หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 3 7 6
2 003 โรงเรียนคลองกันยา 12 20 18
3 005 โรงเรียนคลองบางกระบือ 15 41 18
4 006 โรงเรียนคลองบางกะสี 8 13 10
5 007 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 14 30 22
6 009 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 25 49 39
7 008 โรงเรียนคลองบางแก้ว 13 26 17
8 011 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 4 9 4
9 012 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 4 8 6
10 013 โรงเรียนคลองพระยานาคราช 21 50 36
11 014 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 5 8 5
12 015 โรงเรียนคลองสะบัดจาก 0 0 0
13 016 โรงเรียนคลองหลุมลึก 8 18 12
14 004 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 8 56 26
15 018 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 17 28 20
16 019 โรงเรียนตลาดคลองสวน 0 0 0
17 020 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 23 66 37
18 021 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 2 5 2
19 026 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 18 33 26
20 027 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 0 0 0
21 029 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 12 19 16
22 031 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 11 33 22
23 032 โรงเรียนปากคลองมอญ 0 0 0
24 033 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 20 41 31
25 036 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 26 66 37
26 037 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 10 21 10
27 038 โรงเรียนวัดกาหลง 0 0 0
28 039 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 35 67 43
29 041 โรงเรียนวัดคอลาด 0 0 0
30 043 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 11 27 17
31 044 โรงเรียนวัดนาคราช 0 0 0
32 045 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 16 38 29
33 046 โรงเรียนวัดบัวโรย 5 13 8
34 049 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 0 0 0
35 050 โรงเรียนวัดบางบ่อ 17 32 23
36 051 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 5 10 6
37 052 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 43 129 68
38 053 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 23 73 40
39 054 โรงเรียนวัดบางเพรียง 20 40 32
40 047 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 12 25 16
41 048 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 21 44 25
42 055 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 2 6 2
43 058 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 10 35 16
44 057 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 17 31 24
45 059 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 12 22 12
46 060 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 34 81 36
47 061 โรงเรียนวัดลาดหวาย 15 22 19
48 062 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 30 63 46
49 063 โรงเรียนวัดสร่างโศก 3 6 3
50 064 โรงเรียนวัดสลุด 13 57 27
51 065 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
52 066 โรงเรียนวัดสีล้ง 5 10 7
53 067 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 1 1 1
54 071 โรงเรียนวัดหนามแดง 33 71 51
55 072 โรงเรียนวัดหัวคู้ 2 4 2
56 040 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 6 18 11
57 056 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 15 30 17
58 068 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 27 53 28
59 070 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 20 39 31
60 042 โรงเรียนวัดโคธาราม 12 21 18
61 080 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 0 0 0
62 081 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 16 44 25
63 082 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 0 0 0
64 083 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 16 39 21
65 084 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 26 48 35
66 086 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 29 107 51
67 085 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 34 101 52
68 017 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 0 0 0
69 022 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 23 66 34
70 024 โรงเรียนเทวะคลองตรง 0 0 0
71 025 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 13 42 15
72 023 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 25 62 33
73 028 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 0 0 0
74 030 โรงเรียนประภามนตรี 3 17 43 30
75 035 โรงเรียนยินดีวิทย์ 8 19 16
76 073 โรงเรียนศรีดรุณ 0 0 0
77 074 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 0 0 0
78 075 โรงเรียนสาธิตบางนา 14 22 15
79 077 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 9 17 12
80 078 โรงเรียนสารสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 0 0 0
81 079 โรงเรียนสุดใจวิทยา 7 15 12
82 088 โรงเรียนอนุบาลชลิดา 2 6 4
83 087 โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย์ 2 6 4
84 001 โรงเรียนเกวลินวิทยา 16 34 17
85 034 โรงเรียนไพรีขยาด 3 3 3
รวม 1004 2389 1457
3846

นางศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร 086-0545730
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]