รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายนรภัทร  ทรงเต๊ะ
2. เด็กชายสาธิต  ทรงเต๊ะ
 
1. นายวรกฤต  เอกธนารัฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางกะสี 1. เด็กชายปราโมทย์  โพธิ์เอี่ยม
2. เด็กชายอานุภาพ  สุจิวร
 
1. นายชุมพร  ซื่อสัตย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ภูวนารถ
2. เด็กชายภูดิส  พ่อศรีชา
 
1. นายวิศิษฎ์  ศรีอักษร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายอาทิตย์  ทองเจริญทรัพย์
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ศิริโชติ
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายชัยยศ  จุลสันเที๊ยะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดชีแสง
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำชัย
2. เด็กชายธรรมรัตน์  พ่วงแพ
3. เด็กชายปัณณธร  เปียนวม
4. เด็กชายวงศธร  ทองหล่อ
5. เด็กหญิงสายวรี  วงษ์ภา
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
2. นางสาวสมหทัย  ชื่นพลี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขำคูณวงค์
2. เด็กหญิงนันธิสา  อ่วมคุ้ม
3. เด็กหญิงนิสา  บุญมี
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  แจ้งรู้สุข
5. เด็กหญิงวันวิสา  คำแสง
 
1. นายสุพรรณ  โพธิื์สุภาพ
2. นายอำนาจ  เผือกบริสุทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คำปา
 
1. นางสาวสุดใจ  อัมพวา
2. นางสาวนุชจรี  นาเมืองรักษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงปุญญิศา  โพธิ์สุข
2. เด็กชายยุคลธร   ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสาวธีมาพร  สุขยืน
2. นางพรสวรรค์  โทแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จิ๋วบุญ
2. เด็กชายวิชิตชัย  แนวพนา
 
1. นางรัชนี  สุขรุ่ง
2. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงปัญญรัตน์  ทานะสุข
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกตุสุขำ
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายสุริเยนทร์  มูลใจทราย
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงณภัครพร  เกตุวารินทร์
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  โมบขุนทด
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงสิริประภาพร  ทองไชย
 
1. นายสถาพร  หรุ่นทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  สังดา
 
1. นายสถาพร  หรุ่นทอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ด้วงหนองบัว
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุคำภา
2. เด็กหญิงอริสรา  เวสกามี
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางวรรณา  เวสกามี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  น่วมเกตุ
2. เด็กหญิงอรสา  แก้วศรี
 
1. นางสาวจิราพร  จ้อยมีผล
2. นายฌัญชกร  ปีมะแม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงยศวดี  สีบรรเทา
2. เด็กหญิงศุภาพร  แก้วโน
 
1. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
2. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายธนารักษ์  รอดช้างเผือก
 
1. นายเอกราช  มูลผล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงชนิสรา  เหล่าผา
2. เด็กหญิงพัชรดา  ใจอยู่
3. เด็กหญิงหยาดนภา  คำวิเศษ
 
1. นางสาวปริม  มีกุญชร
2. นางสาวศันสนีย์  ดอกกุหลาบ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ภู่จรัส
3. เด็กหญิงศศิธร  แสนสี
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
2. นางสาวพิมพ์รภัช  ศรีจิราพงศ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายนภดล  ศรีเสน่ห์
2. เด็กหญิงประภาพร  อินบุญมา
3. เด็กชายวัชรพงศ์  อินบุญมา
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายพีรศิลป์  ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน  ศรีเกตุ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1. เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์ฟู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ยืนยง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 1. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงรอด
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประสพโชค  โพธิ์เกิด
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 1. เด็กชายวัชรพล  นภาประสาทพร
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน  ศรีเกตุ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สีแดง
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ทัดเจริญ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงฉันทลักษณ์  ทองสาย
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงสุธิดา  รัตนสนธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกษร
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. นางสาวสุมาลี  รินทอง
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงวนัสนรรณ์  หงษ์โต
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จุ้ยศิริ
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เวชชูแก้ว
4. เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
5. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
6. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
7. เด็กหญิงวันดี  -
8. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
3. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  ปิดสายะสังข์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แตงน้อย
3. เด็กชายนนทกร  ศรีวิเศษ
4. เด็กชายนวพล  ยิ้มพรพิพัฒน์ผล
5. เด็กชายปกรณ์  เข็มรอด
6. เด็กชายพีรวัฒน์  สร้อยฉิม
7. เด็กหญิงภัทราวดี  ภูมิคอนสาร
8. เด็กชายยุทธภูมิ  แพงสอนค่อย
9. เด็กชายรพีภัทร  จันโต
10. เด็กหญิงรสริน  เทียมชาติ
11. เด็กชายวีรยุทธ  ศรีน้อย
12. เด็กชายสุกฤฎิ์  สมบูรณ์
13. เด็กชายอัษฏาภรณ์  สรรพกร
14. เด็กชายเทพรัตน์  สาระพัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุวรรณ
2. นายชวินโรจน์  ปิติศรีชัย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 1. เด็กหญิงกมลพร  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  มีมา
3. เด็กชายจิรภัทร์  แก่นนาคำ
4. เด็กชายชินาธิป  ทองคำเปลว
5. เด็กหญิงธนกานต์  สุวรรณกลาง
6. เด็กชายธนะนัฏฐ์  สุขโภคา
7. เด็กชายพชร  สุวรรณกลาง
8. เด็กหญิงวิไลวัลย์  ศีรษะ
9. เด็กชายสิทธิกร  เพิ่มบุญเรือง
10. เด็กหญิงอารยา  ปูหนู
 
1. นายนพดล  พิพัฒน์รังสรรค์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงจิดาภา  ใจรัตนหลวง
3. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
4. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
5. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เวชชูแก้ว
6. เด็กชายบูรณ์พิภพ  กิจสถาพรชัย
7. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
8. เด็กหญิงปณรส  หมั่นเพียร
9. เด็กหญิงปณิตา  อนันตวรสกุล
10. เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
11. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
12. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
13. เด็กหญิงรมิดา  ทับจันทร์
14. เด็กหญิงวรินยุพา  ปราบพาล
15. เด็กหญิงวันดี  -
16. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
17. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
18. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
19. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจมะเริง
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
3. นายมนัส  ทับจันทร์
4. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายชัยทัช  กุลวงศ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์ปัญญา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลวงศ์
 
1. นางสาวชิดชนก  บำรุ่งวัด
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายธนพล  เสือดาว
 
1. นายเจษฎา  ดิษวงษ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงจิราภา  กะการดี
 
1. นายอนุวัฒน์  มูลอุบล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกันยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุ่นแก้ว
 
1. นางศศิชา  คล้ายแจ้ง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงแพรวารี  เสงี่ยม
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงวิภาวี  แก้วนิล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์ปัญญา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทัพชารี
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กชายธนพล  ศรีดี
 
1. นายปฏิภาณ  ศาสตร์อำนวย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิชัย
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงประภัสสร  ลาศัย
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายพัสกร  ทรงศิริ
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงนฤมล  อยู่ยืน
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  พิรักษา
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  เอกจีน
3. เด็กหญิงจิดาภา  มงคลเวหา
4. เด็กชายจีรภัทร  แร่มี
5. เด็กหญิงจีระนันท์  ศรีใส
6. เด็กชายชิตวัน  ทิพปราสัย
7. เด็กหญิงณฐพร  ประจงจัด
8. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พัสถาน
9. เด็กชายณัฐสิทธิ์   เสาเวียง
10. เด็กหญิงณัฐสิยาพิมพ์  มะสันเทียะ
11. เด็กหญิงณัฐอุษา  ผ่องใส
12. เด็กชายธนกฤต  ศรีอันยู้
13. เด็กชายธนโชติ  ฝอยทอง
14. เด็กหญิงธันวาวดี  ประคองเทียน
15. เด็กหญิงนภาพร  เอี่ยมแสน
16. เด็กชายนิติภูมิ  ภู่เวียง
17. เด็กหญิงนุชจิรา  เวฬุวนารักษ์
18. เด็กชายประวันวิทย์  เปลี่ยนสีนวล
19. เด็กหญิงปวันรัตน์  พึ่งแตง
20. เด็กชายพงศกร  มาศศักดา
21. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูลบรรดิษฐ์
22. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีวะรมย์
23. เด็กหญิงภัทรวดี  กล่อมใจ
24. เด็กชายภูผา  สาต้นวงษ์
25. เด็กหญิงภูษิตา  นารานนทชัย
26. เด็กหญิงรัฐพร  แก้วพลงาม
27. เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นหอมดี
28. เด็กชายวายุภัทร  คะเณรุพันธ์
29. เด็กหญิงศิริกาญ  พะเลียง
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยืนยง
31. เด็กชายศิริศรัณย์  ปานสาน
32. เด็กชายสิงห์หา  ศักดิ์ศินานนท์
33. เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์สงคราม
34. เด็กหญิงสุจิรา  โสวะภาส
35. เด็กหญิงสุพรรณิดา  ศรีหวาด
36. เด็กชายอนพัทย์  แก้วอำภา
37. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุบผาพันธ์
38. เด็กหญิงอรพินท์  มาศศักดา
39. เด็กหญิงอัจฉรียา  วงษ์ภักดี
40. เด็กหญิงโกลัญญา  ทองจันทร์
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
2. นายศิรวิทย์  พรรณศุขศรี
3. นางสาวผกาพร  ศาลาศัย
4. นางสาวลภัสรดา  บุตรี
5. นางสาววรรณกวี  โพธะ
6. นายกนกศักดิ์  วาสุกรี
7. นางมยุรี  พละสาร
8. นางสาววรรณวิภา  เรืองจำเริญ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงกิรณา  พลับพลา
2. เด็กชายจักรพงษ์  ช่วยวัน
3. เด็กชายจีรวัฒน์  มณีราช
4. เด็กหญิงณัชนิชา  พรหมทรัพย์
5. เด็กหญิงณัชรีพร  สุดสะอาด
6. เด็กชายปิยะชัย  เกตุมาตย์
7. เด็กหญิงมนทกานต์  บัวสุข
8. เด็กชายสุรศักดิ์  พลแรง
 
1. นางสาวสุพรรษา  คงศรี
2. นายสถาพร  หรุ่นทอง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภาคเดียว
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ใจแสน
3. เด็กชายคมสันต์  รื่นฤดี
4. เด็กชายธวัชชัย  กองหิน
5. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
6. เด็กชายพีรวัฒน์  เมืองเอี่ยม
7. เด็กหญิงภาวิตา  อดุลเจริญทอง
8. เด็กหญิงยุพิน  แซ่เฮ่อ
9. เด็กหญิงลีหัว  เรือง
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สายแก้ว
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล
3. นายจิรวัฒน์  ยังปรางค์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น่วมภักดี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
3. เด็กหญิงชวนฝัน  พูนทรัพย์สิน
4. เด็กหญิงฐิติยา  อุปมา
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กองสีผิว
6. เด็กหญิงพรชลัยย์  กบกลางดอน
7. เด็กหญิงยศวดี  ศรีสว่าง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสุภัชช์สิริ  กำจรวาณิชย์กุล
2. นางสาวภัสสรา  มูลสา
3. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
4. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ่งพิศ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เกตุกลมเกลา
4. เด็กหญิงปัณณพร  คำทุม
5. เด็กหญิงปิยมาย  อะริเอื้อ
6. เด็กหญิงพิณพิรุญ  หงษ์งาม
7. เด็กหญิงภัทรลดา  สวดมาลัย
8. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  นาคแดง
9. เด็กหญิงอัญชลี  แป้นแก้ว
10. เด็กหญิงเขมสรณ์  วนาพันธ์
11. เด็กหญิงแคทรินทร์  คำบุญเรือง
 
1. นางสาวมธุกัญญา  จันพรม
2. นางณัชชา  ยอดยศ
3. นายเอกราช  มูลผล
4. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เปลี่ยนศรี
3. เด็กหญิงปวิชญา  นาควิบูลย์
4. เด็กหญิงภาวิตา  อดุลยเจริญทอง
5. เด็กหญิงรมย์นลิน  ปูคะธรรม
6. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
7. เด็กหญิงศรัยพร  กบกลางดอน
8. เด็กหญิงอาทิตยา  เมรุวัย
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
3. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
4. นางสาวรัชดาพร  สุขหนองโป่ง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถาวร
2. เด็กหญิงจารุรีย์  จั่นมุ้ย
3. เด็กหญิงฐิติวรรณ  หอมทวนลม
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฐานสมบัติ
5. เด็กหญิงนุชจรี  ทาระพันธ์
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สากล
7. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  มลสุวรรณ
8. เด็กหญิงวศินี  วงศ์สวัสด์
9. เด็กหญิงวาสนา  แสงแก้ว
10. เด็กหญิงวิยะดา  โทสันเที๊ยะ
11. เด็กหญิงศิริพร  ศรีเจริญ
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ถนอมสุข
13. เด็กหญิงศิริโสภา  ศรีเจริญ
14. เด็กหญิงสุนิสา  วงหาริมาตย์
15. เด็กหญิงสุรารักษ์  วัฒนา
16. เด็กหญิงสุวรรณา  เบ็ญเจิด
 
1. นางสาวอนันต์ทิตา  นาคทอง
2. นางณัชชา  ยอดยศ
3. นางสาวสุชาดา  นุ้ยมีทรัพย์
4. นายอุดร  วิงวอน
5. นางสาวจงจิต  รื่นภาคทรัพย์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงณริสสา  พันธุระ
2. เด็กหญิงณิชนันท์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงปณิตา  จารุจิตร
4. เด็กหญิงปาริชาติ  องรักษ์
5. เด็กหญิงพรไพลิน  สมรฤทธิ์
6. เด็กชายพีชชานันท์  ผิวมา
7. เด็กหญิงศศิพร  ลิมปจารี
8. เด็กหญิงอายูมิ  โอกิ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
2. นางสาวปราณี  ทองประยูร
3. นายลองฤทธิ์  ปูพบุญ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายธนดล  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธนโชติ  ฝอยทอง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุบผาพันธ์
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริวรรณ
5. เด็กชายโกเมนทร์  งามทรง
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
2. นางสาวผกาพร  ศาลาศัย
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายชินพรรธน์  เฉลิมธนะวงศ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  กองสูงเนิน
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
2. นายภราดร  แสงอุไร
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงชลดา  ดีหอมศิล
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ช้างดี
4. เด็กชายธนะเมศฐ์  วัฒนกุลวรินทร์
5. เด็กหญิงนพวรรณ  เสวีวัลลภ
6. เด็กชายนฤทธิ์  ปานทอง
7. เด็กหญิงนัฐนิชา  เลิศสุรัตน์
8. เด็กชายนิพิฐพนธ์  จบศรี
9. เด็กชายนิรัตติศัย  คล้ายสุวรรณ์
10. เด็กหญิงน้ำเพชร  แตงรื่น
11. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  เงินเจือ
12. เด็กหญิงปารวาตี  ซิงห์
13. เด็กชายปิยวัฒน์  เสวีวัลลภ
14. เด็กชายพัชรพล  ศรีเปี่ยม
15. เด็กชายภควัตร  โพธิ์ทอง
16. เด็กหญิงมัญฑิตา  ด้วงเชย
17. เด็กหญิงวนิดา  กตัญญูสูตร์
18. เด็กหญิงวัลพร  คล้ายสุวรรณ์
19. เด็กหญิงวิชญาพร  ปู่ดำ
20. เด็กชายวิชิตพล  แสนบัณฑิตย์
21. เด็กหญิงสหัทยานาวี  เสวีวัลลภ
22. เด็กชายอดิเทพ  เลิศสุรัตน์
23. เด็กหญิงอริศรา  เรืองผล
24. เด็กหญิงอาทิตญา  ฤทธิบูรณ์
25. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีนวล
26. เด็กชายเฉลิมวงศ์  อุ่นใจ
27. เด็กหญิงเนติมา  ชลประเวศ
 
1. นายอนุชา  เพ็งนวม
2. นางละเมียด  เพ็งนวม
3. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
4. นางสาวเกศรินทร์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวประภัสสร  การะเกต
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงซันซาย  เวือน
2. เด็กชายณัฐภัทร  สมชิต
3. เด็กหญิงธัญญานก  กรณียกิจ
4. เด็กหญิงรุจิรดา  รักสัตย์
5. เด็กหญิงสิรินธร  เอี่ยมพันธ์
6. เด็กหญิงเมธิตา  ท้วมประเสริฐ
 
1. นางสมศรี  โต้ตอบ
2. นางสมบัติ  งามขึม
3. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  อาปะเม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมคิ้ม
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  สุขกลิ่น
4. เด็กหญิงดาหวัน  ราชแก้ว
5. เด็กหญิงรัตติยากร  ศิริโหน
6. เด็กหญิงวรรณิษา  เทพรักษ์
 
1. นางสาวสมศรี  ฟักหอมเกร็ด
2. นางสาวรัชดาพร  สุขหนองโป่ง
3. นางสาวศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. นายคฑาวุุธ  คันทะมูล
2. นายณัฐวุฒิ  ฐานสมบัติ
3. นายภัทรนิษฐ์  ศรีโฉมงาม
4. เด็กชายวีระวัฒน์  น้อยประเสริฐ
5. นายศราวุฒิ  ป้อมแก้ว
6. นายศราวุฒิ  ไพรเถื่อน
7. นายสุริยา  ซงอ้วน
8. เด็กชายอนุพงศ์  ดวงสวรรค์
 
1. นายธนกฤต  แฉ่งละมัย
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
3. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ฉิมประคุณ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ม่วงน้อย
3. เด็กหญิงหิรัญญา  มากัง
 
1. นางปราณี  ศรีทับทิม
2. นายสุทธิลักษณ์  สุทธิธรรม
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญเสน
2. เด็กหญิงณิภาดา  อินทะวง
3. นายอฐาปกรณ์  ประกอบธรรม
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายทรงวุฒิ  เสนีวงศ์
2. เด็กชายธุวานนท์  จิรังดา
 
1. นางศศิลักษณ์  ไชยตัน
2. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงขนิษฐี    แหพันตา
2. เด็กหญิงศลิษา   ขำเพ็ง
 
1. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
2. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงมานิตา  วันเรียน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วันหลัง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีเกตุ
 
1. นายสุพรรณ  โพธิื์สุภาพ
2. นายอำนาจ  เผือกบริสุทธิ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ทาแท่งทอง
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีสุระ
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายทยาวัฒน์  ระมา
2. เด็กชายนฤนาถ  ทองอ่อน
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางกะสี 1. เด็กชายิอิศวะ  พรมจันทร์
2. เด็กชายโศภิษฐา  ยอดนิยม
 
1. นายเนรมิืตร  เกตภาษา
2. นางสาวจิดาภา  สำเภานนท์
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายพชรพล  พลหมั่น
2. เด็กชายศักรินทร์  กองไสยกลาง
 
1. นายวิรัตน์  สีคล้ำ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระแชงเตย 1. เด็กหญิงชีวาพร  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดีหอมศีล
 
1. นางสาวพรพรรณ  โกมลเดชาชัย
2. นายพุฒิพงษ์  หมู่พรมมา
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกุสุมา  ถาวงษ์กลาง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษสาคร
 
1. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
2. นางแพน  มิ่งขวัญ
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   เวียงสุข
2. เด็กหญิงศศิภา  ทูลรัตน์
 
1. นางสุประวีณ์  เวียงสุข
2. นางสาวไอริญ  ชัยเสนหาญ
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายกันตพงษ์  รักษากิจ
2. เด็กหญิงวรรณนิมิต  ชื่นพลี
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
2. นางสุวิมล  ฟักแสง
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายมนัส  อยู่ยืน
2. เด็กชายวชิราวิทย์  จุลลวาทีเลิศ
3. เด็กหญิงสุวัจณี  ธาราพัฒน
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายฐิติโชค  ลารคร
2. เด็กชายธีรภัทร์  คำวัง
3. เด็กชายโชคอนันท์  ชาวสวน
 
1. นางสาวกฤชภอร  ฉิมพลี
2. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  จันทร์แดง
2. เด็กชายวพจน์  แดงโมทก์
3. เด็กชายศิริศักดิ์  เหล่าสำโรง
 
1. นางสาวจิราพร  จ้อยมีผล
2. นางพจนีย์  หน่อแก้ว
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มั่งมีผล
2. เด็กชายฐิติ  อ่อนตามเอม
3. เด็กชายสัมฤทธิ์  ฉวีวรรณ
 
1. นางลำพึง  บุญดี
2. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางกะอี่ 1. เด็กหญิงนิตย์  น่วมทอง
2. เด็กหญิงบงกชกร  ภุมมาลา
3. เด็กหญิงวรัญญา  จอมประเสริฐ
 
1. นางอรพินท์  อ่อนพุ่ม
2. นายพรชัย  อ่อนพุ่ม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  ภูมิลำเนา
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ภูมิคอนสาร
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สิงห์กวาง
4. เด็กหญิงวรัณญา  ไกลถิ่น
5. เด็กหญิงสิรินภา  โคกรัมย์
6. เด็กหญิงสุธิดา  รัตนขันธ์
 
1. นางอนงค์  แก้วดก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภารัศมิ์  ผ่องแผ้วกุลณสร
3. นายชวินโรจน์  ปิติศรีชัย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุกใส
2. เด็กหญิงผกาวดี  สุดอุดม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ชานนท์
4. เด็กหญิงมัณฑนา  กรโกษา
5. เด็กหญิงสรารัตน์  จันประเสริฐ
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกรเชย
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
3. นางดวงกมล  เจริญเตีย
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปานทับ
2. เด็กหญิงมิลตรา  สายสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โต๊ะเงิน
 
1. นางลัดดาวัลย์  มัฎฐารักษ์
2. นางสาวสลิลรัตน์  จุลจู
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร์ทา
2. เด็กชายพลวัต  ยืนยงพงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงศิริพร  น้อยคำ
 
1. นางมาลัย  ใหญ่สูงเนิน
2. นางแจ่มจันทร์  สิมาฉายา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กชายพงศธร  น้อยประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  คงทรัพย์
3. เด็กชายเทพประทาน  ชัยยะ
 
1. นายครองยุทธ  นบนอบ
2. นางสาวรัตนา  คำแสน
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายชานน  แคทอง
2. เด็กชายณัฐวัตร  ลีผิว
3. เด็กชายอาทิตย์  นุชประมูล
 
1. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
2. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พวงมณี
2. เด็กหญิงนวพร  ทิพย์รัตน์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พูกพูล
 
1. นางกอบกุล  คงเทียน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กชายชลสิทธิ์  วรรณคง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทมาศ
3. เด็กหญิงปริตา  ทับวิเศษ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  เกษมมงคล
2. นางนุชจรี  นาเมืองรักษ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองเงิน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  สรงนวน
3. เด็กชายวรายุส  จันทร
 
1. นางสาวกรกมล  บำรุงวัด
2. นางสาวแพน  มิ่งขวัญ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองเงิน
2. เด็กหญิงนุสรา  แสงใหญ่
3. เด็กหญิงสายธาร  กลิ่นหอม
 
1. นางสาววรธนัท    ปาริชาติวุฒิกุล
2. นางสาวนาฏยา  เกิดเทศ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  การดี
2. เด็กหญิงณัฐมนตร์  เงินศิริ
3. เด็กหญิงปริยากร  แก้วสำราญ
 
1. นางสาวฐิตาญาภรณ์  ธำรงพิชญรัตน์
2. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงจิราพร  โคตรการ
2. เด็กหญิงปริตา  มันขุนทด
3. เด็กหญิงสุภาพร  กุลวัก
 
1. นางสาวศาสตราวรรณ  ภูนุช
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีนารถ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญพยุง
3. เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงแก้ว
 
1. นางสาวรดาณัฐ  ทิวธง
2. นางสาวสุชิลา  ตองอ่อน
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงชลลดา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เชียงเลียบ
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  ผาดผ่อง
 
1. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
2. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
 
107 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายธีรเทพ  ยิ้มแย้ม
3. เด็กชายนันทกร  สีขัว
 
1. นางสุภัชช์สิริ  กำจรวาณิชย์กุล
2. นางสาวอมรา  เกษมสุข
 
108 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงจิรฐิดา  อุดเทน
2. เด็กหญิงนงนภัส  จำปาจิต
3. เด็กหญิงแพรวา  ศรีบุญเฮือง
 
1. นางสุทิพย์  สายจรัญ
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ขำเจริญ
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ชัยลิ้นฟ้า
3. เด็กชายอนาวิล  วิสัย
 
1. นางปราณี  ศรีทับทิม
2. นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง
 
110 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายธีรเดช  หังสวะนัส
2. เด็กหญิงศุภัทญาณ์  ประเปรียว
 
1. นางสาวจันทิมา  ขัดทะมาร
2. นางสาวชฎาพร  เอี่ยมสอาด
 
111 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงมณทนา  โตเจริญ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วผล
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาภักดี
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายณัฐภูมิ   เทียนชัยอนันต์
 
1. นางสาวมัชชิกา   พรหมอุดม
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วกัลยา
 
1. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายภัทรพล  เนื่องช้าง
 
1. นางสาวณิชกานต์  คมคาย
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงชาลิษา   ไวยวาศ
2. เด็กหญิงดวงกมล   อัครผล
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์   คำมา
4. เด็กหญิงพรพิมล  ปลื้มกมล
5. เด็กหญิงวรรณิภา  เพ็ชรสิทธิ์
6. เด็กหญิงเบญญรัตน์   ไชยสังกา
 
1. นางสาวมัชชิกา   พรหมอุดม
2. นางสาวจันทนิภา  พิมพา
3. นางสาวสะอาด  เชยอักษร
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายอานนท์  โมรินทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงทิพารัตน์  ตั้งมั่น
 
1. นางสาวจันทนิภา  พิมพา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงณิฤมล  เผือกมูล
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงพรนิชา  ธนพรพนิต
 
1. นางจิตรา  ดงรุ่ง
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กหญิงภาวิณี  อยู่ไพร
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ไขสี
3. เด็กชายสุพัฒน์  โกนกระโทก
 
1. นางนุกูล  กลิ่นมาหอม
2. นางสาวภัณฑิรา  นาห้วย
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1. เด็กชายอดิสรณ์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงฮาวา  รอมาลี
 
1. นางสาวกาญจนา  มิมมา
2. นางสาวสุกัญญา  แสนเฮือง
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายชูเกียรติ์  ศรีทอง
2. เด็กชายทิวากร  ทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงอภิญญา  พูลสุวรรณ
 
1. นางอารีย์  ด่านขุนทด
2. นางสาวเจียมจิตร  วงศ์จอม
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายบุญญากรณ์  ศรีรัมย์
2. เด็กชายอานนท์  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายแทนไท  เรือทมิฬ
 
1. นางสาวนิลวัลย์  เอกรักษา
2. นายภาคภูมิ  รักธัญการ
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายธีระยุทธ  การค้า
2. เด็กชายธีระศักดิ์  โมฆรัตน์
 
1. นายอำนาจ  ตลาดธานี
2. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายชิติพัทธ์  บริสุทธิ์ปัญญา
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  บริสุทธิ์ปัญญา
 
1. นายอำนาจ  ตลาดธานี
2. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กชายศิลา  สวนจั่น
2. เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มโพธิ์ทอง
 
1. นายทศพล  ยงยศ
2. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายณวัฒน์  พุทธปัญญา
2. เด็กหญิงทัศนนันท์  จันทร์สม
3. เด็กชายพัชรพล  ขันทองเฮ้า
 
1. นายอรรถพล  พรหมเมศ
2. นางศิริลักษณ์  ศรีเจริญ