญิงปาริชาติ  อุดมการณ์
14. เด็กหญิงปิยะธิดา  นามเวช
15. เด็กหญิงพรธิตา  วันสุข
16. เด็กหญิงพินิจดา  อินจิ๋ว
17. เด็กชายพีรพงศ์  ชายแดง
18. เด็กหญิงวนิชยา  อินรินทร์
19. เด็กหญิงศิริกานดา  เชียงกะเสม
20. เด็กชายอนุภัทร์  โรจน์ประดิษฐ์
21. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์ประเทศ
22. เด็กชายอาทิตย์  ยิ้มยวน
23. เด็กชายอิทธิวีร์  สินนภารักษ์
24. เด็กชายอินฤทธิ์  ดีดพินรัมย์
 
1. นายสันทัด  บุญทวี
2. นายนันทวัฒน์  รุ่งแสง
3. นางสาวอังสุมา  อบภิรมย์
4. นางศิริมา  ทองแท่ง
5. นางมณี  เนื่องนาคา
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 1. เด็กหญิงตอง  กอด
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์พวง
3. เด็กหญิงปภัสสร  สังข์แก้ว
4. เด็กหญิงมูเซียน  เยือน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อัศวอยู่เป็นสุข
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ภู่เผือก
 
1. นายทองคูณ  ลาพานิช
2. นายสุริยา  สาชะนำ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กชายทินภัทร  อุ่นเจริญ
2. เด็กชายพรพิรุณ  วงศ์มา
3. เด็กชายวัฒนพงษ์  จิตต์สุข
4. เด็กชายสุรกานต์  แก้วจันทร์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  รุ่งรัศมี
6. เด็กชายสุวิชชา  นรินทร์นอก
 
1. นายไกรวิทย์  ตันติเมธีศักดิ์
2. นายวัชรากรณ์  พันสิงสอน
3. นางรุ่งทิวา  ยาก่ำ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. นายจักราวุธ  แพงวงษ์
2. เด็กชายธีรเกียรติ  ศรีมงคล
3. เด็กชายภัครินทร์  เครือเนียม
4. นายภูวนาท  สีโสภา
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนเพื่อน
6. เด็กชายสุรศักดิ์  ชัยเม็ง
7. นายอภิรักษ์  หงษ์วิไล
8. เด็กชายเจษฎา  รักษาเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ชีวันโชติบัณฑิต
3. นายสุภาค  มงคลชัย
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ณ วันดี
2. เด็กหญิงอริศรา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงอารียา  บุญเสริม
 
1. นางอโนชา  เอกพรประสิทธิ์
2. นางอรุณี  ขาวไพบูลย์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงอรนภาวรรณ  เฮ่าฮู่เทียน
3. เด็กหญิงโสรยา  คุ้มวงษ์
 
1. นายสิทธิโชค  ฉิมวัย
2. นางสาวอคปภา  สุขอัจจะสกุล
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยกเจริญ
2. เด็กหญิงดวงพร  สุวรรณชัย
 
1. นายอนันต์  พรมเสนสา
2. นายโอฬาร  สร้อยทอง
 
85 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บานทอง
2. เด็กชายเขมกร  พร้าก้อน
 
1. นางสาวกัณฐรัตน์  ช้างกลาง
2. นางสาวกัลยากร  เสียงเย็น
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โกนสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุญรัตน์  จันอับชอบ
3. เด็กชายปราโมทย์  สุวรรณปัญญา
 
1. นางวิจิตรา  กิตติราช
2. นางสุจินันท์  นิลเพชร
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายวณัฐพล  นครเขตร์
2. เด็กชายอนุชา  เพชรประไพ
 
1. นายชัยณรงค์  กลิ่นอยู่
2. นางสาวฐิติญากรณ์  พานิชการ
 
88 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายสุทธิไกร  พิพัฒน์พุฒิไพศาล
2. เด็กชายอลงกรณ์  สุริยะ
 
1. นายศรายุทธ  ตุตะเวช
2. นางสาวรัดดาวัลย์  เขื่อนคำ
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายจิณณพัต  สุดสายตา
2. เด็กชายธนกฤต  วงศ์โอภาส
 
1. นางพราวนภา  เวียงคำ
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายจิรายุ  ธรรมประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐกร  ดวงเดือน
 
1. นายปรีชาชาญ  รุ่งเรือง
2. นายนรภัทร  สิงห์นวล
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวัชราพร  เสาวรัตน์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  จันทร์สอน
 
1. นางสาวพรรวดี  หวังผล
2. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มันยังน้อย
2. เด็กหญิงวิสินี  บำรุงนา
 
1. นายศรายุทธ  ตุตะเวช
2. นางสาวรัดดาวัลย์  เขื่อนคำ
 
93 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเก้า 1. เด็กหญิงนัทวรรณ  ปันคำ
2. เด็กหญิงปริศรา  พุ่มพันธ์
 
1. นายจตุพล  พรมรินทร์
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายชนินทร์  วงษ์หงษ์
2. เด็กหญิงแสงเพ็ญ  โพธิ์จันทร์
 
1. นายไกรสรณ์  แก้วกองแสง
2. นางสาวอัญชลี  มาลัยหวล
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนพรัตน์  นาราช
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  มามาก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงค์มณี
2. นางสาวพนิตา  รุ่งเรืองประมง
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ระติเดช
2. เด็กชายมนัสทชัย  ทรัพย์ศรี
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ทองปอนด์
 
1. นายฉัตรชัย  พรมจิตร
2. นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย
 
97 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กชายธเนศ  ชมบุญ
2. เด็กชายพีรดนย์  พรมมาก
3. เด็กชายรัตนชัย  เราสูงเนิน
 
1. นายเชษฐา  เพลินจิตต์
2. นางสาวบังอร  อ่อนอภัย
 
98 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรือง
2. เด็กชายรัฐกิจ  อะโรคา
3. เด็กหญิงเดือนนภา  ดอกไม้แก้ว
 
1. นางจงลักษณ์  การะเกต
2. นางสาวอรุณ  ไชยคต
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายพงศธร  วรรณพิรุณ
2. เด็กชายอรรถพล  สมบัติ
3. เด็กชายอานัส  แสงมณี
 
1. นางสาวอัจษฎา  มะจุเงิน
2. นางสาวนางสาวสุกฤตา  นิตยโรจน์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายฤทธิ์ดำรง  เชื้อคำสิงห์
2. เด็กชายศรีวิชัย  พุฒศิริ
3. เด็กหญิงเบญทิพย์  สิงห์นวน
 
1. นางภาวลักษณ์  เจริญมโนพร
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางปิ้ง 1. เด็กหญิงวนิดา  กัลยานุช
2. เด็กหญิงศิริกุล  โพธิ์รัตน์
3. เด็กหญิงสุนันทา  คำศรี
 
1. นางสาวเฟื้องฟ้า  แก้วปัญญา
2. นางวิลาวรรณ  ชังสัตรู
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนพล  แสงนรินทร์
2. เด็กชายรัตนโรจน์  สอาดศรี
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วีระประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นางพรรณชนก  มีมงคล
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงนันทนา  ทัศเกิด
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ธรรมศร
4. เด็กหญิงพรรวษา  เชื้อเงิน
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วานนท์
6. เด็กหญิงอุษณี  ทองบางพึ่ง
 
1. นายกิตติศักดิ์  อัครโสภณ
2. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  มุทธเสน
3. นางสมัย  โยทะคง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รอดจริง
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทร์เทศ
3. เด็กหญิงนรินทร  ก๋งมีประเสริฐ์
4. เด็กหญิงสุภัชชา  สุดชะเนย์
5. เด็กหญิงสุภาวิกา  โพธิสาร
6. เด็กหญิงแพรพลอย  ชาตะ
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงจริยา  สาระภา
2. เด็กหญิงนฤมล  คำตาล
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  พงษ์สงวน
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุดเจริญ
2. นางเสาวนิจ  ทองมูล
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนันทิชา  โกวิทยาพันธุ์
2. เด็กหญิงภูธนิสา  ภู่ธูป
3. เด็กหญิงภูริดา  สมพันธ์
 
1. นางสาวสมร  บุญโภค
2. นางสาววรรณ์วิภา  ใจธะนะ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทร์ปรียา  จิระตระกูลรัตน์
2. เด็กหญิงลฎาภา  กิตติ์ชญานนท์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เมธาสมภพ
 
1. นางลอองดาว  ภิญโญวุฒิไกร
2. นางสาวปวริศา  ลือโสภา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงธิดาพร  ธิอ้าย
2. เด็กหญิงผกามาศ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญอยู่
 
1. นางสาวรถชรินทร์  กองเพชร
2. นายสมชาย  เพ็งลาภ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฎธนิช  วิภาตวรรณะ
2. เด็กชายธนวรรธน์  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงสุธิดา  บุญเลิศ
 
1. นางเนตรทราย  มีวัฒนา
2. นางอัจฉรา  กลยนีย์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ฟองหิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงอภิญญา  หลากจิตร
3. เด็กหญิงแสงรุ่ง  โพธิ์ทรง
 
1. นางสาวศุภมาศ  เผื่อนด้วง
2. นางพรรณชนก  มีมงคล
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 1. เด็กหญิงจารวี  โอดไธสง
2. เด็กหญิงภัทนภา  บุญครอบ
3. เด็กหญิงวรรณษา  สายวรณ์
 
1. นางสาวฤทัยรักษ์  ดำทองสุก
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองนพคุณ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ชัยหมอน
3. เด็กหญิงเกวลิน  อรุณมนต์พัฒนา
 
1. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
2. นางสาวสาวิณี  ไมตรีแพน
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำภีร์
2. เด็กหญิงฐิติยาวดี  มุกดาสนิท
3. เด็กหญิงสาธิตา  ดีรุจิเจริญ
 
1. นายมนูญ  จันทร์ศักดิ์ศรี
2. นางสาวสรัญญา  เรือนเรือง
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมพงษ์
2. เด็กหญิงกัลยา  นิติ
3. เด็กหญิงสุวรรณกัลยา  ทองสาย
 
1. นางสาวพรรษา  อินทร์สวัสดิ์
2. นางสาวพนิตา  ไชยเทพ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  แต้ประยูร
2. เด็กหญิงรุ้งสีชมพู  รินพรุ้ม
3. เด็กชายศิลา  บุญร่วม
 
1. นางสาวดวงพร  พงศ์อภิโชติ
2. นางทัศนีย์  พรหมทอง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แย้มขยาย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  รักษี
3. เด็กชายวิชุกร  คงประกอบ
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
 
117 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายกีรติ  คะนะโยธิน
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กรทอง
3. เด็กชายณัฐฑชา  โหงวเกร็ด
 
1. นางวนิดา  ขามชู
2. นางสาวสาวิทย์ตรี  สาแก้ว
 
118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงชาราดา  กอแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขำหิรัญ
3. เด็กหญิงพุฒิธาดา  ยิ้มรัตนานุวัตร์
 
1. นางสาวธารทิพย์  จึงสิริรุ่งเรือง
2. นางสาวจิราพร  พุ่มเรือง
 
119 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดอนงูเหลือม
2. เด็กชายวรรณศิลป์  ฉิมบรรจง
3. เด็กชายวันชัย  พุทธิกุล
 
1. นางลัดดา  ปัญญาภาภรณ์ประสาท
2. นางน้ำอ้อย  เพ็ชรวิภาต
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กชายธีระพล  แปขุนทด
2. เด็กชายรพีภัทร  ดิษฐเทศ
3. เด็กชายเฉลิมพล  อนันตสมบูรณ์
 
1. นางอัชลีย์  บัวทรง
2. นางจุฑามณี  อัครวงษ์
 
121 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สงเคราะห์
2. เด็กชายณัฐนนท์  วิลาชัย
 
1. นางสาวอวัสดา  สมจิตร
2. นางสาววรุณี  เทียนแก้ว
 
122 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงฉันทยา  ศรพุทธาญาติ
2. เด็กชายศุภสิน  พลายเถื่อน
 
1. นายนิวัติ  โชติศรีนิล
2. นางปราณี  ด้วงทอง
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายปิยชนน์  อ่ำสวัสดิ์
 
1. นางสาวชนัฐปภา  วิริวัช
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงณัฐฐิญา  วุฒิโตกุล
 
1. นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพยิ่งยง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงมนัสวี  เครือศรี
 
1. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐพร  อินเรือน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พวงวงษ์
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กชายเจษฎา  เถื่อนสันเทียะ
 
1. นางสาวกัญจนภัค  คำปรีชา
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  สายแสง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเรือง
3. เด็กหญิงธัญญาพร  ดาษพินิจ
4. เด็กหญิงศิลินดา  เต็งวิเศษ
5. เด็กหญิงสุฑารัตน์  โตประเสริฐศักดิ์
6. เด็กหญิงสุพินญา  ยอดโพธิ์
7. เด็กหญิงเปมิกา  ม่วมกระโทก
 
1. นายยุทธนา  พิพรพงษ์
2. นางกัญญ์ณพัชญ์  รัญสันเทียะ
3. นางสาววรรธนภรณ์  ศรีสุข
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายสรสิช  บุญมาก
 
1. นายสมชาย  กาเมือง
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายกิตติภัส  ขำสีสด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เหล็กเพ็ชร
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายก้องภพ  จงจิรจิต
 
1. นายพุฒินันท์  นาคบุตร
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายบริพัตร  กัปปะหะ
 
1. นางสาวชุติมา  ก้อนทรัพย์
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู่สร้าง 1. เด็กชายอรรถชัย  มั่นยืน
 
1. นางสาวบัณฑิดา  ศุพุทธมงคล
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พันบุรี
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมล  หลำลาย
 
1. นางวรนุช  โหงวสอาด
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแค 1. เด็กหญิงสราสิณี  แก้วภู
 
1. นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร
 
137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายกนกมงคล  ทองแน่นสิรินันท์
2. เด็กชายสัญชัย  จันทรเจริญกิจ
3. เด็กชายอนุพงศ์  ฉิมแก้ว
 
1. นายชวลิต  พฤกษจำรูญ
2. นางเสาวนีย์  เพ็ชรสงค์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กหญิงจันทิมา  มะโนคล้าย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายธีรพงษ์  โกยเงิน
 
1. นางสาวชวัลรัตน์  แจ่มสุข
2. นางวัลภา  แสงสมดี
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กชายพรเทพ  ชาวไร่เงิน
2. เด็กชายพลภูมิ  รักษ์มาตุภูมิ
3. เด็กชายอมรเทพ  บุญฤทธิ์
 
1. นางเฉลา  ละมูลมั่ง
2. นางสาวสุชัญญา  นามพรม
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายวงศธร  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงสงบ  สุนทร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์สี
 
1. นางศิธัญญา  บุญเสริม
2. นางสาวศิริจันทร์  สุหร่าย
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กชายทรัพย์สิน  เจริญสุข
2. เด็กชายปวิตร  จอมกลาง
3. เด็กชายศุทธิเกียรติ  ปริญญาพล
 
1. นางปราณี  ด้วงทอง
2. นางสาวกาญจนา  จันทร์แดง
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญปลูก
2. เด็กชายนนทพัทธ์  การุณ
3. เด็กชายอานนท์  ปาลกะวงศ์
 
1. นางกัญญ์ณพัชญ์  รัญสันเทียะ
2. นายยุทธนา  พิพรพงษ์
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญมาก
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ก๊กพิพัฒน์
3. เด็กชายเตชินต์  อินทนู
 
1. นางเฉลา  ละมูลมั่ง
2. นางสาวสุชัญญา  นามพรม
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎิ์  นาคบุตร
2. เด็กชายภรัณยู  สาพิมาน
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สว่างศรี
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1. เด็กชายกีรติ  แสนสุข
2. เด็กชายพิทยา  ราชปักษา
 
1. นางสาววิภาวี  ฟุ้งเฟื่องวงศ์
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กชายธนดล  ดิสวิมูล
2. เด็กชายวัชระ  วงศ์ธรรม
3. เด็กหญิงสุรธัดดา  กล่อมใจเย็น
 
1. นางสาววรรณวิภา  ตรุษงาม
2. นางสาววลัยภรณ์  บัวคลี่
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงชนกสุดา  มุสิผล
2. เด็กชายภาคิม  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงอพิญญา  เขียวป้อม
 
1. นางลัดดา  ปัญญาภาภรณ์ประสาท
2. นางสาวจินตนา  ชูช่อแก้ว